Národní hospodářství – maturitní otázka (7)

 

   Otázka: Národní hospodářství

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): stepa-eko

 

 

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ = Souhrn ekonomických činností uskutečněných na území určitého státu.

Představuje hospodářství celé země, všech podniků, domácností a státních institucí.

Pří hodnocení národního hospodářství musíme sledovat 4 faktory:

 • VELIKOST A TEMPO RŮSTU celkového produktu (HDP)
 • MÍRA INFLACE (stabilita cen, hodnota peněz)
 • BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (vyrovnanost vývozu a dovozu)
 • MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI (velikost a struktura)

 

Magický čtyřúhelník – všechno se vším souvisí.

 • celkový produkt vyjadřujeme v penězích

Zahraniční obchod ovlivňuje HDP a tím i nezaměstnanost.

Tyto 4 faktory spolu úzce souvisí a nelze je od sebe oddělit.

 

CELKOVÝ PRODUKT = součást/souhrn všech statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za určité období (např. rok)

 • HDP = hrubý domácí produkt

– všechny statky a služby (vyjádřené v penězích) vyrobené na území daného státu za určité časové období obyvateli daného státu (i cizinci)

– HDP našeho státu srovnáváme s výší HDP v ostatních státech s hodnotami dosaženými v uplynulém roce/čtvrtletí … příznivé je 2,3% a nadpříznivé je 4-5%

 • HNP = hrubý národní produkt

– všechny statky a služby (v penězích) vyrobené za určité časové období na území daného státu obyvateli toho státu a také statky a služby vyrobené těmito obyvateli v zahraničí

 

HDP

Skutečný HDP – vypočtený pomocí produkční nebo důchodové metody

Potenciální HDP – byl by, pokud by byly využity všechny výrobní faktory

 

Můžeme ho vyjádřit ve 2 cenách:

*Běžná cena – nominální HDP – díky inflaci je obtížné srovnání HDP mezi jednotlivými roky

*Stálá cena – reálný HDP – dobře srovnatelný („očištěný od inflace“)

→ ekonomové (odborníci) stanoví v určitém roce tzv. základní ceny a v následujících letech se ceny přepočítávají na tyto základní ceny

 

METODY VÝPOČTU HDP (2):

(pozn. hospodářský proces má 4 fáze → výroba, rozdělování a přerozdělování, směna, spotřeba)

1) Produkční metoda – vyhází z první fáze HP (výroba)

= souhrn všech finálních statků a služeb, které byly za určité období vyrobeny a poskytnuty domácnostem (spotřeba domácnosti) + investice firem do dlouhodobého majetku (budovy, atd.)

– při jejím použití se jedná o součet přidaných hodnot každé výrobní etapy ze všech odvětví a sektorů trhu HDP = C + I + G + EX – IM

C … výdaje domácností za nákup zboží služeb

I … hrubé domácí investice (výdaje podniků na nákup strojů a zařízení, pozemků, budov, odpisy, materiál atd.)

G … vládní výdaje (výdaje státu na nákup statků a služeb: obrana, školství, zdravotnictví, nepatří sem transferové platby: důchody, nemocenské dávky, podpora)

EX … vývoz = export (EX-IM = čistý vývoz) , IM … dovoz = import

 

2) Důchodová metoda – vychází z druhé fáze HP (rozdělování a přerozdělování)

= součet národního důchodu (ND), který je součtem mzdy, zisků, renty (zisk z půdy), nepřímých    daní a opotřebení investic HDP = w + r + z + i + y + a + n

w … odměny za práci (před zdaněním) – hrubé mzdy

r … renty – důchody vlastníků půdy, nemovitostí atd.

z … hrubé zisky korporací (před zdaněním)

i … čisté úroky – rozdíl mezi inkasovanými a placenými

y … důchody za samozaměstnání – příjmy vlastníků firem apod.

 

NEPŘÍMÁ DAŇ = daň, kterou státu platí jiná osoba (plátce) než ta, která je této dani podrobena a na kterou účinky daně dopadají (poplatník)

= daň ze spotřeby – je zahrnuta v ceně zboží nebo služeb nakupovaných poplatníkem

– může být selektivní (např. spotřební daň), která se týká pouze vybraných druhů zboží, nebo univerzální (např. daň z přidané hodnoty), která se týká veškerého zboží

– výhody: stabilní, předvídatelné, poplatník může změnou svého chování do určité míry ovlivnit výši odvedené daně, jejich výběr je jednodušší než u přímých daní, jsou rovné (pro všechny platí stejná sazba daně), nenápadné, skryté v ceně

– nevýhody: jednorázově zvyšují ceny a krátkodobě zvyšují inflaci, deformují ceny

 

Prvky nezahrnované do HDP: nelegální výrobky a služby; statky a služby, které neprojdou trhem; černá ekonomika; práce na černo; drogy; úplatky … to, co by mohlo zvýšit HDP, ale nezahrnuje to.

 

ČISTÉ EKONOMICKÉ BOHATSTVÍ

Vychází z ukazatele HDP, který je:

 • zvýšen o nelegálně produkované výrobky (černá a šedá ekonomika)
 • zvýšen o výrobky produkované ve volném čase pro svou potřebu
 • snížen o negativní dopady hospodářské činnosti na kvalitu našeho života (dopady na životní prostředí, tzv. externality)

 

NEW = HDP

+ šedá a černá ekonomika

+ produkce pro vlastní potřebu

– negativní dopady hospodářské činnosti (záporné externality trhu)

*NNP = čistý národní produkt: HNP – odpisy (amortizace)

*NDP = čistý domácí produkt: HDP – odpisy

 

šedá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžce právě postižitelné

 • využívá mezer v zákoně – špatně měnitelné, spíše odhady
 • patří sem především podplácení, korupce … narušuje hospodářskou soutěž, zvýhodňuje nemorálně jednající subjekty, vede k neefektivnosti

 

černá ekonomika – souhrn ekonomických vztahů, které porušují zákony dané země, popř. zákony mezinárodní → jde o protiprávní ekonomické vztahy, které jsou trestně postižitelné

 • nepříznivě ovlivňuje tržní prostředí
 • patří sem hospodářská kriminalita jednotlivců (krádeže, zpronevěry, padělání peněz, daňové úniky, hospodářské podvody), hospodářská trestná činnost organizovaných zločinců – mafií
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!