Národní hospodářství – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Národní hospodářství

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Christines

 

 

1) Charakteristika národního hospodářství
– souhrn ekonomických činností uskutečněných na úžemí určitého státu F i P osobami
– představuje hospodářství celé země, všech podniků, domácností a státních institucí
subjekty: domácnosti, podniky, stát (vláda, parlament, senát, krejské úřady,..)

 

řízení:

1) Parlament:

– vydává zákony
– poslanecká sněmovna a senát

 

2) Vláda:

– stará se o průběžné řízení státu
– nejvyšší výkonný orgán
– minitři, v čele předsedové
– návrhy zákonů a předkládá návrh státního rozpočtu

 

3) Krajské úřady:

– hospodaření na základě svýh rozpočtů
– zabývá se řízením vybraných činností (školství, kultura,..)

 

4) Centrální (emisní) banka:

– vydávání peněz do oběhu
– stabilita měny
– ovlivňuje činnosti všech obch. Bank

integrace v ekonomice:spojování ekonomik do větších celků

globalizace: propojování jednotlivých částí

 

2) Struktura národního hospodářství

1. Sektorová struktura → sektor vzniká spojením hospodářských odvětví na základě podobných znaků
primární sektor: prvovýroba (zikávání surovin z přírody a obdělávání půdy), např.: zemědělství, rybolov, lesnictví, těžební prům., vodní h.
sekundární sektor: spracování toho, co vyprodukuje prim. sektor, např.: strojírenský, stextilní, stavební, hutnický a potravinářský průmysl, stavebnictví, výroba a rozvod plynu, vody a elektřiny
terciální sektor: služby (obchod, doprava, pošta, školství, zdravotnictví, bydlení, banky, obrana, cest. Ruch
kvartární sektor: věda a výzkum

 

2. Odvětvová struktura → odvětví je část národního hospodářství tvořená podniky s podobnou hlavní činností (CZ-NACE)
výroba: dobývání nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, myslivost, rybolov a chov ryb
obchod: obchod
služby: pohostinství, doprava, pošta
veřejná správa: obrana, sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství

 

Velké podniky v NH:
– obsadí významnou část nebo většinu trhu
– Škoda Auto, České Aerolinie

 

Ukazatele měření úrovně výkonnosti národního hospodářství
HDP – cílem je růst
Nezaměstnanost – přijatelná míra nezaměstnanosti
Inflace – cenová stabilita měny
Platební bilance – vyrovnané vývozy a dovozy

 

HDP:
hrubý domácí produkt (GDP – gross domestics produkt)
– souhrn všech statků a služeb vyrobených na území určitého státu za určité časové období (1 rok) a to obyvateli daného státu i cizinci
HNP hrubý národní produkt: souhrn statků a služeb vyrobených za určité časové období na území daného státu obyvateli tohoto státu a také statky a služby vytvořené těmito obyvateli v zahraničí
– HDP našeho států srovnáváme s výši HDP v ostatních státech s hodnotami dosaženými v uplynulém roce či čtvrtletí, za příznivé se považuje 2,3 % a nadpříznivé 4 – 5 %
vyjadřuje se v penězích

 

->Výpočet HDP: metoda výdajová (spotřební)
HDP = C + I + G + EX – IM
C = výdaje domácností na nákup zboží a služeb
I = hrubé domácí investice (výdaje podniků na nákup strojů a zařízení, pozemků, budov, technologie, odpisy, materiál)
G = vládní výdaje (výdaje státu na nákup statků a služeb: obrana, školství, zdravotnictví, nepatří sem transferové platby: důchody, nemocenské dávky, podpora
EX = vývoz (export), (EX – IM = čistý vývoz)
IM = dovoz (import)
– metoda produkční (výrobní, odvětvová)
metoda důchodová
– nominální HDP
– vyjadřuje se v běžných cenách
reás

lné HDP – vyjadřuje se ve stálých cenách
skutečný HDP – pomocí některé z metod
potenciální HDP – HDP kterého by mohla ekonomika dosáhnout, kdyby byly vyuřity všechny výrobní faktory
prvky nezahrnované do HDP: nelegální výrobky a služby, statky a služby, které neprojdou trhem, černá ekonomika, práce na černo, drogy, úplatky (to, co by mohlo zvýšit HDP, ale nezahrnuje to)
čisté ekonomické bohatství:           

– ukazatel, který vychází z HDP
– byl zaveden v Americe
– ukazatel teoretický, těžko měřitelný
úkol je odstanit nedostatky spojené s položkami HDP (př.: produkce škodlivin, černý trh)
výpočet: HDP + netržní produkce + černá ekonomika + volný čas – negativní hosp. činnosti            (dopad na ŽP)
NNP = čistý národní produkt: HNP – odpisy (amortizace)
NDP = čistý domácí produkt: HDP – odpisy
Národní důchod: čistý národní produkt – nepřímé daně + dotace

 

INFLACE: zvyšování cenové hladiny, opakem je deflace (pokles cenové hladiny)
Míra inflace:
Pt: celková cenová hladina v běžném období
Pt-1: celková cenová hladina v minulém období
P se vyjadřuje podle cenových indexů:
index spotřebitelských cen (CPI):
– nejznámnější, nejpoužívanější, výběrový
– o kolik procent s ezměnily výdaje domácností na nákup spotřebního koše proti minulému roku
– spotřební koš: svoží statky a služby, které jsou pro tu danou zemi typické (jídlo, oblečení, zdravotní potřeby)
– výpočet provádí ČSÚ
index cen výrobců (PPI):
– sleduje s e pro různá odvětví a obory
– index cen průmyslových výrobců, zemědělských,..
deflátor HDP:
– nejkomplexnější ukazatel inflace, protože zahrnuje produkci vyrobenou na celém území

 

Druhy inflace:

1. Podle tempa růstu cenové hladiny:
a) mírná inflace (plíživá) – do 10 %
– ceny rostou stejným tempem
– přirození inflace
– nemá negativní vliv na ekonomiku
– lidé důvěřují penězům a jsou ochotni je ukládat do bank
b) pádivá inflace (cválající) – 10 až 100 %
– ceny rostou rychleji
– narušuje ekonomiku
– peníze ztrácí svoji hodnotu (vysoké znehodnocování peněz, nárůst cen až o stovky korun)
– lidé přestávají věřt domácí měně a ukládají je do zlata, nemovitostí a snaží se mít co nejméně peněz v hotovosti
– znehodnocují se úspory a vysoké úroky brání podnikům v investování
c) hyperinflace – nad 1 000 %
– vede k měnové reformě
– ceny se zvyšují na tolik rychle, že peníze přestávají plnit svoji funkci uhovatele hodnot a zprostředkovatele směny
– lidé preferují naturální směnu (zboží za zboží)
– typická v období válečných konfliktů a politických převratů

 

2. Podle projevu
a) zjevná inflace
– dá se vypočítat podle indexu spotřebitelských cen (CPI)
b) skrytá inflace
– nedá se vypočítat
– vzniká růstem cen na černém trhu
– škodlivější

 

Příčiny inflace:
Příčiny na straně poptávky (poptávková inflace)
– poptávka větší než nabídka
– rychlejší růst mezd než produktivita práce
– nadměrné státní výdaje, vyšší podpory v nezaměstnanosti
– nadměrné úvěrování (nižší úroky, větší poskytování úvěrů)
– snížení daní (do ekonomiky se nesmí dostat více peněz než kolik je schopna strana nabídky vyprodukovat výrobků a služeb)
Příčiny na straně nabídky (nabídková inflace)
– ceny výrobků a služeb rostou v důsledku růstu cen nákladů výrobců (rostou ceny surovin, materiálu, energie, strojů,..)

 

Důsledky inflace:
negativně ovlivňuje mzdy:
– za stejnou mzdu si koupím méně statků a služeb
– nepostihuje vlastníky pozemků a nemovitostí, protože jejich hodnota naopak stoupá, proto se vyplatí při inflaci větší část peněz investovat do nemovitostí
znehodnocuje vklady a úvěry
postihuje skupiny se stálými příjmy
– dúchodci a státní zaměstnanci
– výše příjmů se nemění, ale reálná hodnota klesá
stěžuje rozhodování o budoucnosti
inflace mění strukturu spotřeby a výdajů v ekonomice
– snižují se výdaje na statky a služby
– pokud infl. trvá delší dobu, může narušit chod ekonomiky v zemi
Stagnflace: kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky
Dezinflace: pokles tempa růstu cenové hladiny (míra inflace je nižší než v předchozím období)

 

NEZAMĚSTNANOST: Vzniká, jestliže množství pracovních příležitostí klesá a poptávka po práci roste
Rozdělení obyvatelstva:
Zaměstnaní            – lidé kteří vykonávají jakoukoli placenou práci
– práci mají, ale právě nepracují z důvodu nemoci, řádné dovolené nebo ženy na mateřské dovolené
Nezaměstnaní           – nemají placená zaměstnání, ale práci aktivně hledají
Ostatní            – důchodci, invalidé, ženy v domácnosti, studenti, děti

 

Formy nezaměstnanosti:
Dobrovolná
– dána tím, že lidé nechtějí byýt po určitou dobu zaměstnáni (nabízená mzda je příliš nízká, lidé dávají přednost volnému času, mají dostatek finančních prostředků díky dedictví nebo mají bohatého partnera)
– jde o ekonomicky neaktivní obyvatelstvo
Nedobrovolná
– není kdispozici dostatek pracovních míst
– počet nezaměstnaných je věžší než počet volných pracovních míst
– lidé aktivně hledají práci a musí se hlásit na úřad práce
– ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Měření nezaměstnanosti:

u: míra nezaměstnanosti
U: počet nezaměstnaných
L: počet zaměstnaných
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: počet nezaměstnaných + počet zaměstnaných

 

Typy nezaměstnanosti:
a) frikční            – krátkodobá nezaměstnanost, přirozená, spojená s přechodem z  jednoho zaměstnání do druhého, se změnou bydliště, ukončením školy
b) strukturální           – vzniká tím, že v některých oblastech se snižuje počet pracovních míst a současně vznikají jiná pracovní místa v jiných oblastech
-spojena se změnami v národním hospodářství
– 2 formy:           – nezaměstnanost profesní – vzniká vlivem technického rozvoje, rekvalifikace lidí na jiné činnosti
– nezaměstnanost regionální – někdě dochází ke snížení pracovních příležitostí, někde ke zvýšení
c) cyklická           – je spojena s hospodářským cyklem
d) sezónní            – zemědělství, stavebnictví
V ČR měří nezaměstnanost dvě instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Český statistický úřad

 

Důsledky nezaměstnanosti:
– ekonomické            – stát je ochuzen o statky a služby, které by mohli nezaměstnaní vyrobit
– stát musí vyplácet mzdy nezaměstnaných (podpora v nezaměstnanosti)
– neodvádí daně, nevytváří HDP, neodvádí zdravotní a sociální dávky
– sociální           – snížení příjmů a životní úrovně, deprese, kriminalita, alkohol

 

PLATEBNÍ BILANCE: slouží ke sledování příjmů a výdajů státu vůči zahraničí

 

Platební bilance má 4 účty:
Běžný účet zahrnuje
– bilanci zboží (vývoz a dovoz mezi ČR a zahraničím) a služeb (vývoz a dovoz služeb) => obchodní bilance
(+) příjmy z turistiky
(-) výdaje na turistiku v zahraničí)
– bilance důchodů
(+) příjem z práce v zahraničí
(-) příjmy cizinců v ČR
– bilance transferů: transferová platba = jednostraná platba (podpora v nezaměstnanosti, důchody,..)
(+) dotace z EU, přijaté dary
(-) příspěvek do rozpočtu EU, dary do zahraničí
Kapitálový a finančí účet
– vývoz a dovoz kapitálu (bankovní a obchodní úvěry poskytnuté do zahraničí, nápuk ka prodej akcií)
(+) příliv zahraničního kapitálu
(-) odliv domácího kapitálu (investice čechů v zahraničí)
Účet chyb a opomenutí
– statistické diskrepance

 

Měnový účet
– vyjadřuje změnu devizových rezerv
– např. vládní vypůjčky ze zahrničí
– jednotlivé účty mohou vykázat přebytek nebo schodek
– celkový účet platební bilance by měla být vyrovnaná
– Saldo: rozdíl mezi příjmy a váýdaji jednotlivých položek platební bilanc

 


HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS:

– obrázek (každý si dokreslí sám)

 

4 fáze:
Expanze
– vzetzpná fáze
– roste HDP, zvyšoání poptávky a nabídky
– skutečný se dostává nad potenciální
– rostou příjmy domácností, firem a státu

 

Vrchol
– HDP dosahuje maxima
– skutečný vyšší než potenciální
– přehřátí ekonomiky
– nabídka vyšší než poptávka

 

Recese
– snižuje se HDP, poptávka a nabídka
– skutečný pod potenciálním
– firmy propouští zaměstnance, mají problémy s prodejem
– cyklická nezaměstnanost
– snižují se příjmy všech tří ekonomických subjektů
– HDP klesá v dvou po sobě jdoucích čtvrtletích
– deprese – HDP klesá delší dobu

 

Dno
– skutečný produkt dosahuje minima a je pod potencionálním
– poptávka nemůže nikdy klesnout na nulu
– slabší zkrachovali a silnější podnikají s minimálními náklady

 

Druhy cyklů:
krátkodobý – do 3 let, příčinou výkyvy v zásobách
stednědobý – do 10 let, příčinou změna investice do strojů
dlouhodobý – několik desetiletí, příčinou politická událost, válka

 

Příčiny cyklického vývoje:
vnější – přichází z venku (válka, politické události, migrace, růst počtu obyvatel)
vnitřní – přichází zevnitř (snižování výdajů, investic, mezd)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!