Národní hospodářství – maturitní otázka (8)

 

Otázka: Národní hospodářství

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Lenka

 

 

Národní hospodářství ČR je celek, který se skládá z určitých menších částí (odvětví, sektorů) a celé národní hospodářství je součástí vyššího celku, např. hospodářství EU nebo hospodářství světového.

 

Odvětví

výrobní – statky, služby, které můžeme prodat a máme z nich výnos

– nevýrobní – nemůžeme prodat nic

 

Výrobní

1. Zemědělství – zabývá se pěstováním plodin – rostlinná výroba

chovem zvířat – živočišná výroba

– základním kapitálovým statkem je půda

– je závislé na přírodních a klimatických podmínkách, významnou roli hraje sezónnost

 

2. Lesnictvízabývá se: – zakládáním lesa, obnova a ochrana lesa, těžba dřeva, chov a ochrana lesní zvěře

kategorizace lesů: – lesy ochranné (před větrem, erozí, povodněmi)

– lesy zvláštního určení (např. lesy národních parků, lázeňské lesy…)

– lesy hospodářské (slouží k těžbě dřeva)

vlastnictví lesů: – lesy měst a obcí

– státní lesy

– soukromé lesy

 

3. Průmysl a energetikaskládá se: těžba nerostných surovin

zpracovatelský průmysl

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

 

4. Stavebnictví – založeno na stavebních prácích n výstavbě, přestavbě, rozšíření, obnově, opravách a údržbě

– stavební práce rozlišujeme podle směrů výstavby: – bytové budovy

– nebytové budovy nevýrobní

– nebytové budovy výrobní

– inženýrské stavby (dálnice, silnice, rozvody energie a plynu…)

– vodohospodářské stavby (přehrady, zavodňovací stavby)

 

5. Doprava – osobní, nákladní

– železniční, silniční, potrubní, vnitrozemská vodní, letecká doprava

 

6. Spoje – poštovní a kurýrní činnosti v oblasti telekomunikace

 

Nevýrobní

1. Školství – dělí se: mateřská škola – děti od 3 do 6 let

základní škola

střední škola

  • – gymnázium (orientované na přípravu na vysoké školy)
  • – střední odborná škola (zakončeno maturitní zkouškou)
  • – střední odborné učiliště (zakončeno závěrečnou zkouškou)
  • – učiliště (zakončeno výučním listem)

vyšší odborné školy – (diplomovaný specialista)

speciální školy

vysoké školy

 

2. Zdravotnictví – státní a nestátní

– nemocnice (lůžková a ambulantní část)

– odborné léčebné ústavy (pro dlouhodobě nemocné, psychiatrické léčebny, ozdravovny, lázeňské léčebny…)

– hygienická služba

 

3. Věda a výzkum

Odvětví

dělí se:

primární sektor – zemědělství a myslivnost

  • – lesnictví a chov ryb
  • – těžba nerostných surovin

sekundární sektor – zpracovatelský prům.

  • – výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
  • – stavebnictví

terciární sektor – služby

kvartární sektor – věda a výzkum

 

Ukazatelé výkonnosti národního hospodářství

– slouží pro porovnání ekonomického vzrůstu či poklesu

– celkem 5 ukazatelů

 

Hrubý domácí produkt (HDP) – udává, kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok v peněžních jednotkách

– produkce všech firem (domácích i zahraničních) na území ČR

výpočet – metoda produktová

– metoda důchodová

– metoda výdajová

HDP = KSD + KSV + HTFK + PZ – KZ + V – D

Hrubý národní produkt – představuje produkt národních (českých) firem v ČR i zahraničí

 

Čistý národní produkt – hrubý národní produkt – odpisy (amortizace)

Čistý domácí produkt – hrubý domácí produkt – odpisy

 

Národní důchod – čistý národní produkt – nepřímé daně (spotřební daň, DPH) + dotace

 

Kdo řídí národní hospodářství

– parlament (vydává zákony)

– vláda (jednotlivý ministři a ministerstva)

– krajské úřady (místní správa)

– centrální banka (ovlivňuje činnost ostatních bank)

 

Státní rozpočet

– plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok

– příjmy do státního rozpočtu jsou daně, cla, poplatky, dotace, dary

– výdaje jsou obrna státu, školství, zdravotnictví, kultura, komunikace, podpora v nezaměstnanosti…

 

Typy rozpočtu – schodkový (deficitní) – výdaje jsou vyšší než příjmy

– vyrovnaný rozpočet – výdaje jsou rovny příjmům

– přebytkový rozpočet – příjmy jsou vyšší než výdaje

 

Evropská unie

– dochází k sjednocování států – INTEGRACE

 

cíle EU – volný pohyb kapitálu, zboží a služeb

–  volný pohyb osob

– volný pohyb peněz

 

– ČR se stala členem EU 1. 5. 2004

– v současné době má EU 27 členů (poslední vstoupili 1. 1. 2007 – Bulharsko, Rumunsko)

– země, které používají měnu EU – eura jsou v tzv. eurozóně

– z členských států má nejvyšší počet obyv. Německo, a největší rozlohu Francie

 

Organizace a orgány EU

– Rada EU

– Evropský parlament

– Evropská rada

– Evropská komise

– Hospodářský a sociální výbor

– Výbor regionů

 

další instituce: – evropský soudní dvůr

– účetní dvůr

– evropská investiční banka

– evropský investiční fond

– evropský ombudsman

– evropská centrální banka

 

– Evropská unie je součástí vyspělé evropské a světové ekonomiky

patří sem: vyspělé tržní ekonomiky (země EU + ostatní vyspělé ekonomiky)

evropské sdružení volného obchodu

ostatní vyspělé ekonomiky

evropské tranzitivní ekonomiky

společenství nezávislých států

rozvojové ekonomiky

ostatní

 

Evropský systém bankovních orgánů

– patří sem Evropská centrální banka a banky jednotlivých států Euro-zóny

– uskutečňují měnovou politiku

– vydávají společné měny

– provádějí devizové operace

– udržují cenovou stabilitu

 

Okolní národního hospodářství

mezinárodní měnový fond – sdružuje zhruba 200 zemí

– přispívá k měnové stabilitě

 

světová obchodní organizace – cca 200 členů

– cílem je uvolňování překážek v obchodě mezi státy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!