Národní hospodářství, struktura, úroveň – otázka z ekonomie

 

Otázka: Národní hospodářství, struktura, úroveň

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Veru

 

 

 

 

1. NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ = ekonomika státu

– souhrn činností hospodářského charakteru uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání a občany

v  naše hospodářství – založeno na tržní ekonomice = kapitalismus – střídání fází hospodářského cyklu, nezaměstnanost, soukromé vlastnictví, tvorba ceny na základě N a P, konkurence mezi podniky (mohou zaniknout v důsledku neefektivnosti), nezasahování státu do řízení podniku, existence monopolu (podniky s výsadním postavením na trhu)

-současná tendence      – propojování hospodářství jednotlivých států (integrace) – např. EU

– globalizace (podnikání v mezinárodním měřítku)

 

 

2. STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

– NH chápeme jako systém – celek – soustavu, která se skládá z částí – prvků

– prvky NH (struktura NH):

– sektory(sekundární), odvětví(strojírenství), pododvětví(aut. výroba), obor(výr.aut), podnik(ŠKODA), pracovníci, obyvatelstvo, obce, trh

 

Odvětví:

a) VÝROBNÍ – výsledkem je hmotný statek (auto) nebo věcná služba (obnova věcného statku – oprava aut) – strojírenství, zemědělství, průmysl, stavebnictví, lesnictví, služby výrobní povahy ( obchod, doprava pro podniky)

b) NEVÝROBNÍ – výsledkem je služba nehmotné povahy (osobní služby) – školství, zdravotnictví kultura, sociální péče, bankovnictví, pojišťovnictví, doprava lidí(bus), spoje, které využívá obyvatelstvo, maloobchod

 

Hospodářské sektory:

– jednotlivé úseky NH se seskupují na základě podobných znaků do hospodářských sektorů

 

PRIMÁRNÍ – provovýroby (získání surovin z přírodních zdrojů, obdělání půdy) – zemědělství, těžba, lesnictví – snižování podílu lidí zaměstnaných v zemědělství (nové stroje apod.)

– čím je ekonomika vyspělejší, klesá podíl prim. sektoru na celkové výši HDP

 

SEKUNDÁRNÍ – výroba hmotných statků – zpracovatelský p., stavebnictví…

– čím je ekonomika vyspělejší, klesá jeho podíl na celkovém HDP, snižuje se počet zam. v průmyslu (technika, technologie)

 

TERCIÁLNÍ – zahrnuje služby pro výrobu a obchod -doprava, spoje, výzkum, kultura, zdravotnictví, pojišťovnictví, školství, bankovnictví, telekomunikace

– čím je ekonomika vyspělejší, má větší podíl na HDP, v terciálním sektoru se dnes rozhoduje o ekonomickém růstu – nejvíce zaměstnaných

 

KVARTÁLNÍ – je představován vědou a výzkumem – může být i součástí terciálního sektoru

– liší se úrovní techniky a produktivity práce – podíl služeb na HDP (Finsko – 70%, ČR – 60%)

 

Rozvinuté státy

AIS (A – agriculture) nejméně – zemědělství

ISA (I – industry) středně – průmysl

SIA (S – service) nejvyspělejší – nejvíce ve službách

 

Současný stav našeho NH

– zvýšení role automobilového průmyslu (+ výroba příslušenství a součástek) – jednostranné zaměření české ekonomiky

– pokles textilního, obuvnického a sklářského průmyslu

– omezení těžeb paliv

– posílení terciálního sektoru

– snížení energeticky a surovinově náročné výroby

– budování dopravní infrastruktury

– náprava škod na životním prostředí

– rozvoj zahraničního cestovního ruchu

 

3. ÚROVEŇ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

– výkonnost ekonomiky charakterizujeme pomocí národohospodářských ukazatelů

a) Hrubý domácí produkt

– Gross Domestic Product (GDP)

– užívá se v ČR

– souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb, které se vyrobily v dané zemi za jeden rok

– při výpočtu se používá územní princip – HDP zahrnuje produkci všech firem bez ohledu na jejich vlastníka (i to, co vytvoří zahraniční firmy na našem území)

ČR 80% průměru EU

-rozdíl mezi regiony:

Praha

Ústecko

Středočeský kraj 80-90%

Moravskoslezský kraj

chudé regiony pod 75%

 

Přepočet HDP:

a) v čase – vylučuje se inflace – HDP se vyjadřuje ve stálých cenách

b) v prostoru – zohledňuje se počet obyvatel (HDP/1obyv.) – vysoký Lucembursko, Švýcarsko

Činitelé ovlivňující velikost HDP:

 • Přírodní bohatství
 • Národní bohatství –všechny hmotné statky, které vytvořili souč. a bud. generace – továrny, domy, silnice
 • Počet obyvatel
 • Ekonomický systém – na čem je založena ekonomika

 

Hrubý národní produkt

– Gross National Product (GNP)

– souhrn veškeré finální produkce zboží a služeb vyrobené v dané zemi a zároveň i jejími obyvateli v zahraničí

– typický vlastnický princip – HNP zahrnuje produkci všech firem ve vlastnictví toho daného státu a jeho občanů bez ohledu na jejich umístění

 

Stanovení HDP, HNP

– existují 3 (výrobní) činitelé, kteří vytváří produkt:

 • práce (mzda) – zaměstnanci
 • půda (renta) – zemědělci
 • kapitál (zisk) – firmy

– důchody, které vznikají ve společnosti jsou mzda, renta, zisk – ty jsou výnosem působení výrobních činitelů

RENTA = pravidelný bezpracný příjem (důchod) z vlastnictví půdy, cenných papírů, majetku

– kapitálová (výnosy z c. p.) – dividendy

– pozemková (z vlastnictví půdy)

 

Existují 2 typy subjektů – podniky, domácnosti

 

– mezi domácnostmi a podniky probíhá koloběh:

 • vnitřní okruh – tzv. fyzický – proud výrobních činitelů a výrobků
 • vnější okruh – peněžní – proud plateb za výrobky a výrobní činitele

 

Při stanovení HDP a HNP se používá:

 

a) VÝDAJOVÁ METODA

– měří výdaje na nákup zboží a služeb

+ C – (consumption) spotřeba – výdaje domácností na osobní spotřebu ( trvanlivé zboží, netrvanlivé zboží, služby) = to, co utratíme v obchodě – započítány transferové výdaje ( výdaje na soc. dávky a důchody)

+ I – (investment) hrubé domácí investice – výstavba budov, zařízení, změna v inventáři = to, co postaví firmy – zahrnují i odpisy (amortizaci)

+ G – (government) vládní nákup zboží a služeb = výdaje na školství, zdravotnictví, soudnictví,… (veřejné věci pro společenskou spotřebu a investice) – nejsou započítány transferové výdaje(platby)

+ X – čistý export – rozdíl mezi exportem a importem zboží a služeb – konečný zůstatek (saldo) platební bilance

Hrubý domácí produkt v tržních cenách (zahrnuta DPH i spotřební daň)

– odpisy (amortizace)

ČISTÝ DOMÁCÍ PRODUKT (národní důchod)

 

b) PŘÍJMOVÁ (DŮCHODOVÁ) METODA

– měří tok důchodů (příjmů)

W – mzdy (wages)

I – čisté úroky (interest) – rozdíl mezi úroky přijatými a vyplacenými

A – opotřebení (amortizace)

Z – zisky

R – renta

Hrubý domácí produkt v cenách výrobních faktorů

+ N – nepřímé daně (DPH, spotřební daň …)

HDP

– amortizace

ČISTÝ DOMÁCÍ PRODUKT

(nepřímé daně zahrnuty v cenách zboží)

OCENĚNÍ HDP A HNP

1. REÁLNÝ – měří se ve stálých cenách – vylučuje se inflace

– slouží k vyjádření životní úrovně

2. NOMINÁLNÍ – měří se v tržních cenách určitého roku (zahrnuta inflace) – měl by růst rychleji než inflace, aby nenastal pokles životní úrovně

– pro srovnání mezi zeměmi používáme HNP nebo HDP na 1 obyvatele

 

HDP ani HNP nezachycují:

– činnosti, které vykonáváme sami pro sebe, rodinu..

stínová ekonomika – šedá ekonomika – aktivity na hranici zákona (korupce, stánkový prodej, práce na černo – zam., nezam., cizinci, žena na mat.)

– černá ekonomika – za hranicí zákona (prostituce, drogy, daňové úlevy, padělání peněz, tunelování, mafie)

 

b) TEMPO RŮSTU – o kolik se zvýšilo HDP

– schopnost ekonomiky vytvářet vetší HDP

2012 – ekonomický pokles – pod 1% – souvisí s poklesem evropské ekonomiky – dluhová krize – blížící se státní bankrot některých zemí

-pokles poptávky (lidé šetří) – zvýšení daní kvůli snížení deficitu veřejných financí

– daně by růst už neměly, vláda chce podpořit ek. růst – podpora exportu (výhodné úvěry), více peněz do infrastruktury a do vědy a výzkumu

-zbrzdit nezaměstnanost – rekvalifikace

Tahounem pro HDP je spotřeba domácností.

 

c) MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI

ČR 2012 8,6%

Praha

Ústecko

Středočeský kraj  3%

Moravskoslezský kraj

 

d) MÍRA INFLACE

ČR 2012 3%

 

e) VÝVOJ PLATEBNÍ A OBCHODNÍ BILANCE (zahraniční obchod)

– vývoz převyšuje o málo dovoz

 

f) VÝVOJ VEŘEJNÉHO DLUHU

-roste 100tis./1obyv. – chtějí snížit

 

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS

– hospodářství prochází čtyřmi fázemi, které se cyklicky opakují:

 

1. EXPANZE – rozvoj, konjunktura, rozmach, boom, růst nabídky a poptávky

2. VRCHOL – N>P

3. KRIZE – recese, pád, útlum – pokles nabídky a poptávky

4. SEDLO – dno

 

Jak dojde k oživení ekonomiky

 • pokles daní
 • státní zakázky – peníze do dopravní infrastruktury – nové silnice a železnice
 • lépe využívané peníze z evropských fondů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!