Nekonvenční dopravy, městská hromadná doprava

ekonomie

 

Otázka: Nekonvenční dopravy, městská hromadná doprava

Předmět: Logistika, Doprava

Přidal(a): Barbora Dvořáková

 

Horské dráhy

Různé druhy horských drah umožňují:

 • spolehlivou a pohodlnou dopravu i do jinak obtížně přístupných míst

 

Patří sem:

 • ozubnicové dráhy
 • pozemní lanové dráhy
 • visuté lanové dráhy

 

Význam horských drah:

 • usnadňují cestování a zvyšují návštěvnost horských oblastí
 • patří do skupiny ekologických dopravních zařízení, které svým provozem bezprostředně neohrožují okolní přírodu
 • zachovávají požadavky zákazníků na větší komfort, neporušení rázu krajiny při umožnění plnohodnotné turistiky

 

Ozubnicové a lanové dráhy

Ozubnicové dráhy jsou:

 • železniční tratě, vybavené třetí kolejnicí s tzv. ozubnicí na zvláště strmých úsecích
 • zpravidla jde o stoupání přesahující 40 promile
 • třetí ozubená kolejnice (ozubnice) se pokládá běžně doprostřed koleje → ozubnice je pásnice s vyfrézovanými zářezy (zuby), do kterých zapadají ozubená kola zvlášť upravených lokomotiv

 

Ozubnicové železnice:

 • vyžadují speciální lokomotivy s ozubenými hnacími koly
 • slouží k přepravě turistů do hor a ve městech jako vyhlídkové dráhy
 • umožňují překonávat mnohonásobně větší stoupání než klasické železnice

jedinou českou ozubnicovou dráhou je trať Tanvald – Kořenov

 • na stavební délce 7,4 km překonává výškový rozdíl 235 m
 • jde o nejstrmější železnici v ČR, provoz byl zahájen v roce 1902
 • v současnosti je na trati zaveden adhezní provoz, ozubnice není v pravidelném provozu využívána
 • v roce 1992 byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku

 

Lanové dráhy (lanovky):

 • umožňují překonávat velké výškové rozdíly
 • umožňují přepravu i v podmínkách, kdy jsou jiné možnosti přepravy vyloučeny

 

Klasifikace lanové dopravy:

Lyžařské vleky:

 • vyžadují pravidelný přirozený profil trasy
 • dříve tvořily i páteřní dopravní zařízení lyžařských středisek (dnes jsou páteřním dopravním zařízením lanovky – vyšší kvalita a kultura přepravy)
 • provozování lyžařských vleků je živností vázanou

 

Pozemní lanové dráhy:

 • jsou nejstarší osobní lanovky
 • vyžadují náročnou infrastrukturu a vysoké investiční náklady
 • jejich výhodou je provoz jen minimálně závislý na přírodních podmínkách
 • používají se např. pro spojení vysoko položených stanic s údolím, pro spojení do ledovcových lyžařských areálů, ale také bývají součástí městské hromadné dopravy

 

Kabinové lanovky:

 • řadíme mezi dvoulanové systémy (lano nosné a lano tažné)
 • umožňují provoz i při zhoršených povětrnostních podmínkách
 • první taková lanovka u nás byla vybudována v roce 1928 z Janských Lázní na Černou horu v Krkonoších (kapacita kabin 30 osob, šikmá délka 3174 metrů s převýšením
  644 metrů)

 

Sedačkové lanovky:

 • jsou nejrozšířenějším druhem jednolanových drah (funkce nosného a tažného lana je sloučena do jediného lana dopravního)
 • jsou velmi vhodné pro přepravu lyžařů, kteří si mohou ponechat své lyže na nohou
 • namísto sedaček lze použít i kabinky s kapacitou až 8 osob

 

Další možnosti přepravy

Cyklistická doprava a autopůjčovny

Cyklistická doprava:

 • je nedílnou součástí dopravního systému
 • její pozitiva – bezhlučnost, nulové emise, finanční a prostorová nenáročnost

 

Dvě hlavní skupiny cyklistiky:

Cyklistika jako forma dopravy:

 • spadá do oblasti dopravní obsluhy (resort dopravy)
 • je alternativou k dalším druhům dopravy
 • jízdní kolo nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském prostředí, částečně řeší
  i dopravní obsluhu v regionech
 • cyklisté nemají problém s hledáním parkovacích míst ani s dopravními kongescemi

Rekreační cyklistika:

 • z hlediska kompetencí spadá pod resort místního rozvoje
 • cykloturistika je vnímána jako ekonomicky dostupná alternativa trávení volného času
 • jde o druh cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické zážitky návštěvníků a současně minimálně zatěžuje životní prostředí
 • nezbytnou součástí rekreační cyklistiky je rozvoj doprovodné cyklistické infrastruktury pro sportovně-rekreační činnosti

 

Autopůjčovny:

 • první velké autopůjčovny byly založeny koncem druhé světové války
 • rozvoj autopůjčoven nastal díky vzestupu letecké dopravy, navíc ho umocnil progres (růst) informatiky a internetu, který podstatně usnadňuje mezinárodní operace (rezervace, platby apod.)
 • v ČR nastal největší rozvoj autopůjčoven po roce 1989

 

Umístění autopůjčoven:

 • důležitá dopravní centra (letiště, nádraží, přístavy)
 • centra velkých měst
 • turistická centra
 • průmyslová centra (okolí velkých výrobních závodů)

 

Základní podmínky pro vlastní zapůjčení vozu:

 • věk (klientovi musí být minimálně 21 let a musí vlastnit řidičský průkaz vydaný minimálně 1 rok před zahájením výpůjčky; některé společnosti povolují nižší věk)
 • klient musí být vlastníkem mezinárodní embosované platební karty
 • řidičský průkaz
 • cestovní pas nebo občanský průkaz

 

Městská hromadná doprava (MHD)

Význam městské hromadné dopravy:

 • je důležitá pro mobilitu ve městech (v ČR je zajišťována na území 96 měst)
 • zajišťuje přemísťování cestujících nejen na území města, ale současně i v jeho bezprostředním okolí
 • tvoří samostatný dopravní a přepravní systém
 • jde o jednu z nejdůležitějších služeb obyvatelstvu, která každodenně ovlivňuje život tisíců lidí

 

Přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční dopravu vymezuje MHD jako:

 • činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat vozidly veřejné drážní osobní dopravy a veřejné silniční dopravy, je-li doprava uskutečňována pro poskytování obecných přepravních potřeb na území města, případně jeho příměstských oblastí

 

Městskou hromadnou dopravu nejčastěji dělíme na:

 • silniční – zajišťovanou převážně autobusy, trolejbusy
 • kolejovou – zajišťovanou tramvajemi, metrem, železnicí
 • nekonvenční – zajišťovanou pozemními lanovými dráhami

 

Členění městské hromadné dopravy z provozně-technického hlediska:

Kolejová doprava:

 • řadíme sem podzemní, pozemní a nadzemní rychlodráhy, tramvajové systémy (včetně rychlé a podpovrchové tramvaje), ozubnicové a pozemní lanové dráhy

 

Nekolejová doprava:

 • je tvořena především autobusy, trolejbusy, eventuálně jejich deriváty (duobusy, elektrobusy)
 • derivát = odvozenina

 

Vodní doprava:

 • málo obvyklá

 

Specifické vlastnosti městské hromadné dopravy:

 • přeprava velkého počtu cestujících na relativně malém zájmovém území
 • velká hustota přepravní sítě s krátkými vzdálenostmi zastávek a s nízkými intervaly mezi jednotlivými spoji
 • značná časová, prostorová a sezónní nerovnoměrnost poptávky na poskytované služby
 • tarifní politika
 • specifická technická základna, přizpůsobena provozu ve městech
 • v poslední době nabývá stále většího významu v MHD integrovaný dopravní systém, kde zejména v rámci velkých měst a aglomerací se podílejí na zajištění hromadné přepravy osob různé druhy dopravy silniční a kolejové.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!