Nepřímé daně – otázka z ekonomie

 

Otázka: Nepřímé daně

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): sarka.bartkova

 

 

Charakteristika

–          Jsou vázány na určité druhy výrobků nebo služeb

–          Poplatník je vždy konečný spotřebitel

–          Poplatník není plátce

 

Struktura

  1. Universální   DPH
  2. Selektivní ( výběrové ) – spotřební z tabákových výrobků

 

z piva

 

z lihu

 

z minerálních olejů

 

z vína a z meziproduktů

 

-energetické                z plynu

z pevných paliv

z elektřiny

 

Daň

Zákonem stanovená platba do státního rozpočtu. Je to opakující se platba pro FO i PO.

Daňové přiznání

-dokument, který plátce předkládá finančnímu úřadu pro výpočet daně

a) řádné – plátce dodržel zdaňovací období

b) opravné – lhůta byla dodržena, ale zjištěna chyba ve výpočtu velikosti daně

c) dodatečné – po skončení zdaňovacího období, hrozí penále

Daňová soustava

  1. 1.     Daň z přidané hodnoty (DPH)

Přidaná hodnota – rozdíl mezi hodnotou vyrobených statků nebo služeb a náklady na materiál použitý při jejich výrobě

 

 

Cena vstupu

-cena bez DPH

-cenu fakturuje dodavatel

 

Cena výstupu

-fakturujeme odběratelům, případně konečnému spotřebiteli

DPH

-daň z prodeje výrobků nebo služeb

-přímo neovlivňuje hospodaření podniku

-nevchází ani do nákladů, ani do výnosů

-je vybírána postupně při každém prodeji

-podnik je plátce – pouze daň vybírá a odvádí

 

Př.

DPH  21% z ceny bez DPH, na vstupu i na výstupu. Cena vstupu vč. DPH je 12 100,– (10 000 + 2 100). Přidaná hodnota naším podnikem je 5 000,– Kč.

 

10 000 + 5 000 = 15 000,–

15 000 x 21% = 18 150,– vč. DPH (faktura odběrateli)

Podnik odvede DPH ve výši 1 050,– Kč (3150 – 2100) → daňová povinost.

Daňová povinnost = DPH na výstupu – DPH na vstupu

Daň na výstupu – na Fa vydaných

Daň na vstupu – na Fa došlých

Nadměrný odpočet – daň na výstupu < daň na vstupu

-finanční úřad nám ho vrátí

 

Př.:

FD

FV

Cena bez DPH

DPH %

DPH Kč

Cena bez DPH

DPH %

DPH Kč

1.500.000,–

15

225.000,–

1.600.000,— Kč

15

240.000,–

2.500.000,–

21

525.000,–

2.100.000,– Kč

21

441.000.–

750 000 – 681 000 = 69 000,– → nadměrný odpočet

-uplatnit si daň na vstupu mohou pouze registrovaní plátci DPH

-v případě neplátce DPH j daň na vstupu součástí nákladů – daňově uznatelné náklady

 

Osoba povinná k dani

-Po není FO, která uskutečňuje ekonomickou činnost

-výroba, obchod, poskytování služeb, činnost vykonávaná podle zvláštních předpisů (lékař, vědec, právník, učitel)

 

Plátce daně

-osoba povinná k dani, jejíž obrat překročil zákonem stanovenou hranici

 

Obrat

-souhrn úplat bez daně za uskutečněná plnění

 

Osoba identifikovaná k dani

-PO, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku

 

Plátce DPH a registrace – ze zákona

 

-osoba povinná k dani má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku a obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců překročil 1 000 000,– Kč

-přihlášku k registraci předložit finančnímu úřadu do 15 dnů po skončení měsíce, v němž překročila limit

Př.:

Obrat květen 500 000,–, červen 300 000,–, červenec 100 000,–, srpen 200 000,– (překročení limitu)

Registrace do 15. září, od 1. listopadu se stává plátce DPH

 

Dobrovolný plátce

-nemá stanovený žádný obrat

-dobrovolně plátcem DPH, obrat nedosahuje povinnou výši

-přihlášku mohu podat kdykoliv a plátcem se stává osoba povinná k dani dnem uvedeným na osvědčení o registru

 

Správce daně

-finanční úřad přidělí plátci daňové identifikační jméno (DIČ)

DIČ = z kódu Země (CZ) + z kmenové části – obecný identifikátor (FO rodné číslo, PO IČO)

CZ54648423 (bez mezer, 8-mi místné)

 

Zrušení registrace

 

-může plátce požádat o uplynutí 1 roku od data registrace

-pokud za 12 měsíců po sobě jdoucí obrat nepřesáhne 1 000 000,– Kč

-může ji zrušit i správce daně, pokud plátce neuskutečnil po dobu 12. měsíců žádné zdanitelné plnění bez uznání důvodů

 

Předmět DPH

 

-dodání téměř všechno zboží a převod nemovitostí

-poskytování služeb (neuvádí se na daňovém přiznání)

-pořízení zboží z členských států EU a ze 3. zemích

-dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku

 

Zdanitelná plnění

 

-plátce daně uskutečňuje plnění, musí je zdanit a daň na výstupu odvést správci daně

1) tuzemská plnění

2) plnění v rámci EU (intrakomunitární dodávky)

3) dovoz a vývoz (ve vztahu k 3.zemím )

 

 

1.Tuzemské plnění

-dodání zboží

-převod nemovitostí

-poskytování služeb za úplatu osobou povinnou k dani

-plnění bez úplaty (poskytnutí daru)

-dodavatel PL z ČR -> odběratel PL i NEPL z ČR

-dodavatel musí plnění zdanit a odvést

 

 

2.Plnění v rámci EU (dodání a pořízení)

a) dodání zboží do členského státu

-dodavatel PL. Z ČR -> odběratel z EU (NEPL)

-tuzemský plátce fakturuje za cenu vč. DPH s tuzemskou sazbou

b) pořízení zboží z jiného státu EU

-dodavatel PL z EU -> odběratel PL z ČR

-daň musí přiznat český plátce v rámci svého daňového přiznání, dá si jí do daně na výstupu a provede tzv. samovyměření daně a zároveň si může uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu

c) poskytování a přijetí služeb v rámci EU

-závisí na místu plnění -> stát, kde se DPH vybere

-služby

 

3. Dovoz a vývoz (mezi 3.zeměmi)

-vývoz zboží a služeb většinou osvobozené plnění s nárokem na odpočet

-dovoz služeb není předmětem DPH, neprojeví se v daňovém přiznání

-dovoz zboží = vstup zboží z 3.zemí

-daňová povinnost vzniká propuštěním zboží do celního režimu (režim volného oběhu, pasivního zušlechťovacího styku, aktivní zuš. styk v případě navrácení, dočasné použití v tuzemsku)

-celní úřady vyberou clo, případně energetickou daň

-odběratel daň vypočítá, odvede a provede samovyměření (uplatní nárok na odpočet)

 

Osvobozená plnění

1.Bez nároku na odpočet

 

-poštovní služby, finanční a pojišťovací činnost, výchova a vzdělání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, převod a pronájem pozemku a staveb

-nezahrnují se do DPH, neuplatňuje se daň na vstupu a výstupu

-nelze uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu

-v daňovém přiznání se uvádí

 

2.S nárokem na odpočet

-dodání zboží do EU osobě registrované k dani, vývoz zboží do 3.zemí, poskytování služeb do 3.zemí, přeprava osob v EU i mimo, dodání nového dopravního prostředku

-neuplatňuje se daň na výstupu, ale lze uplatnit odpočet daně na vstupu v plné výši

-uvádí se v daňovém přiznání

 

Sazby DPH

a)      Základní sazba je 21%

-použití u veškerého zboží a převážné části služeb

b)      Snížená sazba je 15%

-upravuje příloha č. 1 daňových zákonů

-potraviny základní, knihy, noviny, zdravotnické potřeby, dětské autosedačky, voda

-snížené služby – oprava zdravotnických potřeb, vstupné na kulturu, MHD, zdravotní a sociální péče

 

Základ DPH

-ZD = cena bez daně – částka snížená o daň

– zahrnuje dále: clo, poplatky, spotřební a energetickou daň, vedlejší výdaje (náklady na dopravu, pojištění, provize)

 

 

Výpočet DPH

1.Zdola

základ daně * sazba

DPH =

100

 

-cena vč. daně = součet základu daně + vypočítaná daň (DPH) = matematicky zaokrouhlit

 

 

 

 

2.Zhora

DPH = částka vč. DPH * koeficient

                               sazba                               21                                           15

Koeficient =                                                               = 0, 1736                                = 0,1304

            100 + sazba                           121                                          115

 

-z částky vč. DPH, zaokrouhleno na 4.des. místa

-vypočítaná daň se zaokrouhluje na celé koruny matematicky nebo v haléřích

-cena bez DPH se dopočítá jako rozdíl částky za zdanitelná plnění a vypočítané daně

 

Př.1:

Cena vč. DPH 13 825,–

Sazba 21%

DPH 2 903,–

Cena bez DPH = 13 825 – 2 903 = 10 922,–Kč

 

Př.2:

Cena bez DPH 11 120,–

Sazba 15%

DPH 1 668,–

Cena vč. DPH 1668 + 11 120 = 12 788,–

 

Výpočet DPH při dovozu zboží

-základ DPH u dováženého zboží

 

Základ pro vyměření cla (celní hodnota) + clo (poplatky) + spotřební daň (energetická) * sazba daně =

= DPH + cena bez DPH + cena vč. DPH

 

 

Celní hodnota

= prodejní cena na FA (přepočtena na koruny) + provize + poplatky + náklady na dopravu

 

!! zaokrouhlovat na cele Kč nahoru!!

 

Daňová povinnost

-vzniká propuštěním zboží do celního režimu

-dokladem je Jednotný správní doklad (JSD)

-plátce uvede daň do daňového přiznání a uplatní si nárok na odpočet po splnění podmínek

 

 

Výpočet DPH při vývozu zboží

-mimo EU

-vývoz plátcem DPH je osvobozen od povinnosti platit daň na výstupu

-vývoz e uskutečněn propuštěním do celního režimu

nadměrný odpočet – větší daň na vstupu, větší podíl vývozu

-vlastní daňová povinnost – menší daň na vstupu

– FÚ vrátí nadměrný odpočet do 30 dnů od konce lhůty pro podání daňového přiznání – do 25.dne následujícího měsíce po termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období

 

Místo plnění

-tuzemsko

a) rozlišují se podle předmětu při dodání zboží a převodu nemovitostí (místem plnění je místo kde se nachází)

b) místo při plnění poskytnutí služby

-místo, kde osoba poskytující službu má sídlo (PO)

-místo podnikání (FO)

 

Tuzemská zdanitelná plnění (u PL)

-v případě uskutečnění zd.pl. – plátce je povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby a daň do daňového přiznání za příslušné období

-povinnost přiznat daň vzniká:

a) u dodání zboží – v případě podnikatele dnem dodání, u občana dnem převzetí

b) u převodu nemovitostí – dnem doručení žádosti o vklad do katastru nemovitosti

c) poskytnutí služby – dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení dokladu

 

Dodání zboží do EU – plátci

-zdanitelná plnění jsou osvobozena

-plátce v ČR vystaví pro odběratele doklad, uvede v daň. Přiznání osvobození dodávky a odběratel si zdaní dodávku ve své zemi

 

Dodání zboží do EU – neplátci

-zboží vč. DPH není osvobozeno a povinnost přiznat daň vzniká dnem vystavení dokladu

-daňová povinnost vzniká dnem propuštěním do celních režimů nebo dnem jejich ukončení

Pořízení zboží z jiného členského státu

-daňová povinnost vzniká ke dni vystavení daňového dokladu

-dodavatel zboží ve své zemi osvobozuje od DPH a vystaví doklad bez DPH

-odběratel zdaní v tuzemsku českou daň, uvede ji jako daň na výstupu a zároveň uplatňuje jako nárok na odpočet

 

Daňové doklady

a)běžný daňový doklad – faktura

– za správnost údajů odpovídá prodávající, kupující nesmí opravovat

    – povinné náležitosti:

                        – DIČ

-pořadové číslo dokladu

-rozsah a předmět zdanitelného plnění

-datum vystavení dokladu

-datum uskutečnění zdanitelného plnění

-výše ceny bez DPH celkem

-základní nebo snížená daň, případně osvobození od daně

-výše daně celkem (zaokrouhlená)

-obchodní jméno, místo odběratele a dodavatele

 

b)zjednodušený daňový doklad – paragon

-prodej hotově, cena nesmí přesáhnout 10 000,– vč. DPH

-pov.náležitosti: neobsahuje identifikaci kupujícího, výši DPH v Kč

-za správnost výpočtu daň.základu zodpovídá kupující

 

c)doklad o použití

-vystavuje se v případě, že zdanitelná plnění nebyla použitá pro podnikání (darování)

 

d)doklad o zaplacení

-jízdenka pro hromadnou přepravu osob (MHD)

e)splátkový kalendář

-součást nájemní smlouvy

-má stejné náležitosti jako faktura

 

f)souhrnný daňový doklad

-se vypisuje v případě v několika zdanitelných plnění pro 1 osobu

 

-všechny doklady musí být vystaveny do 15 dnů ode neuskutečnění zdanitelného plnění nebo do 15 dnů ode dne přijetí platby

-mohou být vystaveny i elektronicky

-údaje o dani a ZD musí být v české měně

-musí se uchovávat nejméně 10 let od konce zdaňovacího období

 

Oprava základu DPH a výše DPH

-v případě, že dojde ke snížení daně na výstupu a snížení daňové povinnosti

-je povinen provést opravy v případě dojde ke zvýšení daně

daňový dobropis – snižuje se daň na výstupu

daňový vrubopis – zvyšuje se daň na výstupu

-dobropis i vrubopis mají stejné náležitosti jako faktura

-rozdíl je místo ceny DPH se uvede rozdíl mezi novou a původní cenou + původní číslo daňového dokladu

 

Nárok na odpočet DPH

  1. V případě, že použije vstupy pro svou ekonomickou činnost
  2. Má daňový doklad vystavený plátcem se všemi náležitosti
  3. Uplatní si nárok na odp. v období, kdy bylo zdanitelné plnění uskutečněno

 

Daňová povinnost

-je rozdíl mezi daní a výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu za příslušné zdaňovací období

-může vzniknout nadměrný odpočet (daň.povinnost je záporná) nebo vlastní daňová povinnost (daň je kladná)

 

Správce DPH

-místní příslušný finanční nebo celní úřad

 

 

Zdaňovací období

-kalendářní měsíc pokud obrat za předchozí kal.rok dosáhl 10 000 000,–

-pokud plátce nedosáhne obratu, má čtvrtletní zdaň.období

-je-li obrat víc jak 2 000 000,– – 10 000 000,– mohu si zdaňovací období zvolit

 

Daňové přiznání

-je povinen dodat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla žádná daňová povinnost

– vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání do 25 dnů

 

Nadměrný odpočet

-správce daně vrátí do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daň. přiznání

-nežádá se o něj

 

Obchodní vztahy mezi PL a NEPL

a)      Neplátce x plátce

b)      Neplátce x neplátce

c)      Plátce x neplátce

d)      Plátce x plátce

 

 

2. SPOTŘEBNÍ DAŇ

-týká se pouze vybraných výrobků

-regulační funkce

  • omezuje spotřebu
  • zdravotní
  • ekologická

-výběrová a nepřímá

-daňová povinnost vzniká okamžikem výroby nebo dovozu

-uplatňuje se jen jednou

-základem daně jsou jednotky množství (naturální, kusy)

-poplatníkem je konečný spotřebitel

-předmětem je vyrobené nebo dovezené minerální oleje, líh a lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky

 

Správcem daně je celní úřad.

Zdaňovací období je kalendářní měsíc.

 

Daňové přiznání

-se podává do 25.dne po skončení zdaň.období za každou daň samostatně

-daň je splatná do 40.dne po skončení zdaň.období

-při výrobě a dovozu tabákových výrobků úlohu daň.přiznání plní objednávka tabákových nálepek a daň je splatná do 30 dnů od odebrání tab.nálepek

-při dovozu (krom cigaret) funkci daňového přiznání plní JSD a daň je splatná do 10.dnů od vyměření cla

-daň počítá celní úřad a je součást celní hodnoty

-spotřební daň jsou součástí pro výpočet základu DPH

 

Daňová povinnost

-vzniká okamžikem výroby a dovozu

-povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká uvedením výrobku do volného oběhu (při dovozu), při použití pro vlastní spotřebu a u tabákových výrobků dnem odběru tab.nálepek

 

Daňové sklady

-výrobky v době mezi vznikem daň.povinnosti a povinností daň přiznat a zaplatit

-jsou v režimu podmíněného osvobození od daně

 

Plátce

-jsou to všechny FO a PO, které provozují daňové sklady a dodávají výrobky ke spotřebě

-dovozci

-registruje se ke dni vzniku daňové povinnosti

 

Poplatníci

-konečný spotřebitel a daň je v ceně výrobků

 

Vystavení daňového dokladu

-plátce musí daňový doklad do následujícího pracovního dne po vzniku daňové povinnosti (mimo cigaret)

-náležitosti stejné jako  u daňového dokladu pro DPD + množství vyskladněných výrobků a spotřební daň

 

Daň z minerálních olejů

Osvobozené:

 

-paliva, maziva, motorová nafta používaná jako pohonné hmoty pro mezinárodní vnitrostátní vodní přepravu nákladu osob

 

Daň z lihu

-předmětem daně je líh, obsažený v jakýkoliv směsích (100% etanol=líh)

-osvobození od daně – líh na výrobu kosmetiky, potravin, léčiva, mýdel

-základní sazba za 1 hektolitr je 28 500,– za litr 285,– Kč

 

 

Daň z piva

-předmětem daně je pivo

-pivo = slabě alkoholický nápoj, obsahuje 0,5% alkoholu, který vzniknul kvašením

-koncentrace piva se vyjadřuje v % jako procentový obsah extraktu, který vzniknul kvašením

-výše daně = množství vyskladněného piva v hektolitrech * konkrétní sazba

-sazba daně – základní sazba pro malé nezávislé pivovary

– snížená sazba pro PO a FO

 

Daň z vína

-vína, která obsahují více než 1,2% alkoholu a nejvýše 22% alkoholu

-předmětem daně jsou tichá vína (0% sazba/hl), šumivá vína (2340Kč/hl), meziprodukty (2340Kč/hl)

 

Daň z tabákových výrobků

-tabákové výrobky (cigarety, doutníky, tabák – šňupací, žvýkací,..)

výše daně = součet pevné částky daně * počet ks (kg) * procentní část daně

 

 

3.ENERGETICKÉ DANĚ

-od ledna 2008

správce daně je celní úřad

předmětem daně jsou zemní a další plyny, pevná paliva, elektřina

plátcem je osoba dodávající výrobky konečnému spotřebiteli

poplatníkem je konečný spotřebitel

základem daně je množství v měrných jednotkách

sazby daně jsou ustanoveny pevné na jednotku množství a diferencované podle účelu použití

osvobození od daně – plyn pro výrobu tepla v domácnosti a plyn pro výrobu elektřiny

-povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem dodání plynu, elektřiny nebo pevných paliv konečnému spotřebiteli

zdaňovací období je kalendářní měsíc

-daňové přiznání a splatnost do 25.dne následujícího měsíce

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy