Neziskový sektor – subjekty a jejich poslání – ekonomie

 

   Otázka: Neziskový sektor – subjekty a jejich poslání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Petr

 

 

 

 

Neziskový sektor – subjekty a jejich poslání – nebyly založeny za účelem zisku, ale za účelem uspokojování potřeb lidí

 

1. STÁTNÍ

= zřizované státem, jsou vázány na státní rozpočet

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY a PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

= veřejnoprávní subjekty, které zřizují ústřední orgány státu, krajské úřady nebo obec

 

– mají různorodé cíle (není to zisk), přesto musí hospodařit, získávat potřebné zdroje

– rozdíl mezi rozpočtovou a příspěvkovou organizací je v oblasti vlastních příjmů:

– rozpočtové organizace žádné příjmy nemají, a pokud by je měli, musí je odvést do státního rozpočtu, mají tudíž omezený obchod samostatnosti, jsou závislé na příslušném státním orgánu (pronájem, jazykový kurz aj.)

– příspěvkové organizace určité příjmy vykazují a mohou je samostatně využívat

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY:

–          vše získávají, vše odevzdávají státu

– jsou všemi svými příjmy i výdaji napojeny na státní rozpočet

– příjmy = výnosy, výdaje = náklady

– zřizované státem k zajišťování služeb (školství, státní správa – soudy, obrany a bezpečnosti – policie, zdravotnictví)

– výdaje jsou předem plánovány a stát je v plánované výši uhrazuje, ale v rámci určitých omezených limitů (mzdy, investice atd.)

 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

– stát jim dává + mají i své příjmy, vše neodevzdávají

– prodávají své služby, z nich mají příjmy a z příjmů hradí své výdaje

– většinou příjmy < výdaje, rozdíl (chybějící zbytek) na úhradu výdajů dostávají ve formě příspěvků od státu ze státního rozpočtu

– jsou-li příjmy > výdaje, odvádí se rozdíl do státního rozpočtu (např. kultura, sdělovací prostředky, školství apod.)

měli by hledat nové cesty financování (např. sponzorství, reklamní činnost apod.)

 

2. NESTÁTNÍ

= nezřizované státem

       – nemá kladný výsledek hospodářství

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

= sdružení členů FO nebo PO za účelem realizace společného zájmu na principu dobrovolnosti

– na základě zákona o sdružování občanů

– je jich poměrně velké množství -> vznik jednoduchým způsobem (zájmové kluby, sdružení rodičů…)

vznik: registrací u ministerstva vnitra ČR po předložení stanov a návrhu na registraci, to dělá tzv. přípravný výbor (min. 3 členy)

– zakládací dokumenty: stanovy (obsahují název, sídlo, cíl, orgány, práva a povinnosti členů)

orgány: nejvyšší – Valná hromada (Členská schůze), výkonný – Výbor (Předsednictvo)

minimální vklad: není povinný

zánik:dobrovolným rozpuštěním organizace, sloučením s jiným sdružením, rozhodnutím ministerstva vnitra ČR

 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE (OPS)

= PO, která poskytuje obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v oblasti sociální (nemocné), kultury, sportu, školství, zdravotnictví…

– případný zisk se používá pouze na financování aktivit společnosti, nemůže být přerozdělen mezi zakladatele nebo zaměstnance

– upravuje je speciální zákon o obecně prospěšných společnostech

– název společnosti musí obsahovat dovětek OPS

– je možná veřejná kontrola činnosti OPS (zveřejňování výsledky hospodaření)

založení: zakladatelé buď 1 osoba (zakládací listina) nebo více osob (zakládací smlouvou), listina či smlouva obsahuje identifikační údaje společnosti (název, sídlo…)

vznik: dnem zápisu do rejstříku OPS u krajského soudu

organizačním dokumentem je tzv. statut

orgány: správní rada (statutární orgán) – má 3-15 členů, volí se na 3 roky, max. 6 let fungování, schází se min. 2x za rok

ředitel (výkonný orgán) – FO bývá jmenován, řídí činnost společnosti, nesmí být členem správní rady ani dozorčí rady

dozorčí rada (kontrolní) – někdy stačí pouze revizor

jmění OPS: vlastní zdroj společnosti, vytvořeno vklady zakladatelů, přijaté dary (popř. dědictví), dotace od státu či obce, fondy obecně prospěšných prací

ukončení činnosti:zrušení, bez likvidace – sloučení, rozdělení, s likvidací – po uplynutí doby, dosažení cíle, rozhodnutím správní rady či soudu, prohlášením konkurzu

zánik – výmazem z rejstříku OPS

 

NADACE A NADAČNÍ FONDY

nadace = účelové sdružení majetku za účelem dosažení obecně prospěšného cíle (rozvoj duchovních hodnot, ochrana životního prostředí, kulturních památek, rozvoj vědy, vzdělávání, ochrana lidských práv…)

– zákon o nadacích a nadačních fondech

majetek:

– nadační jmění – peněžité i nepeněžité vklady a nadační dary v min. výši 500 000 Kč (nesmí pod tuto hranici klesnout), nadační fond nezřizuje jmění, výše nadačního jmění se zapisuje do Nadačního rejstříku

– ostatní majetek – nájemné, úroky, přijaté výnosy z cenných papírů, loterie, veřejné sbírky, koncerty apod.

založení: tzv. nadační listinou, která může mít podobu smlouvy, závěti nebo notářského zápisu (1 zřizovatel)

vznik: zápisem do Nadačního rejstříku (vede ho rejstříkový soud na kraji)

organizačním dokumentem je statut, který upravuje pravidla fungování nadace, podmínky pro poskytování příspěvků, jsou tam základní identifikační údaje nadace

 

orgány:správní rada – rozhoduje, schvaluje, v čele předseda, min. 3 členy (bezúhonné FO, které nejsou v žádném právoplatném vztahu s nadací, voleni zakladateli)

dozorčí rada (kontrolní) – zřizuje se povinně, je-li nadační jmění větší než 5 000 000 Kč, jinak kontrolní funkci vykonává revizor

hospodaření – nadační majetek lze použít pouze na:

– nadační příspěvky – pro cíle dané účelem nadace

úhrada nákladů na činnost nadace (provoz, odměny zaměstnanců, propagace)

– nadační dar – co dostane

– nadační jmění – co poskytne

– podnikání je vyloučeno s výjimkou pronájmy nemovitostí, loterie, tomboly, veřejné sbírky, akce apod.

musí se hlídat, aby nedošlo ke zneužití nadační myšlenky (nadační jmění nesmí být prodáno ani darováno)

– nadace i nadační fondy musí vydávat (zveřejňovat) výroční zprávu hospodaření do 30. června následujícího roku

zrušení: s likvidací, bez likvidace; při dosažení účelu, sloučení, rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu (špatné hospodaření)

zánik: výmaz z Nadačního rejstříku

 

CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

= dobrovolné sdružení osob stejné náboženské víry, organizaci s vlastní strukturou, orgány a vnitřními předpisy

– subjekt neziskový, jsou to PO

církve = římskokatolická, pravoslavná, českobratrská, československá husitská aj.

– stát uznává povinnost mlčenlivosti u osob vykonávající duchovenskou činnost

registrace: u ministerstva kultury ČR (hlásí-li se k církvi zákoně vymezený počet osob, petice s min. 300 podpisy), o registraci žádá přípravní výbor, v návrhu se uvádí: název, sídlo, charakteristika církve, podpisy osob hlásící se k církvi atd.

hospodaření církví a náboženských společností: stát poskytuje úhradu osobních požitků duchovních a zaměstnanců ->základní plat, hodnostní příspěvek, odměny za vyšší výkon, mají různá daňová zvýhodnění (daňové úlevy), tzn. existuje osvobození od daně u některých příjmů, církve musí sestavovat rozpočty a závěrečné účty hospodaření

základní dokument: musí ho mít k založení a může být různě pojmenován (statut, řád, stanovy aj.), ale jeho obsah je dán zákonem

 

POLITICKÉ STRANY a POLITICKÁ HNUTÍ

politická strana = sdružení občanů stejných (podobných) názorů na ekonomiku, společenské vztahy, postavení národa a usilující o politickou moc

– cíle: získat hlasy ve volbách, dobýt poslanecká a ministerská křesla, utvořit vládu

– Zákon o sdružování politických stran a politických hnutí

– zákon přímo zakazuje:

– strany, které vznikly, aby porušovali Ústavu a zákony

– strany, které nemají demokratické stanovy

– směřují k uchopení moci tak, že zamezí totéž ostatním stranám

jejich program ohrožuje mravnost, veřejný pořádek apod.

– založení:FO straší 18 let

– každý občan může být členem max. 1 politické strany

– návrh podává Přípravný výbor (min. 3 osoby) a musí přiložit Petici na podporu vzniku politické strany nebo politického hnutí (podpisy min. 1 000 občanů)

– navíc přikládá stanovy

– registrace u ministerstva vnitra ČR

– vznik: zápisem do Rejstříku stran a hnutí

– hospodaření: mají zákaz podnikání, ale mohou založit obchodní společnost nebo družstvo ve vymezených oblastech (vydavatelství, nakladatelství aj.)

– příjmy tvoří: příspěvky členů, příspěvky ze státního rozpočtu (omezené např. na volby), dary a dědictví, z pronájmu nebo prodeje nemovitostí, úroky z vkladů, pořádání tombol, kulturních, sportovních akcí, půjček apod.

povinnost předložit každý rok tzv. výroční finanční zprávu poslanecké sněmovně

zákon vymezuje daňová zvýhodnění (osvobození od některých daní)

– zákon určuje, od koho je nepřípustné přijímat dary (např. od státu, od OPS, od příspěvkových organizací…)

– u nás existuje tzv. pluralita politických stran a hnutí (nebo-li většinový systém = vládne společně několik stran)

zrušení: s likvidací – přestane existovat, bez likvidace – sloučení, rozpuštění aj.

zánik: výmazem z příslušného rejstříku (Rejstříku politických stran a politických hnutí)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!