Obchod, hospodářství, EU – otázka z ekonomie

 

Otázka: Obchod, hospodářství, EU

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Luu

 

 

 

 

 

 

Národní hospodářství, ukazatelé vývoje ekonomiky, mezinárodní obchod, opatření používané státy v mezinárodním obchodě, okolí našeho národního hospodářství, problematika Evropské unie

 

Národní hospodářství

–          souhrn hospodářských činností na území daného státu

–          hlavními subjekty jsou jednotlivé podniky, domácnosti, stát

–          proč tyto 3 subjekty – vystupuje jako odběratel a dodavatel

a)      podniky – odebírají z trhu a dodávají vyrobené výrobky, poskytnuté služby

b)      domácnosti – odebírají (spotřebitelé) a dodávají práci (nabídka pracovní síly)

c)       stát – poskytuje zákonné normy, pracovní místa ze strany státu a odčerpává produkty (státní zakázky – budování infrastruktury, výstavba silnic a dálnic,…)

 

Struktura NH

pohledy:

1. ODVĚTVÍ

 • průmyslu
 • zemědělství
 • zdravotnictví
 • školství
 • vzdělávací složka

Odvětví se podle podobných znaků seskupují do sektorů.

 

 

2. SEKTORY NH

 • primární (prvovýrobce) – těžební průmysl, rybolov, zemědělství, lesnictví
 • sekundární (navazuje) – výroba a rozvod vody, plynu, elektřiny, zpracovatelský průmysl, stavebnictví
 • terciární – služby pro PO a FO
 • kvartální – věda a výzkum, nebo je ve 3. sektoru

Ve vyspělých státech dominuje terciální sektor.

 

 

Ukazatelé vývoje ekonomiky

1)      HDP – hrubý domácí produkt – žádoucí přírůstek min. 3% za rok

2)      Inflace – do 10%

3)      Nezaměstnanost – do 6-7%

4)      Platební bilance – cílem je, aby byla aktivní – vývoz/dovoz

 

Mezinárodní obchod

–          ČR – jsme závislý na dovozu ropy, zemního plynu (Rusko)

–          nebýt vázán na jednoho dodavatele -> pro stát výhodnější, abychom měli více zdrojů

–          klimatické a přírodní podmínky státu, které nás nutí plodiny dovážet

–          obchodujeme hlavně s Německem (proexportně, Rakouskem, Itálií)

–          stav trhu (neúroda brambor – nutno dovést)

–          obohacení domácího trhu

 

Opatření používaná státy v mezinárodním obchodě

1)      jednostranná opatření – z rozhodnutí jednoho státu

 • každý stát je uplatňuje samostatně, s nikým neuzavírá smlouvu
 • vznikají z vůle jednoho státu

a)      cla

b)      množství nebo hodnotové kvóty

 • omezení, přechod mezi volným obchodem a embargem
 • kvóta dovozní nebo vývozní a vyjadřuje se buď v peněžitých jednotkách či v měrných jednotkách
 • stanovuje množství nebo hodnotu, které se smí v daném období vyvézt
 • jakmile hodnota dosáhne určité hranice je stop stav

c)       normy a další předpisy

 • normy musí splnit každé zboží, které se prodává v EU
 • ISO

d)      prostředky používané k podpoře vývozu

 • cílem každého státu je podpora vývozu (zlepšuje HDP)
 • poskytuje informace o zahraničních trzích
 • pojištění případného rizika, nezaplacení za dodávku zboží
 • z vyváženého zboží se neplatí DPH a ve většině případů ani clo

2)      dvoustranná opatření

 • opatření, na nichž se dohodnou 2 státy
 • obchodní smlouvy a dohody o tom, jaké clo a jaké kvóty se budou používat
 • dohody, které se uzavírají na úrovni vlád, parlamentů států

3)      mnohostranná opatření

 • do ujednání vstupují víc než 2 státy
 • mnohostranné dohody
 • WTO – světová obchodní organizace a jejím cílem je odstraňovat překážky v mezinárodním obchodě (sídlo v Ženevě)
 • pokud se vybírá clo, vybírá se všude ve stejné výši

 

Okolí našeho národního hospodářství

 1. 1.       Mezinárodní měnové instituce – Evropská centrální banka

A)     Mezinárodní měnový fond

 • ČR zakládajícím členem v ruce 1944
 • 1954 – byla ČR nucena činnost ukončit
 • 1953 – provedena měnová reforma
 • členský stát se musí otevřít a podávat pravdivé informace – to ČR neudělala a zatajila reformu
 • 1990 – znovu členem
 • poskytování informací
 • každý stát platí členský příspěvek (do stanoveného období – kvóty)

Cíle: stabilita měnových kurzů, pomáhat růstu světové ekonomiky, nízká inflace, napomáhat vyrovnávat platební bilanci

 

B)      Světová banka

 • tvoří ji několik institucí

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

 • zaměřuje se na ekonomiky středně bohatých zemí a poskytuje jim úvěr – úroky 0 nebo nízké

C)      Evropská banka pro obnovu a rozvoj

 • vzniká v roce 1991 Londýn
 • podporuje ekonomiky východní Evropy, soukromý sektor, privatizační cesty

 

 1. 2.       Mezinárodní hospodářské organizace

A)     Evropská unie

B)      Světová obchodní organizace – WTO

 • sídlí v Ženevě ve Švýcarsku
 • cílem je volný obchod, odstraňování překážek (clo, kvóty, embargo)

C)      Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD

 • sídlí ve Francii, Paříž
 • ČR členem od 1996
 • členství je považováno za prestižní záležitost
 • zabývá se rozborem světové ekonomiky, vypracovává ekonomické analýzy, zabývá se poradenskou činností, statistikou, publikováním

D)     Evropské sdružení volného obchodu – ESVO

 • jsme členem
 • dohody se týkají pohybu zboží a podmínkou je prokazování původu zboží
 • každé zboží by mělo být snadno dopátratelné, odkud pochází

E)      Středoevropská dohoda volného obchodu – CEFTA

 • týká se zemí střední Evropy
 • členy: ČR, Rakousko, Švýcarsko, Maďarsko, Slovinsko, Polsko
 • zabývá se volným pohybem zboží, služeb a kapitálu

 

Problematika EU

1)      Evropská unie – dnes 27 států

 • společný trh
  • volný pohyb zboží
  • volný pohyb služeb
  • volný pohyb osob
  • volný pohyb kapitálu

 

2)      Měnová unie – dnes 17 států

 • společná měna – EURO (od ledna 2002)
 • nejdříve začalo používat 12 států a nebylo tam Dánsko, Švédsko a Velká Británie
 • v lednu 2007 přistoupilo Slovinsko
 • 2008 Malta a Kypr
 • 2009 Slovensko
 • 2011 Estonsko
 • celkem 27 států, z toho 17 má EURO
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!