Obchodní činnost – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Obchodní činnost

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Anna

 

VÝZNAM OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

 • Zabezpečení potřeb konečného spotřebitele
 • Hlavní cíl = zisk a nákup za účelem dalšího prodeje
 • PRODEJNÍ CESTY
  • Způsob, jak se zboží dostane od výrobce ke spotřebiteli
  • Přímý prodej
   • Výrobce -> spotřebitel (např. Zakázková výroba)
  • Nepřímý prodej
   • Výrobce -> maloobchod -> spotřebitel
    • Zboží s krátkou dobou trvanliVOsti (např. PečiVO, maso..)
   • Výrobce -> velkoobchod -> maloobchod -> spotřebitel
    • Zboží s dlouhou dobou trvanliVOsti (např. S kancelářským zbožím, kuchyňským nádobím..)
   • Zahraniční výrobce -> zahraniční VO => VO -> MO -> spotřebitel (Např. DoVOz ze zahraničí)
  • Obchod = prostředník mezi výrobou a spotřebou
   • Přetváří výrobní sortiment na spotřební
   • Hlavní činnost = obchodní činnost
   • Rozdělení: VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

 

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

1) VELKOOBCHOD

 • Mezičlánek mezi výrobci a maloobchodem, není určen pro koncového zákazníka
 • Funkce VO:
  • PřetVOření výrobního sortimentu na spotřební (výrobek => zboží)
  • TVOrba zásob pro okamžité dodávky pro MO
  • Skladování velkého množství zboží -> efektivnější a MO nemusí budovat velké sklady
  • Zpracování zboží (např. Pražení kávy, dozrávání oVOce, sušení oVOce..)
  • Informace pro MO (např. O novinkách)
  • MOhou provádět i úpravy zboží (balírny, sušárny, …)
 • Rozdělení VO:
  • Smíšené (např. Makro)
  • Specializované (např. VO s nábytkem)
   • Prodej na základě objednávky × písemné smlouvy
  • Druhy VO:
   • SAMOOBSLUŽNÝ VO (CASH AND CARRY)
    • Neposkytuje žádné služby
    • MO si zboží vybere, zaplatí a odveze
    • Např. Makro
   • ROZVÁŽKOVÁ SLUŽBA (DODÁVKOVÝ VO)
    • Zabezpečuje dopravu do MO prodejen na základě objednávky
    • Často zboží, které rychle podléhá zkáze
   • VO S REGÁLOVOU SLUŽBOU
    • Spolupráce VO a MO
    • V maloobchodních prodejnách zboží velkoobchodu
    • Inkasuje od MO pouze za prodané zboží, neprodané zboží náleží majetku VO
   • ZÁSILKOVÝ VO
    • Na základě katalogů, které rozesílá do prodejen MO

2) MALOOBCHOD

 • Prodej zboží konečnému zákazníkovi
 • Mohou být:
  • Smíšené (menší potravinářské prodejny, které vedou i drogistické zboží)
  • Specializované (zaměřují se na určité druhy zboží), např. Železářství, nábytek, …
  • Supermarkety (převažuje potravinářské zboží) a hypermarkety (i nepotravinářské zboží)
  • Obchodní domy (široký sortiment pod jednou střechou) a obchodní centra (více samostatných prodejen)
  • Diskontní prodejny (často se prodává přímo z palet)
  • Vlastní prodejny (jsou v majetku výrobce a prodávají jeho výrobky)
  • Pojízdné prodejny, automaty, stánkový prodej, …
 • PULTOVÉ
  • Odborníci za pultem, menší počet krádeží, velké fronty
  • Např. lékarny, zlatnictví, řeznictví, …
 • SAMOOBSLUŽNÉ
  • Menší fronty, větší možnost výběru, větší riziko krádež
 • PRŮBĚH OBCHODNÍ ČINNOSTI V MALOOBCHODĚ

NÁKUP ZBOŽÍ

 • Na základě průzkumu poptávky a statistiky se odhadne zájem o jednotlivé druhy zboží
 • Poté proběhne objednání, převzetí, přejímka zboží a jeho skladování

PRODEJ ZBOŽÍ

 • Příprava zboží k prodeji
 • Vystavení a nabízení zboží – vychází ze znalosti psychologie zákazníků
 • Obsluha zákazníka – způsob je dán formou prodeje
 • Výdej zboží
 • Při prodeji v obchodě se nabývá vlastnické právo převzetím koupené věci
 • V případě samoobslužného prodeje až zaplacením kupní ceny
 • Pokud se zboží kupuje na dálku, stane se kupující vlastníkem ve chvíli, kdy mu ho dopravce předá

 

STANOVENÍ CEN

 • Cena = náklady + zisk
 • V obchodech hlavní položkou nákladů nákupní cena zboží
 • 2 přístupy kalkulace ceny:
  • Obchodní přirážka (marže)

PRODEJNÍ CENA = NÁKUPNÍ CENA + MARŽE

 • obchodní marže musí pokrýt náklady prodejce (náklady na skladování, elektřiny, mzdy..)
 • musí zajistit i dostatečný zisk !
 • Rabat

DOPORUČENÁ CENA – RABAT = NÁKUPNÍ CENA OBCHODU

 • výrobce stanoví doporučenou cenu
 • často u knih, učebnic..
 • Aukce
  • Veřejná dražba, může probíhat i na internetu (Aukro)

 

OCHRANA SPOTŘEBITELE

 • Zákon na ochranu spotřebitele
 • Občanský zákoník
 • Právo na bezpečnost
  • Garance zdravotní nezávadnosti
 • Právo na informovanost
  • Informace o výrobku
   • Vlastnosti výrobku
   • Jak výrobek používat
   • Možná nebezpečí
  • Viditelné a srozumitelné označení
   • Vlastnosti zboží (složení, technické parametry, hmotnost, datum spotřeby..)
   • Ceny
  • Informace o podmínkách reklamace
   • Musejí být v každé provozovně
  • Reklamace
   • Zjevné vady
    • Sepsání protokolu o vadách
   • Skryté vady
   • Lhůta 24 měsíců
    • Nevztahuje se na vady vzniklé běžným používáním
    • Prvních 6 měsíců nemusí kupující prokazovat, kdy vada vznikla
    • Musí být vyřízena do 30 dnů ! (bezplatnou opravou, výměnou, vrácením peněz)
  • Nekalé obchodní praktiky
   • Pokud prodávající postupuje vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a ovlivní ho tak, že spotřebitel učiní rozhodnutí, které by jinak neučinil
   • Klamavé
    • Nepravdivé informace o zboží
   • Agresivní
    • Reklamy pro děti, psychický nátlak, nevyžádané e-maily
   • Cenové triky
    • Přeškrtnutá cena nahrazena novou – starou si mohl vymyslet a prodává za běžnou
    • Větší výhodnější balení – není výhodnější jak balení menší

 

KUPNÍ SMLOUVA

 • Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím × odběratelem a dodavatelem
 • Může být:
  • Ústní
  • Písemná
  • Elektronická
 • Zjednodušená forma = objednávka
 • Právní smlouva – např. Nemovitosti..
  • Obsahuje všeobecné podmínky (např. Reklamace, odstoupení od smlouvy, penále..)
   • IČ, DIČ, sídlo, datum, ujednání o ceně, předmět smlouvy, podpisy, dodací a platební podmínky..
  • Podstatné náležitosti KS:
   • Identifikační údaje a názvy obou stran
   • Popis zboží – druh, jakost, množství, balení
   • Cena
   • Dodací a platební podmínky
 •  V KS se zahraničním zákazníkem se důkladněji upravuji platební a dodací podmínky
 • Platební podmínky
  • Kdo komu bude platit
  • Místo placení
  • Měna
  • Doba splatnosti
  • Způsob placení

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

 • Směna, kterou provádějí PO a FO přes hranice daného státu
 • Nákupy a prodeje mohou provádět podniky samy nebo mohou využívat služeb podniků, které se specializují na nákupy ze zahraničí a prodeje do zahraničí
 • Předmět zahraničního obchodu
  • Zboží
  • Služby (např. Bankovnictví, pojištění, …)
  • Práva (např. Licence, autorská práva..)

VÝZNAM ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

 • EKONOMICKÝ
  • Úspora výrobních faktorů, která se projeví především v úspoře nákladů
 • POLITICKÝ
  • Zvyšuje přátelské vztahy mezi státy a zvětšuje vzájemnou závislost, což je obecně mírovým faktorem
 • KULTURNÍ
  • Poznávání způsobu života, kultury a umění v jiných zemích
 • ABSOLUTNÍ VÝHODA = země se zaměřuje na výrobu a prodej takového zboží, které dokáže vytvořit za nižší náklady, než jiné země
 • KOMPARATIVNÍ VÝHODA = země se zaměřuje na výrobu a prodej takového zboží, u něhož má nejpříznivější poměr národních nákladu a nákladů jiných zemích, tj. nejméně zaostává

ROZDĚLENÍ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

 • VNITROUNIJNÍ
  • Obchodování mezi členskými zeměmi EU (osvobozeno od cla)
 • MIMOUNIJNÍ
  • Obchodování členských zemí EU s nečlenskými (clo)

FORMY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

 • EXPORT (VÝVOZ)
  • Prodej výrobků nebo služeb do zahraničí
 • IMPORT (DOVOZ)
  • Nákup výrobků nebo služeb ze zahraničí
 • REEXPORT (VÝVOZ DOVOZU)
  • Nákup výrobků v zahraničí a jejich prodej v nezměněné podobě znovu do dalších zemí
  • Důvody:
   • OBCHODNĚ POLITICKÉ PŘEKÁŽKY
    • Mezi státem, ve kterém se zboží nakoupí a státem, kam se zboží prodá, mohou být vysoká cla, množstevní omezení, zákazy dovozů a vývozů apod.
   • KOMPLETACE VÝVOZŮ REEXPORTÉRA
    • Reexportem může podnik kompletovat sortiment svých výrobků s výrobky dovezenými a tím podstatně rozšířit svou nabídku
   • EKONOMICKÉ
    • Nákupy ve velkém umožní reexportérovi dosáhnout nižších cen a prodej do dalších zemí za vyšší ceny

 

KUPNÍ SMLOUVA SE ZAHRANIČNÍM PARTNEREM

 • Obsahuje:
  • Účastníky
  • Popis zboží – druh, jakost, množství a balení
  • Cena
  • Dodací a platební podmínky
  • Všeobecné podmínky
 • V KS se zahraničním zákazníkem se důkladněji upravuji platební a dodací podmínky
 • DODACÍ PODMÍNKY
  • Určení místa, do kterého bude zajišťovat dopravu prodávající. Od tohoto místa hradí dopravu kupující
  • Přesně určují, kde přechází náklady (na dopravu…), rizika a povinnosti z prodávajícího na kupujícího
  • Incoterms 2010 – dodací podmínky, 4 skupiny podmínek
   • Např. Exv – veškerá rizika a náklady nese kupující
   • Ddp – veškerá rizika a náklady nese prodávající
  • Placení v zahraničním obchodě:
   • Před dodáním
   • Při dodání
   • Po dodání
  • Způsob placení:
   • Nedokumentární
    • Např. Bankovní převod, šek, směnka..
   • Dokumentární
    • Placení na základě předání dokumentů (dokladů)
    • Např. Faktury, doklady o pojištění, dopravní doklady..
   • Dokumentární inkaso
    • Princip dobírky
    • Prodávající má jistotu, že dostane zaplaceno
    • Kupující má jistotu, že zboží obdrží
   • Dokumentární akreditiv
    • Akreditiv = speciální účet, na kterém jsou vyčleněny peníze na zaplacení dodávky
    • Postup placení:
     • Otevření akreditivu
      • Otevírá se v určenou dobu před zasláním zboží, kupující požádá svou banku, aby zajistila, že pro daný obchod bude k dispozici potřebná částka, jednou z možností je, že zablokuje příslušnou částku na jeho účtu
     • Čerpání akreditivu
      • V době, kdy je realizována dodávka, prodávající odešle zboží a doklady o tom předloží své bance (faktura, přepravní doklad, doklad o pojištění, …)

 

CLO

 • Částka, která se vypočítává podle celních předpisů a vybírá ji stát při dovozu
 • Členské státy EU používají jednotný evropský celní sazebník
 • Výše cla je ovlivněna vzájemnými smlouvami mezi státy
 • Význam má členství země v WTO (Světová obchodní organizace)
 • Příjem putuje ze 75 % do rozpočtu EU, z 25 % do rozpočtu země, kam je zboží dováženo
 • Funkce cla:
  • Fiskální – příjmem státního rozpočtu / rozpočtu EU
  • Obchodně-politická – nástroj obchodní politiky
  • Cenotvorná – clo zvyšuje hodnotu zboží
 • Proclení začíná tím, že vývozce (deklarant) podá dodávku k proclení, k tomu využije Jednotný správní doklad
 • PŘI VÝVOZU:
  • Mimo EU
  • Dva druhy prohlídky:
   • Vnitřní
    • Probíhá ve výrobním závodě nebo v jiném místě, kde se zásilka nakládá na dopravní prostředek
    • Důkladná kontrola zboží a dokladů, poté se opatří celní uzávěrou (plomba, pečeť)
   • Vnější
    • Na hranici, představuje kontrolu celních závěr
   • Výpočet cla:
    • Z celní hodnoty
     • CELNÍ HODNOTA = CENA ZBOŽÍ + NÁKLADY POŘÍZENÍ NA HRANICI EU
    • Celní sazebník:
     • VŠEOBECNÉ SAZBY – nejvyšší sazby, používají se spíše výjimečně, např. když se neprokáže původ zboží ze země, která má nárok na smluvní nebo preferenční sazby cla
     • SMLUVNÍ SAZBY – snížené sazby, které se poskytují zejména členům WTO
     • PREFERENČNÍ SAZBY – nejnižší sazby, v zemích, kde má EU uzavřenou dohodu o pásmu volného obchodu nebo o celní unii, také v rozvojových zemích, které EU podporuje

 

VRCHOLNÉ BILANCE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ

 • Bilancovat znamená porovnávat výstupy ze systému národního hospodářství ČR se vstupy do národního hospodářství ČR
 • 3 fáze:
  • Vyčíslíme výstupy (vývoz)
  • Vyčíslíme vstupy (dovoz)
  • Vypočítáme mezi nimi rozdíl
 • Obchodní a platební bilance

 

OBCHODNÍ BILANCE

 • Zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb
 • Podkladem je hlášení celnic o přechodu zboží a služeb přes hranice a celní statistika
 • Nezachycuje platby za zboží
 • STRUKTURA OB:
  • Teritoriální (územní) – sleduje složení:
   • Vývozu podle toho, do kterých zemí směřuje
   • Dovozu podle toho, ze kterých zemí pochází
  • Komoditní (zbožová) – sleduje složení vývozu a dovozu podle skupin zboží
 • Rozdíl mezi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu se nazývá saldo
 • OBCHODNÍ BILANCE MŮŽE BÝT:
  • Aktivní = vývoz > dovoz, saldo +
  • Pasivní = vývoz < dovoz, saldo –
  • Vyrovnaná = vývoz = dovoz, saldo 0

 

PLATEBNÍ BILANCE

 • Zachycuje vztah mezi peněžními příjmy ze zahraničí a peněžními výdaji do zahraničí
 • Sestavuje ČNB
 • ROZDĚLENÍ:
  • Běžný účet
   • Zachycuje platby za nákup a prodej zboží a služeb z obchodní bilance
  • Kapitálový účet
   • Zachycuje převody kapitálového charakteru související s migrací obyvatel, promíjení dluhů, nemovitosti pro zastupitelské úřady
  • Finanční účet
   • Zachycuje transakce spojené se vznikem, zánikem a změnou vlastnictví finančních aktiv a pasiv vlády, bank i podniků
  • Změna devizových rezerv
   • Představuje úbytek nebo přírůstek devizových rezerv
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!