Obchodní korporace – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Obchodní korporace

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): terka

 

Obchodní společnosti

 • osobní společnosti – osobní účast společníků na společnosti, neomezené ručení, ručí se i svým majetkem
 • kapitálové společnosti – společníci se nemusí osobně podílet na společnosti, ručí se jen do výše vkladu
 • družstvo

 

Pojmy

 • základní kapitál – součet vkladů všech společníků (peněžité i nepeněžité – majetek)
 • podíl – účast společníka ve společnosti, plynou z něj práva a povinnosti
 • zákaz konkurence – jeden nemůže podnikat ve dvou stejných společnostech

 

Založení a vznik společnosti

 • nejdřív zakládá a pak vzniká
 • založení je dlouhodobý proces – společenská smlouva­ / zakladatelská listina
 • společenská smlouva →žádost o živnostenské oprávnění → zápis do živnostenského rejstříku → žádost o zápis do OR

Vznik společnosti

 • jednorázová záležitost
 • zápisem do obchodního rejstříku
 • návrh na zápis do OR musí být podán do 6 měsíců od založení společnosti

 

Veřejná obchodní společnost

 • osobní obchodní společnost
 • počet společníků min. 2
 • označení společnosti – veř. obch. spol. nebo v. o. s.
 • statutární orgán i nejvyšší orgán jsou společníci
 • rozdělení zisku – stejným dílem
 • zákaz konkurence platí pro všechny společníky
 • ručení svým majetkem
 • vklad není předepsán

Společenská smlouva

 • obchodní firma a sídlo
 • společníci
 • předmět podnikání

 

Práva a povinnosti společníků

 • podílet se navedení a rozhodování
 • podílet se na zisku
 • splatit vklad

 

Komanditní společnost

 • přechod mezi osobní a kapitálovou společností
 • počet společníků min. 2, 1 spol. komanditista, 2 spol. komplementář
 • označení společnosti – kom. spol. nebo k. s.
 • vklad není předepsán
 • nejvyšší orgán jsou všichni společníci

Společenská smlouva

 • obchodní firma a sídlo
 • společníci a jejich rozdělení
 • předmět podnikání
 • vklady komanditistů

Komanditista

 • omezené ručení pouze do výše svého vkladu
 • právo rozhodování a kontroly
 • povinnost vložit vklad

Komplementář

 • neomezené ručení – celým svým majetkem
 • statutární orgán
 • platí pro ně zákaz konkurence

Rozdělení zisku a úhrada ztáty

 • komplementáři – rovným dílem
 • komanditisté – po zdanění podle výše vkladu

 

Společnost s ručeným omezeným     

 • kapitálová společnost
 • počet společníků min. 1
 • označení společnosti s. r. o. , spol. s ruč. omez. nebo spol s. r. o.
 • základní kapitál 1 Kč
 • vklad společníků

Ručení

 • ručení společnosti – celým majetkem
 • ručení společníků – do výše svého vkladu

Společenská smlouva

 • 2 osoby
 • obchodní firma a sídlo společnosti
 • předmět podnikání
 • výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka
 • právní orgány společnosti
 • určení správce vkladu
 • jiné údaje

Zakladatelská listina

 • společník je jedna osoba
 • podobné jako u smlouvy

Vznik

 • zápisem do obchodního rejstříku
 • před zápisem splaceno min 30% každého vkladu

Práva a povinnosti

 • řídí se společenskou smlouvou nebo stanovami (vnitřní organizační pravidla)
 • splatit vklad ve stanovené lhůtě (úrok při prodlení nebo vyloučení společníka)
 • společník má na společnosti obchodní podíl
 • podílí se na rozhodování
 • právo kontroly
 • podíl na zisku
 • za trvání společnosti nelze žádat vrácení vkladu

Kmenový list

 • potvrzení vkladu společníka
 • cenný papír

Orgány společnosti

 • valná hromada
 • jednatelé
 • dozorčí rada – není povinná

Valná hromada

 • nejvyšší orgán – všichni společníci
 • společníci se účastní osobně nebo na základě plné moci
 • usnášení schopná – společníci s min. 50% hlasů
 • rozhodování – většina přítomných hlasů
 • konání min. 1 za rok

Působnost valné hromady

 • schvalování účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát
 • rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy
 • rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu
 • jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady
 • vyloučení společníka
 • rozhodování o zrušení společnosti

Jednatelé

 • statutární orgán
 • jeden nebo více jednatelů
 • jmenování valnou hromadou
 • zajišťují obchodní vedení společnosti
 • vedení evidence a informování společníků
 • platí pro ně zákaz konkurence

Dozorčí rada

 • kontrolní orgán
 • zřizuje se je-li tak stanoveno ve spol. smlouvě
 • dozorčí rada musí mít aspoň tři členy
 • zákaz konkurence
 • mají právo svolat valnou hromadu
 • vyjadřují zájmy

Činnosti

 • dohlíží na jednatele
 • nahlíží do obchodních a účetních knih a kontroluje dosažené údaje
 • podává zprávy valné hromadě

Ukončení účasti společníka

Způsoby

 • vystoupení
 • dohoda o ukončení
 • vyloučení

Rozhodnutí soudu

 • na návrh společníka
 • prohlášení konkurzu

Vypořádání

 • právo na vypořádací podíl

 

Akciová společnost

 • kapitálová společnost
 • počet společníků min. 1
 • označení společnosti – a. s. nebo akc. spol.
 • akcie – cenný papír, který představuje určitý vložený majetek, nejčastěji peníze
 • dividenda – peněžité plnění vyplácené akcionářům

Ručení

 • ručení společnosti – neomezeně
 • ručení společníka (akcionářů) – svým vkladem

Základní kapitál

 • rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
 • 2 000 000 Kč (80 000 euro)

Založení

 • přijetí stanov
 • firma a sídlo
 • základní kapitál
 • počet a druhy akcií, jmenovitá hodnota
 • určení správce vkladu

Vznik

 • zápisem do obchodního rejstříku
 • splaceno min 30% vkladu

Práva a povinnosti

 • právo hlasovat na valné hromadě
 • právo na podíl na zisku (dividenda)
 • právo na podíl na likvidačním zůstatku
 • vkladová povinnost

Orgány

 • valná hromada
 • řízení společnosti – 2 způsoby
 • monistický systém → ředitel → správní rada
 • dualistický systém → představenstvo → dozorčí rada

Dualistický systém

Představenstvo

 • statutární orgán
 • min 3 členy, kteří volí svého předsedu
 • zákaz konkurence

Dozorčí rada

 • kontroluje představenstvo
 • informuje valnou hromadu
 • min 3 členy
 • zákaz konkurence

Monistický systém

Statutární ředitel

 • statutární orgán
 • FO splňují základní podmínky
 • Zákaz konkurence

Správní rada

 • kontroluje statutárního ředitele
 • informuje valnou hromadu
 • min 3 členy
 • zákaz konkurence

Rozdělení zisku

 • každý akcionář má právo na podíl ze zisku a to podle počtu akcií, které vlastní

 

Družstvo

 • společenství neuzavřeného počtu lidí
 • min 3 členové

Účel

 • vzájemná podpora svých členů
 • podnikání

Založení a vznik

 • přijetí stanov (např. výše vkladu, činnost, sídlo)
 • konání ustanovující schůze družstva
 • vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku

Práva a povinnosti

 • volit a být volen do orgánů družstva
 • rozhodovat
 • podílet se na výhodách poskytovaných družstvem
 • dodržovat stanovy
 • splácení členského vkladu

Orgány

 • členská schůze – nejvyšší orgán
 • představenstvo – statutární orgán
 • kontrolní komise – kontroluje představenstvo, informuje čs

Malé družstvo

 • do 50 členů
 • stanovy mohou určit, že se nevolí představenstvo ani kontrolní komise
 • statutární orgán – předseda
 • kontrolní orgán – členská schůze

Bytové družstvo

 • za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů

Sociální družstvo

 • za účelem integrace znevýhodněných osob do společnosti
 • vytváří pracovní příležitosti
 • poskytuje sociální a zdravotní služby, vzdělání a bydlení

 

Evropská společnost

 • evropská akciová společnost
 • založena podle práva EU
 • sídlo musí mít v zemi EU

 

Státní podnik

 • zakladatel je stát
 • založení – zakladatelská listina
 • hospodaří s majetkem státu
 • stát neručí za závazky podniku

Orgány

 • ředitel
 • dozorčí rada

Příklady

 • státní tiskárna cenin
 • České pošta
 • lesy ČR
 • povodí Vltavy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy