Obchodní korporace – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Obchodní korporace

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): Sára Fleišerová

 

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

 • právnická osoba založena za účelem podnikání a je prohlášená za obchodní společnost v obchodním zákoníku,
 • zakladatelé i společníci mohou být, jak fyzické, tak i právnické osoby

 

Druhy obchodních společností:

 • osobní – veřejná obchodní společnost
 • smíšené – komanditní společnost
 • kapitálové – společnost s ručením omezeným, akciová společnost

 

Založení obchodní společnosti:

 • zakladatelská listina – obchodní společnost zakládá pouze jedna osoba
 • společenská smlouva – obchodní společnost zakládají dvě a více osob

 

Vznik obchodní společnosti:

 • vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 90 dnů ode dne založení

 

Zrušení obchodní společnosti:

 • zrušení s likvidací – účelem je zpeněžit majetek společnost, uhradit dluhy a zůstatek po uhrazení dluhů rozdělit mezi společníky, likvidaci provádí likvidátor, který ke dni skončení likvidace sestaví účetní závěrku a hospodářský výsledek
 • zrušení bez likvidace – přeměna na jinou právní obchodní společnost či družstvo, rozdělením
 • zrušení prohlášením konkurzu – konkurz je soudní řízení, jehož cílem je z majetku společnosti, která je v úpadku dosáhnout alespoň částečného uspokojení věřitelů, konkurz provádí správce majetkové podstaty

 

Zánik obchodní společnosti:

 • smrt podnikatele
 • uplynutím doby, na kterou byla založena
 • rozhodnutím společníků nebo orgánů společnosti
 • rozhodnutím soudu

 

Veřejná obchodní společnost

 • společnost zakládají minimálně 2 osoby
 • v.o.s. nebo veř. obch. spol. + příjmení alespoň jednoho ze společníků s dodatkem „a spol.“
 • všichni ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, nerozdílně
 • nemusí vytvářet rezervní fond ani základní kapitál
 • zisk se rozděluje všem společníkům rovnoměrně, pokud není stanoveno jinak
 • změny ve společenské smlouvě nastávají v případě, že vystoupí či přistoupí společník
 • pro všechny společníky platí zákaz konkurence, tzn. že společník bez souhlasu ostatních nesmí podnikat ještě mimo společnost ve stejném oboru, který je předmětem podnikání společnosti

 

Komanditní společnost

 • společnost zakládají minimálně 2 osoby
 • v obchodní firmě musí být uvedeno: k.s. nebo kom. spol.
 • základní kapitál a rezervní fond nejsou povinně stanoveny

 

Dva typy společníků:

 • komanditisté
  • představuje jeden či více společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je minimálně 5000 Kč,
  • mají pouze právo kontroly společnosti
 • komplementáři
  • jeden nebo více společníků, kteří ručí za závazky společnosti celým svým majetkem,
  • jsou statutárním orgánem, kteří řídí a jednají za společnost
  • zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře (komplementář bez souhlasu ostatních nesmí podnikat ještě mimo společnost ve stejném oboru, který je předmětem podnikání společnosti)

 

Společnost s ručením omezeným

 • základní jmění je tvořeno předem stanovenými vklady vkladných společníků
 • Spol. s r. o., s. r. o.
 • 1 až 50 společníků
 • Společenská smlouva
 • společnost zodpovídá celým svým majetkem
 • společník ručí jen do výše svého nezaplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
 • hodnota základního jmění společnosti musí činit alespoň 100 000 Kč
 • hodnota jmění jednoho společníka /vklad/ nejméně 20 000 Kč
 • před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být na každý peněžitý vklad splatný nejméně 30% celková hodnota vkladů nejméně 50 000 Kč

 

Orgány

Valná hromada

 • nejvyšší orgán společnosti
 • schvaluje roční účetní závěrky
 • rozděluje zisk
 • schvaluje stanovy
 • rozhoduje o zrušení společnosti
 • společník se zúčastní valné hromady osobně nebo na základě písemné moci

Dozorčí rada

 • se zřizuje stanoví-li tak společenská smlouva
 • dohlíží na činnost jednatelů
 • přezkoumává roční účetní závěrku
 • podává zprávy valné hromadě

 

Akciová společnost (a. s.)

 • je společnost jejíž základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité hodnotě
 • zodpovídá za závazky celým svým majetkem
 • společníky mohou být osoby fyzické, právnické početně neomezené
 • může být založena jedním zakladatelem za podmínky, že je to právnická osoba, jinak s 2 a více zakladateli
 • jeli více zakladatelů musí být zakladatelská smlouva
 • základní jmění musí být alespoň 1 000 000Kč

 

Akcie

 • je cenným papírem s nímž jsou spojena práva akcionáře jeho společníků podílet se na řízení společnosti

Musí obsahovat:

 • Obchodní jméno a sídlo společnosti
 • Číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu
 • Označení, zda akcie je na majitele nebo na jméno
 • Datum vydání a podpisy svou členů představenstva
 • Počet a jmenovitá hodnota akcií
 • Způsob rozdělení zisku

Orgány společnosti:

 • Valná hromada schází se nejméně 1 do roka
 • Představenstvo statutárního orgánu rozhoduje o všech nejdůležitějších otázkách
 • Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy

Zrušení společnosti rozhoduje valná hromada a je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů a forma notářského zápisu

 

Obchodní rejstřík

 • vedou pověřené soudy a zapisují do něj obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby o niž to ví zákon (státní podniky a zahraniční podnikatele
 • fyzické osoby s bydlištěm v ČR, které jsou podnikateli se zapisují na vlastní žádost nebo ukládali to zvláštní zákon
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!