Obchodní korporace – maturitní otázka

 

Otázka: Obchodní korporace

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): Kristyna

 

Obchodní společnost definuje Obchodní zákoník, jako právnickou osobu založenou za účelem podnikaní. PO jsou uměle vytvořené subjekty, které vystupují a jednají, jako lidé.

 

Členění obchodních společností:

 • Osobní společnosti:
  • Veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
 • Kapitálové společnosti:
  • Společnost s ručení omezením
  • Akciová společnost

 

Základní rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností je:

 • V ručení za závazky společnosti
 • Zda existuje osobní účast na vedení společnosti
 • Zda lze vystoupit ze společnosti
 • V povinnosti vytvářet základní kapitál

 

U osobní společnosti:

 • Všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně, tj. celým svým i osobním majetkem
 • Vytváření základního kapitálu není povinné
 • Společníci se osobně účastní na vedení společnosti

 

Vznik obchodní korporace

> Rozdělen do dvou částí:

 • Založení společnosti
  • Jeden člen = zakladatelskou listinu
  • Dva a více společníků = společenská smlouva
 • Skuteční vznik společnosti
  • Až zápisem do obchodního rejstříku

 

Obchodí rejstřík

 • Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem určené údaje o obchodní společnosti.
 • Je veden rejstříkovým soudem u krajského soudu.
 • Je přístupný pro veřejnost, každý má právo do něj nahlížet a přiznat si výpis

 

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • Obchodní jméno a sídlo společnosti
 • Jména a adresy společníků
 • Předmět podnikatelské činnosti
 • Vložený základní kapitál
 • Způsob rozdělení zisku
 • Způsob úhrady případné ztráty
 • Způsob případného zániku společnosti

 

Afilace: majetková účast: Podnik vytvořený v zahraničí mateřskou českou obchodní společností, jde o samostatnou PO, která se řídí právním řádem té země, ve které má sídlo. Její spojení s mateřskou společností nesmí být v ně viditelné.

 

Osobní společnosti

1) Veřejná obchodní společnost

 • Je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým i osobním majetkem.
 • Společnost mohou založit PO i FO
 • Vstoupit do společnosti nebo z ní vystoupit lze jen pří změně společenské smlouvy
 • Statutárním orgánem je každý ze společníků
 • Ve společenské smlouvě je uvedena výše vkladu jednotlivých společníků a jejich práva a povinnosti
 • Pro společníky plat zákaz konkurence v oboru, nesmí mít jinou firmu v oboru podnikání
 • Zisk se rozdělí mezi společníky rovným dílem
 • Příslušnou část zisku si zdaňuje každý společník sám a to daní z příjmu FO 15%
 • Výhodou je, že zisk se zdaňuje jen jednou
 • Není povinnost tvořit rezervní fond ze zisku
 • Výhodou je, že tento podnik je vhodný, jako rodinný podnik
 • Nevýhodou je vysoké riziko, kdy společníci ručí za ztráty z podnikání svým osobním majetkem

 

2) Komanditní společnost

 • Zakladateli společnosti mohou být FO i PO
 • Společnost musí mít alespoň jednoho kompletáře a jednoho komanditistu
  • Komplementáři:
   • Jsou statutárním orgánem, platí pro ně zákaz konkurence v oboru
   • Ručí za závazky podniku celým svým i osobním majetkem, nemusí vkládat základní kapitál
  • Komanditisté:
   • Neúčastní se na řízení podniku
   • Neplatí pro ě zákaz konkurence v oboru, neručí za závazky svým osobním majetkem, ale ručí za závazky společnosti jen svým vkladem
 • Základní kapitál tvoří souhrn všech vkladů komanditistů, výše vkladů je dána společenskou smlouvou
 • Zisk se rozdělí na dvě části pro komplementáře a komanditisty
  • Společnost nemá povinnost tvořit fondy ze zisku

 

Zisk se rozdělí:

 • Komplementáři: mezi sebe všichni stejným dílem
 • Komanditisté: podle výše svých nákladů

 

Zdanění zisku:

 • Komplementáři: zdaňují svůj podíl na zisku pouze daní z příjmu FO 15%
 • Komanditisté: mají dvojí zdanění příjmů:
 • Celková částka pro komanditisty se zdaňuje Daní z příjmu PO 19%
 • Pak každý komanditista zdaňuje svůj podíl na zisku Daní z příjmu FO 15%

 

Kapitálové společnosti

1) Společnost s ručením omezením

 • Společnost může založit jedna FO nebo PO
 • Společnost může mít nanejvýš 50 členů
 • Hodnota základního kapitálu je minimálně 1 Kč.
 • Hodnota vkladu jednoho společníka je minimálně 1 Kč.
 • Hodnota vkladu může být rozdílná pro jednotlivé společníky.
 • Hodnota vkladu/podílu společníku je dána Kmenovým listem.
 • Kmenový list je neobchodovatelný cenný papír

 

Vznik

 • Společnosti je až zápisem do obchodního rejstříku

 

Zisk

 • Rozdělí se mezi společníky podle poměru svých vkladů

 

Dvojité zdanění zisku:

 • Nejdříve se zdaní zisk celé společnosti Daní z příjmu PO 19%
 • Pak každý společník zdaní svůj podíl na zisku daní 15%

 

Orgány společnosti:

 • Nejvyšší orgán
  • Valnou hromadu tvoří společníci
  • Je svolána nejméně 1x za rok, musí být přítomna alespoň polovina hasů
  • Schvaluje roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, úhrada ztráty, schvaluje stanovy a jejich změny, změnu společenské smlouvy
 • Statutární (řídící) orgán
  • Jednatelé
  • Jmenuje je valná hromada
  • Vztahuje se na ně zákaz konkurence v oboru
 • Kontrolní Orgán
  • Dozorčí rada
  • Musí mít alespoň 3 členy, ale nesmí v ní být jednatel, pro jej členy platí zákaz konkurence v oboru
  • Dozorčí rada hlavně kontroluje účetní doklady, účetní knihy a účetní uzávěrku

 

2) Akciová společnost

 • K založení společnosti je nutné přijetí Stanov. Ten, kdo přijel stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatelem.
 • Založení společnosti je účinné, jestliže každý zakladatel splatil alespoň 30% hodnoty akcií v době určené ve stanovách, nejpozději ke dni návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Základní kapitál vzniká souhrnem akcií.
 • Akcie jsou cenný papír, jehož držitel je společníkem akcie.
 • Základním kapitál je minimálně 2 000 000Kč neboli 80 000euro
 • Vznik je až zápisem do obchodního rejstříku
 • Akciová společnost odpovídá za své závazky jen majetkem společnosti
 • Akcionáři za závazky společnosti neručí osobním majetkem

 

Práva akcionáře:

 • Právo na podíl ze zisku (DIVIDENDA)
 • Hlasovací právo: Hlasovat na jednání valné hromady
 • Právo na vysvětlení: právo požadovat na valné hromady vysvětlení záležitostí, týkající se činnosti společnosti

 

Orgány akciové společnosti

 • Valná hromada (nejvyšší orgán), musí se sejít nejméně 1x za rok.
 • Statutární orgán je představenstvo, mohou to být i najatí manažéři
 • Kontrolní orgán je tříčlenná dozorčí rada
 • Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence

 

Družstvo

 • Po založení za účelem podnikání nebo zjišťování hospodářských sociálních nebo jiných potřeb svých členů (bytové družstvo, úvěrové, výrobní, zemědělské apod.)
 • Je charakteristické tím, že je otevřené, mohou do něj vstupovat další členové nebo z něj libovolně vystupovat
 • Družstvo musí založit minimálně 5 FO nebo alespoň 2 PO, členem může být FO již od 15 let

 

Dvě fáze vzniku

 • Založení konáním ustavující schůze
  • Průběh ustavující schůze se ověřuje notářským zápisem
  • Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, jehož výše je minimálně 50 000Kč
  • Družstvo odpovídá za své závazky jen majetkem družstva, členové družstva osobním majetkem, za jehož závazky neručí
  • Nejvyšší orgán: je členská schůze, která se musí sejít 1x ročně
  • Statutárním orgánem: je představenstvo
  • Kontrolní orgán: je kontrolní komise, která musí mít nejméně 3 členy a musí se scházet nejméně 1x za 3 měsíce
  • Do těchto orgánů družstev se mohou volit členové starších 18 let
  • Rozdělení zisku se dělí podle usnesení členské schůze
 • Skuteční vznik je až zápisem do obchodního rejstříku

 

Státní podnik

 • Stát může podnikat dvěma způsoby
  • Má podíl na velkých soukromých firmách
  • Zakládá státní podniky
 • Státní podnik se řídí Zákonem o státním podniku
 • Jde o PO založenou za účelem podnikání, tj. provozuje podnikatelskou činnost pod vlastním jménem samostatně, soustavně na vlastní odpovědnost pod vlastním jménem samostatně, soustavně na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku

 

Základní listina musí obsahovat:

 • Obchodní jméno podniku
 • Předmět podnikatelské činnosti
 • Vymezení podnikatelského majetku
 • Výše základního majetku
 • Zakladatelem mohou být státní orgány nebo obce

 

Zakladatel musí při založení podniku:

 • Na základě výběrového řízení jmenovat ředitele, který je statutárním orgánem, platí pro něj zákaz konkurence v oboru, schvaluje koncepci podniku, roční účetní závěrku a rozdělení zisku
 • Stanoví dozorčí radu, která dohlíží na hospodaření podniku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!