Obchodní korporace – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Obchodní korporace

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): Kristyna

 

 

Obchodní Korporace

 • Obchodní společnost definuje Obchodní zákoník, jako PO založenou za účelem podnikaní
 • PO jsou uměle vytvořené subjekty, které vystupují a jednají, jako lidé.

 

Členění obchodních společností:

 1. Osobní společnosti:
  • Veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
 2. Kapitálové společnosti:
  • Společnost s ručení omezením
  • Akciová společnost

 

Základní rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností je:

 1. V ručení za závazky společnosti
 2. Zda existuje osobní účast na vedení společnosti
 3. Zda lze vystoupit ze společnosti
 4. V povinnosti vytvářet základní kapitál

 

U osobní společnosti:

 • Všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně, tj. celým svým i osobním majetkem
 • Vytváření základního kapitálu není povinné
 • Společníci se osobně účastní na vedení společnosti

 

Vznik obchodní korporace

Je rozdělen do dvou částí:

 1. Založení společnosti:
  • Jeden člen = zakladatelskou listinu
  • Dva a více společníků = společenská smlouva
 2. Skuteční vznik společnosti: je až zápisem do obchodního rejstříku

 

Obchodí rejstřík

 • Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem určené údaje o obchodní společnosti.
 • Je veden rejstříkovým soudem u krajského soudu.
 • Je přístupný pro veřejnost, každý má právo do něj nahlížet a přiznat si výpis

 

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • Obchodní jméno a sídlo společnosti
 • Jména a adresy společníků
 • Předmět podnikatelské činnosti
 • Vložený základní kapitál
 • Způsob rozdělení zisku
 • Způsob úhrady případné ztráty
 • Způsob případného zániku společnosti

 

Afilace: majetková účast: Podnik vytvořený v zahraničí mateřskou českou obchodní společností, jde o samostatnou PO, která se řídí právním řádem té země, ve které má sídlo. Její spojení s mateřskou společností nesmí být v ně viditelné.

 

Veřejná obchodní společnost

 • Je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým i osobním majetkem.
 • Společnost mohou založit PO i FO
 • Vstoupit do společnosti nebo z ní vystoupit lze jen pří změně společenské smlouvy
 • Statutárním orgánem je každý ze společníků
 • Ve společenské smlouvě je uvedena výše vkladu jednotlivých společníků a jejich práva a povinnosti
 • Pro společníky plat zákaz konkurence v oboru, nesmí mít jinou firmu v oboru podnikání
 • Zisk se rozdělí mezi společníky rovným dílem
 • Příslušnou část zisku si zdaňuje každý společník sám a to daní z příjmu FO 15%
 • Výhodou je, že zisk se zdaňuje jen jednou
 • Není povinnost tvořit rezervní fond ze zisku
 • Výhodou je, že tento podnik je vhodný, jako rodinný podnik
 • Nevýhodou je vysoké riziko, kdy společníci ručí za ztráty z podnikání svým osobním majetkem

 

Komanditní společnost

 • Zakladateli společnosti mohou být FO i PO
 • Společnost musí mít alespoň jednoho kompletáře a jednoho komanditistu

 

2 typy společností:

 • Komplementáři:
  • Jsou statutárním orgánem, platí pro ně zákaz konkurence v oboru
  • Ručí za závazky podniku celým svým i osobním majetkem, nemusí vkládat základní kapitál

 

 • Komanditisté:
  • Neúčastní se na řízení podniku
  • Neplatí pro ě zákaz konkurence v oboru, neručí za závazky svým osobním majetkem, ale ručí za závazky společnosti jen svým vkladem

 

 • Základní kapitál tvoří souhrn všech vkladů komanditistů, výše vkladů je dána společenskou smlouvou
 • Zisk se rozdělí na dvě části pro komplementáře a komanditisty

 

Zisk se rozdělí:

 1. Komplementáři: mezi sebe všichni stejným dílem
 2. Komanditisté: podle výše svých nákladů
 • Společnost nemá povinnost tvořit fondy ze zisku

 

Zdanění zisku:

 1. Komplementáři: zdaňují svůj podíl na zisku pouze daní z příjmu FO 15%
 2. Komanditisté: mají dvojí zdanění příjmů:
 3. Celková částka pro komanditisty se zdaňuje Daní z příjmu PO 19%
 4. Pak každý komanditista zdaňuje svůj podíl na zisku Daní z příjmu FO 15%

 

Společnost s ručením omezením

 • Společnost může založit jedna FO nebo PO
 • Společnost může mít nanejvýš 50 členů
 • Hodnota základního kapitálu je minimálně 1 Kč.
 • Hodnota vkladu jednoho společníka je minimálně 1 Kč.
 • Hodnota vkladu může být rozdílná pro jednotlivé společníky.
 • Hodnota vkladu/podílu společníku je dána Kmenovým listem.
 • Kmenový list je neobchodovatelný cenný papír

 

 • Vznik společnosti je až zápisem do obchodního rejstříku
 • Zisk se rozdělí mezi společníky podle poměru svých vkladů

 

Dvojité zdanění zisku:

 1. Nejdříve se zdaní zisk celé společnosti Daní z příjmu PO 19%
 2. Pak každý společník zdaní svůj podíl na zisku daní 15%

 

Orgány společnosti:

 1. Nejvyšší orgán
  • Valnou hromadu tvoří společníci
  • Je svolána nejméně 1x za rok, musí být přítomna alespoň polovina hasů
  • Schvaluje roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, úhrada ztráty, schvaluje stanovy a jejich změny, změnu společenské smlouvy

 

 1. Statutární (řídící) orgán
  • Jednatelé
  • Jmenuje je valná hromada
  • Vztahuje se na ně zákaz konkurence v oboru

 

 1. Kontrolní Orgán
  • Dozorčí rada
  • Musí mít alespoň 3 členy, ale nesmí v ní být jednatel, pro jej členy platí zákaz konkurence v oboru
  • Dozorčí rada hlavně kontroluje účetní doklady, účetní knihy a účetní uzávěrku

 

Akciová společnost

 • K založení společnosti je nutné přijetí Stanov. Ten, kdo přijel stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatelem.
 • Založení společnosti je účinné, jestliže každý zakladatel splatil alespoň 30% hodnoty akcií v době určené ve stanovách, nejpozději ke dni návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

 

 • Základní kapitál vzniká souhrnem akcií.
 • Akcie jsou cenný papír, jehož držitel je společníkem akcie.
 • Základním kapitál je minimálně 2 000 000Kč neboli 80 000euro

 

 • Vznik je až zápisem do obchodního rejstříku
 • Akciová společnost odpovídá za své závazky jen majetkem společnosti
 • Akcionáři za závazky společnosti neručí osobním majetkem

 

Práva akcionáře:

 1. Právo na podíl ze zisku (DIVIDENDA)
 2. Hlasovací právo: Hlasovat na jednání valné hromady
 3. Právo na vysvětlení: právo požadovat na valné hromady vysvětlení záležitostí, týkající se činnosti společnosti

 

Orgány akciové společnosti

 1. Valná hromada (nejvyšší orgán), musí se sejít nejméně 1x za rok.
 2. Statutární orgán: je představenstvo, mohou to být i najatí manažéři
 3. Kontrolní orgán: je tříčlenná dozorčí rada
 • Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence

 

Družstvo

 • Po založení za účelem podnikání nebo zjišťování hospodářských sociálních nebo jiných potřeb svých členů (bytové družstvo, úvěrové, výrobní, zemědělské apod.)
 • Je charakteristické tím, že je otevřené, mohou do něj vstupovat další členové nebo z něj libovolně vystupovat
 • Družstvo musí založit minimálně 5 FO nebo alespoň 2 PO, členem může být FO již od 15 let

 

Dvě fáze vzniku

Založení konáním ustavující schůze

 • Průběh ustavující schůze se ověřuje notářským zápisem
 • Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, jehož výše je minimálně 50 000Kč
 • Družstvo odpovídá za své závazky jen majetkem družstva, členové družstva osobním majetkem, za jehož závazky neručí
 1. Nejvyšší orgán: je členská schůze, která se musí sejít 1x ročně
 2. Statutárním orgánem: je představenstvo
 3. Kontrolní orgán: je kontrolní komise, která musí mít nejméně 3 členy a musí se scházet nejméně 1x za 3 měsíce
 • Do těchto orgánů družstev se mohou volit členové starších 18 let
 • Rozdělení zisku se dělí podle usnesení členské schůze

 

Skuteční vznik je až zápisem do obchodního rejstříku

 

Státní podnik

Stát může podnikat dvě způsoby

 1. Má podíl na velkých soukromých firmách
 2. Zakládá státní podniky
 • Státní podnik se řídí Zákonem o státním podniku
 • Jde o PO založenou za účelem podnikání, tj. provozuje podnikatelskou činnost pod vlastním jménem samostatně, soustavně na vlastní odpovědnost pod vlastním jménem samostatně, soustavně na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku

 

Základní listina musí obsahovat:

 1. Obchodní jméno podniku
 2. Předmět podnikatelské činnosti
 3. Vymezení podnikatelského majetku
 4. Výše základního majetku
 • Zakladatelem mohou být státní orgány nebo obce

 

Zakladatel musí při založení podniku:

 1. Na základě výběrového řízení jmenovat ředitele, který je statutárním orgánem, platí pro něj zákaz konkurence v oboru, schvaluje koncepci podniku, roční účetní závěrku a rozdělení zisku
 2. Stanoví dozorčí radu, která dohlíží na hospodaření podniku


Další podobné materiály na webu: