Obchodní korporace – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Obchodní korporace – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

OBCHODNÍ KORPORACE

 • – obchodní společnost definuje Obchodní zákoník, jako PO založenou za účelem podnikání,
 • – PO jsou uměle vytvořené subjekty, které vystupují a jednají, jako lidé,

ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ:

 1. Osobní společnosti
 • – Veřejná obchodní společnost,
 • – Komanditní společnost,
 1. Kapitálové společnosti
 • – Společnost s ručením omezeným,
 • – Akciová společnost,

Základní rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností je:

 1. V ručení za závazky společnosti,
 2. Zda existuje osobní účast ze společnosti,
 3. Zda lze vystoupit ze společnosti,
 4. V povinnosti vytvářet základní kapitál,

U osobní společnosti:

 • – všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně, tj. celým svým i osobním majetkem,
 • – vytváření základního kapitálu není povinné,
 • – společníci se osobně účastní na vedení společnosti,

VZNIK OBCHODNÍ KORPORACE

Je rozdělen do dvou částí:

Založení společnosti:

 • – jeden člen = zakladatelskou listinu,
 • – dva a více společníků = společenská smlouva,

Skutečný vznik společnosti:

 • je až zápisem do obchodního rejstříku,

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

 • – veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem určené údaje o obchodní společnosti,
 • – je veden v rejstříkovým soudem u krajského soudu,
 • – je přístupný pro veřejnost, každý má právo do něj nahlížet a přiznat si výpis,

 

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • – obchodní jméno a sídlo společnosti,
 • – jména a adresy společníků,
 • – předmět podnikatelské společnosti,
 • – určení statutárního orgánu,
 • – vložený základní kapitál,
 • – způsob rozdělení zisku,
 • – způsob úhrady případné ztráty,
 • – způsob případného zániku společnosti,

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

 • je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společným jménem a ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým i osobním majetkem,
 • společnost mohou založit PO i FO,
 • vstoupit do společnosti nebo z ní vystoupit lze jen při změně společenské smlouvy,
 • statutární orgánem je každý ze společníků,
 • ve společenské smlouvě je uvedena výše vkladu jednotlivých společníků a jejich práva a povinnosti,
 • pro společníky platí zákaz konkurence v oboru, nesmí mít jinou firmu v oboru podnikání,
 • zisk se rozdělí mezi společníky rovným dílem,
 • příslušnou částku zisku si zdaňuje každý společník sám a to daní z příjmu FO 15 %,
 • výhodou je, že zisk se zdaňuje jen jednou,
 • není povinnost tvořit rezervní fond ze zisku,
 • výhodou je, že tento podnik je vhodný, jako rodinný podnik,
 • nevýhodou je vysoké riziko, kdy společníci ručí za ztráty podnikání svým osobním majetkem,

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

 • – zakladateli společnosti mohou být FO i PO,
 • – společnost musí mít alespoň jednoho komplementáře a jednoho komandistů,

 2 typy společností:

Komplementáři:

 • – jsou statutárním orgánem, platí pro ně zákaz konkurence v oboru,
 • – ručí za závazky podniku  celým svým i osobním majetkem, nemusí vkládat základní kapitálovou,

Komandisté:

 • – neúčastní se na řízení podniku,
 • – neplatí pro ně zákaz konkurence v oboru, neručí za závazky svým osobním majetkem, ale ručí za závazky společnosti jen svým vkladem,
 • – ZK tvoří souhrn všech vkladu komandistů, výše vkladů je dána společenskou smlouvou,
 • – zisk se rozdělí na dvě části pro komplementáře a komandisty,

Zisk se rozdělí:

 1. Komplementáři: mezi sebe všichni stejným dílem,
 2. Komandisté: podle výše svých vkladů,

Společnost nemá povinnost tvořit fondy ze zisku.

Zdanění zisku:

 • Komplementáři: zdaňují svůj podíl na zisku pouze daní z příjmů FO 15 %,
 • Komandisté: mají dvojí zdanění příjmů:
  • Celková částka pro komandisty se zdaňuje Daní z příjmu PO 19 %,
  • Pak každý komandista zdaňuje svůj podíl na Daní z příjmu FO 15 %,

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

 • Společnost může založit jedna FO nebo PO,
 • Může mít nanejvýš 50 členů,
 • Hodnota zk je minimálně 1 kč,
 • Hodnota vkladu jednoho společníka je minimálně 1 kč,
 • Hodnota vkladu může být rozdílná pro jednotlivé společníky,
 • Hodnota vkladu/podílu společníků je dána Kmenovým listem,
 • Kmenový list je neobchodovatelný cenný papír,

Vznik společnosti je až zápisem do obchodního rejstříku,

Zánik se rozdělí mezi společníky podle poměru svých vkladů,

Dvojité zdanění zisku:

 1. Nejdříve se zdaní zisk celé společnosti Daní z příjmu PO 19 %,
 2. Pak každý společník zdaní svůj podíl na zisk daní 15 %,

Orgány společnosti:

 1. Nejvyšší orgán
 • – Valnou hromadu tvoří společníci,
 • – je svolána nejméně 1x za rok, musí být přítomna alespoň polovina hlasů,
 • – schvaluje roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, úhrada ztráty, schvaluje stanovy a jejich změny, změnu společenské smlouvy,
 1. Statutární (řídící) orgán
 • – Jednatelé,
 • – jmenuje je valná hromada,
 • – vztahuje se na ně zákaz konkurence v oboru,
 1. Kontrolní orgán
 • – dozorčí rada,
 • – musí mít alespoň 3 členy, ale nesmí v ní být jednatel, pro jej členy platí zákaz konkurence v oboru,
 • – dozorčí rada hlavně kontroluje účetní doklady, účetní knihy a účetní uzávěrku,

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

 • k založení společnosti je nutné přijetí Stanov. Ten, kdo přijel stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatelem,
 • Založení společnosti je účinné, jestliže každý zakladatel splatil alespoň 30% hodnoty akcií v době určené ve stanovách, nejpozději ke dni návrhu na zápis společnosti do obch. rejstříku,
 • základní kapitál vzniká souhrnem akcií →  je min. 2 000 000 kč neboli 80 000 euro,
 • akcie jsou cenný papír, jehož držitel je společníkem akcie,
 • vznik je až zápisem do obchodního rejstříku,
 • – akciová společnost odpovídá za své závazky jen majetkem společnosti,
 • – akcionáři za závazky společnosti neručí osobním majetkem,

Práva akcionáře:

 1. právo na podíl ze zisku (dividenda),
 2. Hlasovací právo: Hlasovat na jednání valné hromady,
 3. Právo vysvětlení: právo požadovat na val. hrom. vysvětlení záležitostí, týkající se činnosti společ.,

Orgány akciové společnosti:

 1. Valná hromada (nejvyšší orgán), musí se sejít nejméně 1x za rok,
 2. Statutární orgán: je představenstvo, mohou to být i najatí manažeři,
 3. Kontrolní orgán: je tříčlenná dozorčí rada,

– pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence,

DRUŽSTVO

 • po založení za účelem podnikání nebo zjišťování hospodářských sociálních nebo jiných potřeb svých členů (bytové družstvo, úvěrové, výrobní, zemědělské apod.),
 • je charakteristické tím, že je otevřené, mohou do něj vstupovat další členové nebo z něj libovolně vystupovat,
 • družstvo musí založit minimálně 5 FO nebo alespoň 2 PO, členem může být FO již od 15 let,

Dvě fáze vzniku:

Založení konáním ustavující schůze

 • průběh ustavující schůze se ověřuje notářským zápisem,
 • základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, jehož výše je minimálně 50 000 kč,
 • družstvo odpovídá za své závazky jen majetkem družstva, členové družstva osobním majetkem, za jehož závazky neručí,
 1. Nejvyšší orgán: je členská schůze, která se musí sejít 1x ročně,
 2. Statutárním orgánem: je představenstvo,
 3. Kontrolní orgán: je kontrolní komise, která musí mít nejméně 3 členy a musí se scházet nejméně 1x za 3 měsíce,
 • –  do těchto orgánů družstev se mnou volit členové starších 18 let,
 • – rozdělení zisku se dělí podle usnesení členské schůze,

Skutečný vznik je až zápisem do obchodního rejstříku.

STÁTNÍ PODNIK

Stát může podnikat dvěma způsoby: Má podíl na velkých soukromých firmách.

 • zakládá státní podniky
  • – státní podnik se řídí Zákonem o státním podniku,
  • – jde o PO založenou za účelem podnikání, tj. provozuje podnikatelskou činnost pod vlastním jménem samostatně, soustavně na vlastní odpovědnost pod vlastním jménem samostatně, soustavně na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku,

Základní listina musí obsahovat:

 1. obchodní jméno podniku,
 2. předmět podnikatelské činnosti,
 3. vymezení podnikatelského majetku,
 4. výše základního majetku,

– zakladatelem mohou být státní orgány nebo obce

Zakladatel musí při založení podniku:

 1. na základě výběrového řízení jmenovat ředitele, který je statutár. org., platí pro něj zákaz konkurence v oboru, schvaluje koncepci podniku, roční účetní závěrku a rozdělení zisku,
 2. stanoví dozorčí radu, která dohlíží na hospodaření podniku.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!