Obchodní politika hotelu

 

Otázka: Obchodní politika hotelu

Předmět: Hotelnictví

Přidal(a): user4

 

 

Obchodní politika

 • podnikatelská strategie
 • rozhodnutí o tom, jaký typ služeb bude hotel poskytovat a jakému okruhu zákazníků budou určeny
 • soubor opatření, který vychází ze skutečného stavu, definuje podnikatelské cíle a oblasti obchodní politiky
 • stanovení obchodní politiky je základem pro marketingové aktivity

 

Skutečný stav obsahuje:

 • popis, umístění a kapacitu hotelu, analýzu podnikatelského okolí, tržní podmínky, SWOT analýzu hotelu, USP hotelu

 

Podnikatelské cíle obsahují:

 • záměry hotelu týkající se jeho postavení na trhu, rozvoje hotelu, organizačního uspořádání.
 • Záměry hotelu jsou definovány kvalitativními a kvantitativními ukazateli:
  • Tržbami a jejich růstem
  • Rentabilitou podniku
  • Rozvojem hotelu a jeho financováním
  • Rozšiřováním nabídky, hledáním nových trhů = diverzifikací

 

Důležitou součástí obchodní politiky hotelu bývá obchodní plán – program.

 • Obchodní plán/program obsahuje = krátkodobé a dlouhodobé cíle a nástroje marketingu k jejich plnění.
 •  Úkolem obchodního programu/plánu = zajistit uspokojování poptávky z hlediska objemu, struktury, místa a času. Obchodní plán se zabývá  pouze možnostmi, které hotel má pro zvýšení tržeb !!!

 

Obchodní program obsahuje 3 hlavní části, které na sebe vzájemně navazují a podmiňují se:

 • Výrobní program = určuje objem a strukturu výroby podle spotřebitelské poptávky.
 • Prodejní program = zahrnuje veškerou realizaci výrobků, zboží a služeb.
 • Program služeb = zahrnuje rozsah a druhy služeb, které budou sloužit k uspokojení poptávky a ke zvýšení tržeb.

 

Při sestavování obchodního programu

 • Je třeba vyjít ze znalosti trhu a připravit nabídku na základě segmentace poptávky.
 • Při sestavování nabídky je současně třeba určit přibližnou cenovou hladinu, kterou budou hosté ochotni akceptovat.

 

Obchodní program vychází z těchto indícií:

 • Výrobní a prodejní kapacity hotelu, případně sítě hotelů
 • Počtu a struktury personálu + z možnosti doplnění personálu
 • Umístění hotelu
 • Konkurence
 • Situace na trhu
 • Právních norem
 • Výše kupních fondů a jejich rozdělení

 

Součástí obchodní politiky je zapojení marketingu a marketingového plánu, jehož nedílnou součástí je finanční plán.

Finanční plán vyjadřuje = prognózu příjmů + výdajů hotelu, skladbu a použití kapitálu a prognózu o výši zisku v průběhu 1, 2, 3 a více roků.

 

Sestavení finančního plánu vychází z těchto indícií:

 • Výsledků dosažených v uplynulých letech
 • Analýzy dosažených výsledků
 • Obchodního plánu

 

Práce manažera v hotelu je v souladu s obchodní politikou hotelu orientována na 3 hlavní složky = klíčové oblasti hotelového podnikání, které se vzájemně ovlivňují.

 

ZÁKAZNÍCI, PERSONÁL, AKTIVA = oblasti, které musí být úspěšně řízeny, aby mohl hotel fungovat a bylo dosaženo uspokojivých výsledků !!!

 • Z = Zajištění spokojenosti zákazníků
 • A = Ochrana aktiv před možnými hrozbami
 • P = Udržování a zvyšování výkonu personálu, jejich znalostí a dovedností

 

Vzájemný vztah klíčových oblastí

 • P + Z = OBLAST SLUŽEB
 • P + A = OBLAST PRODUKTIVITY + JEJÍ MAXIMALIZAXI
 • Z + A = OBLAST PŘÍJMŮ + PODMÍNKY PRO DOSAŽENÍ ZISKU
 • OBLAST SLUŽEB + OBLAST PRODUKTIVITY + OBLAST PŘÍJMŮ = OBLAST KVALITY

 

AKTIVA

 • budova hotelu, jeho vybavení, zařízení, zásoby
 • investovaný kapitál + příjmy z provozu hotelu
 • hotelový host + jeho majetek

Úkolem manažera = zajistit, aby aktiva byla efektivní i do budoucna při uspokojování potřeb a očekávání hostů

 

Ochrana aktiv = a) důsledná kontrola, b) pojištění + prevence

 

Při sestavování Obchodní Politiky hotelu je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti a zaměřit na ně pozornost:

1) Určení současného stavu =  výchozí situace a potenciál hotelu je nutné specifikovat v těchto bodech:

 • Popis hotelu
  • jméno, umístění, velikost
 • Analýza okolí
  • společenské, právní a hospodářské podmínky
  • hospodářské údaje a trendy
  • sociální údaje a trendy
  • technologické údaje a trendy
 • Analýza tržních podmínek
  • dodavatelské trhy
  • odběratelské trhy
 • Turistická analýza místa
  • turistická nabídka
  • struktura hostů v místě
  • konkurenční podmínky
 • Analýza hotelu = SWOT analýza
  • příležitosti a hrozby
  • silné a slabé stránky
  • důležité ukazatele vývoje

 

2) Podnikatelské cíle = obsahují záměry hotelu týkající se jeho postavení na trhu a rozvoje hotelu v určitých časových intervalech

 • Záměry hotelu:
  • hospodářská situace hotelu
  • stabilita a dynamika provozu
  • společenské postavení hotelu
  • základy řízení hotelu
 • Dlouhodobé cíle:
  • kvalitativní cíle
  • kvantitativní cíle

 

3) Klíčové oblasti obchodní politiky, které je nutné prostudovat:

 • Marketing:
  • jednotlivé prvky marketingové konceptu
  • průzkum trhu
  • stanovení a plnění marketingových cílů
  • dodržování marketingových zásad
  • marketingový mix a jeho prostředky
  • marketingové plánování
  • realizace a kontrolní činnost
 • Personál:
  • plánování personálu
  • zajištění personálu
  • mzdy a sociální podmínky
  • řízení personálu
  • vzdělávání personálu
 • Finanční možnosti:
  • způsob financování
  • způsob rozpočtování
  • náklady a kalkulace
  • použití zisku
 • Investice a nákup:
  • obchodní vztahy a závazky
  • investiční program
  • kvalitativní požadavky na standardy služeb
  • pořizovací ceny
  • zásobování
  • skladování
 • Organizace: Organizační struktura hotelu
  • organizační hierarchie
  • úkoly a kompetence
 • + samozřejmě, jak vyplývá z úvodních informací ZÁKAZNÍCI+AKTIVA
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!