Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor

 

   Otázka: Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): veronika

 

Obchodní korporace jsou právnické osoby založené za účelem podnikání.

 

Osobní obchodní společnosti

 • Jsou charakteristické tím, že společníci v nich ručí za závazky společnosti neomezeně – i svým soukromým majetkem
 • Také nemají stanovenou výši vkladu

 

Kapitálové obchodní společnosti

 • Společníci buď vůbec neruší za závazky společnosti, nebo ručí pouze do výše nesplacených vkladů
 • Ale je zde určena výše vkladu

 

Obchodní rejstřík:

 • Je veřejný seznam, kde se povinně zapisují všechny právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání – tedy mimo jiné všechny obchodní korporace
 • Obchodní rejstřík vedou krajské soudy

 

Založení obchodní korporace:

 • Je to první krok
 • Uskutečňuje se zpravidla sepsáním Společenské smlouvy nebo Zakladatelské listiny a podpisem všech společníků pod tuto listinu
 • V této listině se společníci domluví na výši vkladu, a kdo bude za společnost jednat, rozdělení zisku atd.
 • Výjimku tvoří akciová společnost, u níž funky společenské smlouvy nahrazují stanovy

 

Vznik obchodní korporace:

 • Vznik znamená zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku

 

Statutární orgán:

 • Je to fyzická osoba nebo více FO, které mají oprávnění jednat jménem společnosti
 • Např. uzavírat smlouvy s obchodními partnery, uzavírat pracovní smlouvy atd.

 

Rezervní fond:

 • Je to fond, který si musí zřizovat povinně některé obchodní společnosti a mohou ho využít pouze na pokrytí ztrát z hospodaření

 

Základní kapitál:

 • Je to souhrn všech vkladů společníků do společnosti

 

Obchodní firma:

 • Je název, pod kterým obchodní společnost podniká
 • Na konci musí být vždy dodatek s označením právní formy
 • Název může být jakýkoliv, jen nesmí být zaměnitelný a vulgární

 

Veřejná obchodní společnost:

 • Je to obchodní společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou obchodní firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (= solidární ručení)

 

Základní charakteristika:

 • Nejnižší počet zakladatelů: 2 FO nebo 2 PO nebo kombinace, ale vždy nejméně 2 osoby
 • Nejvyšší počet společníků: neomezen
 • Minimální výše základního kapitálu: 0(pokud není tvořen na základě společenské smlouvy)
 • Nejnižší možný vklad: není určen
 • Ručení společníka za závazky: ručí neomezeně
 • Orgány společnosti: statutární orgán – všichni společníci *
 • Zakladatelský dokument: písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků

* (společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci nebo jeden z nich

 

 • Obchodní firma:
  • musí obsahovat „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratku
  • obsahuje-li jméno a příjmení alespoň 1 ze společníků, stačí dodaktek „a spol.“
 • Rozdělení zisku:
  • nejčastěji rovným dílem, jinak podle společenské smlouvy
 • Rezervní fond:
  • Není povinný

 

Všichni společníci podají návrh na zápis do obchodního rejstříku.

K návrhu se přikládá společenská smlouva.

Návrh musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Komanditní společnost:

 • Je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditista) a nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementář).
 • Nejnižší počet zakladatelů:
  • 2 osoby
 • Nejvyšší počet společníků:
  • neomezeno
 • Minimální výše základního kapitálu:
  • neomezen
 • Nejnižší možný vklad:
  • neomezen
 • Ručení společníka za závazky společnosti:
  • komplementář ručí neomezeně, komanditista ručí do výše svého nesplaceného vkladu
 • Orgány společnosti:
  • Statutární orgán – všichni komplementáři, společenská smlouva může určit, že s. org. může být někteří komplementáři nebo jeden z nich
 • Zakladatelský dokument:
  • písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků
 • Obchodní firma:
  • Musí obsahovat označení „komanditní společnost“

 

 • Rozdělení zisku:
  • Zisk se dělí ve dvou krocích
  • Nejprve se dělí komplementáře a komanditisty
  • Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že 50% zisku připadne skupině komplementářů a 50% skupině komanditistů
  • Komplementáři si zisk mezi sebou dělí rovným dílem
  • Komanditisté podle výše splacených vkladů

 

 • Společenská smlouva:
  • Obsahuje základní náležitosti, ale i určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a komanditisté
  • A také informaci o výši vkladu každého komanditisty

 

Komplementáři podají návrh na zápis do obchodního rejstříku.

K návrhu se přikládá společenská smlouva.

Návrh se musí podat do 90 dnů od založení společnosti.

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Společnost s ručením omezeným:

 • je to společnost, v níž společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů zapsaných v OB
 • jedna osoba může být jediným společníkem pouze ve 3 s.r.o.

 

Základní charakteristika:

 • Nejnižší počet zakladatelů: 1 FO nebo 1 PO
 • Nejvyšší počet společníků: neomezeno
 • Minimální výše základního kapitálu: 1 Kč
 • Nejnižší možný vklad: 1 KČ
 • Ručení společníka za závazky: neomezen
 • Orgány společnosti:
  • valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), atd.
 • Zakladatelský dokument:
  • společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě veřejné listiny

 

 • Rozdělení zisku:
  • Zásadně podle výše vkladu, pouze společenská smlouva může určit jinak

 

 • Nejvyšší orgán společnosti:
  • valná hromada
  • je tvořena všemi společníky
  • Schopna usnášení jsou-li přítomni společníci, kteří mají polovinu hlasu
  • 1 hlas na 1000 KČ vkladu

 

 • Kontrolní orgán:
 • Dozorčí rada – dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě

 

 • Rezervní fond
  • Není povinný

 

 • Společenská smlouva:
  • Zakladatelská listina – pokud s.r.o. zakládá jeden společník
  • Musí obsahovat:

 

 • Základní náležitosti
 • Jméno příjmení společníků
 • Velikost základního kapitálu

 

 • Velikost vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení
 • Pokud je společnost jedním zakladatelem může být zapsána do OR, jen když je v plné výši splacen celý její základní kapitál

 

Jednatelé podají návrh na zápis do OR nejdéle 90 dnů od založení společnosti.

Před podáním návrhu musí být každý peněžitý vklad z 30% splacen.

Celý vklad musí být splacen do 5 let od vzniku společnosti nebo od vstupu společníka do společnosti.

Celková hodnota peněžitých a nepeněžitých vkladů musí být nejméně 1Kč.

 

Akciová společnost

 • Je to společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

 

Akcie

 • Cenný papír, s níž jsou spojena práva akcionáře podílet se na:
  • Řízení a.s. – prostřednictvím hlasování na valné hromadě
  • Zisku – prostřednictvím podílu na zisku
  • Likvidačním zůstatku při zániku společnosti

 

 • Akcie mají:
  • Jmenovitou (nominální) hodnotu (cenu) – je uvedena na akcii
  • Tržní (kurzovou) hodnotu – cena, za kterou se akcie nakupuje a prodává

 

 • Akcie se podle své formy dělí na:
  • Listinou – má materiální papírovou podobu
  • Zaknihovanou – existuje ve formě elektronického záznamu v Centrální depozitáři cenných papírů

 

 • Akcie se skládá z:
  • Pláště – vlastní akcie
  • Kuponového archu s talónem – za jednotlivé kupóny, které se odstřihují, se vyplácí podíl na zisku, talón slouží k převzetí dalšího kupónového archu.

 

Základní charakteristika:

 • Nejnižší počet zakladatelů: 1 FO nebo 1 PO
 • Nejvyšší počet společníků: neomezeno
 • Minimální výše základního kapitálu: 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR
 • Nejnižší možný vklad: takový, aby součet byl nejméně 2 000 000 Kč
 • Ručení akcionáře za závazky: neručí
 • Orgány společnosti: valná hromada, statutární orgán – představenstvo, dozorčí rada, další dle stanov
 • Zakladatelský dokument: stanovy

 

Akciová společnost nemůže být založena na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení), ale pouze bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení).

 

 • Obchodní firma
  • Musí obsahovat označení „akciová společnost“

 

Nejvyšší orgán

 • Valná hromada
 • Nejvyšší orgán, shromáždění všech akcionářů
 • Je schopná usnášení, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie představující 30% základního kapitálu
 • Počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií
 • Do její působnosti náleží:
  • Změna stanov, rozhodnutí o zvýšení ZK, volba a odvolání členů představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a zrušení společnosti

 

Statutární orgán

 • Představenstvo, má nejméně 3 členy, kteří volí svého předsedu.
 • Nebo je možno mít nově, jako statutární orgán pouze tzv. statutárního ředitele.

 

Kontrolní orgán

 • Dozorčí rada
  • Je nejvyšším kontrolním orgánem, musí být vytvořena nejméně z 3 členů.
  • Nebo mít jako kontrolní orgán tzv. správní radu – 1 člen

 

Rezervní fond – nepovinný

a.s. mají nově povinnost zřídit bezplatné internetové stránky určené pro veřejnost

založení a.s. je možno pouze bez veřejné výzvy k upisování, tzn.

 Že zakladatelé se ve stanovách dohodnou, že celý základní kapitál splatí sami.

 Potom se nevyžaduje popisování akcií ani konání valné hromady.

 

Družstvo

Charakteristika:

 • Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob
 • založeno, za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání
 • má nejméně 3 členy, firma obsahuje označení ,,družstvo´´
 • ručení: členové družstva neručí za závazky družstva, ručí celým svým majetkem
 • obchodní firma: musí obsahovat označení ,,družstvo´´
 • základní kapitál: na rozdíl od obchodního zákoníku Zákon o obchodních korporacích stanoví, že výše základního členského vkladu musí být pro všechny členy stejná
 • základní členský vklad spolu se všemi dalšími členskými vklady je pak souhrnně označován jako členský vklad
 • Souhrn všech členských vkladů představuje základní kapitál
 • vklad člena družstva: podmínkou vzniku členství je splacení tzv. vstupního vkladu (do 15 dnů od konání ustavující členské schůze), jehož velikost není dána
 • rozdělení zisku: je rozdělován podle poměru výše vkladu mezi jednotlivé členy družstva
 • statutární orgán: představenstvo – řídí činnost družstvo a rozhoduje o všech záležitostech družstva
 • Ze svých členů volí předsedy a místopředsedu družstva
 • Předseda zastupuje družstvo při jednání s dodavateli, odběrateli a bankou
 • nejvyšší orgán: členská schůze
 • kontrolní orgán: kontrolní komise

 

Státní podnik

 • právnická osoba, která je zřízena státem za účelem podnikaní, tedy dosažení zisku
 • V době, kdy v naší zemi existovala centrálně plánovaná ekonomika, se jednalo o nejčastější právní formu podniku
 • Příkladem může být Česká pošta, s.p. nebo VOP 025 Nový Jičín, s.p.
 • Činnost státního podniku je upravena zákonem o státním podniku
 • ručení: podnik ručí za celé své závazky celým svým majetkem
 • Za závazky podniku stát neručí
 • obchodní firma: musí obsahovat označení ,,státní podnik´´ nebo zkratku s.p.
 • vklad: do podniku stát dává stát ve formě tzv. kmenového jmění. Podnik hospodaří se státním majetkem
 • statutární orgán: ředitel, kterého jmenuje zakladatel
 • kontrolní orgán: dozorčí rada, funkční období je 5 let. Projednává otázky koncepce rozvoje podniku a dohlíží na hospodaření podniku
 • rozdělení zisku: z vytvořeného zisku musí podnik odvést daně stejně jako ostatní právnické osoby založené za účelem podnikání, zbytek zisku poté rozděluje státní podnik podle potřeby na zajištění své činnosti


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy