Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor

 

   Otázka: Obchodní společnosti, družstva, státní podniky a neziskový sektor

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): veronika

 

Obchodní korporace jsou právnické osoby založené za účelem podnikání.

 

Osobní obchodní společnosti

 • Jsou charakteristické tím, že společníci v nich ručí za závazky společnosti neomezeně – i svým soukromým majetkem
 • Také nemají stanovenou výši vkladu

 

Kapitálové obchodní společnosti

 • Společníci buď vůbec neruší za závazky společnosti, nebo ručí pouze do výše nesplacených vkladů
 • Ale je zde určena výše vkladu

 

Obchodní rejstřík:

 • Je veřejný seznam, kde se povinně zapisují všechny právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání – tedy mimo jiné všechny obchodní korporace
 • Obchodní rejstřík vedou krajské soudy

 

Založení obchodní korporace:

 • Je to první krok
 • Uskutečňuje se zpravidla sepsáním Společenské smlouvy nebo Zakladatelské listiny a podpisem všech společníků pod tuto listinu
 • V této listině se společníci domluví na výši vkladu, a kdo bude za společnost jednat, rozdělení zisku atd.
 • Výjimku tvoří akciová společnost, u níž funky společenské smlouvy nahrazují stanovy

 

Vznik obchodní korporace:

 • Vznik znamená zápis obchodní společnosti do Obchodního rejstříku

 

Statutární orgán:

 • Je to fyzická osoba nebo více FO, které mají oprávnění jednat jménem společnosti
 • Např. uzavírat smlouvy s obchodními partnery, uzavírat pracovní smlouvy atd.

 

Rezervní fond:

 • Je to fond, který si musí zřizovat povinně některé obchodní společnosti a mohou ho využít pouze na pokrytí ztrát z hospodaření

 

Základní kapitál:

 • Je to souhrn všech vkladů společníků do společnosti

 

Obchodní firma:

 • Je název, pod kterým obchodní společnost podniká
 • Na konci musí být vždy dodatek s označením právní formy
 • Název může být jakýkoliv, jen nesmí být zaměnitelný a vulgární

 

Veřejná obchodní společnost:

 • Je to obchodní společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou obchodní firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem (= solidární ručení)

 

Základní charakteristika:

 • Nejnižší počet zakladatelů: 2 FO nebo 2 PO nebo kombinace, ale vždy nejméně 2 osoby
 • Nejvyšší počet společníků: neomezen
 • Minimální výše základního kapitálu: 0(pokud není tvořen na základě společenské smlouvy)
 • Nejnižší možný vklad: není určen
 • Ručení společníka za závazky: ručí neomezeně
 • Orgány společnosti: statutární orgán – všichni společníci *
 • Zakladatelský dokument: písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků

* (společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci nebo jeden z nich

 

 • Obchodní firma:
  • musí obsahovat „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratku
  • obsahuje-li jméno a příjmení alespoň 1 ze společníků, stačí dodaktek „a spol.“
 • Rozdělení zisku:
  • nejčastěji rovným dílem, jinak podle společenské smlouvy
 • Rezervní fond:
  • Není povinný

 

Všichni společníci podají návrh na zápis do obchodního rejstříku.

K návrhu se přikládá společenská smlouva.

Návrh musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Komanditní společnost:

 • Je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditista) a nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementář).
 • Nejnižší počet zakladatelů:
  • 2 osoby
 • Nejvyšší počet společníků:
  • neomezeno
 • Minimální výše základního kapitálu:
  • neomezen
 • Nejnižší možný vklad:
  • neomezen
 • Ručení společníka za závazky společnosti:
  • komplementář ručí neomezeně, komanditista ručí do výše svého nesplaceného vkladu
 • Orgány společnosti:
  • Statutární orgán – všichni komplementáři, společenská smlouva může určit, že s. org. může být někteří komplementáři nebo jeden z nich
 • Zakladatelský dokument:
  • písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy společníků
 • Obchodní firma:
  • Musí obsahovat označení „komanditní společnost“

 

 • Rozdělení zisku:
  • Zisk se dělí ve dvou krocích
  • Nejprve se dělí komplementáře a komanditisty
  • Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že 50% zisku připadne skupině komplementářů a 50% skupině komanditistů
  • Komplementáři si zisk mezi sebou dělí rovným dílem
  • Komanditisté podle výše splacených vkladů

 

 • Společenská smlouva:
  • Obsahuje základní náležitosti, ale i určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a komanditisté
  • A také informaci o výši vkladu každého komanditisty

 

Komplementáři podají návrh na zápis do obchodního rejstříku.

K návrhu se přikládá společenská smlouva.

Návrh se musí podat do 90 dnů od založení společnosti.

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Společnost s ručením omezeným:

 • je to společnost, v níž společníci ručí pouze do výše svých nesplacených vkladů zapsaných v OB
 • jedna osoba může být jediným společníkem pouze ve 3 s.r.o.

 

Základní charakteristika:

 • Nejnižší počet zakladatelů: 1 FO nebo 1 PO
 • Nejvyšší počet společníků: neomezeno
 • Minimální výše základního kapitálu: 1 Kč
 • Nejnižší možný vklad: 1 KČ
 • Ručení společníka za závazky: neomezen
 • Orgány společnosti:
  • valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), atd.
 • Zakladatelský dokument:
  • společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě veřejné listiny

 

 • Rozdělení zisku:
  • Zásadně podle výše vkladu, pouze společenská smlouva může určit jinak

 

 • Nejvyšší orgán společnosti:
  • valná hromada
  • je tvořena všemi společníky
  • Schopna usnášení jsou-li přítomni společníci, kteří mají polovinu hlasu
  • 1 hlas na 1000 KČ vkladu

 

 • Kontrolní orgán:
 • Dozorčí rada – dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrku, podává zprávy valné hromadě

 

 • Rezervní fond
  • Není povinný

 

 • Společenská smlouva:
  • Zakladatelská listina – pokud s.r.o. zakládá jeden společník
  • Musí obsahovat:

 

 • Základní náležitosti
 • Jméno příjmení společníků
 • Velikost základního kapitálu

 

 • Velikost vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení
 • Pokud je společnost jedním zakladatelem může být zapsána do OR, jen když je v plné výši splacen celý její základní kapitál

 

Jednatelé podají návrh na zápis do OR nejdéle 90 dnů od založení společnosti.

Před podáním návrhu musí být každý peněžitý vklad z 30% splacen.

Celý vklad musí být splacen do 5 let od vzniku společnosti nebo od vstupu společníka do společnosti.

Celková hodnota peněžitých a nepeněžitých vkladů musí být nejméně 1Kč.

 

Akciová společnost

 • Je to společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

 

Akcie

 • Cenný papír, s níž jsou spojena práva akcionáře podílet se na:
  • Řízení a.s. – prostřednictvím hlasování na valné hromadě
  • Zisku – prostřednictvím podílu na zisku
  • Likvidačním zůstatku při zániku společnosti

 

 • Akcie mají:
  • Jmenovitou (nominální) hodnotu (cenu) – je uvedena na akcii
  • Tržní (kurzovou) hodnotu – cena, za kterou se akcie nakupuje a prodává

 

 • Akcie se podle své formy dělí na:
  • Listinou – má materiální papírovou podobu
  • Zaknihovanou – existuje ve formě elektronického záznamu v Centrální depozitáři cenných papírů

 

 • Akcie se skládá z:
  • Pláště – vlastní akcie
  • Kuponového archu s talónem – za jednotlivé kupóny, které se odstřihují, se vyplácí podíl na zisku, talón slouží k převzetí dalšího kupónového archu.

 

Základní charakteristika:

 • Nejnižší počet zakladatelů: 1 FO nebo 1 PO
 • Nejvyšší počet společníků: neomezeno
 • Minimální výše základního kapitálu: 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR
 • Nejnižší možný vklad: takový, aby součet byl nejméně 2 000 000 Kč
 • Ručení akcionáře za závazky: neručí
 • Orgány společnosti: valná hromada, statutární orgán – představenstvo, dozorčí rada, další dle stanov
 • Zakladatelský dokument: stanovy

 

Akciová společnost nemůže být založena na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení), ale pouze bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení).

 

 • Obchodní firma
  • Musí obsahovat označení „akciová společnost“

 

Nejvyšší orgán

 • Valná hromada
 • Nejvyšší orgán, shromáždění všech akcionářů
 • Je schopná usnášení, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie představující 30% základního kapitálu
 • Počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií
 • Do její působnosti náleží:
  • Změna stanov, rozhodnutí o zvýšení ZK, volba a odvolání členů představenstva, rozhodnutí o rozdělení zisku a zrušení společnosti

 

Statutární orgán

 • Představenstvo, má nejméně 3 členy, kteří volí svého předsedu.
 • Nebo je možno mít nově, jako statutární orgán pouze tzv. statutárního ředitele.

 

Kontrolní orgán

 • Dozorčí rada
  • Je nejvyšším kontrolním orgánem, musí být vytvořena nejméně z 3 členů.
  • Nebo mít jako kontrolní orgán tzv. správní radu – 1 člen

 

Rezervní fond – nepovinný

a.s. mají nově povinnost zřídit bezplatné internetové stránky určené pro veřejnost

založení a.s. je možno pouze bez veřejné výzvy k upisování, tzn.

 Že zakladatelé se ve stanovách dohodnou, že celý základní kapitál splatí sami.

 Potom se nevyžaduje popisování akcií ani konání valné hromady.

 

Družstvo

Charakteristika:

 • Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob
 • založeno, za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání
 • má nejméně 3 členy, firma obsahuje označení ,,družstvo´´
 • ručení: členové družstva neručí za závazky družstva, ručí celým svým majetkem
 • obchodní firma: musí obsahovat označení ,,družstvo´´
 • základní kapitál: na rozdíl od obchodního zákoníku Zákon o obchodních korporacích stanoví, že výše základního členského vkladu musí být pro všechny členy stejná
 • základní členský vklad spolu se všemi dalšími členskými vklady je pak souhrnně označován jako členský vklad
 • Souhrn všech členských vkladů představuje základní kapitál
 • vklad člena družstva: podmínkou vzniku členství je splacení tzv. vstupního vkladu (do 15 dnů od konání ustavující členské schůze), jehož velikost není dána
 • rozdělení zisku: je rozdělován podle poměru výše vkladu mezi jednotlivé členy družstva
 • statutární orgán: představenstvo – řídí činnost družstvo a rozhoduje o všech záležitostech družstva
 • Ze svých členů volí předsedy a místopředsedu družstva
 • Předseda zastupuje družstvo při jednání s dodavateli, odběrateli a bankou
 • nejvyšší orgán: členská schůze
 • kontrolní orgán: kontrolní komise

 

Státní podnik

 • právnická osoba, která je zřízena státem za účelem podnikaní, tedy dosažení zisku
 • V době, kdy v naší zemi existovala centrálně plánovaná ekonomika, se jednalo o nejčastější právní formu podniku
 • Příkladem může být Česká pošta, s.p. nebo VOP 025 Nový Jičín, s.p.
 • Činnost státního podniku je upravena zákonem o státním podniku
 • ručení: podnik ručí za celé své závazky celým svým majetkem
 • Za závazky podniku stát neručí
 • obchodní firma: musí obsahovat označení ,,státní podnik´´ nebo zkratku s.p.
 • vklad: do podniku stát dává stát ve formě tzv. kmenového jmění. Podnik hospodaří se státním majetkem
 • statutární orgán: ředitel, kterého jmenuje zakladatel
 • kontrolní orgán: dozorčí rada, funkční období je 5 let. Projednává otázky koncepce rozvoje podniku a dohlíží na hospodaření podniku
 • rozdělení zisku: z vytvořeného zisku musí podnik odvést daně stejně jako ostatní právnické osoby založené za účelem podnikání, zbytek zisku poté rozděluje státní podnik podle potřeby na zajištění své činnosti
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!