Obchodní společnosti osobní a kapitálové

 

   Otázka: Obchodní společnosti osobní a kapitálové

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Obchodní společnosti osobní

Komanditní spol. :

 • Patří mezi osobní společnosti
 • Může být založena za účelem podnikání nebo správy vlastního majetku.
 • Vzniká sepsáním společenské smlouvy a zápisem v obchodním rejstříku.
 • U komanditní společnosti je minimální počáteční vklad 5.000 Kč
 • Komanditní společnost se zakládá společenskou smlouvou. Není zde ale vyžadována forma notářského zápisu.

Tvoří ji dva typy společníků:

 • 1) Komplementáři: Ručí za dluhy společnosti neomezeně, řídí a  jednají za společnosti (statutární orgán)
 • 2) Komanditisté: Ručí za dluhy společnosti omezeně. Do výše jejich vkladu, nepodílí se na řízení společnosti. Nemají vkladovou povinnost.

Dělení zisku:

 • Polovinu zisku získávají komanditisté (dělí se podle poměru vkladu) a druhou polovinu komplementáři (dělí se mezi sebou rovným dílem)
 • Veškeré změny, které se týkají řízení společnosti nebo rozdělení zisku musí být uvedeny ve spol. smlouvě. Pokud tam nejsou, platí výše uvedená pravidla.

 

Veřejná obchodní společnost:

 • Musí být založena alespoň dvěma osobami (fyzickými i právnickými), které společně podnikají.
 • Základní kapitál ani vklad společníka není povinný. Osoby ručí za závazky neomezeně (i osobním majetkem) a solidárně (jeden za druhého).
 • Zisk nebo ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem (není-li jinak určeno ve společenské smlouvě), zisk se zdaňuje podle zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob až u jednotlivých společníků.
 • Zastupovat společnost může každý ze společníků (pokud společenská smlouva nestanoví jinak).
 • Statutárním orgánem jsou všichni společníci. V v.o.s. je zákaz konkurence v oboru, tzn., že společník nemůže mít současně jinou firmu se stejným předmětem podnikání, pokud společenská smlouva nestanoví jinak).

 

8) Obchodní společnosti kapitálové

Společnost s ručením omezeným:

 • Představuje nejpoužívanější formu obchodní společnosti u nás.
 • Je nejjednodušší typ kapitálové společnosti
 • Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem.
 • Společníci ručí pouze případnou nesplacenou částí svého vkladu.
 • Minimální vklad společníka a tudíž i základní kapitál je od roku 2014 minimálně 1 Kč.
 • Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků.
 • Účast na zisku je podle počtu vkladu, není-li uvedeno jinak.
 • Orgány:
  • 1) valná hromada
  • 2) jednatelé
  • 3) dozorčí rada

 

Akciová společnost:

Akciová společnost je obchodní společnost, která má základní kapitál rozdělený na stejné části (akcie)

 • Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem.
 • Společnost může založit jedna právnická osoba  (zakladatel), na základě zakladatelské listiny.
 • Zakládá-li a. s. více zakladatelů (práv. I fyz. osoby), tak uzavřou zakladatelskou smlouvu.
 • Základní kapitál musí činit minimálně 2 miliony Kč.
 • Orgány a. s:
  • 1) Představenstvo:
   • Počet členů bývá lichý
   • Řídicí chod společnosti, předkládá návrhy valné hromadě.
  • 2) Dozorčí rada: Kontrolní orgán, kontroluje činnost představenstva
  • 3) Valná hromada:
   • Shromáždění všech akcionářů, schází se minimálně jednou za rok
   • Rozhoduje například o výši divident
   • Nejvyšší orgán
   • 1 akcie = 1 hlas
  • Pojmy :
   • Majorita (většina): – vlastní 50% + 1 hlas a více
   • Minorita (menšina): – drobní akcionáři
  • Druhy akcií:
   • a) Na jméno
   • b) Na majitele
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy