Oceňování dlouhodobého majetku – otázka z účetnictví

 

Otázka: Oceňování dlouhodobého majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lenka19

 

 

 

1) Pořizovací cena

– při úplatném pořízení (nákup od externího dodavatele)

 

Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (tj. dalších nákladů, které s pořízením souvisí).

 

Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří:

– doprava (i vnitropodniková), montáž, clo

– průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení, které tvoří součást stavebních objektů

– náklady související s uvedením předmětu do užívání (i případné nutné úpravy a opravy před zařazením do užívání, kolaudační poplatky apod.)

– příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (například obměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, expertízy, platby za poskytnuté záruky)

– vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby

 

Do pořizovací ceny se nezahrnují – výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly.

 

2) Vlastní náklady

– u dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností

 

Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností (tzn. výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru.

 

Příklad – účetní jednotka vyrobila stroj ve vl. režii, který bude používat při své podnikatelské činnosti.

Náklady na výrobu: spotřeba materiálu 20 000 Kč, mzdy (vč. soc. a zdrav. poj.) 54 000 Kč, režijní výdaje – nájem výrobní dílny 16 000 Kč.

Stroj bude oceněn na úrovni vlastních nákladů – 90 000 kč (20 000 + 54 000 + 16 000)

 

3) Reprodukční pořizovací cena

Ocenění reprodukční pořizovací cenou se použije zejména u dlouhodobého majetku:

 

A – nabytého darováním

B – nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného (například inventarizační přebytek)

 

Účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy.

 

Příklad:

Inventarizační přebytek – kopírovací stroj 022/082

Inventarizační přebytek – umělecké dílo 032/413

 

C – vloženého do obchodní společnosti, družstva (s výjimkou případu, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny).

 

Reprodukční pořizovací cena – se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Z hlediska účetnictví stačí pro stanovení reprodukční pořizovací ceny odborný odhad.

 

Pro oceňování dlouhodobého majetku platí dále tyto zásady:

Pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívaní.

 

Oceňování dlouhodobého finančního majetku

Cenné papíry se oceňují k datu (okamžiku) pořízení pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související.

Součástí pořizovací ceny je cena pořízení samostatného CP či podílu a náklady s pořízením související, kterými se rozumí poplatky a provize burze či jinému veřejnému trhu, odměny makléřům, právníkům, poradcům a odborným firmám. Do nákladů souvisejících s pořízením CP nebo podílu se nezahrnují výdaje spojené s financováním nákupu, například úroky z úvěru poskytnutého na nákup CP a náklady spojené s držením CP, například náklady související s uložením listinných CP.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!