Oceňování složek majetku, inventarizace majetku

 

Otázka: Oceňování složek majetku, inventarizace majetku

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

OCEŇOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK MAJETKU V ÚČETNICTVÍ, INVENTARIZACE MAJETKU

SLOŽKY MAJETKU V ÚČETNICTVÍ
– Majetek je soubor hospodářských prostředků, které podnik potřebuje a využívá pro provozování své hospodářské činnosti (stroje, peněžní prostředky, cenné papíry)

 

• Dělení majetku podniku:

a) krátkodobý (oběžný)
– zásoby
– pohledávky
– finanční majetek krátkodobé povahy

b) dlouhodobý (fixní)
– DHM
– DNM
– DFM

 

a) krátkodobý:
– zásoby:
1) nakupované – oceňují se ve vlastních cenách
2) vyrobené vlastní hospodářskou činností – ve výši vynaložených nákladů
-> Struktura zásob: skladovaný materiál; hotové výrobky – výrobky které podnik sám vyrobil; zboží – výrobky, které nakoupil, za účelem prodeje; rozpracovaná výroba a polotovary; zvířata – mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu

 

OCEŇOVÁNÍ PŘI POŘÍZENÍ:
– způsob ocenění zásob závisí na způsobu pořízení, nejčastěji se jedná o nákup, pořízení ve vlastní činnosti či bezplatné nabytí (dary)
1) nakupované zásoby – POŘIZOVACÍ CENA (cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady – přepravné, provize, pojistné a clo)
2) zásoby vytvořené vlastní činností – VLASTNÍ NÁKLADY (náklady přímé i nepřímé, které souvisí s výrobou – výrobní režie)
3) bezplatně nabyté zásoby – REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje = odborný odhad)

 

OCEŇOVÁNÍ PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY:
– zásoby lze nakupovat od různých dodavatelů – za různé ceny, tím pádem je potřeba při výdeji do spotřeby stanovit vhodný způsob oceňování
1) metoda průměrných cen (vážený aritmetický průměr)
– cena při úbytku zásob se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen a ten pak může mít dvě podoby:
a) proměnlivý: průměrná cena se počítá při každém výdeji do spotřeby
b) periodický: průměrná cena za určité období, která bude použitá v dalším období
2) metoda FIFO „první dovnitř, první ven“
– úbytky se oceňují cenou nejstarší zásoby
– je potřeba pomocná evidence, abychom měli přehled, kolik měrných jednotek určitého druhu je na skladě a za jaké ceny
3) metoda LIFO „poslední dovnitř, první ven“
– u nás zakázaná z důvodu inflace (malý zisk – státu malý odvod daně)

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB ZBOŽÍ PŘI PRODEJI:
– prodej zboží se pak oceňuje v prodejních cenách, které se skládají z:
1) pořizovací cena
2) obchodní marže – částka, kterou si obchodní firma přidává k PC, aby jí pokryla její náklady a vytvořila zisk
3) daň z přidané hodnoty – jen pro registrované plátce DPH

 

– pohledávky – někdo podniku dluží :
– nejčastěji vznikají z obchodních vztahů
– pohledávky za odběrateli (odklad placení při vystavení fakturu, pohledávka je do doby splacení faktury)
– může být i pohledávka vůči státu, pojišťovnám (přeplacení na dani, pojištění)
– jsou oceňovány nominálními cenami (cena na faktuře)

 

– finanční majetek krátkodobé povahy:
– ocenění v nominálních cenách
– k zajištění své likvidity, trvalé platební schopnosti podniku (likvidita je schopnost majetku přeměnit se na peníze, z oběžného majetku jsou nejdéle likvidní zásoby, dále jsou pohledávky, nejrychlejší je finanční majetek krátkodobé povahy)
peněžní prostředky
– v pokladně a v bance
– na vkladových účtech
– ceniny, šeky, poukázky
– směnky či šeky (krátkodobé cenné papíry, do kterých jsme vložili volné peněžní prostředky za účelem jejich zhodnocení, možnost rychlé přeměny v hotovost)

 

b) dlouhodobý
– DHM:
1) odepisovaný
021 pozemky, budovy, stavby bez ohledu na jejich pořizovací cenu
• 022 samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok (dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, inventář-nábytek)
– PC je vyšší než 40 000
• 025 pěstitelské celky trvalých porostů (sady, pole, vinice)
• 026 dospělá zvířata (krávy, koně, dobytek)
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý hmotný majetek jehož pořizovací cena je nižší nebo rovna 40 000 Kč – účetní jednotka se rozhoduje zda ho dá jako DM a bude odepisovat a nebo ho dá do spotřeby
2) neodepisovaný
– pozemky a umělecká díla sbírky

 

– DNM:
– jedná se o majetek, který má PC větší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok
• 013 software
• 014 předměty z práv průmyslového vlastnictví (ochranné známky)
• 014 know-how – licence
• 011 zřizovací výdaje – spojené se založením firmy
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je menší nebo rovna 60 000 Kč – lze účtovat přímo do spotřeby 518

 

– DFM:
– zajišťuje výnos a také podíl v nějaké firmě
• 061,062,063 – jedná se o evidenci cenných papírů, neboli majetkových podílů
rozhodující vliv – více jak 50% na 061
podstatný vliv – 20-50%
ostatní vliv – méně než 20%
• 065 – nakoupené dluhopisy se splatností delší než jeden rok
• 066,067 – půjčka jiné firmě
• 069 – termínované vklady
– majetkové cenné papíry (akcie), vklady v obchodních společnostech, nakupované dluhopisy, které podnik nakupuje pro dlouhodobou investici

 

OCEŇOVÁNÍ DM:
POŘIZOVACÍ CENOU
– pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů (přepravné, provize, pojištění, clo, také průzkumné a projektové práce, které tvoří součást stavebních objektů (demolice starého objektu), kolaudační poplatky
– nezahrnujeme školení zaměstnanců, vybavení zásobami, úroky, které pak půjdou časem do nákladu ve formě odpisů, kurzové ztráty

 

VLASTNÍMI NÁKLADY
– veškeré náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastí činností (= výrobní režie)
-materiál, nakoupené služby, mzda zaměstnance, ne práce živnostníka

 

REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENOU
– při bezplatném nabytí majetku – darování či dotace
– cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
– dary, inventarizační přebytek, dům
– pokud fyzická osoba vložila svůj majetek do podnikání (movitá věc), může používat PC 1 rok zpětně, poté používá reprodukční pořizovací cenu
– u nemovitých věcí je to 5 let, potom použití RPC

 

ZŮSTATKOVÁ CENA
– kolik si majetek zachoval z původní ceny vzhledem ke svému opotřebení
výpočet:  ZC = PC – oprávky (oprávky = součtu odpisů)

 

OCEŇOVÁNÍ DFM
– pořizovací cena= cena pořízení + provize makléře, poplatky burze (navýšení ceny akcie)
– nebo reálná cena=cena akcie v určitý okamžik

 

INVENTARIZACE MAJETKU
– účelem je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti – ověření správnosti účtování
– má celý soubor prací, jako porovnání skutečného stavu se stavem účetním, zjištění inventarizačních rozdílů, vyřešení příčin vzniku těchto rozdílů a vypracování návrhu na jejich vypořádání
• povinnosti účetní jednotky:
– inventarizaci zajišťuje inventarizační komise, jejíž členy jmenuje ředitel podniku, účetní jednotka si sama sestavuje vnitřní směrnice pro inventarizaci, která upravuje práci inventarizačních komisí

 

• postup inventarizace:
1. inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků; pro každou položku majetku a závazků se vyhotovuje inventurní soupis – zapisují se do něj údaje zjištěné fyzickou inventurou
– majetek se uvádí ve hmotných jednotkách a v peněžním vyjádření
– podepisují ho osoby, které inventuru prováděly – uschovává se po dobu pěti let po roce
a) fyzická – provádí se u majetku hmotné povahy (materiál, peníze) přepočítáním, měřením, vážením
b) dokladová – zejména u pohledávek, závazků, BÚ; skutečný stav se ověřuje písemným potvrzením od dodavatelů nebo odběratelů, banka zasílá závěrečný výpis z BÚ

 

2. porovnání skutečného stavu se stavem účetním – výsledkem je:
a) přirozený úbytek, nebo manko = schodek
– skutečný stav je nižší než stav účetní
• přirozený úbytek: aby účetní jednotka mohla účtovat o přirozených úbytcích, musí mít v rámci vnitropodnikových směrnic zpracované normy přirozených úbytků
– účtuje se jako běžná spotřeba 501/112 nebo 504/132
– vzniklý N lze považovat za daňově uznatelný za předpokladu, že normy jsou nastaveny reálně a účetní jednotka je dokáže obhájit před správcem daně
• manko či schodek: účtuje se jako provozní náklad na účtu 549 nebo jako finanční náklad na účtu 569
– vzniklý N je daňově uznatelný pouze do výše případných náhrad
549/112 -> 335/648 nebo 569/211 -> 335/668
b) skutečný stav je vyšší než stav účetní – přebytek
– přebytek nakoupených zásob (132/648), přebytek zásob vlastní výroby (123/613), přebytek finančního majetku (211/668), přebytek DHM odepisovaného (022/082)
3. určení příčin inventarizačního rozdílu – přirozený úbytek, chybné účtování, početní chyby, rozkrádání
4. zjištění odpovědných osob za inventarizační rozdíl – skladník za manko materiálu, pokladník za schodek pokladní hotovosti, neznámý pachatel za odcizené výrobky
5. stanovení způsobu vypořádání – předepsání manka skladníkovi nebo pokladníkovi, zahrnutí přebytku do mimořádných výnosů; opravujeme vždy účetní stav, ne skutečnost
6. posouzení ocenění majetku v účetnictví s jeho tržní cenou, aby byla respektována zásada opatrnosti; je třeba rozhodnout, zda nižší ocenění majetku má dočasný nebo trvalý charakter; po rozhodnutí se podá návrh na dočasné nebo trvalé snížení hodnoty příslušné složky majetku ⇒ škoda nebo opravná položka

 

• druhy inventarizací
-> podle toho, kdy se provádí:
1. řádná inventarizace:
a) periodická – účetní jednotky ji provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku
b) průběžná – provádí se postupně během účetního, období u jednotlivých položek zásob materiálu v rámci téhož skladu k různým dnům v rámci jednotlivých měsíců; nevyžaduje přerušení práce ve skladech
2. mimořádná inventarizace : provádí se v mimořádných případech (např. při organizačních změnách, po živelné pohromě, při změně odpovědného zaměstnance)
-> podle rozsahu:
1. úplná: týká se všech složek majetku a závazků
2. dílčí: týká se jen některých složek majetku a závazků
• termíny inventarizací
– inventarizace aktiv a závazků se provádí alespoň 1x za rok (den sestavení účetních výkazů)
– účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení

 

• inventarizace jednotlivých složek majetku:
0. Účtová třída – DM
a) 042 – pořízení DHM (stav k 31. 12. musí být 0, pokud není, je třeba doložit – budova)
b) 021 a 022 – je nutné ověřit zda souhlasí:
• PC na účtech 021 a 022 s PC na kartách
• obrat MD odpovídá PC přírůstku majetku na evidenčních kartách
• obrat D na účtech 02x odpovídá úbytkům majetku v PC
c) 08x – je třeba zkontrolovat jednak zůstatek na tomto účtu s výši oprávek na kartách, a také případné obraty na straně MD účtů 08x musí odpovídat PC vyřazovaného majetku

 

ÚČTOVÁNÍ:
• chybějící DM odepisovaný – manko
1) doúčtování zůstatkové ceny 549/08x nebo 07x
2) vyřazení chybějícího DM z evidence 08x nebo 07x/02x nebo 01x
3) předpis náhrady za manko                        335/648
• chybějící DM neodepisovaný – manko
v pořizovací ceně                                           549/03x
• nově nalezený DM – přebytek
1) DNM 01x/07x         2) DHM odepisovaný 02x/08x          3) DHM neodepisovaný  03x/413

 

účtová třída – zásoby
a) 111 nebo 131 – stav k 31. 12. musí být 0, pokud tyto účty vykazují zůstatek, musí se převést na účty 119
b) 112 nebo 132 – musí souhlasit na inventurní soupis zásob, v případě inventarizačních rozdílů je nejprve nutné rozhodnout o charakteru zjištěných rozdílů (zda přirozený úbytek, manko nebo přebytek)
c) 121 – je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti k 31. 12.

 

ÚČTOVÁNÍ:
• přirozený úbytek zásob
materiál 501/112, zboží 504/112, nedokončená výroba 611/121, výrobky 613/123
• manko 549/112, 132, 121, 123
předpis k náhradě 335/648
uhrazení 221/335
• přebytek
– materiál a zboží 112 nebo 132/648, nedokončená výroba a výrobky 121 nebo 123/611 nebo 613
– přebytek vzniklý chybným účtováním: 501 nebo 504/112 nebo 132

 

účtová třída – finanční účty
a) 211 – zůstatek k 31. 12. musí souhlasit se skutečným stavem peněz v pokladně
– přílohou by měla být výčetka peněz – což je uvedení zjištěného počtu jednotlivých druhů papírových peněz a mincí
– stav na účtu 211 musí také souhlasit se zůstatkem v pokladní knize
b) 221 – zůstatek k 31. 12. musí souhlasit se stavem posledního výpisu z účtu
c) 261 – stav k 31. 12. musí být 0, pokud není, tak je třeba doložit (Silvestr)

 

ÚČTOVÁNÍ:
• manko
schodek pokladní hotovosti 569/211
předpis náhrady pokladníkovi 335/668
• přebytek                                                     221/668

 

účtová třída – zúčtovací vztahy
a) 311 a 321 – je potřeba provést dokladovou inventarizaci (zůstatky musí souhlasit s knihou faktur)
b) 331, 336 a 342 – zůstatek k 31. 12. musí souhlasit s vyúčtováním mezd k 31. prosinci
– na účtu 331 musí zůstatek odpovídat evidenci na mzdových listech
– zůstatek na 336 se musí ověřit s výpočtem zdravotního a sociálního pojištění
– na účtu 342 se musí zkontrolovat neodvedená daň za prosincové mzdy
c) 341 – zůstatek by měl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném účetním období
– po zaúčtování daně by měl zůstatek souhlasit s pohledávkou či závazkem vůči FÚ
d) 343 – zůstatek by měl odpovídat údajům posledního přiznání k DPH

 

Opravné položky
– cílem těchto položek je podat věcný a pravdivý obraz o majetku a jeho ocenění zachyceném v účetnictví
– jimi se vyjadřuje přechodné a trvalé snížení hodnoty majetku
a) zákonné: ovlivňují základ daně, jen u pohledávek lze tvořit
b) ostatní: vliv na účetní HV
proč tvořit?
a) tržní hodnota je vyšší, než je ocenění v účetnictví – nezaznamenává se
b) tržní hodnota je nižší než je ocenění v účetnictví – majetek by měl být oceněn nižší cenou pomocí opravné položky
• opravné položky k DM: příčinou vzniku bude případ, kdy inventarizační komise zjistí, že majetek má nižší užitnou hodnotu, než je jeho ocenění v účetnictví
• opravné položky u zásob: opět se jedná o to, že užitná hodnota je nižší než cena zásob vykázaná v účetnictví (možnost využití zásob ve firmě je nízká)

 

ÚČTOVÁNÍ:
a) dočasný charakter                         559/09x nebo 191
b) snížení opravných položek            09x nebo 191/559
c) trvalý charakter                              549/112 nebo 08x, 07x

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!