Odměňování, pojištění a nezaměstnanost

 

Otázka: Odměňování, sociální a zdravotní pojištění, nezaměstnanost

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

 

Odměňování – mzda, druhy mezd, mzdový systém, sociální a zdravotní pojištění, mzdové zákony, úřad práce a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti

 

Mzda – odměna peněžní, nebo naturální, vyplácena v pravidelných lhůtách za vykonanou práci

odměna za práci v pracovně právním vztahu, vyplácena ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně

– Z hlediska podniku jde o náklad

 

Může se skládat z těchto složek:

 • základní mzda
 • náhrady mzdy
 • výkonnostní složky mzdy

 

Jedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.

Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí

 

Druhy mzdy:

 1. úkolová – mzdová forma, kdy je výdělek závislý na počtu jednotek vykonané práce
 2. časová – mzdová forma, při níž je výdělek pracovníka závislý na množství odpracovaného času, časová mzda prostá, časová mzda diferencovaná
 3. podílová – mzdová forma, která se uplatňuje v obchodních činnostech a některých službách. Podílová mzda je zcela nebo zčásti závislá na prodaném množství
 4. kombinovaná mzda – kombinuje více druhů mezd

 

Složky mzdy:

 1. Pevná složka – paušální velikost mzdy
 2. Pohyblivá složka – jsou příplatky, osobní ohodnocení prémie a odměny

– příplatky jsou povinné, jedná se o práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli a za práci ve ztíženém pracovním prostředí

– osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance a lze jej odebrat pouze při zhoršení kvality práce zaměstnance

– prémie jsou stanoveny v procentech a slouží ke zvýšení motivace

– odměny se vyplácejí jednorázově

 

Výpočet mzdy:

Podklady pro výpočet mezd – pro výpočet měsíční mzdy (docházky pracovníků, neschopenky, potvrzení o ošetření člena rodiny, dovolenky a ostatní doklady nezbytné pro výpočet mzdy) se převádějí ke zpracování do mzdové účtárny nejpozději poslední pracovní den příslušného měsíce. Po schválení tajemníci mzdová účtárna provede výpočet mezd a předá ekonomickému oddělení k zaúčtování.

 

Hrubá mzda – je základní mzda pracovníka bez sražených záloh. Je stanovena v pracovní smlouvě, nebo v platovém výměru.

 

Superhrubá mzda – slouží pro výpočet zálohy na daň z příjmu fyzických osob, jedná se o hrubou mzdu + 34% (odvody na sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance 25% sociální a 9% zdravotní)

 

Čistá mzda – mzda k výplatě, vyplácena zaměstnanci po odečtení zákonných srážek (záloha na daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění 6,5% a zdravotní pojištění 4,5%)

 

Sociální zabezpečení – je hlavním nástrojem sociální politiky. Tento nástroj je používán k vyrovnání sociálních nerovností, respektive k řešení sociálních konfliktů. Je příjmem i výdajem státního rozpočtu.

 

Sociální zabezpečení existuje ve 3 formách:

 1. Sociální dávky – pojistné pro případ indispozice získat důchod z důvodu nemoci, ztráty zaměstnání nebo dosažení důchodového věku
 2. Sociální azyly – pro zabezpečení pro případ ztráty domova
 3. Sociální služby

 

Sociální zabezpečení má 3 úrovně:

Sociální pojištění

 • pojistné na důchodové zabezpečení (28%)
 • pojistné na nemocenské pojištění (4,4%)
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,7%)

Státní sociální podpora

 • adresná nebo universální
 • zaměřená na specifické potřeby ( dětské dávky)

Sociální pomoc

 • pomoc službou postiženým lidem

 

Důchodové pojištění – je součástí pojistného na sociální zabezpečení. Důchodový systém se skládá ze dvou částí:

 1. povinné důchodové pojištění – je universální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby, právní úprava je pro všechny pojištěnce stejná
 2. Starobní důchod – ze základního důchodového pojištění se poskytuje starobní důchod (včetně předčasného starobního důchodu)
 • plný invalidní důchod a částečně invalidní důchod
 • vdovský důchod
 • sirotčí důchod

 

Zdravotní pojištění – je pojištění, které slouží pro úhradu zdravotní péče. Zdravotní pojištění je buď veřejné, nebo soukromé

V praxi je několik možností přístupu ke zdravotnímu pojištění:

komerční přístup

– každý platí dobrovolně sám za sebe bez spoluúčasti státu (USA)

financování ze státního rozpočtu

– přerozdělování příjmů z daní a příspěvků na sociální zabezpečení (Velká Británie)

všeobecné pojištění

– každý přispívá, na financování se podílí stát (státní pojištěnci) i pacienti (spoluúčast), např. ČR

 

Veřejné zdravotní pojištění- je povinné jak v ČR, tak v EU. Toto pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce

 • v ČR platí za zaměstnance zdravotní pojištění zaměstnavatel, za děti, důchodce, studenty a nezaměstnané stát.
 • osoby samostatně výdělečně činné si jej hradí sami
 • uzavírat jej smějí jen zdravotní pojišťovny se speciální koncesí

 

Nezaměstnanost:

-je to aktuální problém

Existence skupiny práceschopného obyvatelstva (ekonomicky aktivního), které nabízí svou práci, ale nenachází pro ní uplatnění (nemá vhodné zaměstnání)

 

Obyvatelstvo státu (populaci) můžeme rozdělit na:

ekonomicky aktivní obyvatelstvo

 • zaměstnané a nezaměstnané

 

ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

 • děti (lidé v předproduktivním věku)
 • nepracující důchodci
 • ženy na mateřské dovolené
 • invalidní důchodci

 

Definice nezaměstnaného – je osoba, která musí současně splňovat tři podmínky:

 1. absence placeného zaměstnání a podnikatelských aktivit
 2. vyvíjí určitou aktivitu při hledání zaměstnání (minimálně se registruje na úřadu práce)
 3. je schopen nastoupit během krátké doby do zaměstnání

 

Druhy nezaměstnanosti

 • ekonomika zpravidla rozlišuje čtyři základní typy nezaměstnanosti:

Nezaměstnanosti frikční

 • je nejméně nebezpečná
 • vzniká, když jedinec dobrovolně opustí pracovní místo s tím účelem, že si hledá místo nové (příčinou může být např. stěhování)
 • zpravidla nepřekročí 3 měsíce

 

Nezaměstnanost strukturální

 • nabídka práce určitého druhu (zpravidla dle profese, kvalifikace) neodpovídá poptávce pro práci
 • indikátorem je relativně velký počet volných pracovních míst ( máme nezaměstnané soustružníky a volná místa jsou ve službách)
 • nástrojem řešení strukturální nezaměstnanosti jsou rekvalifikace

 

Nezaměstnanost cyklická

 • je způsobena kolísáním ekonomické aktivity země
 • nastává ve fázi celkového hospodářského poklesu, jehož průvodním jevem je zpravidla nezaměstnanost v mnoha odvětvích
 • propouštění lidé těžko nalézají zaměstnání v jiných odvětvích

 

Nezaměstnanost sezónní

 • postihuje odvětví, kde výroba je závislá na počasí a ročním období (zemědělství, stavebnictví, cestovní ruch)
 • sezónní nezaměstnanost může postihovat i odvětví navazující

 

Měření nezaměstnanosti

– výše nezaměstnanosti se v podstatě vyjadřuje 2 způsoby:

 • Počtem nezaměstnaných

– tímto ukazatelem lze změřit nezaměstnanost na daném území a sledovat její vývoj v čase

– Například počet nezaměstnaných v ČR k 1. 1. 2007 a počet nezaměstnaných k 1. 1. 2008

– Můžeme získávat informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR (např. v Ostravě)

– srovnávání jednotlivých oblastí pomocí tohoto ukazatele je již problematické, protože regiony se liší počtem obyvatel a velikostí pracovní síly

 

 • Mírou nezaměstnanosti

– je ukazatelem s větší vypovídací schopností

– počítá se v %

– míra nezaměstnanosti se počítá podle vzorce: počet nezaměstnaných děleno ekonomicky aktivní obyvatelstvo, krát 100%

 

Úřad práce

Politika nezaměstnanosti:

 • je součástí hospodářské politiky státu
 • usiluje o snížení nezaměstnanosti

 

Aktivní politika nezaměstnanosti:

 • využívá nástroje aktivní politiky, mezi které patří:
 • školení, rekvalifikace, vzdělávání
 • programy pro mladé a absolventy
 • programy pro zdravotně handicapované osoby
 • subvence a dotace v soukromém sektoru, popř. daňové úlevy
 • podpora nezaměstnaných, kteří chtějí podnikat
 • přímá tvorba pracovních míst (veřejně prospěšné práce)

 

Pasivní politika nezaměstnanosti:

 • mezi nástroje pasivní politiky patří:
 • vyplácení hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podpor a sociálních pomocí)
 • předčasný odchod do důchodu )popř. zkracování pracovní doby)

 

Systém služeb zaměstnanosti v ČR tvoří:

Úřad práce:

 • představuje základní územní orgán služeb zaměstnanosti
 • informuje občany o možnostech získání zaměstnání, rekvalifikace apod.
 • informuje zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil
 • zprostředkovává uchazečům a zájemcům, kteří mají trvalý pobyt v jeho územním obvodu vhodné zaměstnání
 • poskytuje občanům poradenské služby spojené se zaměstnáním, volbou povolání
 • organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání
 • vede evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání a evidenci vydaných pracovních povolení cizincům
 • provádí kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, včetně ukládání pokut
 • hospodaří s prostředky na státní politiku zaměstnanosti
 • sleduje a hodnotí stav trhu práce a zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu
 • podněcuje a hmotně podporuje vytváření veřejně prospěšných prací ve svém obvodě
 • rozhoduje o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
 • rozhoduje o přiznání, nepřiznání, odejmutí nebo vrácení výplaty hmotného zabezpečení
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!