Odměňování zaměstnanců – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Odměňování zaměstnanců

Předmět: Personalistika, Účetnictví

Přidal(a): cechlis

 

 

Za odvedenou práci náleží zaměstnanci odměna. Tato vyplývá z právní úpravy – zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o platu. V podniku je obvykle mzdová agenda zařazena do personálního útvaru, který zpracovává nejen všechny údaje o zaměstnancích ale také údaje o jejich pracovních výkonech a odměnách za práci. Zaměstnanec nedostane vyplacenou celou mzdu, ale částku sníženou o povinné platby, které mu z jeho hrubé mzdy sráží zaměstnavatel, tato částka se nazývá čistá mzda.

 

Funkce odměny (mzdy):

 • Příjmová funkce – odměna je pro pracovníky nejdůležitějším příjmem, chtějí jej mít co nejvyšší.
 • Nákladová funkce – odměna za pracovní výkon znamená pro podnik důležitou složku nákladů.
 • Motivační funkce – motivuje pracovníky k lepšímu, vyššímu výkonu.

 

Druhy mezd:

 • Peněžní – má formu peněžních prostředků = Naturální mzda – má formu zboží,..
 • Hrubá mzda – celková odměna za práci = Čistá – hrubá mzda po odečtení srážek
 • Tarifní mzda – nejnižší mzda podle mzdových předpisů = Smluvní – dohodnutá mezi pracovníkem a podnikatelem
 • Nominální – peněžní částka, kterou zaměstnanec obdrží bez ohledu na to co lze koupit = Reálná – množství zboží, které lze za mzdu koupit

 

Formy mezd

 • Úkolová – stanovená technicko-hospodářskými normami. Závisí na výkonu pracovníka. Používá se tam, kde pracovník může mzdu sám ovlivnit. Počítáme ji buď:
  podle množství výrobků = počet výrobků X sazba za 1 výrobek
  podle stanovené doby na provedení výkonu = norma času X sazba za hodinu
 • Časová – je závislá na odpracované době. Používá se tam, kde nelze přesně určit výkon a v nevýrobních odvětvích. Pracovník potřebuje čas, aby práci provedl kvalitně.
 • Smíšená kombinace úkolové a časové mzdy. Za část práce je pracovník odměňován časovou mzdou.
 • Podílová – podíl na zisku. Je to druh úkolové mzdy. Je závislý na obratu, tržbách nebo zisku a stanoveném podílu v %. Používá se v obchodech, restauracích, …
 • Manažerské platy – vedoucí pracovníci. Jsou stanovené smlouvou.
 • Provize – zprostředkovatelé, dealeři, pojišťovací agenti, …
 • Fixní její výše se nemění

 

Mzda:

 • Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

 

Plat:

 • V příspěvkových organizacích je zřizovatelem stát výše je stanovena zákonem o platu, vychází plat tabulek. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

 

Základní mzdové předpisy

 • Zákoník práce je zákoníkem, jež upravuje právní odvětví pracovního práva.
 • Zákoník práce vymezuje:
  • subjekty pracovního práva
  • zabývá se pracovním poměrem a živností
  • vznikem pracovních poměrů a jejich druhem
  • skončením pracovního poměru
  • změnou pracovního poměru
  • pracemi konanými mimo pracovní poměr
  • odpovědností za škodu

 

1. Základní mzda časová nebo úkolová

+ příplatky k základní mzdě

přesčas = min 25% z průměrné hodinové mzdy za poslední kalendářní čtvrtletí

noc = min 10% z měs. průměru HM za každou hodinu práce v noci, tj. mezi 22:00-6:00

ztížené pracovní prostředí = min 10% z minimální mzdy

+ osobní ohodnocení (přiznává ho na určité období vedoucí podle daných kritérií)

+ prémie a odměny (musí odpovídat vnitřnímu mzdovému předpisu)

+ náhrada mzdy za neodpracovaný čas

náhrada mzdy za dovolenou = počet hodin dovolené X průměrný hodinový výdělek

náhrada mzdy za svátek = počet hodin svátku X průměrný hodinový výdělek. Pokud připadl placený svátek na pracovní den a v důsledku toho mu ušla mzda

 

HRUBÁ MZDA

2. srážka ZP – 4,5 % = z hrubé mzdy (zaokrouhlit nahoru na celé Kč)

3. srážka SP – 6,5 % = z hrubé mzdy (zaokrouhlit nahoru na celé Kč)

+ 4. pojistné zaměstnavatele 34 % z HM

5. SUPERHRUBÁ MZDA (HM + pojistné zaměstnavatele 34 % z HM)
Základ daně – zaokrouhlený na stovky nahoru
Vypočteme daň

6. Daň před slevami – vypočteme z jednotné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob
Slevy na dani

 

POLOŽKA
Kč/rok
Kč/měsíčně

Poplatník
24 840,–
2 070,–

Zvýhodnění na děti (sleva, bonus)
10 680,–
890,–/1 dítě

Druhého z manželů bez příjmů
24 840,–
—-
Částečná invalidita
2 520,–
210,–
Plná invalidita
5 040,–
420,–
Výdělečně činný student
4 020,–
335,–

7. Daň po slevách

8. ČISTÁ MZDA = HRUBÁ MZDA – POJISTNÉ (ZP+SP) – DAŇ po slevách
– vzorec: čistá mzda = hrubá mzda – zdravotní pojištění – sociální pojištění – daň
+

9. přiznané dávky nemocenského pojištění
Státní sociální podpora
Systém státní sociální podpory, resp. dávek státní sociální podpory zabezpečuje pomoc zejména rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory zohledňují jak příjmovou tak sociální situaci rodiny.

 

Dávky závislé na výši příjmu:

Přídavek na dítě

Při poskytování dávky je testován čistý příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Rodiny, jejichž čistý příjem přesahuje 2,4násobek životního minima rodiny, nemají nárok na přídavek na dítě.

Výše přídavku na dítě je pevnou částkou podle tabulky:

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině
Výše měsíčního přídavku na dítě
do 6 let
500 Kč
od 6 do 15 let
610 Kč
od 15 do 26 let
700 Kč
Výplata přídavku na dítě
Přídavek na dítě je vyplácen v měsíčních intervalech. Pokud jde o zletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se přídavek přímo tomuto dítěti v hotovosti, pokud toto dítě nesdělí jiný způsob výplaty.

 

2) Sociální příplatek cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U této dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na něj má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

 

Dávky nezávislé na výši příjmu:

1) Rodičovský příspěvek
– přispívá na náklady rodiče, který zůstane v domácnosti, aby osobně, celodenně a řádně pečoval alespoň o jedno dítě do věku 4 let (nebo 7 let, pokud je dítě dlouhodobě zdrav. postiženo).

2) Zaopatřovací příspěvek
– stát přispívá na zabezpečení rodiny vojáka po dobu výkonu vojenské služby. Tato dávka je vyplácena na nezaopatřené dítě, na manželku, která o dítě pečuje do 4 let a na další osoby, ke kterým má voják zaopatřovací povinnost.

3) dávky pěstounské péče
– jsou určeny ke krytí nákladů dětí svěřených do pěstounské péče. Dávky pěstounské péče obsahují: příspěvek na náhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

4) Porodné
– jednorázový příspěvek na krytí nákladů spojených s narozením dítěte. Nárok na tento příspěvek má žena, která dítě porodila.

 

Výpočet mezd

Základní účtování mezd

Mzda = peněžité plnění (popřípadě naturální) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

Hrubá mzda = základní mzda, příplatky, prémie, odměny, náhrady mzdy

 

Základní mzda:

a) úkolová

b) časová

 

příplatky:

a) za práci přesčas (25 %)

b) za práci ve svátek  (100 %)

c) jiné příplatky (zhoršené pracovní podmínky, práce v noci, o sobotách a nedělích (zpravidla 10 %))

 

Výpočet mzdy

ČM = HM – daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění

 

Částka k výplatě = ČM – ostatní srážky (spoření, výživné,…) + nemocenské dávky

 

Prémie – stanoveny v procentech + osobní ohodnocení

Odměny – jednorázové, nekrátí se

 

Náhrada mzdy – jedná se o mzdy na neodpracovaný čas, ne které mají pracovníci nárok (mzdy za dovolenou, svátky,…)

 

Účtování:

 • mzdy musí být zaúčtovány v tom období, ve kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna
 • je nákladem pro podnik → na MD se účtuje Mzdové náklady
 • výplata se provádí ve výplatním termínu, proto vzniká podniku závazek vůči zaměstnancům, který se účtuje na účet Zaměstnanci na D

 

daň z příjmu – platí si zaměstnanec, firma je pouze odvede (není to náklad, ale snižuje se závazek vůči finančnímu úřadu) činí 15 % z daňového základu = superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč nahoru

 

Zdravotní a sociální pojištění

 • hradí si zaměstnanec také srážkami ze mzdy
 • představuje snížení závazků vůči zaměstnancům a vznik závazku
 • vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění
 • 4,5% z hrubé mzdy- zdravotní pojištění
 • 6,5% z hrubé mzdy – sociální pojištění

 

Nově NÁHRADA MZDY ZA NEMOC – 21 dní, které platí zaměstnavatel – první 3 pracovní dny se neplatí, neplatí se ani víkendy, pouze pracovní dny – 60 % tzv. refundované  mzdy – účtování stejné jako hrubá mzda.

Poté přejímá platbu okresní správa sociálního zabezpečení, která vyplácí i víkendy. Placena přímo zaměstnanci – podnik o ní vůbec neúčtuje.

 

3 stupně nemocenské:

 • 1. 60 % do 30 dní(do 30.dne)
 • 2. 66 % po 30 dnech ( 31. den – 60.)
 • 3. 72 % po 60 dnech ( 61. den)

 

Kontrola nemocného:  jak z OSSZ, tak i od zaměstnavatele.


Další podobné materiály na webu: