Odměňování zaměstnanců – maturitní otázka

 

Otázka: Odměňování zaměstnanců

Předmět: Personalistika, Účetnictví

Přidal(a): cechlis

 

 

ODMĚŇOVÁNÍ

Mzda – dle § 109 zákona 262/2006 sb. je peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti, namáhavosti, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. Jinými slovy: mzda je odměna za práci ze závislé činnosti konané zaměstnancem v pracovním poměru u zaměstnavatele v soukromém sektoru.

 

Sjednání:           

 • v pracovní smlouvě
 • v kolektivní smlouvě

 

Určení:

 • ve vnitřním mzdovém předpise
 • mzdovým výměrem

 

Plat:

 • V příspěvkových organizacích je zřizovatelem stát výše je stanovena zákonem o platu, vychází plat tabulek. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě.

 

Funkce odměny (mzdy):

 • Příjmová funkce – odměna je pro pracovníky nejdůležitějším příjmem, chtějí jej mít co nejvyšší.
 • Nákladová funkce – odměna za pracovní výkon znamená pro podnik důležitou složku nákladů.
 • Motivační funkce – motivuje pracovníky k lepšímu, vyššímu výkonu.

 

Druhy mezd:

 • Peněžní – má formu peněžních prostředků = Naturální mzda – má formu zboží,..
 • Hrubá mzda – celková odměna za práci = Čistá – hrubá mzda po odečtení srážek
 • Tarifní mzda – nejnižší mzda podle mzdových předpisů = Smluvní – dohodnutá mezi pracovníkem a podnikatelem
 • Nominální – peněžní částka, kterou zaměstnanec obdrží bez ohledu na to co lze koupit = Reálná – množství zboží, které lze za mzdu koupit

 

Funkce mzdy:

Alimentační

 • vyplývá ze skutečnosti, že mzda je rozhodujícím činitelem při zajištění potřebných životních nákladů zaměstnance, pracujícího v závislém pracovněprávním vztahu

Regulační

 • mzda určuje hodnotu nebo tržní cenu profesně určené práce v tržním prostředí. Přikl. Zvýší se poptávka po odbornících určité profese, zvýší se také nabízená mzda, a tak stoupne zájem o uplatnění v oboru – klasický tržní mechanizmus (poptávka – nabídka)

Kompenzační

 • funkce patrná v situaci, kdy má zaměstnanci kompenzovat, nahradit určité nevýhody, které z výkonu některých prací vyplývají (práce rizikové, fyzicky, psychicky namáhavé, práce v noci, směnném provozu atd.)

Stimulační a motivační

 • výše či struktura mzdy by měla být stanovena tak, aby zaměstnance motivovala k dosažení žádoucích kvalitativních a kvantitativních výsledků

 

Formy mezd

 • Úkolová – stanovená technicko-hospodářskými normami. Závisí na výkonu pracovníka. Používá se tam, kde pracovník může mzdu sám ovlivnit. Počítáme ji buď:
  podle množství výrobků = počet výrobků X sazba za 1 výrobek
  podle stanovené doby na provedení výkonu = norma času X sazba za hodinu
 • Časová – je závislá na odpracované době. Používá se tam, kde nelze přesně určit výkon a v nevýrobních odvětvích. Pracovník potřebuje čas, aby práci provedl kvalitně.
 • Smíšená kombinace úkolové a časové mzdy. Za část práce je pracovník odměňován časovou mzdou.
 • Podílová – podíl na zisku. Je to druh úkolové mzdy. Je závislý na obratu, tržbách nebo zisku a stanoveném podílu v %. Používá se v obchodech, restauracích, …
 • Manažerské platy – vedoucí pracovníci. Jsou stanovené smlouvou.
 • Provize – zprostředkovatelé, dealeři, pojišťovací agenti, …
 • Fixní její výše se nemění

 

Základní mzdové předpisy

 • Zákoník práce je zákoníkem, jež upravuje právní odvětví pracovního práva.
 • Zákoník práce vymezuje:
  • subjekty pracovního práva
  • zabývá se pracovním poměrem a živností
  • vznikem pracovních poměrů a jejich druhem
  • skončením pracovního poměru
  • změnou pracovního poměru
  • pracemi konanými mimo pracovní poměr
  • odpovědností za škodu

 

 • 1. Základní mzda časová nebo úkolová
  • + příplatky k základní mzdě
 • přesčas = min 25 % z průměrné hodinové mzdy za poslední kalendářní čtvrtletí
 • noc = min 10% z měs. průměru HM za každou hodinu práce v noci, tj. mezi 22:00-6:00
 • ztížené pracovní prostředí = min 10% z minimální mzdy
 • + osobní ohodnocení (přiznává ho na určité období vedoucí podle daných kritérií)
 • + prémie a odměny (musí odpovídat vnitřnímu mzdovému předpisu)
 • + náhrada mzdy za neodpracovaný čas
 • náhrada mzdy za dovolenou = počet hodin dovolené X průměrný hodinový výdělek
 • náhrada mzdy za svátek = počet hodin svátku X průměrný hodinový výdělek. Pokud připadl placený svátek na pracovní den a v důsledku toho mu ušla mzda

 

HRUBÁ MZDA

 • 2. srážka ZP – 4,5 % = z hrubé mzdy (zaokrouhlit nahoru na celé Kč)
 • 3. srážka SP – 6,5 % = z hrubé mzdy (zaokrouhlit nahoru na celé Kč)
 • + 4. pojistné zaměstnavatele 34 % z HM
 • 5. SUPERHRUBÁ MZDA (HM + pojistné zaměstnavatele 34 % z HM)
  Základ daně – zaokrouhlený na stovky nahoru
  Vypočteme daň
 • 6. Daň před slevami – vypočteme z jednotné 15% sazby daně z příjmu fyzických osob
  Slevy na dani

POLOŽKA
Kč/rok
Kč/měsíčně

Poplatník
24 840,–
2 070,–

Zvýhodnění na děti (sleva, bonus)
10 680,–
890,–/1 dítě

Druhého z manželů bez příjmů
24 840,–
—-
Částečná invalidita
2 520,–
210,–
Plná invalidita
5 040,–
420,–
Výdělečně činný student
4 020,–
335,–

 • 7. Daň po slevách
 • 8. ČISTÁ MZDA = HRUBÁ MZDA – POJISTNÉ (ZP+SP) – DAŇ po slevách
  – vzorec: čistá mzda = hrubá mzda – zdravotní pojištění – sociální pojištění – daň
  +
 • 9. přiznané dávky nemocenského pojištění
  Státní sociální podpora
  Systém státní sociální podpory, resp. dávek státní sociální podpory zabezpečuje pomoc zejména rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory zohledňují jak příjmovou tak sociální situaci rodiny.

 

Výpočet mzdy:

Příklad

Paní Nováková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně. Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Nováková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění?

 • Hrubá mzda: 30 000 Kč
 • + 25 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 500 Kč
 • + 9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 700 Kč
 • Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy na daň: 40 200 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % ze 40 200 Kč): 6 030 Kč

 • daňová sleva na poplatníka: 2 070 Kč
 • daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1 267 Kč
 • daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
 • Záloha na daň po odečtení slev: 1 076 Kč

Hrubá mzda: 30 000 Kč

 • 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 30 000 Kč): 1 950 Kč
 • 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 30 000 Kč): 1 350 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy na daň a pojistného: 30 000 – 1076 – 1950 – 1350 = 25 624 Kč

 

Výpočet čisté mzdy

 • 1) Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.
 • 2) Dále pak k hrubé mzdě přičítáme 9 % ve formě zdravotního a 25 % ve formě sociálního pojištění (= superhrubá mzda), které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel.
 • 3) Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.
 • 4) Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:
Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Sleva pro studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P 30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)
Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení maximálně 12 200 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva za elektronickou evidenci tržeb (EET) 5 000 Kč za rok (jednorázově)
 • 5) Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého.
 • 6) Nakonec hrubou mzdu pak snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.
  • Sleva na vyživovanou manželku a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednorázově po skončení zdaňovacího období. Stejně tak je možné po skončení roku snížit daňový základ o odčitatelné položky a nezdanitelné části daně za:
  • bezúplatná plnění (dary)
  • platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření
  • platby na životní pojištění
  • zaplacené úroky z úvěru na bydlení
  • zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání
  • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci

 

Sociální pojištění

 • celkem 31,5 % z hrubé mzdy, z toho 6,5 % odvádí zaměstnanec a dalších 25 % (v roce 2019 – 24,8 %) za něho platí zaměstnavatel. Sociální pojištění se vždy platí ze skutečné hrubé mzdy a není stanoven minimální vyměřovací základ. OSVČ platí důchodové pojištění 29,2%
 • Pravděpodobně od poloviny roku 2019 bude zaměstnavatel hradit náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti již od první zameškané směny, (první tři dny PN zaměstnavatel neplatil zaměstnanci nic). Proto je jako určitá kompenzace sníženo pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění, a to o 0,2procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Na sociálním pojištění tak nebudou odvádět 25 %, jako je tomu dosud, ale jen 24,8 %.

 

Sociální pojištění se skládá se tří částí:

 • důchodové pojištění – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí důchod
 • nemocenské pojištění – dávky nemocenské, OČR, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá podpora v mateřství
 • státní politika zaměstnanosti.

 

Zdravotní pojištění

 • pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu /zaokrouhluje se na celé koruny nahoru a z toho odvádí zaměstnanci na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a 9 % z hrubé mzdy platí za zaměstnance ještě zaměstnavatel. S tím, že musí být zaplaceno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy, která je v roce 2018 ve výši 12 200 Kč.

Dávky závislé na výši příjmu:

Přídavek na dítě

Při poskytování dávky je testován čistý příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Rodiny, jejichž čistý příjem přesahuje 2,4násobek životního minima rodiny, nemají nárok na přídavek na dítě.

Výše přídavku na dítě je pevnou částkou podle tabulky:

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině
Výše měsíčního přídavku na dítě

 • do 6 let
  • 500 Kč
 • od 6 do 15 let
  • 610 Kč
 • od 15 do 26 let
  • 700 Kč

Výplata přídavku na dítě
Přídavek na dítě je vyplácen v měsíčních intervalech. Pokud jde o zletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se přídavek přímo tomuto dítěti v hotovosti, pokud toto dítě nesdělí jiný způsob výplaty.

 

Sociální příplatek cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U této dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na něj má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,0násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

 

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

 

Dávky nezávislé na výši příjmu:

1) Rodičovský příspěvek

 • přispívá na náklady rodiče, který zůstane v domácnosti, aby osobně, celodenně a řádně pečoval alespoň o jedno dítě do věku 4 let (nebo 7 let, pokud je dítě dlouhodobě zdrav. postiženo).

2) Zaopatřovací příspěvek

 • stát přispívá na zabezpečení rodiny vojáka po dobu výkonu vojenské služby. Tato dávka je vyplácena na nezaopatřené dítě, na manželku, která o dítě pečuje do 4 let a na další osoby, ke kterým má voják zaopatřovací povinnost.

3) dávky pěstounské péče

 • jsou určeny ke krytí nákladů dětí svěřených do pěstounské péče. Dávky pěstounské péče obsahují: příspěvek na náhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

 

Účtování mezd:

 • mzdy musí být zaúčtovány v tom období, ve kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna
 • je nákladem pro podnik → na MD se účtuje Mzdové náklady
 • výplata se provádí ve výplatním termínu, proto vzniká podniku závazek vůči zaměstnancům, který se účtuje na účet Zaměstnanci na D

 

daň z příjmu – platí si zaměstnanec, firma je pouze odvede (není to náklad, ale snižuje se závazek vůči finančnímu úřadu) činí 15 % z daňového základu = superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč nahoru.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy