Odpisování dlouhodobého majetku – maturitní otázka

 

   Otázka: Odpisování dlouhodobého majetku

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

OPOTŘEBENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU:

DM se postupně opotřebovává a hodnotu tohoto opotřebení přenáší firma do nákladů ve formě odpisů.

 

Typy opotřebení:

 • morální (zastaralý – software)
 • fyzické (skutečné opotřebení)

 

Odpis je finanční vyjádření postupného opotřebení dlouhodobého majetku

 • Odpisy dělíme na účetní a daňové
 • Odpis je pro firmu náklad
 • Úhrn odpisů za celou dobu užívání dlouhodobého majetku představuje oprávky
  • Oprávky jsou součet odpisů
  • Odečteme-li oprávky od pořizovací ceny dlouhodobého majetku, zjistíme zůstatkovou cenu

 

Odepisování se týká výhradně jen dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného, nikoli dlouhodobého finančního majetku

 

Udržování:

opotřebení = postupná ztráta vlastností

ochrana před opotřebením:

údržba – proti fyzickému

opravy – proti fyzickému i morální

co nejvyšší využívání – proti morálnímu

 

Opravy:

Vrací majetku jeho užitnou hodnotu, uvádí ho do původního stavu.

Účtují se přímo do nákladů, čímž ihned ovlivňují hospodářský výsledek.

 

Technické zhodnocení:

Jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přetavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období 40 000 Kč

 

ÚČTOVÁNÍ TZ:

Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek.

Jeho hodnota je buď:

 • zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno
 • tvoří samostatnou položku, v takovém případě se využijí samostatné syntetické účty, přičemž se doporučuje využít obdobných syntetických účtů, na nichž by byl zaúčtován majetek, který je zhodnocován

 

Technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřekročí v úhrnu za účetní období limit 40 000 Kč a účetní jednotka je nezahrne do dlouhodobého majetku, se účtuje přímo do nákladů, a to na účty 548 – Ostatní provozní náklady (DHM) a 518 – Ostatní služby (DNM)

 

OPRAVNÉ POLOŽKY K DM:

Při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí také provést posouzení ocenění majetku, které je použito v UCE ve vztahu k tržní hodnotě majetku.

Je-li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v UCE, a tento rozdíl je dočasný, potom musí ÚJ vytvořit opravnou položku.

Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomocí účtu 09x – Opravné položky k DM a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky účet 559 – Tvorba opravných položek.

Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci. Zrušení resp. snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů ve prospěch 559 a souvztažně na vrub účtu 09x.

 

ROZDÍL MEZI ÚČETNÍMI A DAŇOVÝMI ODPISY

Účetní odpisy

Vyjadřují skutečné fyzické i morální opotřebení majetku. Jsou nákladem účetní jednotky a výši těchto odpisů si stanoví účetní jednotka sama a to tak aby co nejlépe vystihovali skutečné opotřebení majetku. Podnik si sestaví odpisový plán, ve kterém uvede metody pro výpočet odpisů.

 

základní způsoby:

 • Odpisy časové – tato metoda vychází z doby použitelnosti majetku. Tuto dobu je třeba odhadnout (přiblížit se zejména k technickým parametrům majetku
 • Odpisy výkonové – odpisy se odvozují z množství výkonů, které podnik (podle předpokladu) získá prostřednictvím daného majetku

 

Daňové odpisy

Jsou dány zákonem o daních z příjmu, ukládá podniku zatřídit nabytý dlouhodobý hmotný majetek do jedné z odpisových skupin.

Pro každou odpisovou skupinu stanoví zákon minimální dobu odpisování.

Počítají se podle přesně stanovených sazeb a koeficientů.

Částky se zaokrouhlují na celé Kč nahoru.

Povinně se odepisuje majetek s cenou vyšší než 40 000 a DNM s PC vyšší než 60 000, majetek levnější se může zapsat do zásob.

 

ROZDÍL MEZI ODPISY A OPRÁVKAMI

Oprávky

Součet všech dosud provedených odpisů.

Odpisy účtujeme do nákladů na účet 551 (Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a na stranu D ve skupině 07 (Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku) nebo 08 (Oprávky d dlouhodobému hmotnému majetku)

 

METODY DAŇOVÉHO ODPISOVÁNÍ

Lineární (rovnoměrné)

pořizovací cena x koeficient / 100

 • V tomto případě jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby. Podnik může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší

 

Degresivní (zrychlené)

1. rok = pořizovací cena / koeficient z tabulky

další roky = 2 x zůstatková cena / koeficient – n

 

v 1. a 2. roce lze cenu zvýšit o 10%

 • Při použití tohoto způsobu odepisování jsou odpisy v prvních letech vyšší než při rovnoměrném odepisování, je výhodné pro podnikatele, kteří chtějí do nákladů počátečních let zaúčtovat co nejvíce odpisů

 

NEODEPISOVANÝ MAJETEK

 • Pozemky
 • Umělecká díla a sbírky
 • Tyto věci se časem neopotřebovávají
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!