Odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku

 

Otázka: Odpisování, technické zhodnocení a vyřazení DM

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Michal K.

 

 

Dlouhodobý majetek – odpisování, technické zhodnocení a vyřazení

1) OPOTŘEBENÍ DM

 • k hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů. Dlouhodobý majetek se v průběhu své životnosti opotřebovává: většinou mění svoji hodnotu.

 

Druhy opotřebení

 • fyzické opotřebení:
  • Vzniká v důsledku užívání, přírodní vlivy, snižování výkonnosti, spolehlivost, únava materiálu, koroze
 • morální opotřebení:
  • Vzniká důsledku zaostávání po technické stránce – tím dlouhodobý majetek ztrácí také svoji hodnotu
 • Opotřebení dlouhodobého majetku se vyjadřuje odpisy, opotřebení dlouhodobého majetku vyjádřené v korunách.
 • Úhrn odpisů za celou dobu užívání dlouhodobého majetku představuje oprávky, součet již provedených odpisů.
 • Odečteme-li oprávky od pořizovací ceny dlouhodobého majetku, zjistíme zůstatkovou cenu.

 

2) VÝPOČET ODPISŮ DM A JEJICH ZAÚČTOVÁNÍ

Druhy odpisů

 • ÚČETNÍ ODPISY
  • slouží k přehledu o skutečné hodnotě majetku a jeho opotřebení, odpisové sazby si podnik stanovuje sám, vyjadřuje skutečnou míru opotřebení, týká se výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • DAŇOVÉ ODPISY
  • v prvním roce odepisování zatřídí podnik majetek do odepisovaných skupin – udělá to podle zákona o daních z příjmů, odpisová skupina určuje dobu odepisování

 

ÚČETNÍ ODPISY

 • slouží k přehledu o skutečné hodnotě majetku a jeho opotřebení, odpisové sazby si podnik stanovuje sám, vyjadřuje skutečnou míru opotřebení, týká se výhradně dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

 

Podnik si sestaví odpisový plán, ve kterém uvede metody pro výpočet účetních odpisů, které lze shrnout do dvou způsobů:

 • Odpisy časové – tato metoda vychází z doby použitelnosti majetku.
 • Odpisy výkonové – odpisy se odvozují z množství výkonů, které podnik získá prostřednictvím daného majetku.

 

DAŇOVÉ ODPISY DHM

 • Daňové odpisy upravuje zákon o daních z příjmů, který ukládá podniku zatřídit nabytý DHM do jedné z odpisových skupin.
 • Podnik může provádět buď rovnoměrný nebo zrychlené odpisování. Způsob odpisování si stanoví pro každý nově pořízený DM a nesmí ho změnit po celou dobu jeho odpisování.

a) Rovnoměrné odpisování DHM

 • K odpisovým skupinám jsou přiřazeny maximální roční odpisové sazby. Podnik může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší.
 • Způsob výpočtu: (vstupní cena * roční odpisová sazba) / 100

b) Zrychlené odpisování DHM

 • Odpisy jsou v prvních letech vyšší než při rovnoměrném odpisování. Zrychlené odpisování je výhodné pro podnikatele, kteří chtějí do nákladů počátečních let zaúčtovat co nejvíce odpisů.
 • Způsob výpočtu: Základem pro tento výpočet jsou koeficienty, které jsou přiřazeny jednotlivým odpisovaným skupinám.
 • Odpisy se stanoví takto:
  • V prvním roce odpisování jako podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování v prvním roce odpisování
  • V dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny odpisovaného majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které již byl tento majetek odpisován
 • Možnost zvýšení odpisů v prvním roce
  • Poplatníci mají možnost u vybraných druhů majetku z odpisových skupin 1,2 a 3 zvýšit odpis v prvním roce o 10 % (nebo 15 %, 20%) ze vstupní ceny.
  • V dalších letech se částky vypočtených odpisů oproti běžnému postupu sníží, takže na konci se odepíše opět 100 % vstupní ceny.
 • Odpisy DNM
  • Pokud má účetní jednotka k DNM právo užívání na dobu určitou, vydělí se vstupní cena počtem měsíců této sjednané doby. Roční odpis pak získáme jako součin měsíčního odpisu a počtu měsíců, po které účetní jednotka v daném účetním období majetek vlastnila.
  • V ostatních případech se vstupní cena vydělí počtem měsíců stanovených v ZDP.
  • S odpisováním DNM se začíná od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do DNM a odpisování nelze v žádném roce přerušit.
 • Technické zhodnocení a jeho vliv na odpisy
  • V případě zhodnocení majetku, opisovaného rovnoměrným nebo zrychleným způsobem, dochází ke zvýšení vstupní i zůstatkové ceny DM a výpočet daňových odpisů se provádí podle sazeb a koeficientů. Doba odpisování se zpravidla prodlouží.

3) vyřazování majetku a jeho zaúčtování

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména:

 • likvidací
 • prodejem
 • bezúplatným převodem (darováním)
 • v důsledku manka nebo škody
 • přeřazením z podnikání do osobního užívání
 • vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti nebo družstva

Účetním dokladem pro účtování vyřazení dlouhodobého majetku je zápis (protokol) o vyřazení, případně další účetní doklady podle způsobu vyřazení.

K likvidaci dlouhodobého majetku dochází v důsledku jeho úplného opotřebení nebo z přílišné technické zaostalosti. Jednoduché je účtování likvidace zcela odepsaného dlouhodobého majetku. V tom případě dosáhly oprávky ceny, v níž byl evidován na příslušném majetkovém účtu. Vyřazení se provede jediným zápisem, jímž se převedou oprávky ve prospěch (D) majetkového účtu.

 

Vyřazení odpisovaného dlouhodobého majetku, který ke dni vyřazení není plně odepsán, se uskuteční ve dvou fázích:

 • doúčtování zůstatkové ceny (rozdílu mezi cenou, v níž byl majetek oceněn v účetnictví a dosavadními oprávkami) na souvztažný účet odpovídající účelu vyřazení
 • úbytek na majetkovém účtu

Druhým účetním zápisem dochází k účetnímu vyřazení dlouhodobého majetku. Podle způsobu vyřazení je zůstatková cena zaúčtována zejména na příslušný výsledkový účet v účtové třídě 5. Náklady, což je patrné z následující tabulky.

 

Způsob vyřazení Zaúčtování na vrub účtu (MD)
Likvidace 551 Odpisy DN a DHM
Prodej 541 Zůstatková cena prodaného DN a DHM
Bezúplatný převod, darování 543 Dary
Manka a škody 549 Manka a škody

582 Škody

Přeřazení do osobního užívání podnikatele 491 Účet individuálního podnikatele
Nepeněžitý vklad do obchodní spol. nebo družstva 367 Závazky z upsaných nesplacených
cenných papírů a vkladů

 

Při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku vznikají často další náklady (např. demontáž) a výnosy (použitelný materiál převzatý do skladu, tržby za vyřazený dlouhodobý majetek předaný do sběru). Náklady se účtují podle své povahy na vrub (MD) příslušných účtů účtové třídy 5. Náklady a výnosy ve prospěch (D) příslušných účtů účtové třídy 6. Výnosy.

 

4) DAŇOVÉ DOPADY ZŮSTATKOVÉ CENY PŘI VYŘAZENÍ

Vyřazení dlouhodobého majetku, který ještě není zcela odepsán, má také důsledky daňové. Podle ZDP může poplatník uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu z hmotného a nehmotného majetku vyřazovaného před koncem zdaňovacího období. Zůstatková cena se zaúčtuje až po provedení polovičního odpisu.

Z hlediska ZDP je třeba si uvědomit, zda ZC je daňově uznatelným nebo neuznatelným nákladem:

 • Prodej DM – pokud je prodávám DM, který lze daňově odepisovat, potom je daňová ZC tohoto prodaného majetku plně daňově uznatelná.
 • Likvidace v důsledku opotřebení – ZC takto zlikvidovaného DM je daňově uznatelným nákladem v plné výši. Výjimka je při fyzické likvidaci stavebních děl.
 • Likvidace v důsledku manka a škody
  • ZC zlikvidovaného majetku v důsledku poškození je daňově uznatelným nákladem do výše náhrady. Výjimkou je: – škoda na majetku, kdy ZC je daňově uznatelným nákladem v plné výši za předpokladu, že účetní jednotka á potvrzení od policie, že škoda byla způsobena neznámým pachatelem
  • Vyřazení vzniklé v důsledku živelných pohrom, je ZC daňově uznatelným nákladem v plné výši
 • Darování DM – ZC není daňově uznatelným nákladem, ale za splnění předepsaných podmínek může být odčitatelnou položkou od základu daně v daňovém přiznání.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy