Organizace účetnictví – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Organizace účetnictví – rozsah, přezkušování správnosti…

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Klára Jasioková

 

Organizace účetnictví

– rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova, účtový rozvrh, účty syntetické a analytické, účetní knihy (str. 123 – 125, 131 – 134)

 

Rozsah vedení účetnictví

 • Fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami a nemají povinný audit, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (fyzické osoby s povinným auditem musí vést účetnictví v plném rozsahu)
 • Právnické osoby lze pro tento účel dělit na:
 • a) obchodní společnosti, které musí vždy v plném rozsahu (to znamená včetně společností, které nemají povinný audit)
 • b) ostatní právnické osoby, z těch mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu například:
 • občanská sdružení, církve, nadační fondy, bytová družstva

 

Zjednodušený rozsah účetnictví obsahuje oproti účetnictví v plném rozsahu například toto zjednodušení:

 1. v účtovém rozvrhu mohou být uvedeny pouze účtové skupiny
 2. v jedné účetní knize může být spojedno účtování formou deníku i hlavní knihy (tzv. amatérský deník)
 3. účetní jednotky mohou vyhotovovat účetní výkazy ve zjednodušené formě

 

Směrná účtová osnova

 • základem jednotného uspořádání účetnictví jsou směrné účtové osnovy, které vyadává ministerstvo financí
 • naše účetní osnova je pro podnikatele
 • účtová osnova je seznam účtových tříd a skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebně syntetické a analytické účty

 

Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

 1. obchodní společnosti (s.r.o., v.o.s., k.s., a.s.)
 2. družstva
 3. státní podniky
 4. fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami

 

Účtový rozvrh

 • sestavuje účetní jednotka na začátku účetního období
 • je to seznam všechn syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat
 • při jeho sestavování musí vycházet ze směrné účtové osnovy

 

Účty syntetické a analytické

Syntetické účty (3 čísla)

 • jednotlivé účtové skupiny se dále dělí na syntetické účty
 • konkrétní úprava závisí na rozhodnutí účetní jednotky s tím, že musí vycházet ze závazné směrné účtové osnovy
 • účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, mají syntetické účty označené trojmístným číslem a názvem
 • první číslice v trojčíslí označuje účtovou třídu, druhá číslovka účtovou skupinu uvnitř dané účtové třídy a třetí číslice udává pořadí v příslušné účtové skupině

 

Analytické účty (více než 3 čísla)

 • při používání analytických účtů se doplňuje za trojmístné číslo označení navíc další číslice

 

 Účetní knihy

 • podnikatelské subjekty, které vedou účetnictví, účtují:
 • a) v deníku
 • b) v hlavní knize
 • c) v knihách analytické evidence

 

Význam deníku:

 • obsahuje všechny účetní případy, které vznikly ve sledovaném období
 • spojuje doklady s hlavní knihou, postup je doklad – deník – hlavní kniha
 • má kontrolní funkci – úhrn peněžních částek vztahujících se k účetním případům sledovaného období se musí sohodovat se součtem obratů Má dáti všech syntetických účtů za toto období a rovněž se součtem obratů stran Dal

 

Hlavní kniha:

 • je to soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá
 • získávají se z ní nejdůležitější informace o stavu a pohybu jednotlivých složek aktiv, pasiv, nákladů a výnosů

 

Musí obsahovat:

 1. zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
 2. souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kalendářní měsíc
 3. zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

 

Formy účetních knih:

 1. vázané knihy
 2. volné listy

 

 • při používání vázaných účetních knih je nutné každou knihu označit názvem (deník, hl. kniha) a obdobím, kterého se to týká
 • před zahájením účtování je nutné všechny listy očíslovat a uvést do knihy
 • při vedení volných listů je nutné aby na jeho podkladě mohla být prokázána úplnost účetních knih
 • jednotlivé listy napsat tak, aby bylo zřejmé, ke které účetní knize patří a kterého účetního období se týkají
 • zabezpečit číselnou vazbu mezi jednotlivými listy, a to převodem součtu z předchozího listu

 

Většina firem vede účetnictví v účetních programech

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy