Organizace zásobovací činnosti – maturitní otázka

 

Otázka: Organizace zásobovací činnosti

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Nikolka

 

 

  • Aby mohl podnik podnikat, musí mít nějaký majetek. Majetek dělíme na stálý (IM) a oběžný (nazýváme podle toho, že je neustále v pohybu, vyskytuje se v podniku v různých formách a mění svůj charakter).
  • Během činnosti podniku mění svoji podobu a mění také svůj objem

 

1)      STRUKTURA OBĚŽNÉHO MAJETKU

  • Zásoby
  • Pohledávky
  • Peníze – hotovost, účet, ceniny
  • Krátkodobé cenné papíry

 

Struktura zásob

a)      NAKUPOVANÉ – Materiál – suroviny a základní materiál (tvoří podstatu výrobku)
– pomocné látky (barvy, laky, knoflíky)
– provozovací látky (jsou potřeba k provozu –  čistící prostředky)
– pohonné hmoty (paliva)
– obaly (slouží k ochraně, dopravě, reklamně výrobku)
                                               – DHIM (PC do 40 000 Kč,a spotřeba do 1 roku)
-Zboží – nakoupené předměty, které se prodávají

 

b)      VLASTNÍ VÝROBY – Nedokončená výroba (nejsou zcela dokončeny, ale nejsou ještě prodejní)
Polotovary vlastní výroby (nejsou finální, ale dají se prodat, deska dřeva)
 – Výrobky
– Zvířata
(husí hejna)

 

2)      PLÁNOVÁNÍ ZÁSOBOVÁNÍ

BILANCE ZÁSOB

ZDROJE

SPOTŘEBY

Počet zásob

Roční spotřeba

Dodávky, nákupy

Konečná zásoba

Součet

Součet

 

BILANČNÍ ROVNICE: Nákup= KZ + RS – PZ
Výpočet počáteční zásoby=zásoba v den sestavovaní bilance + dodávky do konce roku – spotřeba do konce roku
Roční spotřeba= objem výroby  . norma spotřeby
Konečná zásoba= časová norma zásob (ČNZ)
-bilance zásob se počítá proto, abychom zjistili potřebné dodávky

 

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ ZÁSOBY MATERIÁLU
-požadavky na velikosti zásoby:

  • zabezpečení plynulosti výroby
  • náklady na skladování musejí být co nejmenší
  • náklady na pořízení materiálu musí být co nejmenší

-velikost zásoby určuje podnik různými metodami
1. odhadem (vychází ze skutečnosti z dřívějška)
2. výpočtem

       

1) NORMOVANÁ KZ

– vypočítá se pomocí časové normy zásob (ČNZ)
ČNZ – vyjadřuje se ve dnech, určuje na kolik dnů má mít podnik zásoby materiálu
ČNZ= c + p + t

c = dodávkový cyklus (počet dnů, které uplynou mezi dvěma dodávkami)
p = pojistná zásoba (rezerva, kterou si podnik nechává a čerpá z ní při zpoždění dodávky)
t  = technická zásoba (počítá se u materiálu u kterého se musíme předzásobit (např. schnutí dřeva)

KZ=ČNZ . s

 

2)PRŮMĚRNÁ  KZ

KZ = max. + min./2

-tímto způsobem se zásoba propočítává jenom u nejdůležitějších druhů materiálů
-jestliže KZ vyjádříme v peněžních jednotkách  dostaneme normativ zásob = normovanou zásobu

NORMA ZÁSOB (NZ)

D=DENNÍ SPOTŘEBA

NORMATIV ZÁSOB

 

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ ZÁSOBA
-maximální – těsně po dodávce
-minimální – těsně před dodávkou

 

OPTIMÁLNÍ ZÁSOBA
-je taková, při které součet nákladů na pořízení dodávky a nákladů na skladování je minimální

STANOVENÍ POTŘEBNÉ VÝŠE HOTOVÝCH VÝROBKŮ
Požadavky na velikost zásoby
1. optimální cena skladování
2. možnost  uspokojit odběratele
3. možnost kompenzace dodávky

ČNZ=                           + pojistná zásoba + technologická zásoba
NZ=(         + p + t) * denní expedice

 

ČASOVÁ NORMA ZÁSOB NEDOKONČENÉ VÝROBY
ČNZ
= koeficient narůstání nákladů (Knn) . výrobní cyklus (d)
KNN= N1 + N2 + …..Nd /Nd .

PZ= skutečný stav zásob + očekávané dodávky – předpokládaná spotřeba
OBJEM VÝROBY: Q = spotřeba/ norma spotřeby
NÁKUP ZÁSOB: spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba
CELKOVÁ SPOTŘEBA: S = objem výroby . norma spotřeby

 

HOSPODÁŘSKÉ NORMY

Norma spotřeby materiálu (energie) –max. množství materiálu, které lze vynaložit na vyrobení  1 výrobku

– Kapacitní norma – max. množství výrobků, které lze vyrobit na jednom stroji za 1 hodinu za optimálních podmínek

Odpisové normy – určují počet let odepisování (sazbou, nebo koeficientem)

– Výkonové normy – času – čas, který je nutný ke zhotovení jednoho výrobku

– množství – kolik výrobků se vyrobí za 1 h.

– obsluhy – počet pracovníků, které obslouží jeden stroj, kolik strojů bude obsluhovat 1pracovník

 

3)      KOLOBĚH ZÁSOB

PENÍZE-MATERIÁL-NEDOKONČENÁ VÝROBA-HOTOVÝ VÝROBE-POHLEDÁVKY-ZISK(PENÍZE)
-na konci koloběhu má podnik větší množství peněz, pokud dosahuje zisku
– výši zisku ovlivňuje kromě objemu výroby výše ceny, také rychlost obratu oběžného majetku

DOBA OBRATU ZÁSOB

RYCHLOST OBRATU ZÁSOB

 

PRŮMĚRNÁ ZÁSOBA
a)chronologicky
b)aritmeticky

 

4)      ŘÍZENÍ ZÁSOB

– existuje mnoho druhů zásob, pro nákup a spotřebu se používá tzv. metoda ABC

A – základní materiál, který tvoří podstatu výrobku a je ho přibližně asi 30 % ze všech druhů
– pečlivě se plánuje, propočítává se zásoba a objednává se s předstihem
B – druhově největší množství materiálu, z hlediska objemu tvoří méně podstatnou část výrobku, je to materiál, který se dá vždy lehce dokoupit
C –materiál, který se nenakupuje do zásoby, protože podléhá módním vlivům a nebo se kazí

 

5)      VÁZANOST ZÁSOB

VZ = Q : průměrná zásoba (1 koruna zásob mě vystačí na x výrobků)

VZ = průměrná zásoba : Q (kolik musím mít na jeden výrobek zásob)

 

6)      SKLADY

a) centralizované – 1 velký sklad
b) decentralizované – větší počet skladů (např. jeden hlavní + pobočné)
c) smíšené (kombinace) – v hlavním skladu se plánuje i pro pobočné)

– úkolem skladů je ochrana zboží před znehodnocením. Různé zboží různé skladovací podmínky

a) otevřené (auta, stavební mat., zemědělské stroje)
b) polokryté (písky, sláma, vápno, zemědělské stroje)
c) kryté (nábytek, potraviny, obuv)

 

7) Doklady

Dodací list (posílá se s dodávkou)
Příjemka materiálu (název dod., datum, číslo skladu, jméno odpověd. pracovníka)
Výdejka materiálu ( při výdeji materiálu ze skladu)
Převodka materiálu (převod materiálu ze skladu do skladu, zpět z výroby)
Skladní karta (vyhotovuje se pro každý druh materiálu)
Číselník materiálu (seznam druhů materiálů, každý druh má své číslo)
Závěsné štítky (vytvářejí se pro každý druh, uveden druh, jakost)
Faktura – daňový doklad (vyúčtování dodávky)

 


PŘEJÍMKA MATERIÁLU
-provádí se,  když přijde materiál do podniku
PŘEJÍMKA – kvantitativní – přejímka z hlediska množství provádí se na základě dodacího listu,

-provede je skladník, přepočítáním,  přeměřením

kvalitativní – posuzují se vnitřní vlastnosti materiálu, které nejsou zjevné

– provádí ji zvláštní skupina lidí, která má potřebnou kvalifikaci
                     – úplná (každý výrobek)

nahodila (náhodou se vyberou nějaký materiál)

– pokud je materiál v pořádku, přebereme na sklad a vyplníme příjemku

– pokud je materiál vadný – vystavíme protokol o vadách, který je podkladem pro reklamační řízení

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!