Organizační složky hotelu – top management

 

Otázka: Organizační složky hotelu – top management

Předmět: Hotelnictví, Management

Přidal(a): Peters77

 

 

Organizační složky

 • soubor úkonů a formálně pracovních vztahů vytvořených k využití předností specializace
 • systém vertikální a horizontální koordinace, navržen aby sjednotil jednotlivé specifické části

 

Vertikální a horizontální koordinace:

 • rozděluje na hlavní úseky a oddělení podle činnosti a jejich vzájemných vztahů
 • vyjadřuje kompetence=rozsah činnosti-odbornosti, oprávnění, povinností jednotlivých složek, podřízenost a jejich sounáležitost

 

Top management = nejvyšší vedení společnosti

Úsek ředitele: Generální ředitel hotelu, asistent ředitele, sektářka, právník

 

Povinnosti vedoucích pracovníků:

 • a) řídit, vést a kontrolovat
 • b) organizovat, odměňovat a zajišťovat VOZP

 

vedení=vlastní nápady, kreativita

 

řízení=držet se podle legislativy, standartu, bez nápadu

 • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanosti
 • zajišťovat dodržování právních předpisů a vytváření opatření k ochraně majetku zaměstnavatele

 

Náplň práce ředitele

 • řídí činnost hotelu, zabezpečuje plnění úkolů, odpovídá za řízení hotelu a splnění úkolů orgánům společnosti

 

Náplň asistenta ředitele

 • sjednává schůzky, organizuje porady, řídí sekretariát, připravuje písemné podklady pro ředitele, řídí práci sekretářky

 

Náplň práce sekretářky

 • odpovídá za správné a včasné vyřizování veškeré administrativy

 

Náplň práce právníka

 • vede právní vymáhání pohledávek, agendu pojistných událostí, sleduje dodržování právních norem, jedná se soudy a orgány státní správy, vyřizuje právní záležitosti týkající se hotelu

 

Náplň práce prodejního a marketingového ředitele

 • vytváří marketingovou strategii – zjišťuje výzkum spotřebitelské poptávky (trhu)
 • udržuje kontakty a vede jednání s obchodními partnery
 • zajišťuje reklamu a propagaci, styk s veřejností, zpracovává návrhy na formy péče o VIP hosty
 • zabývá se skrytou reklamou (=public relations)

 

Náplň práce obchodního ředitele – odpovídá za oblast stravování a odbytu

 • organizuje gastronomické, společenské a zábavné akce, řídí proces zásobování zbožím, surovinami a pomocným materiálem
 • vyřizuje reklamce, spolupracuje při provádění propagace služeb hotelu, dbá na dodržování zásad hospodaření s energiemi

 

Náplň práce asistenta obchodního ředitele

 • dohled v odbytových střediscích, kontroluje BOZP, hygienu, bezpečnost, poctivost

 

Vlastnosti manažera

 • Vrozené-inteligence, emoční inteligence, temperament
 • Získané vlastnosti, které je možné získat vzděláním, tréninkem, výchovou
  • komunikace, odolnost vůči stresu, flexibilita, systematičnost

 

Jak být dobrým manažerem?

 • Být interaktivní a motivující – motivovat, umět ohodnotit práci, připravený naslouchat dotazům
 • Být schopný vytvořit přátelské prostředí- týmový duch, předcházet konfliktům
 • Být dobrý organizátor- plánovat čas, stanovit si cíle, rozdělit práci, reagovat na zpoždění v klidu
 • Být komunikativní a kreativní a schopný dělat kompromisy

 

Styly řízení a vedení

 • Demokratický– aktivní, ale vyslechne si názor druhých, přináší vlastní návrh, hovoří jako poslední, používá otevřené otázky,1os. Množného čísla, umí motivovat
 • Participativní – zároveň koučem, rozvíjí týmovou spolupráci, podřízené nechá pracovat a do jejich práce nezasahuje, o výsledcích a průběhu práce diskutuje, pomocí otázek a koučování vede druhé k sebe rozvoji
 • Direktivní- velice aktivní ve své činnosti, soustřeďuje se na svůj názor a pojetí, často zasahuje do činnosti a rozhodování, často používá- já chci, vydává rozkazy a příkazy, druzí nemají takřka žádný prostor
 • Liberální– v pozadí, nemusí být aktivní, přenechává zodpovědnost na ostatních, není vymezena dělba práce, nebývá oznámen termín pro splnění úkolů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!