Organizování – maturitní otázka z managementu

 

Otázka: Organizování

Předmět: Management

Přidal(a): Verunka S.

 

 

 

Organizování je proces uspořádání všech prvků (lidí a prostředků) a procesů v podniku k dosažení plánu

 1. Organizování procesů
 • určení jaké pracovní činnosti je nutno v rámci určitého procesu uskutečnit v jakém pořadí, čas, kde, kdo a pomocí čeho je uskutečnit, provozní i řídící činnosti

 

 1. Organizování věcných a lidských činitelů
 • organizační útvary = celek vytvořený v rámci podniku z lidí a věcných činitelů, který se na základě vnitřní délky práce podílí na provozních a řídících činnostech a jedná do jisté míry samostatně

 

Organizační struktury

 • výsledkem organizování je grafické znázornění = organizační schéma – znázorňuje, jak jsou organizovány činnosti, které v podniku probíhají, upravují pravomoc a odpovědnost, upravuje pracovní vztahy lidí, jejich funkční a útvarové zařazení, znázorňuje jaké jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti
  • obvykle je součástí organizačního řádu podniku

 

Organizační struktury znázorňující organizování činnosti

 • Úseková struktura
  • činnosti probíhající v podniku jsou organizovány podle svého obsahu, podnik se člení na odborné úseky, dále na odbory nebo oddělení

 

 • Výrobková struktura
  • činnosti jsou řazeny podle jednotlivých výrobků, podnik se člení na divize nebo závody

 

Organizační struktury znázorňující pravomoci a odpovědnosti

 • Liniová struktura
  • každý pracovník má pouze jednoho nadřízeného a příkazy přijímá pouze od něho

 

výhody – jasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti, velká pružnost řízení

nevýhody – nízká odbornost řízení

je vhodná pro malé formy podnikání

 

 • Funkcionální struktura
  • zaměstnanci podléhají několika nadřízeným pracovníkům; každý vedoucí je specialistou ve svém oboru a vydává příkazy pouze za svůj obor
  • celý podnik řídí ředitel, který může mít několik odborných náměstků (výrobního, ekonomického, prodejního, personálního,…) a ti potom čídí činnosti svého oboru

výhody – vysoká odbornost řízení

nevýhody – nejasné vztahy nadřízenosti a podřízenosti, příkazy provozních vedoucí mohou být v rozporu

 

 

 • Liniově štábní struktura
  • základem je liniová struktura; každý podřízený má jednoho nadřízeného
  • pro zajištění odbornosti řízení jsou odborné činnosti soustředěny do speciálních útvarů (štábní útvary); tyto útvary nemají přikazovací pravomoc
  • štábní útvary pracují pro liniového vedoucího, kterého vypracovávají (odborné) liniové podklady pro řízení a jednak metodistiky vedou štábní útvary nižších stupňů řízení

 

Organizační dokumenty

 • organizační řád: obsahuje členění podniku s využitím schématu, vymezuje působnost útvarů, základní povinnosti práva a odpovědnost vedoucích a zaměstnanců
 • popisy funkčních míst: vymezují jednotlivá pracovní místa v podniku a popisují činnosti, které vykonává pracovník na určitém místě
 • pracovní řád: upravuje důležitá práva, odpovědnosti, vychází ze zákonů jako je zákoník práce a konkretizuje je (směny, pracovní kázeň)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!