Osobní společnosti a družstva – ekonomie a podnikání

 

Otázka: Osobní společnosti a družstva

Předmět: Ekonomie a podnikání

Přidal(a): Christines

 

 

Obchodní společnosti

– PO založené za účelem podnikání

– upravuje je obchodní zákoník

– obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR

– podle způsobu zodpovědnosti za závazky se obchodní společnosti dělí na osobní (společníci

ručí celým svým majetkem) a kapitálové (společníci ručí jen do výše nesplaceného dluhu)

 

1) Osobní společnosti – Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

– Komanditní společnost (k. s.)

2) Kapitálové společnosti – Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

– Akciová společnost (a. s.)

 

Založení společnosti

– sepsáním společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy

 

Vznik společnosti

– vzniká dnem zapsání do OR

 

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

– společnost minimálně 2 osob, které podnikají pod společnou obchodní firmou

– mohou ji založit FO i PO

 

1) Založení – sepsání společenské smlouvy (obchodní firma, sídlo, předmět podnikání, společníci,…)

 

2) Vznik – zápis do OR

 

3) Ručení – neomezené (ručí celým svým majetkem), všichni společníci ručí solidárně (nerozdílně) celým svým majetkem

 

4) Základní kapitál – není povinný

 

5) Vklad společníka – není povinný

 

6) Rezervní fond – není povinný

 

7) Řízení – k řízení a jednání jsou oprávněny všichni společníci

 

8) Rozdělení zisku – rovným dílem

 

9) Zrušení – výpovědí společníka; zánikem PO, která je společníkem; smrtí FO, která je společníkem; rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu

 

10) Zánik – výmaz z OR

 

 

Komanditní společnost (k. s.)

– má rysy jak osobní, tak kapitálové společnosti

– 2 skupiny společníků:

1) Komanditisté – ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR

– musí přinést vklad, ale nemusí pracovat

 

 

2) Komplementáři – ručí celým svým majetkem

– nemusí přinést vklad, ale musí se zúčastnit činnosti společnosti

 

1) Založení – sepsání společenské smlouvy

 

2) Vznik – zápis do OR

 

3) Ručení – komanditisté omezeně, pokud splatí vklad, tak neručí

– komplementáři neomezeně

 

4) Základní kapitál – je povinný

 

5) Vklad společníka – povinný u komanditisty (min. 5000,-)

 

6) Rezervní fond – není povinný

 

7) Řízení – statutárním orgánem jsou komplementáři

 

8) Rozdělení zisku – nejprve půl na půl

– komplementáři – stejným dílem

– komanditisté – podle výše vkladu

9) Zrušení – viz v. o. s.

 

10) Zánik – výmaz z OR

 

Družstva

– společenství neuzavřeného počtu osob založený za účelem podnikání nebo jiných sociálních věcí jednotlivých družstevníků

– zemědělské, bytové, spotřební, výrobní, obchodní

– není obchodní společností

– členy mohou být PO i FO (2 PO nebo 5 FO)

– obchodní firma (název + dodatek, že se jedná o družstvo)

 

1) Založení – ustavující schůze – ZK, schvalují se stanovy, volí se představenstvo a kontrolní komise

2) Vznik – zápis do OR

 

3) Ručení – družstvo ručí svým majetkem, ale členové neručí

 

4) Základní kapitál – souhrn členských vkladů, nejméně 50 000,-

 

5) Vklad člena družstva – splacení základního vkladu určeného ve stanovách

 

6) Nedělitelný fond – tvoří se povinně, obdoba rezervního fondu

 

7) Vedení – členská schůze – nejvyšším orgánem družstva

– schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise

– schvaluje roční závěrku, rozhoduje o rozdělení a použití zisku

– představenstvo – statutární orgán

– řídí věci družstva a ze sebe si volí předsedu

– kontrolní komise – kontroluje veškerou činnost družstva, řeší stížnosti členů

– další orgány – jsou to komise bezpečnosti a zdraví při práci, kulturní

 

8) Rozdělení zisku – rozděluje se poměrně podle výše splaceného vkladu k celkovým splaceným vkladům

9) Zrušení – obecné podmínky

 

10) Zánik – výmaz z OR

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!