Osobnost průvodce – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Osobnost průvodce

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

OSOBNOST PRŮVODCE

 •  Osobnost lze obecně charakterizovat jako souhrn (soustavu, systém) vyhraněných trvalých vlastností jednotlivce.

 

Osobnost utvářejí:

 • vnější činitelé – vrozené (fyziologické, psychologické) a získané učením / zkušeností,
 • vnitřní činitele – přírodní a společenské prostředí.
 • Vlastnosti osobnosti jsou poměrně stálé duševní znaky uspořádané do organického celku =) nejsou náhodné, ale souvisí s jinými vlastnostmi, vyplývají z nich a vzájemně se podmiňují.
 • Průvodce cestovního ruchu je osobnost, kterou charakterizuje souhrn duševních vlastností a schopností nezbytných pro práci v cestovním ruchu.

 

Základní vlastnosti a schopnosti průvodce se projevují:

 • smyslem pro organizaci a pořádek,
 • pohotovými reakcemi,
 • rychlou orientací v terénu i ve městě,
 • výbornou pamětí,
 • logickým, rychlým a komplexním myšlením,
 • vnímáním místních souvislostí,
 • rozlišováním podstatného a naléhavého,
 • správným a včasným rozhodnutím,
 • zájmem o místopis a práci s mapou,
 • zálibou cestovat,
 • schopností umět zajímavě hovořit,
 • jazykovým a řečnickým nadáním,
 • chutí pracovat s lidmi,
 • objektivně posuzovat efektivnost a kvalitu vlastního chování a vystupování.
 • Na základě těchto vlastností se pohotově rozhoduje, jedná a řeší vzniklé situace, z nichž mnohé jsou ojedinělé a zvláštní a není proto možné předem s nimi počítat.
 • Průvodce je v neustálém kontaktu s účastníky CR a tak musí mít o ně zájem, musí umět s nimi navázat kontakt, získat si svým rozvážným a cílevědomým jednáním jejich důvěru, podle věkového, sociálního, profesního či jiného složení skupiny uplatňovat individuálně a tvořivým způsobem metody své práce. Musí znát jejich psychiku a předpokládat motivy jejich konání =) musí je usměrňovat a svou autoritou předcházet nedorozuměním a konfliktům, a pokud se vyskytnou, objektivně je řešit.
 • Řešení problémů napomáhá situační myšlení průvodce umožňující pečlivě a objektivně analyzovat situaci, porozumět ji, vysvětlit ji a následně řešit. Při řešení každé situace je třeba být vnímavý, trpělivý, nepodléhat citům, snažit se posoudit problémovou situaci nezaujatě a objektivně.
 • Chování průvodce má být přirozené, přátelské, zdvořilé, slušné, taktní, a diskrétní, má se v něm projevovat osobní disciplína, sebeovládání, soustředěnost, pozornost a znalost pravidel společenského styku.
 • Průvodce musí svým chováním dokázat udržet návštěvníky v optimistické náladě i v kritických situacích, např.: při zpoždění dopravního prostředku, havárií, úrazu či v případě nepříznivého počasí, atd. ani v nejsložitějších situacích nereaguje přecitlivě, urážlivě ani hrubě =) klid průvodce, jeho vyrovnanost a profesionální zdatnost působí příznivě na psychiku jednotlivců, vytváří příznivou atmosféru a ovlivňuje vztah účastníků k průvodci.
 • Vykonávání průvodcovské činnosti vyžaduje i přiměřenou fyzickou kondici. Stupeň fyzické zátěže průvodce závisí na druhu jeho pracovního výkonu (horský původce X průvodce po kulturně-historických památkách) v každém případě požadavek dobrého zdravotního stavu je naprostou samozřejmostí. Průvodce by měl dodržovat zdravou životosprávu.
 • Kromě psychických a fyzických schopností vytváří a dokresluje osobnost průvodce jeho odborný profil.

 

Odbornost se projevuje ve vědomostech a znalostech z:

 • geografie cestovního ruchu,
 • dějin a současnosti kultury,
 • techniky služeb cestovního ruchu,
 • metodiky činnosti průvodce,
 • právních norem,
 • informatiky a administrativy,
 • psychologie a sociologie,
 • současného společensko-politického a ekonomického dění,
 • problémů současnosti.
 • =) Ideální je takový průvodce, který svou práci vykonává, jako by to byl jeho koníček.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!