Peněžní trh – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Peněžní trh

Předmět: Finance a ekonomie

Přidal(a): DM

 

 

Peněžní trh

= střetává se zde nabídka a poptávka krátkodobých finančních majetků se splatností do 1 roku

= neorganizovaný trh

– účastníci: banky, stát, domácnosti, podniky

 

finanční trh: peněžní, kapitálový a trh zahraničního obchodu

 

peníze → všechno co jsme schopni přijmout výměnou za zboží a služby

 

Funkce peněz

– uchovatel hodnot

– prostředek směny – umožňuje placení

– zúčtovací jednotka – peníze vyjadřují cenu

 

Formy peněz

– hotovostní (mince, bankovky)

– bezhotovostní (uložené na účtu)

 

Na peněžním trhu se obchoduje s:

 1. bankovními úvěry (kontokorentní, eskontní, lombardní)
 2. CP soukromé, podnikatelské a státní (směnka, šek, bank. obligace, státní obligace)

 

a) Krátkodobé bankovní úvěry

 • splatnost do 1 roku

a) kontokorentní úvěr – opakovaný úvěr, připojen k běžnému účtu, úvěrový rámec 13-14%, když přečerpáme i nepřečerpáme, tak jsme sankciováni

b)overnight – úvěr přes noc, banky si ho poskytují navzájem

c) eskontní úvěr – úvěr směnečný, kdy dochází k eskontu

                        – eskon směnky – odkup směnky bankou před lhůžou splatnosti

                        – banka si strhává diskont  a provizi, majitel směnky v roli vedlejšího dlužníka

d)lombardní úvěr – je poskytnut proti zástavě movité věci (nejčastěji CP)

e)faktoringový úvěr – dochází k odkupu krát. pohledávek

 

b)Krátkodobé CP

1) Státní cenné papíry (státní pokladniční poukázky)

– slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu (vydává stát)

 

2) Krát. CP orgánů státní správy

3) Směnky

4)Šeky

 

5) Depozitní certifikáty

– krát. CP, které představují závazek emitenta splatit dlužnou částku po určité době + úrok

 

6) Deriváty (odvozené CP)

– Jsou to termínované kontrakty, kdy uzavření tohoto kontraktu probíhá dnes, ale plnění těchto kontraktů nastává v budoucnosti.

a) Futures – jsou to standartizované burzovní kontrakty na budoucí prodej či nákup

– nesou sebou právo i povinnost obchod uskutečnit (jen na burze)

b) Forwards – jako Futures, jen mimo burzovní kontrakty

c) Opce – kontrakty, kdy subjekt zakoupením opce získává právo nikoli povinnost obchodi v budoucnu uskutečnit

 

3) Směnky

 • upravuje je směnečný zákon, jsou dobře vymahatelné

= kr. CP, který potvrzuje majiteli směnky právo požadovat ve stanovené době zaplacení peněžní částky na směnce uvedené

 

Členění směnek

1) Podle postaty

a) obchodní směnky – vystavěné proti dodávce zboží

b) finanční směnky – vystavěné na základě půjčky peněz

 

2) Podle účetnictví

a) K inkasu – naše pohledávka

b) K úhradě – náš závazek

 

3) Podle způsobu vystavení

a) Vlastní – výstavcem je dlužník, který se zavazuje, že zaplatí věřiteli částku na směnce uvedenou, zavazuje se slovy „za tuto směnku zaplatím“

b) Cizí – Výstavcem je věřitel, přikazuje dlužníkovy, aby zaplatil směnečnou částku ve stanovenou dobu, zavazuje se slovy „zaplaťte)

   

4) podle způsobu stanovení data splatnosti:

a) fixní směnka–uvedeno datum splatnosti (=splatná k určitému datu -> 28. 5. 2012)

b) data směnka–splatná v uvedeném termínu po datu vystavení(3 týdny od 1.3.2012)

c) vista směnka–(splatná na viděnou)-splatná po předložení (přijdu,předložím,zaplatím)

d) lhůtní vista směnka – splatná v uvedeném termínu po předložení (přijdu, ukážu a mám např. 4 týdny na zaplacení)

 

náležitosti směnky:

 • slovo směnka v textu
 • bezpodmínečný příkaz zaplaťte určitou částku / slib že zaplatíme
 • datum a místo vystavení
 • údaj o splatnosti
 • částku
 • jméno hlavního směnečného dlužníka; směnečný věřitel
 • místo splatnosti
 • podpis výstavce
 • domicil (místo, kde má být placeno)

 

Směnka cizí na vlastní řád – placeno přímo věřiteli, formulace“ „Na řad můj vlastní“ nebo název firmy

Směnka kde vystupují 3 osoby, kdy výstavce je věřitel a přikazuje dlužníkovy, aby zaplatil 3. osobě

 

INDOSAMENT = převod směnky na jiného majitele, píše se na vrub směnky

Druhy Indosamentu:

a) běžný – na vrub, za mne na firmu, datum a podpis

b) blanko – původní majitel se pouze podepíše a směnku předá

 

Pokud nechceme, aby směnka byla převáděna na jiného majitele, je možné použít doložku tzv. rekto doložku na líc

 

Placení směnek:

a) dlužník zaplatí

b) směnka je zaplacena pouze částečně – majitel směnky to zapíše na směnku a vydá potvrzení o částečném zaplacení

c) směnka není zaplacena v řádném termínu – majitel směnky musí uplatnit postih – požádá soud o vydání směnečného platebního rozkazu

 

Hlavní dlužník= u vlastní směnky výstavce

u cizí akceptant (směnečník)

Vedlejší dlužník= může být výstavce u cizí směnky a také ten na něhož byla směnka převeda (eskont)

 

Aval směnky – směnečné rukojemství – záruka, ten kdo se zaručuje má stejné závazky jako ten za koho se zaručil

formulace: na líc směnky vedle akceptu: Per aval za firmu

 

4) Šeky

= kr. CP, který obsahuje bezpodmíněčný příkaz výstavce šeku bance, aby z účtu majitele vyplatila určitou částku na základě předložení šeku

-mohou se převádět, splatnost šeku v ČR je 8 dní

 • a) pokladní – vypláceny v hotovosti
 • b) k zúčtování – bezhotovostním převodem

 

 • a) bankovní – banka bance
 • b) soukromé – šeková knížka, vydá soukromá osoba
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!