Peněžní trh – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Peněžní trh

Předmět: Finance a ekonomie

Přidal(a): fabi1893

 

 

PENÍZE

 • speciální druh zboží, který lze vyměnit za ostatní druhy zboží
 • všeobecný směnný ekvivalent

podoby peněz:

 • mince
 • bankovky
 • depozita (peníze na účtech v bance)
 • cenné papíry (směnitelné za ostatní formy peněz, lze jimi i platit)

 

Ochranné prvky bankovek

(tištěny na speciální papír s hlubotiskem)

 • vodoznak
 • okénkový proužek
 • oranžová vlákna
 • soutisková značka
 • skrytý obrazec
 • opticky proměnlivá barva
 • iridiscentní pruh
 • mikrotext

 

FINANČNÍ TRH

 • systém institucí a nástrojů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty
 • na trh dohlíží Česká národní banka
 • účastníky jsou finanční ústavy, jako banky, pojišťovny, záložny, penzijní fondy, investiční fondy, kampeličky, leasingové společnosti, či makléři

 

Dělení

PENĚŽNÍ TRH

 • krátkodobé úvěry a půjčky
 • krátkodobé CP

KAPITÁLOVÝ TRH

 • dlouhodobé úvěry a půjčky
 • dlouhodobé CP

TRH S DRAHÝMI KOVY

DEVIZOVÝ TRH

 • primární trh – prodej nově emitovaných CP prostřednictvím bank
 • sekundární trh – obchody s dříve vydanými CP
 • osobní trh – strany se při obchodu setkávají přímo a obchod uskuteční přímo
 • anonymní trh – strany se nemusí potkat (CP jsou volně obchodovatelné a převoditelné)
 • soukromý trh – obchody mimo burzu prostřednictvím obchodníků (většina osobních obchodů)
 • burzovní trh – obchody ve stanovenou dobu na stanoveném místě (CP musí mít urč. kvalitu)

 

CENNÝ PAPÍR

 • listina, kterou uplatňujeme určitý nárok
 • jedná se o písemnou formou zachycený právní vztah s danými náležitostmi

náležitosti CP:

 • označení o jaký CP se jedná
 • nominální hodnota (obchoduje se za tržní hodnotu)
 • datum vydání
 • jméno emitenta (kdo vydává CP)

Druhy CP

 • dle vlastnictví (převoditelnosti)
  • na doručitele (majitele)
  • na jméno
  • na řad
 • dle obchodovatelnosti
  • obchodovatelné – musí být převoditelné (na sekundárním trhu)
  • neobchodovatelné – uvedeno na CP (pouze na primárním trhu)
 • dle podoby
  • listinné – fyzická podoba (součástí je kupónový arch a talón)
  • zaknihované – vedeny zápisem ve Středisku CP (SCP)

 

PENĚŽNÍ TRH

 • trh s krátkodobými peněžními prostředky
 • krátkodobé vklady
 • krátkodobé úvěry (kontokorentní, eskontní, lombardní, avalský, kreditní karty, osobní půjčka, splátkový prodej, …)
 • krátkodobé CP

 

CP PENĚŽNÍHO TRHU

 • urč. forma peněz (lze jimi platit)
 • doba splatnosti kratší než 1 rok
 • upravuje Směnečný a šekový zákon
 • SMĚNKA
 • ŠEK
 • STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKA

 

SMĚNKA

 • CP, který představuje určitý závazek (dluh) výstavce směnky zaplatit věřiteli urč. peněžní částku v urč. termínu

Druhy směnky:

dle výstavce:

 • směnka vlastní
  • obsahuje slib výstavce – dlužníka zaplatit věřiteli
  • obsahuje slovo ZAPLATÍM
 • směnka cizí
  • obsahuje slovo ZAPLAŤTE

typy:

 • na vlastní řad (vystavuje ji věřitel a dává příkaz zaplatit dlužníkovi)
 • nikoli na vlastní řad (TRATA)
  • výstavce přikazuje jiné osobě (směnečníkovi) směnku zaplatit
  • směnečník (ten co zaplatí) musí vyjádřit souhlas se zaplacením, tzn. směnku akceptovat
 • dle doby splatnosti
  • krátkodobé – splatnost do 1 roku od vystavení
  • dlouhodobé – splatnost delší než 1 rok
 • dle podstaty směneční operace (důvodu vystavení)
  • obchodní (vystavené proti dodávce zboží)
  • finanční (vystavené na základě půjčky peněz)
 • dle potřeb účetnictví
  • směnky k úhradě
   • ty co musíme zaplatit (představují dluh – závazek)
  • směnky k inkasu
   • budou nám zaplaceny (představují pohledávku)
 • dle stanovení data splatnosti
 • vistasměnky – splatná při předložení směnky
 • lhůtní vistasměnky – splatná určitou dobu po předložení (např. 20 dní po předložení)
 • fixní (denní) – splatnost stanovena k urč. datu
 • datosměnky – splatná určitou dobu po vystavení

Náležitosti směnky:

 • slovo směnka v textu
 • příkaz zaplatit určitou částku + výše částky
 • datum a místo vystavení
 • údaj o splatnosti
 • komu zaplatit (věřitel)
 • směnečník (dlužník)
 • akcept
 • místo splatnosti
 • datum splatnosti
 • domicil  (splatno u …..)

 

Směnečné operace:

 • vystavení směnky
  • vystavení na jméno, na řad
  • používá se přetištěný formulář
 • akcept směnky
  • přijetím se směnečník zavazuje zaplatit a stává se dlužníkem
 • indosament směnky
  • převoditelnost na jinou osobu indosamentem (rubopisem)
  • podepisuje ho indosant (ten co směnku převádí)
  • převoditelnost může být zakázána (= rektasměnka)
 • splatnost směnky
  • není omezena (pouze vistasměnka do 1 roku od vystavení)
  • nelze stanovit lhůtou nebo více dny
 • nepřijetí, nezaplacení směnky
  • pokud nedojde k proplacení, majitel provede PROTEST (soud vydá platební rozkaz)

 

Eskont směnky

 • předložení směnky k odkupu bankou před lhůtou její splatnosti (eskontní úvěr)
 • banka si za poskytnutí úvěru účtuje úrok (diskont), zbytek vyplatí původnímu majiteli
 • REESKONT (opětovný eskont u jiného peněžního ústavu)

 

ŠEK

 • písemný příkaz výstavce šeku bance, aby zaplatila osobě uvedené na šeku
 • šek vystaven na jméno, na doručitele,na řad (převoditelný rubopisem)

Druhy šeků:

 • dle výstavce
  • soukromé
   • vystavuje ho osoba, která má účet v bance (šekové knížky)
  • bankovní
   • vystavuje je banka
  • cestovní
   • použití v cestovním ruchu (na nejběžnější cizí měny)
 • dle způsobu proplacení
  • pokladní šek (placen hotovostně)
  • šek k zúčtování (bezhotovostně)

 

Náležitosti šeku:

 • označení, že jde o šek
 • příkaz zaplatit určitou částku
 • jméno šekovníka (kdo má zaplatit, větš. banka)
 • místo zaplacení (splatno u ….)
 • datum a místo vystavení
 • částka
 • podpis výstavce
 • …bianco šek, nekrytý šek

 

Šekové operace:

 • vystavení šeku
  • na jméno, na doručitele, na řad
  • 3 osoby: výstavce, majitel, šekovník
 • indosament šeku („žiro“)
  • nelze převést na šekovníka
 • předložení k úhradě, splatnost
  • šeky jsou splatné při předložení
  • lhůty přeložení (splatnosti) dány zákonem:
   • 8 dní na území státu
   • 20 dní v Evropě
   • 70 dní na jiném kontinentě

 

STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKA

 • vydávány centrální bankou ke krytí deficitu státního rozpočtu
 • splatné do 1 roku
 • vysoce kvalitní a žádané díky státní záruce
 • nejsou určeny pro širokou veřejnost – od 10 mil. Kč

 

Odvozené cenné papíry

 • kontrakty typu FORWARDS, FUTURES, OPCE
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!