Peněžní trh – maturitní otázka

 

Otázka: Peněžní trh

Předmět: Finance a ekonomie

Přidal(a): zojiiik

 

Peněžní trh = místo, kde se střetává nabídka a poptávka krátkodobých finančních prostředků

je jednou ze součástí:

 

FINANČNÍHO TRHU

= nabídka a poptávka všech finančních prostředku

nabízející– investují a zhodnocují volné peněžní prostředky

– max. výnos, vysoká kvalita, nejnižší riziko

poptávající– nakupují peníze

– co nejnižší náklady, na co nejdelší dobu

 

Základní členění finančního trhu

 1. peněžní trh– nabídka a poptávka krátkodobých finančních prostředků

obchodování s: krátkodobé cenné papíry

: krátkodobé úvěry

: krátkodobé vklady

 

 1. kapitálový trh– nabídka a poptávka středně- dlouhodobých finančních prostředků

obchodování s: středně- dlouhodobými cennými papíry

: středně- dlouhodobými úvěry

: středně- dlouhodobými vklady

 

 1. trh zahraničního obchodu
 2. devizový trh (devize- cizí měna v bezhotovostní podobě)
 3. trh s drahými kovy

 

Další členění finančního trhu

 1. primární trh– cenné papíry, které jsou nově emitovány
 2. sekundární trh– obchodování s cennými papíry, které byly už prodávány
 3. organizovaný trh– organizovaný institucí (banka)
 4. neorganizovaný trh– prodávající a kupující, jeden z nich banka

 

Peníze

= všechno co jsme ochotni přijmout výměnou za statky a služby

funkce: prostředek směny– umožňuje placení

: zúčtovací jednotka– vyjadřuje cenu

: uchovatel hodnot– držení peněz v podobě úspor

– tezaurace- držba drahých kovů

dnešní podoba peněz

– bankovky, mince, depozita, cenné papíry

– ochranné prvky– papír, vodoznak, oranžová vlákna …

– důvěryhodnost dána zákonem

 

vývoj peněz

 • zlatý standart– plno hodnotné peníze- v oběhu mince z drahých kovů

zlato– dobré vlastnosti, nesnadná dostupnost

– množství peněz v oběhu dáno nabídkou zlata

 

 • neplnohodnotné peníze– mince slitiny z různých kovů

– množství peněz v oběhu dáno nabídkou zlata

 

 • současnost– peníze emitovány bez jakékoliv vazby

– důvěryhodnost peněz dána zákonem

 

a)  krátkodobé cenné papíry

– státní dluhopisy– vydávány státem ke krytí deficitu státního rozpočtu

– spolehlivé jelikož zárukou stát

 

 depozitní certifikáty– vydávány bankou

– potvrzení vkladu určité částky na stanovenou dobu za smluvený úrok (výnos)

způsoby vyplácení: nominální hodnota + úrok

: vklad podpari– klient platí nižší částku než je nominální hodnota certifikátu a po uplynutí termínu je klientovi vyplacena hodnota nominální uvedená na certifikátu

 

– deriváty– odvozené cenné papíry, smlouvy do budoucna

– termínované vklady, kdy uzavření probíhá v současnosti, ale plnění v dohodnutém budoucím termínu

 • futures– burzovní kontrakty na nákup či prodej instrumentu

– nese právo a povinnost obchod uskutečnit

 • forwards– mimoburzovní kontrakty na nákup či prodej instrumentu

– nese s sebou právo a povinnost obchod uskutečnit

 • opce– termínovaný kontrakt, kdy zakoupením získávám právo obchod uskutečnit

 

 • šeky– obsahuje příkaz od výstavce šeku, aby banka vyplatila z jeho účtu konkrétní částku

– doba splatnosti šeku 8 dní

– uveden datum a místo vystavení, jméno výstavce

 

– směnky– dlužný úpis, písemný závazek dlužníka

– sepsaný v přesně stanovené formě

– upravován směnečným a šekovým zákonem

– jednoduché úrokování

– majitel směnky nese právo na proplacení částky uvedené na směnce

proplacení: směnka zaplacena

: směnka zaplacena částečně- poznamenáno na líci

: směnka nezaplacena- u notáře sepsán protest

– úřední potvrzení o nezaplacení

– průběh soudního procesu

– dobře vymahatelný platební nástroj

 

 • Směnky

podle podstaty

 • obchodní směnky– vystavovány kvůli dodávce zboží
 • finanční směnky– vystavení proti dluhům

 

podle způsobu vystavení

 • vlastní směnka– výstavcem je dlužník, který se zavazuje, že zaplatí částku na směnce uvedenou věřiteli
 • cizí směnka– výstavcem je věřitel, který přikazuje dlužníkovi (směnečník), aby zaplatil částku uvedenou na směnce v určitou dobu

 

– na vlastní řad

– 2 osoby (věřitel, směnečník)

– komu: na řad můj vlastní či jméno věřitele

 

– nikoliv na řad můj vlastní

– 3 osoby (věřitel, směnečník, 3. osoba)

 

z pohledu účetnictví

 • směnky k inkasu– pro firmu, osobu pohledávka
 • směnky k úhradě– pro firmy závazek

 

podle stanovení data splatnosti

 • fixní směnka– napsán datum
 • vistasměnka (na viděnou)- proti předložení

– od data vystavení splatnost 1 rok

 

 • lhůtní vistasměnka– proplacena za určitý čas po předložení
 • datosměnka– splatná za určitou dobu ode dne vystavení

 

– indosament směnky

= rubopis

– převod směnky na jiného majitele

– „Za mě na firmu X“

– datum + podpis původního majitele

 

– aval směnky

= ručení, rukojemství

– „Per aval za firmu Y“

– „Jako rukojmí na firmu Y“

– datum + podpis ručitele

 

-eskont směnky

– postupný prodej směnky před lhůtou její splatnosti

– banka si ze směnečné částky strhne provizi, diskont (úrok)

 

– Bianco směnka

= prázdná směnka (bez uvedení částky)

– typické pro banky

 

b)   krátkodobé úvěry

– kontokorentní úvěr– sjednává se k běžnému účtu

– klient čerpá peněžní prostředky až do stanovené výše

úvěrový rámec– stanoven jako (ne)překročitelný

– úroky se platí z úvěru, který byl opravdu vyčerpán

– podmínky stanovení různě podle toho úroky

 

– lombardní úvěr– poskytován proti movitě věci (cenný papír, drahé kovy

 

 spotřební (spotřebitelský) úvěr– vysoký úrok

– ručení

 

– eskontní úvěr– úvěr směneční

– vzniká nákupem směnky bankou před lhůtou její splatnosti

– směneční částka snížena o eskont a provizi

 

– revolvingový úvěr– stále se opakující úvěr

– brán firmami na zásoby

 

– leasing = pronájem

finanční– majetek postupně splácen, po splacení přechází do vlastnictví nájemce

operativní– majetek pronajat na dobu určitou, nepřechází do vlastnictví

– důvodem morální zastarání majetku

– servis v leasingové smlouvě

 

– faktoring– dokup krátkodobých pohledávek bankou či jinou společností

– vedlejší věřitel

– často bez postihu vůči původnímu věřiteli při neplacení dlužníka

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!