Peníze a cenné papíry – otázka z ekonomie

 

Otázka: Peníze a cenné papíry

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Black devil

 

a) Podstata, vznik, formy a funkce peněz

b) Inflace

c) Cenné papíry – členění z jednotlivých hledisek

d) Trh cenných papírů

–          místo střetu nabídky a poptávky po nich a místo, kde se tvoří cena peněz

 

Peníze:

 • speciální druh zboží, který se vyčlenil a je směňován za jiný druh zboží či služby

 

Současná podoba peněz:

1) Mince

2) Bankovky

3) Depozita – peníze na účtech => bezhotovostní peníze

4) Cenné papíry (listina k uplatnění nároků => šek, směnka, akcie)

 

Základní funkce peněz:

1) Prostředek směny

2) Uchovatel hodnot – může být narušená inflací

3) Funkce peněz jako míra hodnot (peníze dokáží ocenit statky a služby v Ekonomice)

 

Ochranné prvky bankovek:

1) Vodoznak

2) Okínkový proužek

3) Ochranná vlákna na líci i na rubu

4) Soutisková značka

5) Mikrotext

6) Skrytý obrazec

7) Opticky proměnná barva – 1000,- a výše    jen na bankovkách

8) Iridiscentní pruh – 1000,- a výše   jen na bankovkách

 

Struktura finančního trhu:

1) Peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěry, krátkodobé cenné papíry => šek, směnka

 • splatnost do jednoho roku

2) Kapitálový trh – dlouhodobé vklady a úvěry, dlouhodobé cenné papíry => dluhopisy, akcie, podílové listy, hypoteční zástavní listy

 • delší než jeden rok

a) Primární – obchoduje se s nově emitovanými cennými papíry

b) Sekundární – obchoduje se s již dříve vydanými cennými papíry

 • provádí banka, makléři, burza, RM – Systém

3) Trh drahých kovů – pro nás doplňková instituce, cenotvorným trhem je burza drahých kovů v Londýně

 • určují se hlavní ceny

4) Devizový trh – devize => cizí měna – bezhotovostní

–          speciální finanční trh založený na poptávce a nabídce po národních měnách

–          Směnitelnost měny:

a) Plně směnitelnákonvertibilní – česká koruna od roku 1985

b) Částečně směnitelná – stát stanoví omezující pravidla

c) Nesměnitelnáplně konvertibilní – monopol držení cizí měny – drží stát, nemá konkurenta

 

Pojmy:

Měna – peněžní soustava určitého státu

– základem každé měny je peněžní jednotka

Měnový kurz – cena měnové jednotky jedné země vyjádření v peněžní jednou jiné země

Kurzovní lístek – soupis kurzů měn nejdůležitějších států k určitému datu

– oficiální kurzovní lístek vydává česká národní banka každý pracovní den

Valuta – cizí měna – hotovost cizího státu

Deviza – bezhotovostní (šek) – pohledávky znějící na cizí měnu

Devalvace – oficiální snížení kurzů

Revalvace – oficiální zvýšení kurzů

 

Inflace:

–          ekonomický jev, označuje růst cenové hladiny za časové období, snížení kupní síly peněž

–          opakem inflace je Deflace – peníze mají vyšší hodnotu

 

* Příčiny inflace – na straně poptávky

–          rychlejší růst mezd než produktivity práce

–          nadměrné státní výdaje, nadměrné úvěrování

–          kdy roste poptávka?

 • na straně poptávky je víc peněz
 • nabídka reaguje a poptávka zvýší ceny
 • zdržování na straně poptávky – inflace, větší mzdy, vysoké úvěrování

–          roste inflace – růst cen => může za to nabídka

 • malá firma prodává za víc
 • ČEZ – elektřina na prodej
 • Zkrachování firmy

 

* Příčiny inflace – na straně nabídky

–          zvyšování nákladů vlivem růstu cen vstupů

–          zvyšování cen

 

Měření míry inflace:

–          pomocí tzv. spotřebního koše

–          porovnávání cenových hladin v různých časových obdobích

 

Typy inflace podle velikosti:

–          Mírná (plíživá) – jednociferná

 • Lidé nepřestávají věřit penězům
 • Ekonomika běžně funguje
 • Tempo růstu cen odpovídá tempu růstu výroby
 • Malá inflace je motorem růstu ekonomiky => obrat kapitálu se nezpomaluje

 

–          Rychlá (pádivá) – dvojciferná

 • Lidé přestávají věřit domácí měně
 • Preferují stabilnější cizí měny nebo jiné trvalejší hodnoty (zlato, nemovitosti)
 • Chod ekonomiky je narušován
 • Ekonomická výkonnost klesá

 

–          Hyperinflace – trojciferný a větší

 • Ceny se zvyšují tak rychle, že peníze přestávají plnit funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny
 • Ekonomický systém se rozpadá, typická pro období válečných konfliktů a politických převratů

 

Důsledky inflace:

–          znehodnocuje vklady a úvěry

–          ztěžuje rozhodování o budoucnosti

–          postihuje skupiny se stálými příjmy

 

Cenné papíry:

Charakteristika cenných papírů:

–          listina, která opravňuje k uplatnění určitého nároku

–          každý cenný papír musí být zákonem dané náležitosti

–          název, na koho je vydán, nominální hodnota

 

Na koho může být cenný papír vydán?

a) Na majitele (doporučitele)

b) Na jméno

c) Na řad – rubopis

 

Podoba cenného papíru:

a) Listina (se skládá z pláště a kuponového archu

b) Zaknihovaná (elektronická podoba, na účtech, výpisy)

Druhy cenných papírů:

–          Krátkodobé – splatné do 1 roku, CP peněžního trhu => šek, směnka

–          Dlouhodobé – déle než 1 rok, CP kapitálového trhu => akcie, podílové listy

 

Cenné papíry Peněžního trhu Krátkodobé CP

ŠEK

– předkladatel obdrží od banky určitou částku (hotově, bezhotovostně)

 • Bezhotovostně – formulace => k zúčtování
 • Platnost šeku – podstatné náležitosti: na jméno, doručitele a řád – rubopis žiro

–          doba platnosti – Ženevská konvence

– ve vnitrozemí – 8 dní

– v Evropě – 20 dní

– v jiném světadílu – 70 dní

– anglo – americká úprava => rozumný čas – 90 dní

Soukromý šek – vystaví FO nebo PO, která má účet v bance – nějaké osobě, tato osoba šek předkládá v bance

– výstavce – ten ověří totožnost

– předkladatelé – zjistí, zda je šek krytý – proplatí jej

 nekrytý šek – soudně stíhán

Bankovní šek – vystavuje banka pro jinou banku, se kterou má obchodní kontakty

– tato banka předpokladateli vyplatí částku

 

SMĚNKA

– potvrzuje určitý dluh

– musí mít předepsané náležitosti: na jméno a řad – převoditelnost rubopisu => Indosament

– aval – záruka podpisem ručitele => zaplatím

 

– Rozlišení směnky podle výstavce:

1) Směnka vlastní – vystavuje dlužník a zavazuje se zaplatit dluh věřiteli è ZAPLATÍM

2) Cizí směnka – výstavce přikazují jiné osobě (směnečníkovi) směnku zaplatit třetí osobě

– směnečník musí souhlasit = musí být zřejmý jeho souhlas (vyjádří akcept) è ZAPLAŤTE

 

Členění pro potřeby účetnictví:

1) směnky k úhradě – směnky, které máme platit => vzniká závazek

2) směnky k inkasu – pohledávka nám vzniká

 

 

Eskont – odprodej směnky bance

– majitel získá od banky hotové peníze

– banka nevyplatí celou částku, strhne si úrok (Diskont)

Úrok (diskont)= Počáteční jistina (částka na směnce) / 100 * úroková sazba * Počet dní / 360

 

STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKA

– cenný papír, vydává Centrální banka ke krytí deficitu státního rozpočtu

– doba splatnosti zpravidla méně než 1 rok

– vysoká spolehlivost

– nejsou volně obchodovatelné na burze

– nevýhoda – vysoká nominální hodnota (10 mil. a více)

 

Cenné papíry Kapitálového trhu Dlouhodobé CP

1) Majetkové cenné papíry

– (představují pro majitele CP podíl na majetku migrující instituce)

– představují určité množství majetku

2)Úvěrové (dluhopisné) cenné papíry

– (vyjadřují závazek emitenta) vůči majiteli cenného papíru

– představují dluh emitenta vůči jejich majiteli

 

1) Majetkové cenné papíry

– Akcie a podílové listy

AKCIE

– listina, zaknihovaná (elektronická podoba)

– emitentem je vždy akciová společnost

Kmenové akcie– hlasovací právo na valné hromadě

– majitel je oprávněn a má právo na podíl na zisku (dividenda)

– výplata dividenta a nárok na další podít – tantiémy

Přednostní akcie – pro členy dozorčí a správní rady, výplata na zisku je vyplacena v podobě tantiémy => další druh výplaty

– přednostní právo na dividendu, ale omezené hlasovací právo

– představuje podíl na základním kapitálu – udán nominální hodnotou

– prostředky vložené do akcií jsou nevratné, lze je prodat na kapitálovém trhu (kurz!)

Majitel cenných papírů mívá práva na:

– podíl na řízení instituce, která cenný papír vydala

– podíl na zisku – dividend

– v případě likvidace instituce – podíl ze zůstatku kapitálo společnosti po ukončení likvidace

 

PODÍLOVÉ LISTY

– vydávány podílové fondy

– tyto fondy zakládají investiční společnosti nebo banky (shromažďují prostředky od malých vkladatelů, ty pak investují – kolektivní investování)

– podílník nemá právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu

– právo prodat podílová list zpět – podle kurzu – podle úspěšnosti fondu – otevřené fondy

 

Druhy fondů – podle toho, do kterých aktiv fond investuje:

1) Akciové – investují do akcií

2) Dluhopisné – investují do obligací => dluhopisy

3) Peněžní trh – investují do krátkodobých bezpečných dluhopisů a bank. vkladů

4) Smíšené – investují do akcií a dluhopisů

5) Fondy fondů – kupují podílové listy jiných podílových fondů

 

2) Úvěrové cenné papíry – dluhopisy:

– představují dluh emitenta vůči jejich majiteli

– daná doba jejich splatnosti (termín vrácení vložené částky)

– celou dobu dostává majitel cenných papírů každoročně úroky

– po uplynutí této doby => vrácená částka, kterou původně vložil

– majitel nemá právo ovlivňovat chod instituce, která cenné papíry emituje

 

OBLIGACE – DLUHOPISY

– dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovy cenných papírů

– emitent prodejem získá prostředky na svou činnost a zavazuje se, že po uplynutí doby odkoupí cenné papíry zpět

– úrok – průběžně – každoročně

– kurz – udáván v % z nominální hodnoty (X akcie)

– emitent – stát, obec, podnik, banky => název

– povolení MF (ministerstvo financí)

 

Druhy obligací – členění z různých hledisek:

1) Hledisko stanovení úroku

a) obligace s pevnou úrokovou sazbou

b) obligace s pohyblivou úrokovou sazbou ( jen způsob a podmínky – podle úrokových sazeb CB – centrální banka – ČNB)¨

2) Hledisko obchodovatelnosti

a) s omezenou obchodovatelností a neobchodovatelné

b) veřejně obchodovatelné

3) Hledisko fyzické podoby

a) materializovaná (listinná)

b) nematerializovaná (zaknihovaná)

4) Hledisko druhové

a) na jméno

b) na majitele

5) Hledisko ručení

a) se zárukou (emitent ručí splácením svého majetku)

b) bez záruky (ručí dobrým jménem)

 

HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Zástava nemovitosti (hypotéka)            Emise HZL ručení nemovitostí

Žadatel o úvěr          –        banka             –        investoři

 

žadatel – peníze na svůj investiční záměr

banka – kapitál + rozdíl úroků => zisk banky

investoři – mají úroky

 

-emitentem je banka s licencí k hypotečnímu bankovnictví

– tento cenný papír bývá veřejně obchodovatelný

 

Burza CP Praha:

–          nejvýznamnější burza v ČR, provozuje hlavní trh s akciemi v zemi

–          řídí se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem

–          veškerou její činnost kontroluje ČNB

 

Dělení tržních prostorů:

1) Hlavní trh – obchoduje se s nejkvalitnějšími cennými papíry, podmínky základního jmění podle ObchZ, alespoň 2 roky podnikatelská činnost a objem veřejné emise    200 mil Kč

2) Vedlejší trh – obchoduje se s kvalitními cennými papíry, podmínky základního jmění podle ObchZ, alespoň 2 roky podnikatelská činnost a objem veřejné emise 100 mil Kč

3) Volný trh – podmínkou je pouze registrace emitenta – začínají zde nové firmy

4) Nový trh – určen pro nově vzniklé společnosti, výše základního jmění je 10 mil Kč

 

RM Systém:

–          je burza cenných papírů, kde se obchoduje s akciemi českých i zahraničních společností

–          je zaměřena především na drobné a střední investory

–          kontroluje ČNB

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!