Personalistika – maturitní otázka

 

   Otázka: Personalistika

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Dominika Křížová

 

 

Zaměstnanci

Personalistika= činnost, která se zabývá zaměstnanci (personální oddělení, útvar řízení lidských zdrojů)

 

 • činnosti:
  • přijímání zaměstnanců,
  • vzdělávání,
  • pojištění zaměstnanců
  • umístění, přemístění pracovníků,
  • ukončení prac. poměru,
  • personalistika představuje i plánování (počet zaměstnanců, plánování funkcí a rozmístění na funkce)

 

Povinnosti zaměstnavatele:

 • poučení o bezpečnosti práce,
 • zabezpečení ochrannými pracovními prostředky,
 • dává a řídí práci,
 • vyplácí odměnu za práci

 

Povinnosti zaměstnance:

 • pracovat dle pokynů zaměstnavatele,
 • musí práci vykonávat sám,
 • zaměstnavatelé s více než 25i zaměstnanci musí zaměstnávat min.4 % zdravotně postižených osob, nebo musí zaměstnavatel odebírat jejich výrobky nebo platit speciální poplatek

 

Získávání zaměstnanců:

vnitřní zdroje      

 • přemístění z jiné pozice
 • vlastní učni
 • absolventi škol(vlastní)

vnější zdroje

 • úřad práce, inzerát, doporučení
 • výběrové řízení – motivační dopis/ žádost
 • životopis, pohovor

 

Stanovení počtu zaměstnanců =Q * N

 • Q=počet výrobků, které chci vyrobit
 • N=norma výkonu= doba, potřebná na 1 kus výrobku
 • prac. fond zaměstnance
 • pracovní fond na 1 zaměstnance
 • 365 dnů   – svátky a dovolené
 • prostoje (z důvodu opravy strojů)
 • průměrná nemocnost

 

Př.: 500ks * 2 hodiny = 1000 h

 • 365 dnů – 112 sv. – 20 dov. – 4 prost. – 5 nem. = 224 dnů
 • 224*8 hodin= 1792 h

 

Př.: Ve sledovaném roce je 365 dnů

 • denně pracují 7 hodin,
 • Plánuje se vyrobit 18 000 ks výrobků za rok
 • N je 0,5 hodiny
 • Q= 18 000 ks
 • N = 0,5 h                                                                                   18 000 * 0,5
 • 7h * 216 dnů= 1512                                                                 1512

 

Pracovní poměr

Vznik:

1) Smlouva

 • dohody mimo pracovní poměr
  • dohoda o provedení práce
  • dohoda o pracovní činnosti

2) Volba

3) Jmenování

 

Smlouva

-musí obsahovat :

 • předmět činnosti
 • místo
 • datum nástupu

mzda, pracovní doba, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou / neurčitou

 

Změny v pracovním poměru:

 • převedení na jinou práci (změna pozice, povýšení, sesazení, zdravotní důvody – po dohodě)
 • přeložení na jiné místo (se souhlasem zaměstnance,pracovní cesta)

 

Ukončení pracovního poměru:

 • dohoda – ze strany zaměstnance

– ze strany zaměstnavatele

 • výpověď
  • z obou stran
  • zaměstnanec – důvod neuvádí
  • zaměstnanavatel – pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce
 • okamžité zrušení pracovního poměru
  • hrubé porušení kázně
  • ze zdravotních důvodů
  • ukončení ve zkušební lhůtě – obě strany mohou ukončit bez udání důvodu
 • uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán
 • úmrtím zaměstnance
 • vyhoštěním, zákazem pobytu

 

Odměňování

závisí na :

 • kvalifikaci(vzdělání)
 • dosažená praxe
 • kvalita práce
 • tržní úspěšnost práce

Odměnou za práci je mzda.

Mzda je cenou za práci.

 

Zaručená mzda = částka, kterou musí zaměstnanec dostat pokud mu vznikne nárok,

– uvedena v pracovní smlouvě, platovém výměru, kolektivní smlouvě (smlouva mezi zaměstnanci a odbory)

 

Minimální mzda =částka zaručená státem při odpracování celé pracovní d

 

Nominální mzda =částka uvedená na penězích, které zaměstnanec dostal

 

Reálná mzda = vyjadřuje množství statků a služeb, které lze za určité množství peněz koupit

– měří se tzv. ,,spotřebitelským košem´´

 

PLAT= pevná částka na měsíc

= stanovená pevná měsíční částka (nejčastěji státní zaměstnanci)

 

Složky mzdy

Základní mzda – mzda za odpracovanou práci

 • časová mzda – podle počtu odpracovaných hodin

– počet hodin x hodinová sazba

 • úkolová mzda – podle počtu výkonů

– počet výkonů x sazba výkonu

 • pevná částka za měsíc (plat THP – technickohospodářských pracovníků) – smluvní roční plat
 • provizní v % – z tržby, výnosů

Možnost kombinace druhů mezd.

 

Pobídkové složky mzdy

 • prémie – předem vyhlášený úkol
 • podíly na hospodářském výsledku – pokud firma skončí se ziskem, rozdělí je mezi zaměstnance (13.plat, příspěvky na dovolenou)
 • odměny – když udělá něco navíc, lépe vykonanou práci, větší množství

 

Příplatky

Zákonové:

 • za práci v noci (min.10% z náhrady, od 22 do 6h)
 • práce v sobotu a neděli (min.10% z náhrady)
 • práce ve ztíženém prostředí (doly,lomy)
 • práce přesčas (min.25% z náhrady, se souhlasem zaměstnavatele
 • práce ve svátek (ve výši 100% z náhrady)

 

Ostatní:

 • odpolední směny
 • vedení (teamleader, vedoucí, atd.)
 • osobní

 

Náhrada mzdy = průměrná hodinová mzda zaměstnance

– počítá se z předchozího čtvrtletí

– objektivní důvody : výpadek el. proudu, dovolená

prostoje, státní svátky

 

Základní mzda

 • pobídkové služby
 • náhrady mzdy z objektivních důvodů

 

Hrubá mzda

 • sociální pojištění
 • zdravotní pojištění
 • daň
 • náhrady z mzdy ze subjektivních důvodů

=Čistá mzda

 

Sociální pojištění

 • 6,5 % z hrubé mzdy
 • zaokrouhluje se na celé koruny nahoru
 • platí se nemocenské pojištění, důchodové, státní politika zaměstnanosti
 • sráží zaměstnavatel z platu

 

Zdravotní pojištění

 • 4,5 % z hrubé mzdy
 • zaokrouhlení na celé koruny
 • pobyt v nemocnici, převoz, rehabilitační pomůcky
 • sráží zaměstnavatel z platu a posílá do zdravotní pojišťovny

 

Daň = záloha za daň z přijmů ze závislé činnosti

základ daně = superhrubá mzda

 

SUPERHRUBÁ MZDA = hrubá mzda zvýšená o 34% hrubé mzdy

do ZP= 4,5+9

do SP= 6,5+25      25% sociální pojištění

platí zaměstnavatel

9% zdravotní pojištění

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!