Personální činnost – personalistika

 

Otázka: Personální činnost

Předmět: Personalistika

Přidal(a): p + Veselkan

 

 

Podnik

Zabezpečuje

 • Ekonomická funkce

výroba

 • Sociální funkce

práce – mzda – uspokojování potřeb

 • Zabezpečení podniku pracovníky označujeme jako personální činnost

 

Cílem je: 

 • zajistit potřebný počet pracovníků odpovídající kvalifikace
 • pracovníky správně motivovat

 

Organizace personální práce

Zahrnuje následující činnosti:

Plánování

 • Úkolem je stanovit optimální počet a strukturu kvalifikovaných pracovníků
 • Závisí na:
 • velkosti podniku
 • výrobním zaměření
 • používané technice a technologii

 

Metody plánování

Vycházejí z THN

a) Výkonových norem času

 • Výkonové normy udávají spotřebu času na výrobu jednoho výrobku

b) Výkonové normy množství

 • Udávají množství výkonu pracovníka za určitý čas

c) Normy obsluhy

 • Udávají počet pracovníků potřebných k obsluze daného stroje, výrobní linky

 

Postup výpočtu pomocí výkonových norem

Výpočet fondu pracovní doby

 • Dny v roce – nepracovní dny = počet pracovních dní v roce
 • dny v roce x kolik hodin denně = hodiny za rok

Výpočet plánovaného výkonu v normohodinách

 • plánovaný výkon x výkonová norma
 • Plánovaný výkon 65 000 ks výrobků
 • Výkonová norma 10 hodin
 • 65 000 x 10 = 650 000 normohodin

Výpočet potřebného počtu pracovníků

 • plánovaný výkon/fond pracovní doby
 • 650 000/2016 = 323 pracovníků

 

Získávání

 • Vycházíme z potřeby PS a jejich struktur

 

Náhradou na:

 • odchod do důchodu
 • rozvázání pracovního poměru
 • mateřská dovolená

Z vnějších zdrojů

 • absolventi škol, prac. úřady – trh práce

Z vnitřních zdrojů

 • rekvalifikace vlastních pracovníků

 

Rozmisťování

 • Pro určitého uchazeče se vyhledává takové místo, které by byl schopen co nejlépe zvládnout

Provádí:

 • pracovníci personálního útvaru, popř. odborníci – lékař, psycholog
 • pomocí výběrového dotazníků, pohovoru, testu

 

Odbory

 • Dobrovolné sdružení zaměstnanců
 • Zvolené orgány (předseda) zastupuje zaměstnavatele vůči vedení
 • Odborový orgán uzavírá s vedením: kolektivní smlouvu (písemné zachycení sjednaných podmínek)

 

Přijímání

a) Přijímací pohovor

 • Uskutečňuje se před uzavřením pracovního poměru

Obsah:

 • poskytnutí základních informací o pracovním poměru – pracovní a mzdové   podmínky
 • seznámení uchazeče s organizačními normami
 • stanovy, pracovní řád, předpisy
 • výzva

b) Pracovní smlouva

 • Podepsáním vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem (organizací) a uchazečem (pracovníkem)

Zákl. náležitosti:

 • druh práce
 • místo výkonu práce
 • den nástupu
 • druh pracovního poměru
 • další podmínky, na kterých  mají obě strany zájem

c) Pracovní poměr

 • Právní vztah, který se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, se zkušební lhůtou (bez zkušební lhůty)

Druhy pracovního poměru:

 • Hlavní pracovní poměr
 • Vedlejší pracovní poměr
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o pracovní činnosti

 

Vznik pracovního poměru:

 • pracovní smlouvou – nejčastěji
 • volbou – jako předpoklad, který předchází vzniku pracovní smlouvy
 • jmenováním – u vedoucích org. složek státu, příspěvkových org.

 

Druhy pracovního poměru:

 • na dobu určitou
 • na dobu neurčitou
 • se zkušební dobou – max. 3 měsíce

 

Dohoda o provedení práce:

 • k práci jednorázové povahy
 • max. 300 hodin za rok
 • pokud úhrnná výše příjmů od 1 zaměstnavatele u 1 zaměstnance v Kalendářním měsíci částku 10 000 Kč
 • Nepřesáhne – zaměstnanec nepodepíše prohlášení, zdaňuje se zvláštní sazbou daně 15%
  • neodvádí se ZP a SP

 

Dohoda o pracovní činnosti:

 • k práci opakující se povahy
 • průměrná doba skutečného výkonu  nesmí přesáhnout ½ stanovené pracovní doby
 • musí být písemná
 • obsah: sjednané práce
 • sjednaný rozsah pracovní doby
  • doby, na kterou se dohoda uzavírá
 • příjem do 2500 Kč za kalendářní rok – nesmí to dělat déle než 14 dní jdoucích po sobě – neodvádí se SP a ZP
 • zdanění  – stejně jak příjmy pracovního poměru
 • zálohová daň 15%
 • další v závislosti na podepsaném prohlášení za poplatníka k dani

 

Ukončení pracovního poměru

a) Dohoda

 • Obě strany se písemně dohodnou na ukončení

b) Výpověď = písemné rozhodnutí jedné strany o ukončení pracovního poměru

 • Pokud dává zaměstnanec – nemusí být důvod
 • Pokud dává zaměstnavatel – musí být důvod (podle zákoníku práce to musí být porušení pracovní kázně)- musí být doručená druhé straně
 • Končí po uplynutí pracovní doby
 • Výpovědní doba = 2 měsíce
 • Běží od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od podání výpovědi

c) Okamžité zrušení pracovního poměru

 • zaměstnavatel takto ukončí pracovní poměr pokud zaměstnanec byl“ odsouzen za úmyslný trestný čin, hrubě porušil pracovní kázeň
 • zaměstnanec takto ukončí pracovní poměr pokud nemlže dále konat svou práci bez ohrožení zdraví, zaměstnavatel

 

Odstupné

 • částka, která je vyplácena zaměstnanci při ukončení pracovního poměru z důvodu podle zákoníku práce

Nárok zaměstnanci vznikne pokud došlo k:

 • zrušení zaměstnavatele
 • přemístění zaměstnavatele
 • Zaměstnanec se stal nadbytečným
 • Výše odstupného: u zaměstnání v trvání do 1 roku, jednonásobek průměrného výdělku; od 1 roku do 2 let – dvojnásobek; 2 roky – trojnásobek

 

Písemnosti, které dostává zaměstnanec při ukončení pracovního poměru:

 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), obsahuje: druh pracovního poměru, kvalifikace, práce, doba trvání, srážky ze mzdy
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň
 • Pracovní posudek – na vyžádání zaměstnance (kvalifikace, schopnosti)

 

Mzda a trh práce

 • Zákon o mzdě, vyhlášky
 • Trh práce – práce se prodává
 • Má svou cenu – mzdu
 • Mzda se tvoří podle nabídky a poptávky
 • Mzdu ovlivňuje inflace
 • Mzda nominální – kolik obdrží, napsaná
 • Mzda reálná – koupěschopnost nominální mzdy, (kolik koupí statků a služeb)

 

Mzdové předpisy

 • Za vykonanou práci = mzda, plat, odměna
 • Mzda = vyplácí soukromí zaměstnavatelé za práci podle pracovní smlouvy
 • Zaručená mzda = minimální výše mzdy, která zaměstnanci přísluší za určitou práci (namáhavost)
 • Do 8 skupin práce
 • Ve státní správě je 16 platových tříd
 • Smluvní mzda – soukromá sféra

 

Osobní a mzdová evidence

 • Osobní evidence= v osobním spise
 • Při nástupu se vyplňuje osobní dotazník
 • Mzdová evidence – pro výpočet mzdy, obsahuje: evidenci odpracované pracovní doby, evidenci přesčasů, pracovní pohotovost, noční práce, evidence odvedené práce – pracovní úkolový lístek
 • Přehled veškerých mezd v podniku obsahuje zúčtovací a výplatní listina

 

Hrubá a čistá mzda

 • Hrubá mzda = základní mzda + pobídkové složky + náhradní mzdy
 • Základní mzda = dána množstvím odvedené práce
 • Mzda časová = závisí na odpracovaném čase (učitel, v kanceláři), odpracovaná doba * mzdový tarif (vyjadřuje složitost, namáhavost, a její tržní potřebnost
 • Hodinová – sazba (dělníci), jako měsíční mzda (ve státní správě plat)
 • Úkolová = podle odvedené práce, měřitelný výkon (švadlena, kopáč)
 • Podílová = podle odvedené práce, ale není dáno množství za časovou jednotku (procenta z tržby, prodej pojistek, realitek, prodavačka)

Pobídkové složky vyjadřují kvalitu práce

 • Osobní ohodnocení (příplatek): trvale vyjadřuje kvalitu práce, na 3 měsíce a může být odebráno
 • Příplatky se poskytují za práci ve stíženém prostředí (10% z min. mzdy)
 • V noci, víkend (10% z průměrného výdělku)
 • Přesčas (25% z průměrné hodinové mzdy)
 • Ve svátek (ve výši průměrné mzdy)

Prémie a odměny

 • Za určité výsledky práce
 • Prémie udány předem (překročení plánu), odměny jednorázově
 • Náhrady mzdy: vyplácí se pokud zaměstnanec nepracoval, ale měl na mzdu nárok
 • Důvody podle zákona – dovolená
 • Důvody dané objektivními překážkami (veřejná funkce, výpadek dodávky energie)
 • Čistá mzda = Hrubá mzda – zdravotní pojištění – sociální pojištění – záloha na daň
 • Částka k výplatě = Čistá mzda + dávky nemocenského pojištění – srážky
 • Mlže být vyšší i nižší než čistá mzda

 

Péče o zaměstnance

Povinná

 • dovolená na zotavenou
 • pojistné sociální a zdravotní
 • ochrana zdraví při práci
 • péče o kvalifikaci zaměstnanců
 • péče o sociální potřeby zaměstnanců

Dobrovolná   

 • kulturní
 • sportovní
 • společenské akce
 • zájezdy, rekreace

 

Trh práce

 • Práce = výrobní faktor
 • Všechny faktory se střetávají na trhu
 • Na trhu se střetává poptávka po práci s nabídkou práce
 • Cena práce = mzda
 • Na trhu práce v roli poptávajícího vystupují firmy v roli nabízejícího domácnosti

 

Poptávka na trhu práce

 • Ovlivňuje ji poptávka po produktu: í práci (vysoká – přijímání, nízká – propuštění)
 • Poptávka v regionu (zemědělské, IT)
 • Kvalifikace – znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro vykonávání činnosti, pozice
 • Prokazuje se dokladem (výuční list, maturitní vysvědčení)
 • Kompetence = předpoklady k dané profesi

Profesní mobilita

 • Díky rychlému vývoji ve společnosti
 • Další vzdělání: celoživotní vzdělání (školy, kurzy)
 • získání kvalifikace
 • jednorázové akce

 

Krátkodobé programy

 • Dochází k rekvalifikaci – získání nové kvalifikace a rozšíření dosavadní kvalifikace
 • A) Změna oboru práce – možnost dalšího vzdělání
 • B) Geografická mobilita – přesídlení se za prací v rámci státu, EU, světa

Nabídka práce

 • Třeba vědět – které odvětví a které obory nabízí uplatnění
 • Perspektiva
 • Možnost získání práce
 • Písemnost, která je nezbytná = životopis (osobní profil, vzdělání, praxe)

V rámci EU se využívá Europass, který tvoří:

 • a) Životopis
 • b) Jazykový pas (dokument o úrovni znalosti a zkušenosti v cizích jazycích)
 • c) Mobilita (evropská studijní stáž)
 • d) Dodatek k osvědčení = doklad, který se připojí k maturitnímu vysvědčení
  • Zasílá se motivační dopis – popisuje zájem o práci, zaměstnavatele (nahrazuje žádost o místo)

 

Nabídka a poptávka po práci

 • a) Webové stránky
 • b) Sociální sítě
 • c) Inzerce
 • d) Tipy od známých, přátel
 • e) Úřad práce
 • f) Pracovní agentury
 • g) Vlastní výchova zaměstnanců
 • h) Hledáme práci sami

 

Výběr uchazečů o zaměstnání

 • Stanovení potřebného počtu zaměstnanců
 • Zjistí: odhadem, výpočtem

Výpočet:

 • a) výkonová norma času = stanovený čas potřebný na jednotku výrobku nebo poskytnutí služby (5 minut na zasazení stromku, 3 hodiny na ušití trička)
 • b) výkonová norma množství: stanoví množství výrobků, které má být vyrobeno za jednotku času (za 1 hodinu ušít 20 knoflíkových dírek)
 • c) normy pro další zaměstnance – normy obsluhy – automatizované, mechanizované výrobě.
  • Zaměstnanci jsou na pracovišti bez ohledu, zda pracují nebo ne – oprava, údržba, příprava na výrobu

 

Stanovení potřebného počtu zaměstnanců

 • Podnikatel musí vědět, kolik potřebuje zaměstnanců
 • Přebytečnost zaměstnanců
 • Stoupá produktivita práce
 • Pokles poptávky
 • Jiné kvalifikace
 • Předčasný odchod do důchodu
 • Podpora odchodu zaměstnanců
 • Nadbytečnost

 

Druhy zaměstnanců

 • a) Běžní zaměstnanci (hlídač) – osobní údaje, pohovor
 • b) Zaměstnanci pro střední úroveň (vedoucí) – výběrové řízení
 • c) Místa na nejvyšší úrovni – několik kol výběrových řízení

Postup při výběru

 • Písemné podklady – životopis, motivační dopis
 • Pohovor – vedoucí, personalista
 • Testy
 • Otázky – zkušenosti, výběr firmy, druh práce, proč odchází z předchozího zaměstnání, informace o firmě

 

Pracovně právní vztahy

Vznik:

a) Uzavřením pracovní smlouvy

Obsahuje:

 • druh práce
 • Místo výkonu práce
 • Den nástupu do práce
 • Bez těchto náležitostí je neplatná

b) ostatní musí být sjednány: mzda, pracovní doba

 • a) Volbou
 • Zvolený představitel reprezentuje zájmy voličů – starosta, předseda představenstva
 • Volba je předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy, kterou vznikne pracovní poměr
 • b) Jmenování
 • Významná řídící místa
 • Řídící pracovníky

 

Pracovní smlouva – smlouva o uzavření pracovního poměru

Pracovní doba

 • Za týden – 40 hodin
 • Délka směny -12 hodin max.
 • Přestávky v práci nejpozději po 6 hodinách práce – 30 minutové – nezapočítávají se do pracovní doby (mladiství po 4,5 h)
 • Pracovní řád – povinnosti

 

Povinnosti zaměstnavatele

 • Placení pojištění – zaměstnavatel musí za své zaměstnance platit
 • a) zdravotní pojištění (přihlášení u zdravotní pojišťovny, odvod měsíčně, část pojistného sráží zaměstnanci ze mzdy = 4,5% z Hrubé mzdy, větší část hradí zaměstnavatel (9 %)
 • b) Sociální pojištění – přihlášení u okresní správy

 

Péče o bezpečnost a hygienu práce

 • a) Zpracovávat směrnice k zajištění bezpečnosti práce
  • Provozní dokumentace – technologický pracovní postup
  • Směrnice týkající se pracovních úrazů – kniha úrazů
  • Požární ochrana, hygienické předpisy, ochrana životního prostředí
 • b) Provádět školení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání
  • Zařazení, druh práce, nové technologie
 • c) Dbát na bezpečnost při výkonu určitých prací: nesmí konat práci v rozporu se zákoníkem práce, předpisy, lékařským posudkem
  • Vstupní lékařská prohlídka
 • d) Poskytovat osobní ochranné prostředky
 • e) Kontrola dodržování předpisů BOZP
  • Průběžné, dílčí, každoroční kontrolní prověrky bezpečnosti

 

Odborný dozor nad bezpečností práce:

 • Státní úřad, inspekce práce
 • Oblastní inspektoráty
 • Dohody o pracích konaných i mimo pracovní poměr
 • Na určitou krátkou dobu

a) Dohoda o provedení práce

 • =činnosti, které nepřesáhnou 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
 • Odměna podle dohody do 10 000 Kč měsíčně
 • Výhodná pro obě strany – nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění (zaměstnanec dostane více a firma neodvádí)
 • MUSÍ být písemná

b) Dohoda o pracovní činnosti

 • = práce menšího rozsahu, ale souvisle, opakovaně
 • Nad 300 hodin povinně (může být i do 300)
 • Sráží se z ní sociální i zdravotní pojištění
 • Písemná

c) Při zaměstnání zaměstnance od personální agentury (agentura zabezpečuje vhodnost pracovníka) – možné dohody nebo pracovní smlouva

 

Švarc systém

 • Lidé nepracují na pracovní smlouvy, ale pracují jako by byly živnostníky
 • Mají živnostenské oprávnění
 • Svou práci fakturují jinému subjektu
 • Zaměstnavatel ušetří na odvodech na sociální a zdravotní pojištění
 • Zakázaný.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!