Personální činnost – personalistika

 

Otázka: Personální činnost

Předmět: Personalistika

Přidal(a): p

 

Podnik

Zabezpečuje

 • Ekonomická funkce

– výroba

 • Sociální funkce

– práce – mzda – uspokojování potřeb

 • Zabezpečení podniku pracovníky označujeme jako personální činnost

Cílem je:   – zajistit potřebný počet pracovníků odpovídající kvalifikace

– pracovníky správně motivovat

 

Organizace personální práce

Zahrnuje následující činnosti:

Plánování

 • Úkolem je stanovit optimální počet a strukturu kvalifikovaných pracovníků
 • Závisí na: – velkosti podniku

– výrobním zaměření

– používané technice a technologii

 

Metody plánování

Vycházejí z THN

a) Výkonových norem času

Výkonové normy udávají spotřebu času na výrobu jednoho výrobku

 

b) Výkonové normy množství

Udávají množství výkonu pracovníka za určitý čas

 

c) Normy obsluhy

 • Udávají počet pracovníků potřebných k obsluze daného stroje, výrobní linky

 

Postup výpočtu pomocí výkonových norem

1. Výpočet fondu pracovní doby

 • Dny v roce – nepracovní dny = počet pracovních dní v roce
 • dny v roce x kolik hodin denně = hodiny za rok

 

2.Výpočet plánovaného výkonu v normohodinách

= plánovaný výkon x výkonová norma

 • Plánovaný výkon 65 000 ks výrobků
 • Výkonová norma 10 hodin
 • 65 000 x 10 = 650 000 normohodin

 

3. Výpočet potřebného počtu pracovníků

= plánovaný výkon/fond pracovní doby

650 000/2016 = 323 pracovníků

 

Získávání

 • Vycházíme z potřeby PS a jejich struktur
 • Náhradou na:

– odchod do důchodu

– rozvázání pracovního poměru

– mateřská dovolená

 

 • Z vnějších zdrojů

– absolventi škol, prac. úřady – trh práce

 

 • Z vnitřních zdrojů

– rekvalifikace vlastních pracovníků

 

Rozmisťování

 • Pro určitého uchazeče se vyhledává takové místo, které by byl schopen co nejlépe zvládnout
 • Provádí:

– pracovníci personálního útvaru, popř. odborníci – lékař, psycholog

– pomocí výběrového dotazníků, pohovoru, testu

 

Přijímání

a) Přijímací pohovor

 • Uskutečňuje se před uzavřením pracovního poměru
 • Obsah:

– poskytnutí základních informací o pracovním poměru – pracovní a mzdové   podmínky

– seznámení uchazeče s organizačními normami

– stanovy, pracovní řád, předpisy

– výzva

 

b) Pracovní smlouva

 • Podepsáním vzniká pracovní poměr mezi zaměstnavatelem (organizací) a uchazečem (pracovníkem)
 • Zákl. náležitosti:

– druh práce

– místo výkonu práce

– den nástupu

– druh pracovního poměru

– další podmínky, na kterých  mají obě strany zájem

 

c) Pracovní poměr

 • Právní vztah, který se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou, se zkušební lhůtou (bez zkušební lhůty)
 • Druhy pracovního poměru:

– Hlavní pracovní poměr

– Vedlejší pracovní poměr

– Dohoda o provedení práce

– Dohoda o pracovní činnosti

 

 • Vznik pracovního poměru:

– pracovní smlouvou – nejčastěji

– volbou – jako předpoklad, který předchází vzniku pracovní smlouvy

-jmenováním – u vedoucích org. složek státu, příspěvkových org.

 

 • Druhy pracovního poměru:

–  na dobu určitou

– na dobu neurčitou

– se zkušební dobou – max. 3 měsíce

 

 • Dohoda o provedení práce:

– k práci jednorázové povahy

– max. 300 hodin za rok

– pokud úhrnná výše příjmů od 1 zaměstnavatele u 1 zaměstnance v Kalendářním měsíci částku 10 000 Kč

Nepřesáhne – zaměstnanec nepodepíše prohlášení, zdaňuje se zvláštní sazbou daně 15%

– neodvádí se ZP a SP

 

 • Dohoda o pracovní činnosti:

– k práci opakující se povahy

– průměrná doba skutečného výkonu  nesmí přesáhnout ½ stanovené pracovní doby

– musí být písemná

– obsah: sjednané práce

sjednaný rozsah pracovní doby

doby, na kterou se dohoda uzavírá

– příjem do 2500 Kč za kalendářní rok -> nesmí to dělat déle než 14 dní jdoucích po sobě -> neodvádí se SP a ZP

– zdanění   – stejně jak příjmy pracovního poměru

– zálohová daň 15%

– další v závislosti na podepsaném prohlášení za poplatníka k dani

 

5. Péče o zaměstnance

Povinná

– dovolená na zotavenou

– pojistné sociální a zdravotní

– ochrana zdraví při práci

– péče o kvalifikaci zaměstnanců

– péče o sociální potřeby zaměstnanců

 

Dobrovolná   

– kulturní

– sportovní

– společenské akce

– zájezdy, rekreace


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy