Personální zajištění a kontrola – management

 

Otázka: Personální zajištění a kontrola

Předmět: Management

Přidal(a): Verunka S.

 

Personální zajištění

 • zahrnuje zvyšování kvalifikace, plánování, získávání, rekvalifikace, výběr pracovníků, hromadné a odměňování pracovníků

 

Získávání pracovníků

 • potřeba zaměstnanců může být pokryta z uvnitř pracovníků podniku

výhody: pracovník má podnik a rychlejší zaškolení, motivace na postup, odpadají náklady s náborem, podnik zná pracovníka a ví, co od něj čekat

nevýhody: pracovník nepřinese nic nového

 • z pracovníků mimo podnik: inzerce, agentury, úřady práce

 

Výběrové řízení

 • neexistuje jednotný postup, v menších firmách si vybírají své budoucí pracovníky vedoucí, velké firmy – samostatný útvar personální, které se tímto zabývají na personálním vrcholu

 

Nástroje výběru podniků: písemnosti (životopis, osobní dotazník)

 • pohovor se zájmem o zaměstnání
 • testování pracovníka (praktická zkouška)
 • kontrola referencí

 

 • zvyšování kvalifikace (rekvalifikace) pracovníků: není nutností každého pracovníka ale i podniku se liší profesního zařazení (dělníci, mistři) může jít v rámci pracovního procesu i mimo něj, školení v rámci podniku, zajišťování odborné instituce (konzervatoře)

 

Hodnocení pracovníků

 • je nedílnou součástí personální politiky, je-li vykonáváno správně, pomáhá rozvíjet kvalifikaci pracovníků a motivuje je k vyšším výkonům

hodnotí se: chování v práci i mimo ní, pracovní nasazení, osobní charakterové rysy

 

Kontrola

 • řídící činnost, prostřednictvím které se zajišťuje a hodnotí splnění stanovených cílů
 • proces sledování rozborů a přijetí závěrů v souvislosti s odchylkami mezi plánem a skutečností
 • plní funkci zpětné vazby

 

funkce kontroly:

 • ekonomická: jde o využití rezerv, odstranění chyb
 • sociální: přispívá ke zlepšení vztahu uvnitř pracovního kolektivu, správně a objektivně hodnotí práci
 • psychologická: posiluje pocit odpovědnosti za vykonanou práci

 

 • kontrola musí být účinná, jinak dochází k negativním vlivům – krádeže, ztráty, nepořádek na pracovišti

 

Druhy kontroly:

 • podle místa kontroly:
  • přímá: je prováděna přímo na pracovišti (inspekce, inventura)
  • nepřímá: je to kontrola dokladů, hlášení, porady

 

 • podle časového hlediska:
  • předběžná: probíhá před nějakým rozhodnutím
  • průběžná: probíhá během plnění úkonu (dispečink výroby)
  • následná: provádí se po splnění rozhodnutí

 

 • podle funkce:
  • dílčí: zaměřuje se pouze na určitou část
  • kompletní: kontroluje vše

 

 • podle toho, kdo kontrolu provádí:
  • interní: provádí ji pracovníci v podniku
  • externí: provádí ji někdo z vnějšku

 

 • podle doby trvání:
  • nepřetržitá: sebekontrola, požární hlásiče
  • občasná: pravidelná – pravidelná kontrola, inventarizace
  • občasná: nepravidelná – přepadová (náhodná) kontrola, inventura

 

 • podle způsobu hodnocení:
  • slovní: hodnocení pracovníků
  • hmotná: kontrola množství vyrobených výrobků
  • hodnotová: kontrola splácení úvěrů

 

 • s výsledky z kontroly je třeba seznámit nadřízené i podřízené
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!