Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka: Podnik a podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): barrcusik

 

Charakteristika podnikání

 • podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku
 • podstatou je samostatné rozhodování osoby (co, kde, jak, kolik zdrojů vloží a kde je získá, právní forma)
 • podnikání upravuje obchodní zákoník
 • podnikání je základ tržní ekonomiky

 

Subjekty, které mohou podnikat (FO, PO, stát)

FYZICKÁ OSOBA

(= člověk jako přirozený nositel práv a povinností)

– podnikají na základě živnostenského listu nebo jiného oprávnění

– fyzickými osobami jsou:

1)     osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění

2)     osoby zapsané v obchodním rejstříku

3)     osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

4)     soukromě hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci

– ručí neomezeně (celým svým majetkem)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

(= sdružení osob nebo majetku, má vlastní právní subjektivitu)

– obchodní společnosti (= PO založená za účelem podnikání – v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.)

 

Ručení a řízení:

 

osobní společnosti (v. o. s., k. s.)

– společníci ručí neomezeně (celým svým majetkem, společníci mají osobní účast na řízení společnosti

 

kapitálové společnosti (s. r. o., a. s.)

– společníci ručí do výše svých vkladů (s. r. o.) nebo celým svým majetkem (a. s.),

– a. s. je vedena správní radou a nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů,

– s. r. o. je řízena jednateli (nemusí být vždy společníky

 

družstva – ručí svým jměním, je řízeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze

 

Stát

 • jménem státu podniká státní podnik
 • státní podnik je právnickou osobou, a to jako celek, nikoli jeho vnitřní organizační jednotky
 • vzniká zakladatelskou listinou
 • založen státem nebo jeho organizační složkou
 • není vlastníkem majetku, se kterým hospodaří (vlastníkem je stát)
 • obchodním jměním státního podniku je obchodní majetek a závazky
 • v čele stojí ředitel, kterého jmenuje zakladatel celého podniku
 • kontrolním orgánem bývá dozorčí rada, představenstvo
 • statutární orgán neexistuje

 

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění pro FO i PO

1) Všeobecné podmínky

 • dosažení 18 let věku
 • způsobilost k právním úkonům = právní subjektivita
 • bezúhonnost (nesmí mít zápis v trestním rejstříku týkající se živnosti)
 • bezdlužnost ke státu – žádná existence daňových nedoplatků, nedoplatků na pojistném apod.
  • (Je-li provozovatelem živnosti právnická osoba, musí všechny tyto podmínky splňovat odpovědný zástupce této právnické osoby)

 

2) Zvláštní podmínky

 • předepsaná odborná způsobilost (většinou doklad o dosažení vzdělání nebo doklad o délce praxe v příslušném oboru)
 • jiná než odborná způsobilost – např. spolehlivost

 

Charakteristika forem podnikání (jednotlivců, družstevní, obchodní společnosti)

1)     Individuální podnikání

–          lékař, veterinář, právník

–          podnikatel podniká sám jako FO

–          nemá k dispozici kvalitní management, ale sám nebo s několika společníky řídí svou společnost

–          vystupuje jako majitel (nebo spolumajitel) podnikatelského subjektu a současné sám odpovídá za řízení a chod tohoto subjektu

 

živnosti – dělení podle vzniku:

 

1) ohlašovací

– možnost provozovat vybranou činnost

– vzniká dnem ohlášení na živnostenském úřadě

– živnostenský list vystaven do 15 dnů

a) řemeslné

– nutná odborná způsobilost (výuční list, maturita) a roky praxe (např. pekař, truhlář, hodinář apod.)

b) vázané

– předložení dokladu podobného vzdělání (např. kurz)

c) volné

– odborná způsobilost není zákonem požadována, seznam živností poskytuje živnostenský úřad (např. uklízečka

 

2) koncesované

– žadatelé musí prokázat odbornou způsobilost a získat povolení od orgánů státní správy

– tyto živnosti patří do oboru, u kterého je větší riziko ohrožení lidského života

– provozovat můžeme po obdržení koncesní listiny (výroba nebo prodej zbraní, chemikálií, směnárenská činnost, taxislužba)

Řízení – živnostník

Ručení – živnostník ručí celým svým majetkem (neomezeně)

Hospodaření– podnikání hradí ze svých příjmů

 

 dělení živností podle předmětu podnikání

1) Obchodní – koupě a prodej zboží (hostinská a ubytovací činnost, cestovní kanceláře apod.)

2) Výrobní – výrobce je oprávněn výrobky prodávat a opravovat, může také provádět montáže a seřizování výrobků

3) Poskytující služby – opravy a úpravy věcí, přeprava osob a zboží

2)     Družstevní podnikání

 

– Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, která vznikla za účelem podnikání nebo k uspokojení potřeb členů (výrobní, spotřební, zemědělská, bytová)

 

Založení– 2 PO nebo 5 FO založí družstvo na ustavující členské schůzi (musí být sepsán notářský zápis), na členské schůzi se určují stanovy, musí být držitelem živnostenského oprávnění

Vznik – dnem zápisu do OR

Ručení– za své závazky ručí majetkem družstva

Vklad– podmínkou členství v družstvu je splacení vkladů, který je jednotný  pro všechny členy družstva

Základní kapitál

– minimální výše 50 000 Kč.

– rozdělování zisku se děje poměrem výší vkladu splaceného členem družstva ku celkově splacenému vkladu

Hospodaření

– členové platí příspěvky

– nedělitelný fond – 10% ze ZK (každý rok se přidává 10% ze zisku až do doby, kdy se nedělitelný fond rovná 50% ZK)

Orgány (řízení)

– nejvyššíčlenská schůze – schází se 1x ročně

– statutárnípředstavenstvo – reprezentuje družstvo navenek

kontrolní– kontrolní komise – řeší námitky členů (je povinná)

– družstvo řídí předseda

Zrušení

– usnesení Členské schůze

– na dobu, kterou bylo zřízeno

– prohlášením konkurzu

Zánik– výmazem z obchodního rejstříku

 

3)     Obchodní společnosti

Založení a vznik obchodních společností

– zakladatelem může být FO i PO

– společenskou smlouvou, pokud je 1 člen zakladatelskou smlouvou

-k založení je potřeba získat živnostenské oprávnění

– u některých společností je nutné mít základní kapitál (s. r. o., a. s.)

– společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

Zrušení a zánik obchodních společností

– společnost může být zrušena:

– po uplynutí doby

– dosažením účelu

– rozhodnutím společníků či orgánů společnosti

– rozhodnutím soudu

– v důsledku přeměny společnosti

– zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení

– společnosti zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku

– tomuto zániku předchází zrušení s likvidací nebo bez ní.

– Obchodní společnosti osobní

– osobní účast společníků na podnikání společnosti

– společníci mohou jednat jménem společnosti a ručí neomezeně (=celým svým majetkem) za její závazky

– základní kapitál není zákonem předepsán

– osobní účast společníků na řízení

– např. v. o. s., k. s.

– Obchodní společnosti kapitálové

– majetková účast společníků na podnikání

– nemusí se osobně účastnit podnikání

– neručí za závazky společnosti (u s.r.o. pouze do výše svého nesplaceného vkladu)

– jsou řízené statutárními orgány

– povinná tvorba základního kapitálu

– např. s. r. o., a. s.

 

a) v. o. s. (veřejná obchodní společnost)

– sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem

– musí ji tvořit min. 2 osoby

– ručí veškerým svým majetkem

– vedení určeno ve společenské smlouvě (kdokoliv ze společníků)

– změnou společenské smlouvy může někdo přistoupit nebo vystoupit (ale musí zůstat vždy 2), pokud přistoupí někdo nový, ručí i za staré závazky

– nemusí mít žádný povinný základní kapitál

 

b) k. s. (komanditní společnost)

– dva druhy společníků (komanditisté a komplementáři)

– založení – min. 2 osoby (1 komanditista, 1 komplementář)

– ručení:

– komplementáři celým svým majetkem

– komanditisté do výše vkladu (min. 5 000 Kč)

– vklad – povinný pouze pro komanditu

– rozdělování zisku – rovným dílem nebo podle společenské smlouvy

– řízení společnosti:

– komplementáři (protože ručí neomezeně) – statutární orgán

– komanditisté – kontrolní orgán (dozírají, kontrolují)

 

c) s. r. o. (společnost s ručením omezeným)

– právnická osoba ručící určitou upsanou částkou

– max. 50 členů

– společníci ručí za závazky společnosti pouze svými vklady

– základní kapitál je min. 200 000 Kč, vklad jednoho společníka je min. 20 000 Kč

– řízení – jednatelé (nemusí být vždy společníky)

– rozdělování zisku – podle výše vkladu nebo podle společenské smlouvy

– orgány:

– valná hromada – nejvyšší orgán, svolávána 1/rok (pouze v příp. větší s. r. o.)

– statutární orgán – jednatelé společnosti

– dozorčí rada – kontrolní orgán (je nepovinný), kontroluje hospodaření společnosti

 

d) a. s. (akciová společnost)

– je vedena správní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů

– základní kapitál min. 2 000 000 Kč (bez úpisu akcií, rozdělen na určitý počet akcií) nebo 20 000 000 Kč (s úpisem akcií)

– akcionář má podíl na zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku

– ručí celým svým majetkem

– součástí společenské smlouvy je návrh stanov

– akcie – cenný papír, jehož majitelem je akcionář

– souhrnná hodnota akcií = výše základního kapitálu

– orgány:

– valná hromada – usnášeníschopná pokud se sejdou majitelé min. 30% základního kapitálu

– statutární orgán – představenstvo – vede a řídí společnost, jeho členové mají zákaz konkurence

– dozorčí rada – dohlíží na činnosti společnosti a na představenstvo

– rezervní fond – vytvářen ze zisku, může být použit pouze k úhradě ztráty

 

Neziskové organizace v NH – státní (organizační složky státu, přísp. org.) a nestátní

1) Státní

a) Organizační složky státu

– majetek je ve vlastnictví státu nebo zřizovatele (např. kraje), ale stát nebo zřizovatel neručí za závazky

– nemají právní subjektivitu, veškeré výdaje hradí stát nebo kraj nebo obec, např. ministerstvo financí, nejvyšší soud, obecní knihovny

b) Příspěvkové organizace

– v oblasti vzdělávání, kultury

– výdaje si hradí ze svých příjmů, které jsou zpravidla nižší než výdaje, rozdíl hradí stát, kraj nebo obec

– např. obchodní akademie, divadla, galerie

– hospodaří samostatně, na státní rozpočet jsou napojené pouze rozdílem příjmů a výdajů

 

2) Nestátní

a) Občanská sdružení

– dobrovolná, k provádění společensky prospěšné nebo zájmové činnosti (různé spolky, kluby, odbory) – např. Sokol

– majetek získáván z příspěvků členů, od sponzorů, od státu

 

b) Obecně prospěšná společnost

– cílem je prospěch společnosti nebo určité skupiny obyvatel

– zabývá se zdravím, vzděláním, kulturou, vědou

– majetek získáván z příspěvků zakladatelů, z dotací od státu a obce, z darů

– může podnikat

 

c) Nadace

– zřizují se za účelem pomoci určitým skupinám obyvatel nebo pro záchranu některých objektů apod.

– majetek získáván z darů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!