Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnik a podnikání

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): rokoko

 

 

 

 PODNIK A PODNIKÁNÍ

– hospodaření podniku se zabývá mikroekonomie, podnik je definován jako základní složka podnikání.

 

Podnik. je základní složkou hospodářství, je to organizovaná hospodářská jednotka, ve které se používají:

 • Výrobní činitelé:
 • Půda – výnosem je renta
 • Práce – výnosem je mzda
 • Kapitál – výnosem je zisk

 

Podnikatel. – osoba, která podnik zakládá a provozuje jeho činnost (starší 18 let, místo bydliště na území ČR, způsobilý

k právním úkonům, trestně bezúhonný v oboru podnikání)

Činnost podnikatele:

 • zakládá podnik dle podnikatelského záměru (včetně zakladatelského rozpočtu) a volí právní formu podniku
 • zabývá se organizační strukturou podniku (marketing, management, logistika)
 • pomocí majetkové a kapitálové výstavby podniku v optimální kombinaci, udržuje tempo růstu firmy
 • plánuje výrobní program a proces (stanovení velikosti výrobní dávky a kapacity)
 • plánuje budoucí investice a zkoumá jejich efektivnost
 • zabývá se personalistikou (potřeba kvalifikovaných odborníků)
 • sleduje konkurenci, nové trendy a potřeby lidí
 • sleduje nové technologie a technologické postupy a poznatky vědy
 • tvoří rezervy pro případ otřesů na trhu

 

Podnikání – soustavná činnost provozována samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

účelem dosažení zisku.

– podnik se vyznačuje svou ekonomickou a právní samostatností  = samostatně hospodaří, hradí náklady, dosahuje zisku, odvody státu (finanční úřad, sociální a zdravotní pojištění)

 

Obchodní jméno

 • podnik jedná samostatně pod svým obchodním jménem
 • toto obchodní jméno se v praxi nazývá – firma
 • musí se lišit od jiných názvů, aby nemohlo dojít k záměně podniků
 • při založení podniku se toto jméno zapisuje do obchodního nebo živnostenského rejstříku

pod svým obchodním jménem – firmou – podnik:

 • vykonává svou činnost, podniká
 • podepisuje se při obchodním styku
 • vystupuje před státními orgány, dodavateli, odběrateli

 

Založení podniku

 1. podnikatel zpracuje podnikatelský záměr
 2. na základě žádosti se provede zápis do obchod. rejstříku

 

Podnikatelský záměr obsahuje

 1. předmět podnikání
 2. potřeba hospodářských prostředků k činnosti (kolik Kč je potřeba)
 3. možnosti zajištění výrobních činitelů
 4. volba právní formy
 5. odhad trhu na který chci vstoupit
 6. odhad výnosu
 7. ekonomický a marketingový rozbor

              Zápis do obchodního rejstříku obsahuje

 1. obchodní jméno
 2. sídlo
 3. IČO
 4. předmět podnikání
 5. právní formu podnikání
 6. jména jednatelů společnosti
 7. výše základního kapitálu
 8. společenská smlouva

 

ZALOŽENÍ firmy je sepsáním společenské smlouvy, VZNIK firmy je zapsáním do obchodního rejstříku

Cíl  podnikání = zhodnocení vloženého kapitálu = dosažení zisku a jeho maximalizace !!!

 

Zánik podniku

a/ s likvidací (podnik zanikne) – soustředí se zbylé peněžní prostředky a rozprodá se majetek, z těchto prostředků se zaplatí dluhy vůči státu, zaměstnancům a dodavatelům, zbylé peníze se rozdělí majitelům

 • dobrovolné ukončení společnosti – úpadek (v důsledku neschopnosti platit zaměstnancům, státu = konkurz – soudně) – jmenuje se likvidátor, ten má povinnost jednat za spol., mít pod kontrolou účetnictví, až do výmazu z obchodního rejstříku.
 • konkurz – soudní řízení, jehož cílem je, aby z majetku dlužníka, který je v úpadku, bylo dosaženo poměrné uspokojení věřitelů

– konkurz může být prohlášen jak na návrh věřitelů, tak i dlužníka

– podnik dnem prohlášení konkurzu ztrácí právo nakládat

s majetkem tvořící majetkovou podstatu

– konkurz probíhá buď formou dražby, nebo mimo dražbu, může se

stát, že dojde k vyrovnání mimo konkurz

 

b/ bez likvidace – majetek podniku přechází na jiný podnik – podnik pokračuje v činnosti

O prodeji podniku – podíly, akcie koupí jiná firma

Fúze (sloučení podniků) s jiným podnikem

 • a/ sloučením – Společnost A -zanikající podepíše smlouvu o fúzi se společností B která přijímající kapitál = 2 firmy se sloučí
 • b/ splynutím – Společnost A – zanikající podepíše smlouvu o fúzi se společností B která také je zanikající = 2 zanikající firmy splynou v jednu

Rozdělení podniku na více podniků

 • Sloučením: Př: Společnost A – zanikající vypracuje projekt rozdělení se společností B a C které již existují
 • Založením nových společností Př: Společnost A – zanikající vypracuje projekt rozdělení a společností B a C které jsou nastupující = nově vzniklé
 • Kombinace sloučením a založením: Př: Společnost A – zanikající vypracuje projekt rozdělení se společností B, která je již existující a se společností C, která je nastupující = nově vzniklá

 

Faktory vedoucí k dosažení zisku

 • snižování nákladů
 • zvyšování produktivity práce
 • zajištění stabilní pracovní síly
 • využívání modernizace a špičkové techniky
 • zvyšování cen v závislosti na makroekonomických vlivech (-inflace)
 • zlepšování organizace práce a řízení (-logistika)
 • úspěšný konkurenční boj
 • úspěšná marketingová strategie

 

Členění firem (podniků)

  1. členění podle forem vlastnictví

a/ organizace státní – majetek je ve vlastnictví státu:

 • rozpočtové – jejich činnost je nezbytná pro chod hospodářství, nepřináší žádný zisk, jsou hrazeny ze státního rozpočtu

        (zdravotnictví, armáda, školství, policie)

 • hospodářské – jejich činnost přináší zisk (dráhy)
 • příspěvkové – činnost v oblasti kultury sdělovacích prostředků, tam platí – příjmy nestačí pokrýt náklady – rozdíl je

          hrazen ze státního rozpočtu (televize, rozhlas)

b/ družstva – majetek vzniká sdružením prostředků členů a z hospodaření družstva

c/ podniky soukromé – majetek ve vlastnictví soukromé osoby

d/ podniky smíšené – vznikají smlouvou právnickou osobou ČR a zahraničním partnerem

e/ podniky ostatní – církve, neziskové organizace.

 

 

PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ FORMY PODNIKŮ

státní A družstva B soukromé C obchod. spol. D jiné E

státní podnik                      zemědělská                 – s registrací u                    veřejná                        – společný podn.

výrobní                       živn. úřadu                        akciová                        zájmově združ.

spotřební                                                                spol. s.r.o.

bytová                         – se zapsáním                     komanditní                 – podniky se

jiná                              do obchodního                                                       zahraniční

rejstříku                                                                  majetkovou

činností

 

 1. podle výkonu

a/ podniky, které vyrábějí hmotné statky (zemědělské, těžební)

b/ podniky poskytující služby (osobní i věcného charakteru)

 

 1. dělení podle velikosti – podle počtu zaměstnanců

a/ malá organizace  – do 25 zaměstnanců

b/ velká organizace – od 26 zaměstnanců

 

 1. dělení podle právní a organizační formy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!