Podnik a podnikání – maturitní otázka z ekonomie (3)

 

   Otázka: Podnik a podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): veronika

 

Organizace – neboli PO

 • Ziskové organizace (podniky)
  • Jejich účelem je právě podnikání, to znamená dosahování zisku

 

 • Neziskové organizace
  • Vznikají proto, aby zvýšili kulturní, vzdělanostní nebo bezpečnostní úroveň ve společnosti
  • Jejich prvotním účelem není dosažení zisku
  • Armáda, policie, charitativní organizace, základní školy, atd.

 

 

Podnikání je soustavná činnost, která je provozována:

 • Samostatně (co bude vyrábět a jaké služby bude poskytovat, si podnikatel určuje sám)
 • Vlastním jménem (ve styku s ostatními podnikateli a zákazníky používá své vlastní jméno)
 • Na vlastní účet (znamená, že podnikatel hradí veškeré náklady, které podnik přináší, a také mu připadají veškeré výnosy z jeho podnikání)
 • Za účelem dosažení zisku (důvodem podnikání je snaha o dosažení zisku)

 

Právní formy podnikání:

Podnikatel může být buď:

 • Fyzická osoba
  • je to člověk jako takový
  • FO může podnikat pouze v případě, že splňuje určité podmínky
  • Např. dosažení věku 18 let, trestní bez úhonnost, způsobilost k právním úkonům
  • Nejčastější způsob podnikání FO je tzv. živnostenské podnikání
  • FO podnikají jako jednotlivci – to znamená, že každá FO je odpovědná sama za sebe a plně ručí za případné ztráty

 

 • Právnická osoba
  • Je to uměle vytvořený subjekt, který vznikne tak, že se dohromady spojí více FO
  • Pokud podnikatel chce podnikat jako PO, může založit obchodní společnost nebo družstvo
  • Obchodní společnosti se pak dále dělí na: akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a veřejnou obchodní společnost
  • Stát může založit státní podnik
  • Důvod podnikání jako PO je možnost jít do podnikání s dalšími lidmi a nezůstat v tom, jak se říká sám
  • Název nesmí být zaměnitelný či vulgární a musí obsahovat označení právní formy podnikání

 

Živnostenský rejstřík:

Živnostenský rejstřík vedou Živnostenské úřady, které najdeme v pověřených městských úřadech.

Živnostenský rejstřík je veřejný seznam. To znamená, že je veřejně přístupný a mohou do něj nahlížet všichni.

Veřejně přístupné jsou téměř všechny údaje, kromě rodného čísla a přehledu o uložených pokutách.

Podnikatel se prokazuje výpisem ze ŽR.

 

Ve výpisu ze ŽR najdeme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení, datum narození podnikatele a jeho bydliště
 • U zahraniční osoby bydliště mimo území v ČR
 • Obchodní firmu, IČO – pokud ho má
 • Předmět podnikání
 • Místo podnikání
 • Doba platnosti koncese
 • Den vzniku živnostenského podnikání
 • Datum vydání výpisu

 

Osobní obchodní společnosti

 • Jsou charakteristické tím, že společníci v nich ručí za závazky společnosti neomezeně – i svým soukromým majetkem
 • Také nemají stanovenou výši vkladu

 

Kapitálové obchodní společnosti

 • Společníci buď vůbec neruší za závazky společnosti, nebo ručí pouze do výše nesplacených vkladů
 • Ale je zde určena výše vkladu

 

Hospodářská soutěž

 • Je základním principem zdravé a fungující tržní ekonomiky
 • Její podstata spočívá ve vzájemné konkurenci jednotlivých podniků
 • Podniky soutěží o přízeň zákazníků pomocí ceny, lepší kvality, úrovně služeb
 • Autoritou, která by měla nastavit základní pravidla hospodářské soutěže a postihovat její porušení je stát
 • O dodržování pravidel se stará Úřad na ochranu hospodářské soutěže (Antimonopolní úřad)

 

 • Způsoby porušování pravidel hospodářské soutěže
  • Nekalá soutěž
  • Zakázané dohody neboli Kartelové dohody
  • Zneužití dominantního postavení na trhu – oligopoly, monopoly

 

Nekalá soutěž

 • Principem je konkurenční jednání mezi podnikateli, které je v rozporu se základními etickými principy podnikání
 • Patří zde: klamavá reklama, klamavé označování zboží či služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušení obchodního tajemství atd.

 

Zakázané dohody

 • V praxi se používá pojem kartelové dohody
 • Jde o tajnou dohodu mezi soutěžiteli
 • Účelem je poškodit zákazníka a to tak, že si soutěžitelé mezi sebou například rozdělí trh, uplatňují stejně vysoké a nevýhodné ceny, brání vstupu do odvětví jiným soutěžitelům
 • Konkurence se tím to způsobem výrazně oslabí a podniky si rozdělí zisk

 

Zneužití dominantního postavení na trhu

 • Jde o situaci, kdy se konkurenti organizačně spojím například formou fúze (ze 2 podniků vznikne 1)
 • Výsledkem je vznik silného subjektu na trhu, který ohrožuje konkurence schopnost
 • Takové situaci se říká oligopolní tržní struktura (na trhu existuje pouze několik velmi silných konkurentů)
 • Existuje také monopol (= trh ovládá jediný nabízející)
 • Dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří na trhu dosáhli méně než 40% tržního podílu
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!