Podnik a podnikání – otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnik a podnikání

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Luu

 

 

Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti

Podnikání – soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

 

 

Právní úprava podnikání

–          Obchodní zákoník

–          Občanský zákoník

–          Živnostenský zákon

–          Zákon o státním podniku

 

Podnikat může:

1) FO – občan starší 18 let, bezúhonný a se způsobilostí k právním úkonům

2) PO – organizace vytvořená lidmi a je nositelem určitých práv a povinností (výrobní podnik, banka)

3) Stát – může zakládat právnické osoby (České dráhy, Lesy České republiky)

 

Podnikatelem je FO, která:

1)      Soukromě podniká (živnostník)

2)      Je majitelem PO, která podniká

 

K podnikání potřebuje PO i FO:

Oprávnění – potřebují výpis ze živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku -> seznam všech živností v daném regionu, vedený u městského či krajského ŽÚ

Vznik podniku – zápisem do obchodního nebo živnostenského rejstříku

Zánik – výmazem z rejstříku

Založení – na základě dokumentu (společenská, zakladatelská smlouva)

Obchodní rejstřík: seznam všech PO a FO vedených u rejstříkového soudu ve městě krajského soudu a je volně přístupný

 

Podnikatelský záměr (před rozhodnutím podnikat)

 1. NÁPAD – vlastní, společníků, z podnětu situace, ve které se ocitneme, odvozen od schopnosti
 2. PRŮZKUM – každý nápad je třeba ověřit z hlediska zájmu o statek (službu)
 3. PLÁN REALIZACE – podnikám sám, se společníky, výrobní faktory, rozsah podnikání
 4. ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET – kolik peněz a kde je získám?, stanovení předběžných N, V, Z
 5. POSOUZENÍ REÁLNOSTI – v úvahu náklady obětované příležitosti, bude zisk dostatečný?, budeme mít na výplaty zaměstnancům?, budeme schopni získat potřebné finance?
 6. ZALOŽENÍ PODNIKU – určitá právní norma, administrativní a registrační požadavky (ZP, FÚ,SSZ)

 

Živnost soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podmínky:

1)      Všeobecné – zletilost (18+), způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (výpis z TŘ)

2)      Specifické (zvláštní) – odborná způsobilost, spolehlivost, souhlas určitého ministerstva, ČNB

 

Druhy živností:

1)      Živnosti ohlašovací

 • Řemeslná
 • Vázaná
 • Volná

 

2)      Živnosti koncesované

Řemeslná živnost

 • Zedník, instalatér, truhlář…
 • Doklad o vzdělání – není potřebná praxe
 • Vzdělání lze nahradit 6letou praxí
 • Vystudovaný příbuzný obor + roky praxe

 

Vázaná živnost

 • Provozování lanovek, výroba jedů, revize plynových spotřebitelů, autoškola
 • Živnostenský list, SŠ, VOŠ, VŠ + nutná určitá doba praxe

 

Volná živnost

 • Maloobchod, velkoobchod, cestovní agentura
 • Stačí splnit všeobecné podmínky

 

Živnosti koncesované

 • Soukromý detektiv, směnárenská činnost, taxi služba, výroba a prodej zbraní
 • Povolovány na určitou dobu (spec. Odborná způsobilost + spolehlivost + schválení stát. orgánu (ministerstva)

 

Obchodní společnosti:

–          Jsou PO

–          Vznikají zápisem do OR

–          Jsou evidovány u FÚ, SSZ, ZP

Cíl: podnikání a dosažení zisku (ve větším rozsahu)

 

Druhy obchodní společnosti:

1)      Veřejná obchodní společnost                                                                  Osobní

2)      Komanditní společnost

3)      Společnost s ručením omezeným

4)      Akciová společnost                                                                                      Kapitálové

Osobní – za závazky společnosti ručí všichni nebo někteří společníci celým svým osobním majetkem

Kapitálové – ze zákona je určena povinná výše základního kapitálu

 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST – V.O.S.

–          Zakladatelé min. 2 osoby, uzavírají společenskou smlouvu (musí obsahovat název, sídlo, předmět a zakladatele)

Statutární orgán – subjekt, který za společnost jedná, všichni mohou jednat jménem společnosti (pokud smlouva neurčí jinak), zisk se dělí rovným dílem (pokud smlouva neurčí jinak), vklad není povinný, za závazky ručí každý společník celým svým osobním majetkem

 

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST – K.S.

–          Zakladatelé min. 2 osoby, které mají rozdílné právní postavení

a)      Komplementář(i) – statutární orgán, který řídí společnost a jedná jejím jménem, za závazky ručí celým svým majetkem

b)      Komanditista(té) – minimální vklad 5 000,-, za závazky ručí do výše vkladu, nemůže jednat jménem společnosti

Společenská smlouva – obsah stejný jako u V.O.S. + rozdělení společníků a výše vkladu

Rozdělení zisku – podle zákona nebo podle smlouvy

 1. Krok      50% komplementáři

50% komanditisté

 1. Krok      komplementáři rovným dílem

Komanditisté podle výše vkladu

–          Společenská smlouva může případně upravit rozdělení zisku jinak

 

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM – S.R.O.

–          Společníci – 1-50

–          1 – zakladatelská listina

–          2 a více – společenská smlouva

–          ZK – minimálně 200 000,-

–          Společník minimálně 20 000,-

–          Za své závazky odpovídá společnost celým svým majetkem, ale společník jen do výše vkladu

–          Povinně-rezervní fond

 

Rozdělení zisku – dle vkladu

Orgány společnosti:

a)      Valná hromada – schází se minimálně 1x za rok, nejvyšší orgán, rozhoduje o zvýšení (snížení) ZK, schvaluje roční účetní závěrku, jmenuje a odvolává jednatele a členy dozorčí rady, schvaluje rozdělení zisku

b)      Jednatel(é) – jednají za společnost (statutární orgán) – zapisuje se do OR, vedou účetnictví

c)       Dozorčí rada – pokud ji smlouva stanoví, dohlíží na činnost jednatelů, alespoň 3 členové

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST – A.S.

–          Zakladatelé – 1 – PO – zakladatelská listina

– 2 a více – zakladatelská smlouva

–          Společnost, kde ZK je rozdělen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě (částka a druh akcie)

–          Akcie = majetkový cenný papír, vyjadřuje podíl na majetku a.s.

–          Akcionář = majitel akcií

 

Akcionářská práva

1)      Účast a hlasování na valné hromadě

2)      Právo na dividendu = podíl na zisku společnosti

Souhlas valné hromady                               a             a.s. musí mít zisk

3)      Podíl na likvidačním zůstatku (při zániku a.s.)

–          ZK – při vzniku a.s. minimální výše je:

1)      2 000 000,- – a.s. vzniká bez veřejné nabídky akcií (zakladatelé splatí sami tuto částku)

2)      20 000 000,- – a.s. vzniká tzv. veřejnou nabídkou akcií (akcie jsou nabízeny k veřejnému prodeji, pokud zakladatelé nevyužijí možnost 1)

–          a.s. povinně tvoří rezervní fond

–          za závazky a.s. odpovídá celým svým majetkem, akcionáři neručí vůbec

 

Orgány a.s.:

a)      Valná hromada – tvoří ji všichni akcionáři, nejvyšší orgán, rozhoduje o rozdělení zisku a o snížení (zvýšení) ZK, schvaluje roční účetní závěrku, volí a odvolává členy představenstva a dozorčí rady

b)      Představenstvo (správní rada) – statutární orgán, řídí společnost mezi valnými hromadami, zapisuje se do OR, v čele předseda, vede účetnictví, vypracovává roční účetní závěrku

c)       Dozorčí rada – je povinná, kontroluje činnost představenstva, musí mít alespoň 3 členy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!