Podnik a podnikání – maturitní otázka

podnik

 

Otázka: Podnik a podnikání

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): fabi1893

 

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. S platností od 1.1.2014
 • Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník – od 1.1.2014 zrušen a nahrazen Zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.)
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších novel.
 • Zákoník práce
 • Daňové zákony

 

PODNIKÁNÍ

 • Podnikání je definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

 

PODNIKATEL

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

podnikat může:

 • FO (občan) – musí mít právní osobnost (nabývá práva a povinnosti)
 • PO (organizovaný útvar, instituce) – také nabývá právní osobnost
 • stát – je právnickou osobou, která zakládá další PO

 

CHARAKTERISTICKÉ RYSY PODNIKATELE

 • 1) Právní subjektivita – podnikatel vstupuje do právních vztahů svým jménem
 • 2) Určuje si samostatně rozsah činnosti (předmět činnosti)
 • 3) Nese podnikatelské riziko
 • 4) Hospodaří s majetkem
 • 5) Vede účetnictví
 • 6) Rozhoduje o umístění podniku, o tom, co bude vyrábět, vychází ze situace na trhu a zákony. Rozhoduje o vnitřním uspořádáním podniku.

 

Živnostenský rejstřík

 • seznam všech živností v daném regionu
 • vedený u městského nebo krajského živnostenského úřadu

 

Obchodní rejstřík

 • veřejný seznam všech podnikajících právnických osob (a FO podnikajících ve větším rozsahu)
 • vedený rejstříkovým soudem

 

PODNIK

 • soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání
 • k podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit
 • firma (název) podnikatelského subjektu se obvykle označuje celý podnik

 

Druhy podniků

Podle předmětu činnosti:

 • výrobní podniky- např. Opavia-LU, Kofola, Škoda auto,..
 • obchodní podniky- Tesco, Globus, Okay…
 • dopravní a spojové podniky- TQM, Česká pošta, Vodafone…
 • peněžní podniky- Česká spořitelna, Česká pojišťovna…
 • službové podniky- kadeřnictví, opravny, servisy…..

 

Podle velikosti:

 • malý podnik- cca do 25 zaměstnanců
 • střední podnik – do 300-500 zaměstnanců
 • velký podnik- nad 500

 

Podle právní formy:

 • podniky jednotlivce-živnosti, jiní podnikatelé
 • obchodní společnosti- v.o.s.; k.s.; a.s.; s.r.o.
 • družstva
 • státní podniky- Česká pošta, České dráhy
 • ostatní formy podnikání- smlouva o sdružení, tichý společník, podnikání zahraničních fyzických a právnických osob, franchising.

 

Podle výkonů:

a) podniky poskytující statky

 • těžební např. těžba uhlí, kaolinu
 • zemědělské např. obilí, maso
 • energetické např. výroba energie
 • zpracovatelské např. potraviny, osobní automobily

b) podniky poskytující služby

 • např. obchod, policie, zdravotnictví, banky, školství.

 

Podnikatelský záměr

 • 1. nápad (odvozený od našich schopností)
 • 2. průzkum (musíme zjistit zájem o službu nebo statek)
 • 3. plán realizace – CO, KOMU, KDE A ZA KOLIK, JAK NA TO
  • (na základě průzkumu je nutné stanovit, jaké činnosti a jakým způsobem budou provedeny, jaké budou potřeba výrobní faktory)
 • 4. zakladatelský rozpočet
  • (výpočet předpokládaných N, V a HV; stanovení výše potřebných financí na zahájení činnosti – materiál, stroje, budovy, reklama, mzdy,…)
 • 5. posouzení reálnosti (zda je poptávka po produktech; zda je dostačující zisk, zda seženeme prostředky pro záměr,…)
 • 6. založení podniku

 

FORMY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

(ziskové organizace)

 • živnostníci
 • podniky zřízené podle zvláštních právních předpisů
 • obchodní korporace:

a) obchodní korporace:

 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • sr.o.
 • a.s.
 • evropská společnosti
 • evropské hospodářské zájmové sdružení

b) družstva

 • státní podniky

 

PODNIK JEDNOTLIVCE (ŽIVNOST)

 • všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
  • svéprávnost – způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost – dokládá se výpisem z trestního rejstříku
 • zvláštní podmínky provozování živnosti
  • odborná nebo jiná způsobilost,
  • praxe v oboru
  • založení živnosti probíhá na živnostenském úřadě
  • po splnění podmínek uhradí správní poplatek
  • po zápisu do živnostenského rejstříku se musí registrovat k placení daní a SZP (CRM)
  • podnikání je možné na základě podnikatelského oprávnění (dokladem je výpis z živnostenského rejstříku)

 

Rozdělení živností

OHLAŠOVACÍ

(živnostenské oprávnění vydáno automaticky po splnění všeobecných i zvláštních podmínek, podnikat lze ode dne ohlášení živnosti na ŽÚ)

a) živnosti volné

 • nutné pouze splnění všeobecných podmínek
 • v příloze č. 4 ŽZ definováno 80 oborů

b) živnosti řemeslné

 • je třeba prokázat odbornou způsobilost (výučním listem, nebo jiným dokladem o ukončení vzdělání)
 • praxe není požadována (vzdělání lze nehradit 6tiletou praxí v oboru
 • (kovářství, opravy silničních vozidel, řeznictví a uzenářství, pivovarnictví a         sladovnictví)

c) živnosti vázané

 • odborná způsobilost upravena zvláštními předpisy specifickými pro obor živnosti
 • požadována určitá délka praxe
 • (geologické práce, oční optika, autoškola, horská průvodcovská činnost, vedení   účetnictví,…)

 

KONCESOVANÉ

 • oprávnění k podnikání je koncesní listina
 • odborná způsobilost k podnikání je dána zvláštními předpisy – jsou uvedeny u každého oboru zvlášť
 • koncese je udělena na určitou dobu, pro určité území (vydávají se v omezeném počtu)
 • nutný souhlas státního orgánu
 • (činnosti s vysokým rizikem ohrožení života, zdraví, majetku, např. směnárenská činnost, taxislužba, provádění trhacích a ohňostrojných prací,…)

 

ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTÍ:

(podnikání dle zvláštních předpisů):

 • nutná vysoká kvalifikace a určitá délka odborné praxe
 • nutné absolvování profesní zkoušky (atestace)
 • dohled vykonávají zvláštní profesní komory
  • lékaři, lékárníci, stomatologové,
  • veterinární lékaři,
  • advokáti, notáři, soudní exekutoři,
  • znalci a tlumočníci,
  • auditoři a daňoví poradci,
  • burzovní dohadci a makléři,
  • banky, pojišťovny, zajišťovny, pojišťovací agenti, penzijní fondy,
  • pořádání loterií a jiných podobných her,
  • hornická činnost,
  • výroba elektřiny, plynu nebo tepla,
  • zemědělství,
  • provozování dráhy a drážní dopravy,
  • provozování rozhlasového a televizního vysílání,
  • provozování letišť, letecké dopravy a leteckých prací
  • další

 

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

 • obchodní společnost = právnická osoba založená za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu

 

Postup (etapy) zahájení podnikání – 2 fáze:

1. ZALOŽENÍ:

 • Sepsání společenské smlouvy a její podpis všemi společníky (notářsky ověřenými)
 • (pokud je pouze 1 zakladatel = zakladatelská listina)
 • Složení základního kapitálu na účet u banky
 • Ocenění nepeněžních vkladů znalcem
 • Žádost o živnostenské oprávnění
 • Návrh na zápis do Obchodního rejstříku

2. VZNIK = zápis do OR

Základní rozdělení obchodních společností:

 • 1. osobní
  • vytvořeny a vlastněny 2 a více osobami
  • společníci se osobně zúčastňují podnikání
  • společně ručí za závazky společnosti
  • VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
  • KOMANDITNÍ SPOLEČNOST
 • 2. kapitálové
  • majetková účast společníků na podnikání
  • nemusí se osobně účastnit na podnikání
  • společníci neručí za závazky společnosti, resp. pouze do výše svého nesplaceného vkladu
  • SPOLEČNOST S RUČENÝM OMEZENÝM
  • AKCIOVÁ SPOLEČNOST

 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

 • zkratka veř. obch. spol., v. o. s.
 • minimálně 2 společníci
  • počet zakladatelů 2 FO nebo PO
  • Ručení společníků za závazky společnosti – společně, nerozdílně celým svým majetkem
  • výše základního kapitálu není stanovena
  • Řízení – společné (všichni mohou jednat a podepisovat smlouvy jménem společnosti)
  • Rozdělení zisku/ztráty rovným dílem

 

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

 • zkratka kom. spol., k. s.
 • zakládána 2 skupinami společníků: komplementáři x komanditisté
 • počet zakladatelů 1 + 1
 • Ručení společníků za závazky společnosti:
  • komplementáři – celým svým majetkem
  • komanditisté – do výše svého vkladu (vklad podle společenské smlouvy)
 • výše základního kapitálu není stanovena
 • Řízení – 100% komplementáři
 • Rozdělení zisku/ztráty:
  • zisk 1 : 1, dále kom-áři rovným dílem a kom-isté podle výše vkladů
  • ztráta – kom-áři rovným dílem

 

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

 • zkratka spol. s r. o., s. r. o.
 • počet zakladatelů min. 1
 • Ručení společníků za závazky společnosti:
  • společně a nerozdílně do výše vkladů
 • výše základního kapitálu:
  • 1 Kč
 • Orgány společnosti
  • valná hromada – nejvyšší orgán (minimálně 1x/rok)
  • jednatel(é)– statutární orgán
  • dozorčí rada – nepovinná
 • Rozdělení zisku podle poměru obchodních podílů (výše vkladů)

 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

 • zkratka akc. spol., a. s.
 • s. je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
 • akcie je cenným papírem, který představuje výši vloženého majetku.
 • vlastník akcie se stává akcionářem společnosti.
 • s akcií jsou spojena práva akcionáře (společníka) podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
  • počet zakladatelů: min. 1 PO nebo 2 FO
 • Ručení – akcionáři za závazky společnosti neručí
 • výše základního kapitálu:
  • 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR

Orgány společnosti

 • dualistický systém řízení – stávající systém (valná hromada, představenstvo, dozorčí rada)
  • valná hromada – nejvyšší orgán
  • představenstvo – statutární orgán
  • dozorčí rada – min. 3 členy
 • monistický systém řízení – společnost bude řídit statutární ředitel (místo představenstva) a jeho činnost kontroluje správní rada
 • Rozdělení zisku podle poměru jmenovité hodnoty akcií k hodnotě všech akcií

 

DRUŽSTVO

 • není obchodní společnost
 • „společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajištění hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů“
 • musí obsahovat označení družstvo
 • počet zakladatelů min. 3 osoby
 • Ručení členů za závazky družstva – neručí
 • výše základního kapitálu min. 50 000 Kč
 • Orgány družstva:
  • členská schůze – nejvyšší orgán
  • představenstvo – statutární orgán
  • kontrolní komise – min. 3 členy
 • Rozdělení zisku podle výše členského vkladu

 

Neziskové organizace

 • organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele
 • zisk mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů

 

Druhy neziskových organizací:

 • státní neziskové organizace
 • nestátní neziskové organizace

 

Státní neziskové organizace

 • organizace zřizované státem, krajem, obcemi

Organizační složky

 • zabývají se řízením společnosti, vědou, vzděláním, obranou (ALE nejsou právnickými osobami)
 • výdaje jsou financovány zřizovatelem (omezený rozpočet)
 • příjmy jsou odváděny zřizovateli

Příspěvkové organizace

 • působí v oblasti kultury a vzdělávání, zdravotní péče (jsou právnickými osobami)
 • výdaje hradí ze svých příjmů, které časti nestačí (rozdíl hradí zřizovatel)

 

Nestátní neziskové organizace

 • právnické osoby zajišťující obecně prospěšné činnosti
 • zdrojem majetku jsou příspěvky od členů, vedlejší hospodářská činnost, dary,…..
 • spolky (korporace) – dobrovolné sdružení za účelem zájmové činnosti (Sokol, Rybářský svaz, Spolek zahrádkářů…)
 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy – pro poskytování různých druhů veřejně prospěšných služeb nebo činnosti v oblasti vědy, zdraví, vzdělávání,…
 • nadace – k veřejně prospěšným nebo dobročinným účelům
 • nadační fondy – na rozdíl od nadace jsou dočasné
 • evidované právnické osoby (církevní)

 

Podnikové činnosti

 • Hlavní činnost podniku
  • činnost na kterou má podnik oprávnění
  • výroba, obchod, služby, veřejné činnosti
 • Hospodaření s oběžným majetkem
 • Hospodaření s dlouhodobým majetkem
 • Hospodaření se zaměstnanci
 • Prodejní činnost
 • Podpora prodeje a marketing

 

Okolí podniku

 • podnik je prvkem soustavy hospodářství
 • ostatní prvky, které mají k podniku vztah, tvoří jeho okolí
 • EKOLOGICKÉ OKOLÍ
 • TECHNICKÉ OKOLÍ
 • SPOLEČENSKÉ OKOLÍ
 • EKONOMICKÉ OKOLÍ
  • vztah k ostatním podnikům
  • vztah k peněžním ústavům
  • vztah k pojišťovně
  • vztah k finančnímu úřadu
  • vztah k obci
  • vztah k státu
  • mezinárodní vztahy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy