Podnikání a podnik – ekonomie (2)

 

   Otázka: Podnikání a podnik

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): sichajda

 

 

 

 

Pojem podnikání

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Právní normy upravující podnikání:

– Obchodní zákoník – upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a jiné vztahy související s podnikáním

– Živnostenský zákon – upravuje podmínky živ. podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním

– Občanský zákoník – upravuje občanskoprávní vztahy, zejména ochranu osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Dále upravuje majetkové vztahy FO a PO, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem

– Zákoník práce – uzákoňuje právo na práci a svobodnou volbu zaměstnání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a ochranu proti nezaměstnanosti. Řeší pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

 

Podnikatel

Podnikatel je právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí určitou činnost svým jménem, na vlastní účet a s úsilím dosáhnout zisku.

 

Pojem podnikatele vymezuje obchodní zákoník, podle tohoto zákona je podnikatelem:

a)      osoba zapsaná v obchodním rejstříku

b)      osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

c)      osoba, která podniká na základě jiného než živ. oprávnění podle zvláštních předpisů

d)     fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

 

Podnikat mohou:

 

 1. fyzické osoby, tj. občané
 • podnikatelé – podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona a podnikající na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů (lékaři, veterináři apod.)
 • zaměstnanci – osoby schopné vstupovat do pracovněprávních vztahů se svými zaměstnavateli. Zde se řídíme zákoníkem práce.

 

 1. právnické osoby, tj. skupiny lidí (společenské útvary), které jsou považovány za samostatný subjekt práv a závazků. Právnickými osobami jsou podle zákona:
 • obchodní společnosti – dle obchodního zákoníku se jedná o:

–          veřejnou obchodní společnost (v. o. s.)

–          komanditní společnost (k. s.)

–          společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

–          akciovou společnost (a. s.)

 • družstva – zemědělská, bytová, stavební, spotřební, výrobní atd.
 • státní podniky – dle zákona o státním podniku

 

Cíle podnikání:

– základní cíl podniku – maximalizace zisku

– alternativní cíle podniku – dosažení konkurenční výhody, maximalizace příjmů,

minimalizace nákladů, získání věrnosti zákazníků, pronikání na nové trhy….atd.

 

Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon.

Obchodní rejstřík je veden soudem .

 

Pro právnické osoby je zápis do obchodního rejstříku povinný.

 

Do obchodního rejstříku se zapisují:

 1. obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby (např. státní podniky atd.)
 2. zahraniční osoby
 3. fyzické osoby – zapisují se dobrovolně

 

Fyzická osoba se zapisuje do obchodního rejstříku povinně, jestliže:

–          výše jejích výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě jdoucí účetní období 120 milionů

–          pokud jí to ukládá zvláštní předpis

 

Do obchodního rejstříku se zapisují tyto údaje:

–          firma (obchodní jméno), u PO sídlo, u FO bydliště a místo podnikání

–          identifikační číslo

–          předmět podnikání

–          právní forma podnikání

–          statutární orgány

–          prokura

–          základní kapitál

–          vklady společníků atd.

 

Předpoklady podnikání

 1. kapitálová vybavenost (nebo alespoň schopnost kapitál získat)
 2. osobnostní vlastnosti podnikatele (podnikavost, vytrvalost, umění rozhodovat se, vést lidi, jednat s lidmi, organizační schopnost, …)
 3. znalosti (v daném oboru podnikání a také zákonů upravujících daný obor)

 

Podnikatelský záměr

1) Nápad – hlavní myšlenka, která stojí na začátku podnikání

Po nápadu:

a) průzkum trhu – zjištění poptávky

b) stanovení činnosti a způsobu jejího provádění dle průzkumu trhu

c) stanovení potřeby výrobních faktorů dle prováděné činnosti

d) posouzení reálnosti podnikatelského záměru

 

Podnik

Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání.

 

Znaky podniku:

1)    Právní samostatnost– tj. právní subjektivita. Právní subjektivitou rozumíme právo podniku vstupovat do právních vztahů, svým jménem uzavírat kupní smlouvy, prodávat, pronajímat, nakupovat atd.

2)    Hospodářská – ekonomická samostatnost– podnik samostatně hospodaří a rozhoduje o všech otázkách týkajících se provozu podniku

 

Cíle podniku:

–          trvalé dosahování zisku

–          minimalizace nákladů

–          maximalizace obratu

–          sociální program (péče o zaměstnance)

–          ochrana ŽP

–          dobré jméno podniku (goodwill)

–          zvyšování vlivu v regionu

–          inovace a modernizace výrobních procesů a výrobků

–          snaha dlouhodobě přežít

 

Členění podniků:

 

 1. Podle předmětu činnosti:

– výrobní podniky- např. Opavia-LU, Kofola, Škoda auto,..

– obchodní podniky- Tesco, Globus, Okay…

– dopravní a spojové podniky- TQM, Česká pošta, Vodafone…

– peněžní podniky- Česká spořitelna, Česká pojišťovna…

– službové podniky- kadeřnictví, opravny, servisy…..

 

 1. Podle velikosti:

– malý podnik- cca do 25 zaměstnanců

– střední podnik – do 300-500 zaměstnanců

– velký podnik- nad 500

 1. Podle právní formy:

– podniky jednotlivce-živnosti, jiní podnikatelé

– obchodní společnosti- v.o.s.; k.s.; a.s.; s.r.o.

– družstva

– státní podniky- Česká pošta, České dráhy..

– ostatní formy podnikání- smlouva o sdružení, tichý společník,

 

Založení podniku:

Zahájení podnikání je dvoustupňové:

 

a)      založení obchodní společnosti – sepsání smlouvy mezi společníky,

společenská smlouva – podepsaná všemi zakladateli – notářsky ověřena

zakladatelská smlouva – popř. zakladatelská listina – v případě, že a.s. zakládá             jeden zakladatel – notářsky ověřena

Založená obchodní společnost ještě nemůže vstupovat do obchodních vztahů, protože z právního hlediska začne existovat až dnem zápisu do OR.

 

b)      vznik společnosti – dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

 

Jednání jménem podniku

Podnikatel-fyzická osoba jedná za podnik svým jménem. U většího podniku je potřeba určit, kdo může jménem podniku jednat. Takovým orgánem je statutární orgán.
Zástupcem podniku může být vlastní pracovník podniku nebo cizí fyzická nebo právnická osoba. Vlastní pracovník podniku může jednat jménem podniku v těchto případech :

 

 • vyplývá-li takové jednání z plnění jeho pracovních povinností na základě vnitřních předpisů podniku
 • na základě plné moci

 

1. Plná moc

 

Může být udělena :

 • pracovníkovi podniku, který není statutárním orgánem ani nemá oprávnění jednat na základě svého pracovního zařazení
 • občanovi, který není pracovníkem podniku ( např. advokát )
 • jinému podniku

 

Plnou moc má písemnou formu a musí v ní být uveden rozsah zmocnění. Rozlišujeme plnou moc speciální (jen na konkrétní úkon) a plnou moc generální (na všechny úkony).

 

Plná moc zaniká :

 • provedením úkonu
 • uplynutím času
 • odvoláním ze strany podnikatele
 • výpovědí ze strany zmocněnce
 • smrtí zmocněnce
 • zánikem podniku

 

Zvláštní formou plné moci je prokura.

 

2. Prokura

Je nejširší plná moc udělovaná při provozu podnikatelské činnosti.

Charakteristické znaky prokury :

 • musí být vždy udělena pouze podnikatelem ( plná moc kýmkoliv )
 • uděluje se pouze fyzickým osobám ( plná moc fyzickým i právnickým osobám )
 • lze ji udělit pouze na úkony vyplývající z provozu podniku, prokurista nemůže nakládat s nemovitostmi. ( plná moc se může udělit na jakýkoli úkon )
 • udělení prokury musí být zapsáno v obchodním rejstříku ( plná moc se nezapisuje )
 • nositel prokury má označení prokurista ( nositel plné moci je zástupcem-zmocněncem)
 • prokura nemusí obsahovat rozsah zmocnění ( plná moc ano )

 

Zrušení a zánik podniku

 

Ke zrušení podniku může dojít:

1. Na základě dobrovolného rozhodnutí podnikatele:
– uplynutím doby, na kterou byl podnik zřízen
– dosažením účelu
– rozhodnutím společníkům
– přeměnou (fúzí, změnou právní formy, rozdělením)
– úmrtím majitele
2. Nuceně
– rozhodnutím soudu
– prohlášením bankrotu

– u FO je moment zrušení a zániku podniku totožný
– u PO je odlišný zánik, nastává dnem výmazu z OR a předchází mu zrušení to má 2 podoby:

 • bez likvidace – podnikatel se rozhodne k transformace společnosti v jinou právní formu, k rozdělení společnosti nebo fúzí s jiným podnikatelem, podnik stále existuje, ale jako jiný právní subjekt
 • s likvidací – kapitál zanikajícího podniku nepřechází na nového právního nástupce, vstup do likvidace se zapisuje do OR, jménem společnosti jedná likvidátor, jmenovaný statutárním orgánem, jeho jméno je v OR, likvidátor vypořádává závazky podniku, zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace předlužení podniku = podnik není schopný pokrýt závazky svým majetkem, podává návrh na zahájení konkurzního řízení.

 

Zrušení podniku – tj. rozhodnutí příslušného orgánu o tom, že podnik přestane existovat

Zánik podniku – zanikne dnem, kdy byl proveden jeho výmaz z obchodního rejstříku

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!