Podnikání a podnik – maturitní otázka

 

Otázka: Podnikání a podnik

Předmět: Podnikání, Ekonomie

Přidal(a): terezaaa

 

 

Podnikání a podnik

 • je soustavná samostatná činnost prováděná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem zisku

 

Podstata podnikání:

je samostatné rozhodováno podnikatele:

 • oboru podnikání
 • kde budu podnikat, místo podnikání
 • organizace podniku
 • kolik zdrojů do své činnosti vložím a kolik získám
 • jak použiji získané prostředky (jak je rozdělím)
 • jakou právní formu pro svoji činnost zvolím

 

Znaky podnikatele:

1) samostatnost

 • majetková
 • právní
 • ekonomická

 

2) vymezení předmětu podnikání

 

3) nese riziko podnikání

 • podnikatelské
 • provozní

 

4) hospodaří s majetkem podniku

5) povinnost vést účetnictví

6) za účelem dosažení zisku

 

Fyzické osoby

 • podnikají na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny
 • podnikání začíná od zapsání do živnostenského rejstříku

 

Právnické osoby

 • mohou podnikat také na základě živnostenského listu
 • osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu
 • společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku

 

Právní normy upravující podnikání:

 • Obchodní zákoník
 • Živnostenské zákoník
 • Občanský zákoník
 • Zákoník práce
 • Zákon o dani z příjmu
 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o státním podniku
 • Zákon o ochraně spotřebitele

 

Obchodní zákoník

 • upravuje vztahy mezi podnikateli
 • je to norma speciální, proto se musíme i na Občanský zákoník

 

Obchodní zákoník se dělí na:

1) OBECNÁ USTANOVENÍ

(vymezení pojmů podnikání, podnikání zahraničních osob v ČR, účetnictví podnikatelů, věcná a osobní působnost zákona)

 

2) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVA

(obecná ustanovení o obchodních společnostech, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo)

 

3) OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

(kupní smlouvy, smlouvy o dílu, zvláštní ustanovení pro obchodní závazkové vztahy v mezinárodním obchodu)

Obchodní rejstřík

 • je to veřejný seznam, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích
 • vede ho rejstříkový soud
 • za zápis se platí poplatek ve výši 5000 Kč
 • má funkci konstitutivní (=základní, podstatnou)
 • zápisem vznikají PO a je pro ně povinný
 • součástí je také sbírka listin – zakladatelské dokument, jejich pozdější změny, rozhodnutí o volbě jmenování, odvolání nebo ukončení funkce osob
 • ve sbírce listin musí být uloženy podpisové vzory oprávněných osob

 

Do obchodního rejstříku se zapisují:

 • obchodní společnosti a družstva
 • některé podnikající zahraniční osoby
 • fyzické osoby, které požádají o zapsání do obchodního rejstříku
 • firma (obchodní jméno)
 • u PO sídlo
 • u FO bydliště, jméno příjmení, rodné číslo, IČO – přidělí jej rejstříkový soud
 • předmět podnikání, činnost
 • právní forma (a. s., s. r. o., …)
 • jméno a bydliště prokuristy (= je zvláštní plná moc)

 

Podnik

 • je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
 • hmotné: budovy, stroje, auta
 • nehmotné: vědomosti, dobré jméno, licence, software, know-how
 • osobní složky: kvalita a schopnosti pracovníků podniku
 • k podniku náleží také práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku:
 • podnik jako celek má určitou hodnotu, která se tvoří oceněním jeho složek
 • je základní složkou národního hospodářství
 • je vymezen v obchodním zákoníku
 • vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování
 • cizí kapitál tvoří půjčky a úvěry
 • při své činnosti podnik vynakládá výrobní činitele, jejich spotřeba vyjádřena v penězích = náklady
 • ze své činnosti získává výkony vyjádřené v penězích = výnosy
 • podniky jsou ziskovými organizacemi, své náklady hradí z výnosů, výnosy jsou obvykle větší než náklady
 • rozdíl je výsledek hospodaření

 

Členění podniku

1) podle předmětu činnosti

(výrobní podniky, obchodní podniky, dopravní a spojové podniky, peněžní podniky, službové podniky)

 

2) podle velikosti

 • malý podnik (cca do 25 zaměstnanců)
 • střední podnik (do 300-500 zaměstnanců)
 • velký podnik (nad 500)

 

3) podle dělby práce – podle příslušnosti k určitému odvětví

 

4) podle vztahu ke státnímu rozpočtu

 • podnikatelské činnosti (vytvářejí zisk)
 • organizace územněsprávních celků (školy, policie, soudy, ministerstva)

 

5) podle rozsahu působení podniku

 • místní podniky (řezník, kovář)
 • regionální podniky (noviny)
 • republikové podniky (ČSAD, ČD)
 • mezinárodní (Tesco, KFC)

 

6) podle formy vlastnictví

 • státní podniky (České pošta)
 • soukromé podniky
 • společné partnerské podniky (se společným vkladem)

 

7) podle právní formy – tj. podle toho, kdo a jakým způsobem podnik založil, kdo jej vlastní

 • podniky jednotlivců
 • obchodní společnosti
 • družstva
 • státní podniky
 • ostatní
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!