Podnikání a podnikatelské subjekty – maturitní otázka

 

   Otázka: Podnikání a podnikatelské subjekty

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Viola

 

Podnikání – činnost, která je provozována samostatně, soustavně, vlastním jménem, na vlastní účet, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku

 

Podnikání je upraveno právními normami:

  • Živnostenského zákona
  • Obchodního zákoníku
  • Občanského zákoníku

 

Podnikat mohou:

FO

– živnost, zapsány v Živnostenském rejstříku

mají dvojí způsobilost

– k právům a povinnostem

– od narození do smrti

 nemohou být odebrány

– k právním úkonům – neúplná (od 15-18 let, uzavírání prac.sml.)

– úplná (od 18 let)

 

PO – zapsány v Obchodním rejstříku

uměle vytvořené subjekty

– sdružení FO a Po – obchodní spol.

– účelové sdružení majetku – nadace, fondy

– celky územní samosprávy – obce

– ostatní – církve….

 

STÁT

U podnikání máme 2 druhy samostatnosti:    

Právní samostatnost – podnik na veřejnosti vystupuje pod svým jménem v právních vztazích

( uzavírá smlouvy,…) , má tedy určitá práva a povinnosti

Ekonomická samostatnost

– podnik na trhu vystupuje jako samostatný subjekt

– ze svých výnosů hradí náklady a měl by dosahovat zisku

– samostatně si určuje co bude vyrábět, kde, jak…….

 

Obchodní jméno (firma)   

Podnik jedná samostatně pod svým obchodním jménem, v praxi se nazývá firma. Musí se lišit od ostatních názvů, aby nedošlo k záměně podniků. Při vzniku se zapisuje do Živnostenského, Obchodního nebo jiného rejstříku.

FO – jméno + dodatek – osobní nebo věcný ( Stárek a syn=osobní; Karel Novák,obklady =věcný)

PO – jméno + právní forma ( ÚČTO s. r. o.)

 

Jednání jménem podniku

Podnik jedná s 3. osobami sám nebo prostřednictvím zástupce – zmocněnec, u většího podniku je třeba určit, kdo se takovým orgánem stane – statutární orgán

Statutární orgán- zapsaný v OR, může za podnik jednat ve všech věcech

– jednotlivec – ředitel, jednatel společnosti, výbor

– kolektiv  – představenstvo…, má ze zákona právo jednat jménem podniku

– může to být zaměstnanec podniku nebo cizí osoba

 

Zaměstnanec podniku může jménem společnosti jednat

– pokud to vyplývá z plnění jeho pracovních povinností (podpis faktur)

– na základě plné moci

 

Plná moc – projev dobré vůli, kdy podnikatel prohlašuje urč. osobu za svého zmocněnce

– uděluje se písemně

může být udělena

a) zaměstnanci podniku

b) osobě, která není zam. podniku ( právník)

c) jinému podniku

může být

a) speciální – na 1 určitou věc

b) generální – na všechny činnosti

 

zánik

a) odvoláním ze strany podniku

b) výpovědí ze strany zmocněnce

c) smrtí zmocněnce

d) zánikem podniku

e) uplynutím doby

f) provedením úkonu

 

Prokura – nejširší plná moc udělovaná při podnikání

prokurista – oprávněn ke všem úkonům kromě: rozprodávat majetek, zatěžovat ho

hypotékou

– zapisuje se do OR (výpisem z OR se prokazuje)

 

Podnikatelské subjekty

Organizace

Samostatně uspořádaný celek lidí a majetku, který vystupuje na veřejnosti svým jménem, uplatňuje svá práva a povinnosti.

 

Členění:

podle zaměření a způsobu hospodaření

ziskové – cílem je dosažení zisku,cíle jsou konkrétní a dají se změřit, (Škoda Auto)

neziskové – cílem není dosažení zisku, služby sociální povahy ( školy, armáda..)

 

podle forem vlastnictví

státní – rozpočtové

– školy, soudy, výzkum

– stát hradí veškeré náklady, příjmy se odvádějí do stát. pokl.

 

příspěvkové – divadla, kina

– výdaje hradí jak ze svých příjmů, tak i ze státního rozpočtu

státní organizace – ČD s.r.o., …..

  • soukromé
  • jiné – družstevní

 

podle velikosti

podle počtu zaměstnanců

malé – do 25 zam.

střední – do 500 zam.

velké – nad 500 zam

 

podle předmětu činnosti

zemědělské

průmyslové

obchodní

v peněžnictví

ve službách

 

podle právní formy

státní

družstva

soukromé

obchodní společnosti

ostatní

 

Obchodní živnosti

Živnost – podnikatelská činnost, která podléhá režimu živnostenského zákona

živností není – lékař, advokát, makléř, ….

subjekty – FO i PO, česká i zahraniční osoba ( musí splňovat i další podmínky)

 

Podmínky k provádění živností

všeobecné

18 let

– způsobilost k právním úkonům (OP)

– bezúhonnost – čistý trestní rejstřík v tom oboru, ve které chce podnikat

 

zvláštní – odborná nebo jiná způsobilost

Provozování živností průmyslovým způsobem
Velké podniky mohou mít jen jedno živnostenské oprávnění na určitý výkon prací – stavební firma – instalatér, zedník, … – každý může mít svou živnost

 

Živnostenský rejstřík

Veřejný seznam živností, který vedou živnostenské úřady, jsou zde zapsány živnosti v územním obvodu jejich působnosti

zapisuje se

– místo a předmět konání

 – druh živnosti

– provozovna

náležitosti – jméno, příjmení, obchodní jméno, sídlo firmy, IČO, …..

 

Rozdělení živností:

podle způsobu ohlášení

koncesované – na základě státního povolení – koncese (musí nabýt právní moci)

ohlašovací – stačí ohlášení na ŽÚ + výpis z rejstříku (místo živnostenského listu)

– lze provozovat ode dne ohlášení

volné –  není potřeba středního vzdělání – prodejce

řemeslné – potřeba vyučení v oboru – automechanik

vázané – potřeba jiné odbornosti než vyučení v oboru – oční optik

 

podle předmětu činnosti

obchodní – koupě zboží za účelem dalšího prodeje, cestovní kancelář

výrobní – výroba nábytku, …

  • může prodávat cizí výrobky, ale výroby musí převládat

poskytující služby – opravy věcí, přeprava osob, zboží, …

 

Přerušení živnosti

Živnost lze přerušit na jak dlouho chceme, pokud na více jak 6 měsíců, musíme oznámit živnostenskému úřadu

 

Zánik živnostenského oprávnění

Živnost zaniká smrtí podnikatele, zánik PO, uplynutím doby (pokud na urč. dobu) nebo rozhodnutím živnostenského úřadu – podnikatel o to sám požádá nebo nesplňuje podmínky nebo nastaly překážky

 

Odpovědný zástupce – FO, která nesplňuje zvl. podmínky – nemá splněnou délku praxe… nebo nemá povolen trvalý pobyt v ČR, musí mít svého garanta

 

Neoprávněné podnikání – provoz bez živnostenského oprávnění – mohou být pokuty

 

Povinnosti podnikatele – řádné označení provozovny, doklady o nabytí zboží, vystavování zboží při prodeji – do 50 Kč nemusí vystavovat, dodržování BEZOP, odvádět srážky OSSZ, ZP,…

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!