Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (2)

 

Otázka: Podnikání právnických osob

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Krakatit

 

 

*Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

* Forma podnikání právnických osob

=jsou obchodní společnosti.

 

Zahájení podnikání:

* Zahájení podnikání je dvoustupňové:

Obchodní společnost je právnická osoba založena za účelem podnikání více osob nebo ve větším rozsahu.

1. Založení obchodní společnosti (sepsání smlouvy mezi společníky)

2. Vznik obchodní společnosti (zápis do obchodního rejstříku)

 

Dělení Obchodních společností

Není nutný ze zákona vstupní základní kapitál, společníci ručí za závazky společnosti, neomezeně a osobně se podílí na řízení.

Jsou to ty, u nichž převažuje prvek majetkový nad prvkem osobním, podstatný je tedy majetkový vklad společníka do základního kapitálu obchodní společnosti, nikoli osoba společníka.

 

Osobní obchodní Společnosti dělíme:

Min.2 osoby podnikající pod společným jménem.

Není zde povinnost vytvářet základní kapitál, za závazky ručí společníci společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Min.2 osoby podnikající pod společným jménem, jeden společník je komansditista a druhý komplementář.

 

Komplementář:

ručí za závazky celým svým majetkem, je staturálním orgánem.

Komanditista:

Na řízení firmy se nepodílí osobně pouze jen kontroluje

 

Kapitálové obchodní společnosti dělíme :

Může být založena i jendou osobou, max. I 50

Může být založena i jednou osobou (ale musí být právnická), max. Počet není omezen

 

Založení a vznik obchodní společnosti

Zakladatelem obchodní společnosti může být fyzická nebo právnická osoba.

Společnost se zakládá společenskou smlouvou (pokud se jedná o akciové společnosti se nazýva zakladatelská listina).

Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku.

 

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti musí být v jednotkách české měny. Jeho výše se liší podle typu společnosti.

Vytváří se povinně v komanditní společnosti (platí jen pro komanditisty, nikoli pro komplementáře).

Ve společnosti s ručením omezeným (min. 200 000Kč).

V akciové společnosti (min. 2 mil Kč bez veřejné nabídky akcií, min. 20 mil Kč s veřejnou nabídkou akcií)

 

Orgány společnosti

Nejvyšší orgán – VALNÁ HROMADA

Statutární orgán – JEDNATELÉ

Kontrolní orgán – DOZORČÍ RADA

Je to označování nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby.

Schází se v různých intervalech, určených stanovami nebo zakladatelskou listinu.

Schází se alespoň jednou za rok.

 

Nejvyšší orgán Valná hromada

Představují statutární orgán společnosti, v případě, že je jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich.

 

Statutární orgán Jednatelé

Jednatelé jsou jmenování valnou hromadou a to buď z řad společníků či z řad jiných fyzických osob.

Jednatele jsou vždy povinni:

 1. zajistit řádné vedení předepsané evidence
 2. zajistit vedení účetnictví
 3. vést seznam společníků
 4. informovat společníky o záležitostech společnosti

 

Kontrolní orgán Dozorčí rada

Plní funkci kontrolního orgánu, členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou (musí být alespoň tři).

Členové dozorčí rady:

 1. dohlíží na činnost jednatelů,
 2. nahlíží do obchodních a účetních knih a kontrolují zde uvedené údaje,
 3. přezkoumávají roční účetní závěrku,
 4. podávají zprávy valné hromadě,

 

Družstvo

Je společenství neuzavřeného počtu osob založení na účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

Družstva hospodaří především v zemědělství, v bytovém hospodářství včetně výstavby bytů, v obchodě a ve výrobních službách.

Družstvo musí mít nejméně 5 členů nebo alespoň 2 právnické osoby.

 

 

Vytvoření družstva

1. fáze – založení (na ustavující schůzi)

 1. určení základního kapitálu
 2. schválení stanov
 3. volba představenstva a kontrolní komise

2. fáze – vznik družstva

* – družstvo vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

 

Zrušení a zánik obchodní společnosti

Ke zrušení obchodní společnosti:

 1. po uplynutí doby, na kterou byla založena
 2. dosažením účelu, pro kterou byla založena
 3. dnem o kterém se společníci nebo orgány společnosti rozhodly jako o dni zrušení
 4. dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti
 5. Podle obchodního zákoníku dochází nejprve ke zrušení společnosti a pak k zániku a společnosti.
 6. Obecně platí že společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zrušení společnosti:

 1. s právním zástupcem (bez likvidace) práva a povinnosti zanikajícího subjektu přecházejí na jiný subjekt (již existující nebo nově založený)
 2. bez právního zástupce (s likvidací) společnost se snaží uhradit všechny svoje závazky, pokud po úhradě závazků zbude ještě nějaký majetek, rozdělí si ho vlastníci (tzv. likvidační podíl
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!