Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie (3)

 

Otázka: Podnikání právnických osob

Předmět: Ekonomie, Podnikání, Právo

Přidal(a): Marketa2501

 

 

PODNIKÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB

 • podnikání=soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní riziko a za účelem dosažení zisku
 • PO = minimálně 2 osoby podnikající pod stejným jménem
 • vzniká ke dni zápisu do OR, společnost se zakládá společenskou smlouvou (akciová společnost-zakladatelská listina)
 • ze zákona není nutný vstupní kapitál (pouze u komanditisty), za závazky ručí společníci svým majetkem
 • komplementáři-ručí za závazky celým svým majetkem, jsou statutárním orgánem
 • komanditisté-na řízení firmy se nepodílí osobně, pouze kontrolují

 

zahájení podnikání:

 • založení obchodní společnosti-sepsání smlouvy mezi společníky
 • vznik obchodní společnosti-zápis do obchod. rejstříku

 

mezi obchodní společnosti patří:

osobní

 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost

kapitálové

 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost

další právní formy podniků

 • družstvo, státní podniky

 

práva a povinnosti společníků:

práva

 • na podíl ze zisku
 • na vedení společnosti
 • na likvidačním zůstatku

povinnosti

 • ručení
 • tvorba ZK/vklady
 • osobní účast na podnikání
 • tvorba orgánů společnosti

 

Veřejná obchodní společnost (v. o. s. nebo veř. obch. spol.)

 • činnost upravuje zákon o obchodních korporacích
 • společnost, kde podnikají minimálně 2 osoby a ručí za její dluhy celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně (pokud je společníkem právnická osoba, ručí za ni pověřená fyzická osoba dané firmy)
 • zakládá se společenskou smlouvou — musí obsahovat: firmu společnosti, společníky a předmět podnikání
 • statutárním orgánem: jeden společník, více společníků nebo všichni
 • zrušení: jednostranné vyloučení, rozhodnutí soudu, na základě právní události nebo z jiných důvodů uvedených ve společenské smlouvě

 

Komanditní společnost (kom. spol. nebo k. s.)

 • soukromoprávní právnická osoba korporačního typu
 • 2 společníci-komplementář (neomezené ručení) a komanditista (omezené ručení)
 • na úpravu se používají ustanovení o veřejné obchodní společnosti a ve vybraných případech o společnosti s ručením omezeným
 • zakládá se společenskou smlouvou (zakladatel FO nebo PO) — musí obsahovat: firmu společnosti, předmět podnikání, společníci
 • nejvyšší orgán: všichni společníci
 • statutární orgán: komplementáři
 • zisk a ztráta se dělí mezi společníky a komplementáře

 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.)

 • upravuje ji zákon o obchodních korporacích
 • minimální vklad společníka=ZK 1 Kč, pokud je nepeněžitý, musí ho ocenit soudní znalec (auto,..)
 • zakládá se společenskou smlouvou
 • alternativní založení: koupě tzv.  ,,ready-made“ společnosti neboli předzaložené společnosti (firma, která je zapsaná v OR, má název, sídlo, jednatele, IČO a plně splacený ZK-nevyvíjí obchodní činnost, byla založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi)
 • společníci ručí společně a nerozdílně
 • nejvyšší orgán: valná hromada (členové všichni vlastníci, svolává jednatel min. 1x ročně-rozhodování o změně ZK, rozdělení zisku, …)
 • statutární orgán: jednatelé
 • dozorčí rada: dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetní dokumentaci a 1x ročně předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě

 

Akciová společnost (a. s. nebo akc. spol.)

 • upraveno zákonem o obchodních korporacích
 • základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) hodnotě
 • společnost ručí celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti
 • společnost se zakládá zakladatelskou listinou-pokud 1 zakladatel, pokud více zakladatelů, použije se zakladatelská smlouva (součást obou je návrh stanov společnosti)
 • minimální výše ZK– 2 000 000 Kč (80 000 EUR)
 • dualistický systém: nejvyšší orgán-valná hromada, statutární orgán-představenstvo, dozorčí rada
 • monistický systém: nejvyšší orgán-valná hromada, kontrolně-řídící orgán-správní rada, statutární orgán-statutární ředitel
 • akcie=cenný papír, který dává právo akcionáři podílet se na řízení společnosti a na zisku, rozdělování majetku při zániku společnosti

 

Družstva

 • společenství neuzavřeného počtu osob založený za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních či jiných potřeb svých členů
 • druhy: výrobní, zemědělské, stavební, …
 • musí mít alespoň 5 členů nebo 2 PO
 • vznik členství v družstvu-splatit základní členský vklad nebo část tohoto-vstupní vklad (oboje musí být splaceno do 15 dní od konání ustanovující schůze)
 • základní norma-stanovy družstva
 • orgány družstva: členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, …
 • ručení: za závazky svým majetkem, členové neručí
 • zánik: písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, …

 

rysy obchodních společností:

 • ručení společníků (osobní – neomezené, kapitálové – omezené nebo žádné)
 • ručení společnosti (osobní – neomezené, kapitálové – neomezené)
 • osobní účast (osobní -povinná, kapitálové – nepovinná)
 • tvorba ZK/vklady (osobní – nepovinná, kapitálové – povinná dle zákona)
 • vedení společnosti (osobní – všichni společníci, kapitálové – statutární orgán)
 • orgány společnosti (osobní – nejvyšší, statutární, kapitálové – nejvyšší, statutární, kontrolní)

 

vedení-řízení společnosti:

 • statutární orgán-jedná za společnost, zastupuje ji, uzavírá smlouvy-může být kolektivní nebo individuální
 • osobní společnosti-všichni společnosti
 • kapitálové společnosti-představenstvo, jednatel, …
 • nejvyšší orgán-rozhoduje o směřování firmy a schvaluje zásadní rozhodnutí včetně rozdělení zisku
 • osobní společnosti-všichni společníci
 • kapitálové společnosti-valná hromada

 

podíly ze zisku:

 • osobní společnosti-zisk se rozděluje rovným dílem
 • kapitálové společnosti-ve vztahu vkladů k výši ZK
 • úhrada ztráty se řeší v zakladatelských dokumentech podle toho, o jakou
 • společnost se jedná

 

podíly na likvidačním zůstatku:

 • společníci mají právo na podíl z majetku, který zůstal po likvidaci společnosti a to zpravidla jako u rozdělení zisku nebo v souladu se společenskou smlouvou

likvidační zůstatek =rozdíl mezi majetkem společnosti ke dni likvidace a jejími dluhy

 

zrušení společnosti:

 • dobrovolné-dohodou společníků nebo nejvyššího orgánu korporace
 • důvody: změna právní formy podnikání, sloučení, rozdělení nebo splynutí společnosti
 • rozhodnutím soudu-na návrh společnosti, společníka nebo věřitelů, když není společnost schopna dostát svým závazkům nebo v rámci trestního řízení jako trest

 

způsoby zrušení:

 • s likvidací-v konkurzním řízení podle zákona o konkurzu a vyrovnání, vyčíslí se likvidační zůstatek
 • bez likvidace-existuje právní nástupce, který převezme dluhy a majetek původní společnosti např. z důvodu změny právní formy podnikání
 • zánik společnosti:
  • ke dni výmazu z obchodního rejstříku (na základě návrhu na výmaz z OR, který předkládá společnost nebo likvidátor)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy