Podnikání právnických osob – otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnikání právnických osob

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Marek

 

 

–  právní subjektivitu (způsobilost mít práva a povinnosti), stejně jako způsobilost k právním úkonům

– právnické osoby zaležené za účelem podnikání

– větší rozsah něž podnikatel

– uměle vytvořené FO

 řídí se obchodním zákoníkem

 

VZNIK

–  vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku

1.krok sepsání smlouvy  –  2 a více lidí – 1 zakladatelská listina

2.krok zapsání do obchodního rejstříku + požádání o živnostenský list

– a.s, s.r.o vzniká povinnost tvořit základní kapitál ve výši předepsané Obchodním zákoníkem.

 

Obchodní společnosti

Kapitálové – a.s, s.r.o

–          odejít prodám vsí práva akcie

–          nemusím pracovat ve společnosti

Osobní v.o.s, k.s

–     skupina osob, mám nápad ale nemám peníze

–          vystoupit ano ale nová společenská smlouva

–          ručím celím svým majetkem do výše nesplacení dluhu

!!  Družstvo není obchodní společnost !!

 

S.R.O

– řídí zastupuje jednatel či více jednatelů

-základní kapitál ve výši 200 tisíc Kč, každý ze společníků 20 000 Kč

– ruší celím svým majetkem

– nejrozšířenější společnost v ČR

– rozdělení zisku dle vkladu

 

Založení

– . uzavření společenské smlouvy či zakladatelské listiny v případě jednoho společníka.

– 1-50 zakladatelů, FO maximálně ve 3 společnostech zároveň.

 

Vznik

– ke dni zápisu do Obchodního rejstříku, k tomuto dni sestavují zahajovací rozvahu a otevírají účetní knihy.

– před zápisem do OR splaceny veškeré nepeněžité vklady, alespoň 30% hodnoty peněžitých vkladů (minimálně 100 000,- Kč celkem).

V případě založení jedním společníkem musí být před zápisem do OR splacen celý ZK.

 

ZK

–  tvořen vklady společníků, kdy každý z nich musí vložit alespoň 20 000,- Kč.

 

Splácení vkladů

– do 5 let od vzniku

 

Zákonný rezervní fond

– ze zákona povinnost tvořit tzv. zákonný rezervní fond

–  slouží na případnou úhradu ztrát hospodaření.

 

– princip stejný jako u a. s. = v prvním ziskovém roce nejméně 10%, ne však více než 5% ZK. V dalších letech 5% do dosažení výše 10% ZK.

 

Pokud bylo z rezervního fondu čerpáno, musí se opět dotvořit.

 

Zřizovací výdaje

– N které souvisejí se založením nového podniku.

patří mezi ně soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování či nájemné a další.

– musí se účetně odepsat do 5 let od vzniku.

Pokud přesáhnout ÚJ danou hodnotu pro DHM, tak se zahrnují do DHM na účet 011.

Zřizovací výdaje v částce nižší mohou být zahrnuty přímo do nákladů.

 

Zřizovací výdaje

a) přímo ze splaceného peněžitého vkladu – součástí zahajovací rozvahy

b) později společníky – nejsou zahrnuty v zahajovací rozvaze.

 

a.s

Org : valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, jednatel

 

– vznik ke dni zápisu  Obchodního rejstříku

– povinnost tvořit  základní kapitál ve výši předepsané Obchodním zákoníkem

– upsané vklady jsou splatné do 1 roku

– bude zapsána až po upsání ZK v plné výši, splacení minimálně 30% nominální hodnoty všech akcií, celé případné emisní ážio a nepeněžité vklady.

 

Založení společnosti

– minimálně 1 osoba (PO) na základě zakladatelské listiny

– 2 či více (PO či FO) se sepisuje zakladatelskou  smlouvu.

 

Ručení

– celým svým majetkem, akcionáři neručí.

 

Zákonný rezervní fond

– mají ze zákona povinnost tvořit  zákonný rezervní fond

Při dosažení zisku v tom roce nejméně 20% z čistého zisku avšak ne více než 10% ZK. Další léta nejméně 5% až do dosažení výše RF nejméně ve výši 20% ZK.

 

Dnem vzniku sestavujeme zahajovací rozvahu a otevření účtů hlavní knihy.

V aktivech je zpravidla upsaný majetek či pohledávka za upsaný

 

Zřizovací výdaje

– soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování či nájemné a další. Do 5 let zaplaceny od vzniku.

Nižší výdaje mohou být zahrnuty přímo do nákladů.

 

Zvyšování ZK

– pozitivním krokem a především vysláním dobrého signálu pro věřitele a obchodní partnery společnosti.

Zvýšení ZK lze provést dvěma způsoby:

a) dalšími vklady stávajících nebo nových společníků

b) přesunem z již existujících zdrojů

 

Snížení ZK

negativní impuls směrem k věřitelům a obchodním partnerům

Snížení ZK:

a) snížení nominální hodnoty akcií

b)vzetí akcií z oběhu – společnost odkoupí vlastní akcie.

c)upuštění od vydání nesplacených akcií – nesplatili jmenovitou hodnotu akcie

negativní impuls směrem k věřitelům a obchodním partnerům

 

K.S

–    komanditní společnost

–    skupina osob, mám nápad ale nemám peníze

–    vystoupit ano ale nová společenská smlouva

–    ručím celím svým majetkem do výše nesplacení dluhu

 

Komandista

– vkládá vklad, má právo na zisk

– ručí do výše vkladu kapitálu

Komplementář

– osobně zainteresovaný

– ručí celím svým majetkem

 

Družstvo

– není obchodní společnost

– nemusí být jen k podnikání ( bytové družstvo)

– od podnikání k jiným službám ( sociální)

– společnost neuzavření počet lidí, členové jak PO tak FO

 

Ručení

– členové neručí za závazky družstva ( přijdou o byt + peníze)

 

Minimálně –  5 členů FO a více

                  – 2 členy PO

 

Vklad

– vznik složením vkladu člena

 

Nedělitelný fond

– při založení ve výši 10%

– každý rok 10% z čistého zisku, až do výše 50% zapsaného kapitálu

 

Rozdělení zisku

– určen ve stanovách

– nemusí být zisk žádný

– dle členských kladů

 

Členská schůze

– volí si své členské org (představenstvo, dozorčí radu a jiné dle dohody)

nejvyšší org členská schůze, za úkol stanovení stanov

– mohou volit a odvolávat představenstvo

– všichni si jsou rovni, dle výše vkladu

 

Představenstvo:

– statutární org

– předseda družstva Top manager

– volí svého středu předsedu, více předsedu

Kontrolní komise: 

– kontrola představenstva, zodpovídá za členskou schůzi

I Vytvoření:

– založení družstva na schůzce

1) URČENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU KOLIK KČ

2) STANOVY – závazné pro všechny

– kupují podíly néé byt

3) volba PŘEDSTAVENSTVA a KOMISE

 

II Zapsání do obchodního rejstříku

 

Zánik – zrušení

– usnesení na schůzi členské – prodej

– bankrot prohlášením bankrotu , rozhodnutím soudu, zánik –  vymazat obchodního rejstříku

V.O.S

–    veřejná obchodní společnost

Statutární org =) všichni jsou si rovni

 

–    ručí celím svým majetkem do výše nesplacení dluhu

–    2 a více lidí

–    základní kapitál není povinný

–    rezervní fond mohou,nemusí

–    zisk 50/50 dle smlouvy

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!