Podnikání, živnosti – otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnikání, živnosti

Předmět: Ekonomie, Podnikání, Právo, Finance

Přidal(a): pajus.po + Maky

 

 

Smíšený ekonomický systém – Tržní ekonomika – Trh – Podnikání – Podnikatelé – Podniky

 

Podnikání

 • Podnikání je činnost:
  • soustavná, průběžná (hlavní zdroj příjmů)
  • samostatná (podnikatel sám určuje co, jak, za kolik, pro koho)
  • pod vlastním jménem
  • na vlastní odpovědnost – odpovídá za vznik škod, může přinést ztrátu
  • s cílem vytvářet zisk (výnosy > náklady)
 • Zákony upravující podnikání
  • Živnostensky zákon, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o účetnictví, Zákoník práce, Daňové zákony, Hygienické a bezpečnostní předpisy
 • Cíle
  • Vytvoření zisku
  • Seberealizace
  • Sociální potřeby
 • Předpoklady
  • Motivace a odhodlání
  • Osobní předpoklady podnikatelů (vzdělání, dovednosti, motivace)
  • Podnikatelský nápad
  • Přístup ke kapitálu (peníze, budovy, stroje)
  • Připravený podnikatelský záměr

 

Podnikatel

 • Znaky:
  • podniká pod vlastním jménem (firmou, jménem a příjmením)
  • vložil do podniku svůj osobní majetek
  • vede účetnictví
  • odvádí státu daně a pojištění
  • Registr podnikatelů
  • OSVČ – osoba, pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů
 • Podnikatel – fyzická osoba
  • FO = 1 osoba, která podniká pod vlastním jménem a příjmením
  • FO z pohledu podnikání = živnostník
  • Registrace živnostníků – živnostenský rejstřík
  • Ručení za závazky živnostníka – neomezené
 • Podnikatel – právnická osoba
  • PO = uměle vytvořený subjekt (zpravidla více osob)
  • Registrace – obchodní rejstřík
  • Příklady PO – obchodní společnosti, družstva, státní organizace
  • Název právnické osoby = firma – Příklad: Kaufland, v.o.s.
 • Typy podnikatelů
  • Živnostník
  • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti)
  • Osoba podnikající podle zvláštních předpisů (veterináři, notáři)
  • Zemědělští výrobci
 • Vztahy podnikatelů
  • Obchodní – mezi dodavateli, odběrateli, bankami, pojišťovnami
  • Pracovně právní – mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • Ke státu – dodržování zákonů, placení daní
 • Registrace podnikatelů
  • Zdravotní pojištění
  • Sociální pojištění
  • Finanční úřad
  • Živnostenský úřad
 • Evidence
  • Účetnictví
  • Daňová evidence
  • EP – evidence plateb

 

Podnik

 • Podnik = soubor majetku + osob = místo, kde dochází k výrobě, obchodu a poskytování služeb
 • Provozovna – označení místa podnikání (může mít svůj název)
 • Členění:
  • Podle předmětu podnikání:
   • Výrobní
   • Obchod
   • Služby
   • Doprava
   • Banky a pojišťovny
  • Podle velikosti
   • Mikropodnik
   • Malé
   • Střední
   • Velké
  • Podle vlastnictví
   • Soukromé
   • Družstevní
   • Státní
   • Kombinované = společné – soukromé + státní
  • Podle právní formy podnikání
   • Právní formy podnikání = typy podnikání podle zákona – co si může podnikatel založit:
    • Živnosti – živnostenský zákon
    • Obchodní společnosti – zákon o obchodních korporacích
    • Družstva – zákon o obchodních korporacích
    • Státní podniky – zákon o státním podniku
    • Ostatní = evropská společnost

 

Podnikatelský záměr

 • Podnikatelské příležitosti (naše silné stránky) – mezera na trhu, myšlenka, znalosti
 • Popis produktu (výrobky, služby) – zaměření podniku, jídelní lístek, ceny
 • Popis podniku – forma podnikání, majitelé, název (firma), místo, provozovna, základní kapitál
 • Dodavatelé – sortiment nabídky, ceny, spolehlivost
 • Zákazníci – množství, kupní síla
 • Marketing – reklama, ceny, distribuce, konkurence
 • Zaměstnanci – profese, počet, organizační struktura
 • Časový harmonogram – termíny zahájení a ukončení činností
 • Rizika – zadlužení, porušení zákonů, daňových změn
 • Finanční plán – zakladatelský rozpočet

 

Firmy a jejich právní normy 

Fyzická osoba

 • = jeden konkrétní člověk
 • má práva a povinnosti

 

1. podnikatelé

 • a) podnikající na základě živnostenského oprávnění
 • b) podnikající na základě jiného oprávnění

 

2. zaměstnanci = osoby schopné vstupovat do pracovněprávních vztahů se svými zaměstnavateli

 

Právnická osoba

 • = společnost několika lidí
 • je oprávněná vstupovat do pracovněprávních vztahů a jednat svým jménem

 

1.obchodní společnosti

 • veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
 • komanditní společnost (k.s.)
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
 • akciová společnost (a.s.)

2. družstva

3. státní podniky

 

Živnost

 • = soustavná činnost provozovaná – samostatně
 • vlastním jménem
 • na vlastní zodpovědnost
 • za účelem dosažení zisku
 • živnost není – duševní tvůrčí schopnost
 • povolání lékař, veterinář, advokát
 • pronájem bytu

 

Subjekty oprávněné k provozování

 • živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba
 • musí splňovat podmínky dané živnostenským zákonem

 

Všeobecné podmínky

 • 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost – podle výpisu z trestního rejstříku

 

Zvláštní podmínky

 • u odborné a jiné způsobilosti
 • u fyzické osoby musí podmínky plnit sám podnikatel
 • pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který podmínky splňuje

 

Odpovědný zástupce

 • = fyzická osoba stanovená podnikatelem
 • odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů

 

povinně ho ustanoví:

 • fyzická osoba, která nesplňuje podmínky provozování živnosti
 • zahraniční fyzická osoba
 • zahraniční právnická osoba
 • právnická osoba se sídlem v ČR

 

Rozdělení živností

 • ohlašovací živnosti – řemeslné, vázané, volné
 • koncesované živnosti

 

Ohlašovací živnosti

a) řemeslné – podmínkou je vyučení v oboru

 • vyučení se prokazuje výučním listem v daném oboru nebo 6-letá praxe v oboru
 • např. zámečnictví, kadeřnictví, kosmetické služby

b) vázané

c) volné – stačí splnit všeobecné podmínky

 • nesplňuje-li podmínky podnikatel, musí je splňovat jeho zástupce

 

Koncesované živnosti

 • dají se provozovat po udělení koncese
 • např. výroba zbraní, taxislužba, pohřební služba

 

Živnostenské oprávnění

 • živnosti ohlašovací – podnikatel začne podnikat dnem ohlášení živnosti
 • prokazuje se výpisem ze živnostenského rejstříku
 • živnosti koncesované – začne podnikat teprve dnem získání právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 

Zánik živnostenského oprávnění

 • zaniká – smrtí podnikatele
 • zánikem právnické nebo zahraniční osoby
 • uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu neurčitou
 • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

 

živnostenský zákon dále stanovuje povinnosti podnikatelů:

 • dokladovat kontrolním orgánům způsob získání prodávaného zboží
 • zajistit, aby v provozovně byla ve vymezené době osoba znalá českého nebo slovenského jazyka
 • na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží
 • každý podnikatel dostane své identifikační číslo (IČ)
 • živnostenské úřady vedou živnostenský rejstřík v elektr. podobě
  • živnostenský rejstřík – má funkci evidenční
 • jeho velká část je veřejná
 • obsahuje údaje o podnikatelích, kteří mají udělená živnostenská oprávnění

 

Ohlašovací živnosti

 • zahájení podnikání – ihned po ohlášení
 • termín vydání živnostenské oprávnění – do 15 dnů (při splnění podmínek)
 • schvaluje ŽÚ
 • místo ohlášení + schválení ohlášení – jakýkoliv živnostenský úřad

 

Volné živnosti

 • Charakteristika – podnikání ve volné živnosti nevyžaduje odbornou způsobilost
 • Existuje pouze 1 volná živnost – výroba, obchod, služby
 • Volné živnosti zahrnují – 80 typů živností
 • Příklady: ubytovací služby, maloobchod, chov zvířat, pěstitelské pálení

Vázané živnosti

  • Podmínka – podnikání se váže na odborné vzdělání a praxi určenou samostatně pro každou živnost
  • Příklady: autoškola, účetní poradci, maséři

Řemeslné živnosti

  • Podmínka – odborné vzdělání
  • Příklady: hostinská činnost, kadeřnictví
  • Odbornou způsobilost lze nahradit:
  • vyučením v příbuzného oboru + 1 rok praxe (řezník, pekař, cukrář)
  • ostatní 6 let praxe

 

Koncesované živnosti

 • zahájení podnikání – až po vydání živnostenského oprávnění (zpravidla trvá 2 měsíce)
 • Schvaluje – ŽÚ + příslušná státní instituce (ministerstvo, město)
 • Podmínky – vyšší nároky na vzdělání, morálku
 • kontrolu provádí živnostenské úřady – smí ukládat pokuty

 

Sociální pojištění živnostníka 

 • Výpočet: SP = vyměřovací základ x sazba
 • vyměřovací základ – 50% zisku
 • sazba – 31,5 % vyměřovacího základu
 • Platba:
 • měsíční zálohy – podle minulého roku
 • vyúčtování za kalendářní rok – podle skutečného zisku; doplatek x přeplatek
 • Minimální zálohy (2018) – 2189Kč / měsíc
 • Správce – správa sociálního zabezpečení

 

Zdravotní pojištění živnostníka

 • Výpočet:
 • princip je stejný jako u sociálního pojištění
 • sazba = 13,5 % vyměřovacího základu
 • Minimální zálohy (r. 2018) – 2024 Kč / měsíc
 • Správce – zdravotní pojišťovna živnostníka.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy