Podnikání, živnosti – otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnikání, živnosti

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): pajus.po

 

 

 

 

 

 

FIRMY A JEJICH PRÁVNÍ NORMY

 

  FYZICKÁ OSOBA

 

= jeden konkrétní člověk

– má práva a povinnosti

 

1. podnikatelé – a) podnikající na základě živnostenského oprávnění

b) podnikající na základě jiného oprávnění

 

2. zaměstnanci = osoby schopné vstupovat do pracovněprávních vztahů se svými zaměstnavateli

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

 

= společnost několika lidí

– je oprávněná vstupovat do pracovněprávních vztahů a jednat svým jménem

 

1.obchodní společnosti

– veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

– komanditní společnost (k.s.)

– společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

– akciová společnost (a.s.)

 

 

2. družstva

3. státní podniky

 

 

ŽIVNOST

= soustavná činnost provozovaná – samostatně

– vlastním jménem

– na vlastní zodpovědnost

– za účelem dosažení zisku

 

– živnost není – duševní tvůrčí schopnost

– povolání lékař, veterinář, advokát

– pronájem bytu

 

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

– živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba

– musí splňovat podmínky dané živnostenským zákonem

 

Všeobecné podmínky

– 18 let

– způsobilost k právním úkonům

– bezúhonnost – podle výpisu z trestního rejstříku

 

Zvláštní podmínky

– u odborné a jiné způsobilosti

– u fyzické osoby musí podmínky plnit sám podnikatel

– pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který podmínky splňuje

 

 

Odpovědný zástupce

= fyzická osoba stanovená podnikatelem

– odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů

 

 

– povinně ho ustanoví:

 •   fyzická osoba, která nesplňuje podmínky provozování živnosti
 •   zahraniční fyzická osoba
 •   zahraniční právnická osoba
 •   právnická osoba se sídlem v ČR

 

 

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ

 

1. ohlašovací živnosti – řemeslné, vázané, volné

2. koncesované živnosti

 

 

OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI

a) řemeslné – podmínkou je vyučení v oboru

– vyučení se prokazuje výučním listem v daném oboru nebo 6-letá praxe v oboru

– např. zámečnictví, kadeřnictví, kosmetické služby

 

b) vázané

 

c) volné – stačí splnit všeobecné podmínky

– nesplňuje-li podmínky podnikatel, musí je splňovat jeho zástupce

 

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

– dají se provozovat po udělení koncese

– např. výroba zbraní, taxislužba, pohřební služba

 

 

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVĚNÍ

živnosti ohlašovací – podnikatel začne podnikat dnem ohlášení živnosti

– prokazuje se výpisem ze živnostenského rejstříku

 

– živnosti koncesované – začne podnikat teprve dnem získání právní moci rozhodnutí o udělení koncese

 

 •  ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

 

zaniká – smrtí podnikatele

– zánikem právnické nebo zahraniční osoby

– uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu neurčitou

– rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

 

živnostenský zákon dále stanovuje povinnosti podnikatelů:

 

 •   dokladovat kontrolním orgánům způsob získání prodávaného zboží
 •   zajistit, aby v provozovně byla ve vymezené době osoba znalá českého nebo slovenského jazyka
 •   na požádání kupujícího vydávat doklady o prodeji zboží
 •   každý podnikatel dostane své identifikační číslo (IČ)
 •   živnostenské úřady vedou živnostenský rejstřík v elektr. podobě
  •   živnostenský rejstřík – má funkci evidenční

– jeho velká část je veřejná

– obsahuje údaje o podnikatelích, kteří mají udělená živnostenská oprávnění

 

 •   kontrolu provádí živnostenské úřady → smí ukládat pokuty


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy