Podstata fungování tržní ekonomiky (3)

 

   Otázka: Podstata fungování tržní ekonomiky

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Andrea Celecká

 

 

Základní pojmy

 • potřeby, statky, služby, spotřeba, zbožní výroba, vlastnosti zboží, vzácnost, obětovaná příležitost, hranice produkčních možností, výrobní faktory – práce, přírodní zdroje, kapitál, dělba práce, specializace, kooperace, efektivnost, podstata tržní ekonomiky – nabídka, poptávka, tržní rovnováha, důsledky působení trhu)

 

Potřeby

 • Požadavky, které si člověk uvědomuje, a při jejich nesplnění má pocit nedostatku.

 

Druhy potřeb:

 • 1) fyzické – jsou dány biologicky
 • 2) duševní – dány rozvojem myšlení, společností
 • 3) individuální – týkají se v jednom okamžiku jednotlivce
 • 4) kolektivní – týkají se v jednom okamžiku skupiny lidí – mohou to být obyvatelé určité obce, zaměstnanci určitého podniku
 • 5) hlavní – např. uspokojení potřeby fotografovat
 • 6) doplňkové – potřeba vyvolat fotografie a založit do alba nebo ve vašem případě stáhnout do počítače a dát na spolužáky

 

Uspokojování potřeb

 • Předměty, které uspokojují potřeby, se nazývají statky.
 • Činnosti, které uspokojují potřeby, se nazývají služba

 

Statky a výrobní faktory

Statky jsou:

 • Hmotné – chléb, boty, dům, městské osvětlení
 • Nehmotné – počítačový program, znalost cizího jazyka
  • Nositelem nehmotného statku bývá hmotný statek – program je vypálen a CD.
 • Kapitálové – některé statky spotřebováváme, aby jiné mohly vzniknout – např. k výrobě potravin je třeba spotřebovat obilí, vejce, mléko
 • Spotřební – slouží přímo k uspokojování potřeb (potraviny, oděv)
 • Veřejné statky a služby – zvláštní kategorie, získáváme je jakoby zdarma, stát na ně ale musí získat prostředky (z našich daní – veřejné statky platíme, ale nepřímo)

 

Výrobní faktory

 • a) přírodní zdroje – např. půda, nerostné bohatství, lesy, voda, vzduch
 • b) kapitál – všechny kapitálové statky (hmotné i nehmotné) používané k produkování statků (látka, nůžky, nitě, barva, šicí stroj, návod k obsluze šicího stroje, nákladní automobily, …)
 • c) práce – vynaložení fyzické a duševní energie člověka na získání statků a služeb – práce švadleny, dělnic v balírně atd.

 

Vzácnost

 • Zdroje pro uspokojení potřeb jsou omezené – vzácné
 • Domácnosti jsou omezeny svými příjmy
 • Podniky svými zisky

 

Obětovaná příležitost

 • Ušetřili jsme si peníze na MP3, ale mezitím se objevily perfektní sportovní boty. Můžeme si dovolit pouze 1 věc. Rozhodnutím pro 1 variantu ztratíme příležitost vybrat si něco jiného. Tuto skutečnost nazýváme náklady obětované příležitosti.

 

Jakým způsobem hospodaříme

 • dobře nebo špatně se nazývá efektivnost. Efektivnost je vztah mezi vynaloženými prostředky a vzniklým užitkem = výstup / vstup.

 

Specializace předpokládá kooperaci – spolupráci.

 • specializace – soustředění se na určité činnosti
 • dělba práce – rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce.

 

Růstu produkce může být dosaženo:

 • a) Extenzivním způsobem – zvýšením množství používaných výrobních faktorů
 • b) Intenzivním způsobem – zvýšením kvality výrobních faktorů nebo jejich lepším využitím

 

Podstata tržní ekonomiky

1) Poptávka

 • množství zboží, které je kupující ochoten koupit za co nejnižší cenu
 • Pro kupujícího je klíčová velikost ceny
  • je-li cena vysoká, tím více kupujících o koupi přemýšlí, koupi odkládá a poptávka klesá.
  • je-li cena nižší, tím více zboží koupíme, poptávka roste

 

Co poptávku ovlivňuje? 

 • Příjmy domácností
 • Změna struktury spotřeby domácností
 • Cena komplementů
 • Cena substitutů
 • Vkus, zvyky
 • Reklama
 • Podmínky spotřeby

 

Poptávka roste když:

 • se zvýší příjmy domácností
 • zvýší se počet obyvatelstva
 • zboží přijde do módy
 • zlevní se komplementy

 

Poptávka se snižuje když:

 • sníží se příjmy
 • sníží se počet obyvatelstva
 • zvýší se spořivost obyvatelstva

 

Druhy poptávky

 • Individuální – poptávka jednoho kupujícího
 • Dílčí – poptávka po jednom určitém výrobku
 • Agregátní – celková poptávka všech kupujících po všech výrobcích všech druh

 

2) Nabídka

 • nabídka = množství zboží, které je prodávajíc ochoten prodat za co nejvyšší cenu

 

Pro prodávajícího je klíčová cena

 • s rostoucí cenou roste chuť prodávajícího zvyšovat nabídku a tím dosáhnout vyššího zisku
 • s poklesem cen chuť prodávat takové zboží klesá

 

Co ovlivňuje nabídku? 

 • Cílem podnikatele je zisk
 • Konkurence
 • Ceny vstupů
 • Ceny substitutů a komplementů
 • Změny výrobních podmínek
 • Změny v organizaci trhu, aj.

 

Druhy nabídky

 • Individuální – nabídka 1 výrobce
 • Dílčí – nabídka 1 výrobku
 • Agregátní – celková nabídka (všech prodávajících všech výrobků)

 

Tržní rovnováha – situace, kdy se poptávané množství rovná množství nabízenému.

Je nabízeno a poptáváno stejné množství – tzv. rovnovážné množství

Cena se ustálí na určité výši – tzv. rovnovážná cena.

 

Konkurence = hospodářská soutěž

 • předpoklady pro vznik konkurence
  • 2 a více prodávajících
  • nabízí podobné zboží
  • nabízí zboží podobné skupině zákazníků
  • nabízí zboží za podobnou cenu

Konkurence je ovlivňována – kupní silou domácností, politickou situací, legislativou, dostupností zdrojů, umístěním trhu, …

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!