Podstata tržní ekonomiky – maturitní otázka

 

   Otázka: Podstata tržní ekonomiky

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): barrcusik

 

 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ OTÁZKY

– slouží k charakterizování systému národního hospodářství (systémy národního hospodářství se charakterizují podle toho, jak se řeší základní otázky)

1)      Co vyrábět?

– jaké výrobky a kolik

2)      Jak vyrábět?

– jaké výrobní faktory (= zdroje statků) a v jakém množství

3)      Pro koho vyrábět?

– jak se rozdělí to, co bylo vyprodukováno

 

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

a)      Zvykový systém 

– postaven na kmenovém uspořádání, kdy o všem rozhoduje vůdce

– bylo uplatňováno naturální hospodářství

– žádný ekonomický rozvoj

– např. pravěk (v dnešní době Afrika)

– Co? Jak? Pro koho? – podle tradice

 

b)      Příkazový systém

– základem je plán, který určuje do podrobností úkoly jednotlivým subjektům (do roku 1989)

– často spojen s omezováním vlastnických vztahů

– žádný ekonomický rozvoj

– tento systém využívá jakákoliv diktatura

– Co? Jak? Pro koho? – podle příkazů

 

c)      Tržní systém

– založen na trhu, co a kolik na trhu určuje poptávka

– snaha dosáhnout co nejvyššího zisku, nutí výrobce vyrábět co nejefektivněji

– rozděluje se pomocí trhu

– Co? – podle poptávky, Jak? – efektivně, Pro koho? – podle poptávky

– efektivnost = účelnost a ziskovost

– negativa – nezaměstnanost, ekonomická krize (= cyklický vývoj), špatné životní prostředí

 

d)      Smíšený systém (u nás v ČR)

– tržní systém doplněný zásahy státu (např. stát vybírá daně a pak je přerozděluje)

– zobrazuje prvky tržního systému, ale snaží se zabránit negativům

 

DEFINICE TRHU A JEHO FUNKCE – informační, stimulační, přerozdělování důchodů

– trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou (střet nabídky a poptávky určuje ceny zboží a služeb), dochází zde ke směnné činnosti

– zapříčiněn postupně díky specializaci a dělbě práce

– specializace – soustředit se na to, co umíme nejlépe

– dělba práce:

a) přirozená – podle osobních dispozic (pravěk)

b) společenská – rozdělení profesí

c) dělba práce ve specializované výrobě (např. výrobní linka aut)

d) mezinárodní dělba práce – každý stát je v něčem dobrý
(např. Mexico – ropa, ČR – auta atd.)

 

ČLENĚNÍ TRHU

1)      podle množství druhů zboží

a) dílčí – jeden druh zboží (např. dobytek)

b) agregátní – trh veškerého zboží (např. vánoční trhy)

 

2) podle předmětu koupě a prodeje

a) trh výrobků a služeb

b) trh práce, půdy a kapitálu (= výrobní faktory)

c) trh finanční

 

3) podle území

a) místní (v malém městě)

b) národní

c) světový

 

FUNKCE TRHU

a)      Informační funkce (poptávka)

–    trh prostřednictvím cen informuje o nákladech, výnosech a zisku, užitečnosti výrobku

 

b)      Stimulační funkce (nabídka)

–    trh stimuluje (podporuje) výrobce vyrábět potřebné výrobky => velká poptávky => vyšší cena

–    aby vyráběli s co nejnižšími náklady (efektivně)

 

c)      Přerozdělování důchodů

–    viz tržní koloběh

 

 POPTÁVKA (informační funkce)

= ochota a schopnost kupujícího koupit určité zboží za určitou cenu

– rozhoduje o tom, co se koupí, co se nekoupí, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět

 

 Faktory ovlivňující poptávku

  1. Cena (čím nižší cena, tím vyšší poptávka)
  2. Demografické změny – počet a charakteristika kupujících
  3. Změny velikosti důchodů – mzdy zaměstnanců, úroky a zisky vlastního kapitálu
  4. Změny v preferencích lidí – zvyky, móda, změny potřeb

Změny cen jiného zboží – substituční a komplementární zboží

 

  • substituční zboží = zboží, které je schopné dané zboží nahradit (např. hovězí x vepřové)
  • komplementární zboží = tvoří součást, se základním výrobkem, nemůže bez něho fungovat (např. auto – benzin)

 

NABÍDKA (stimulační tok)

= ochota a schopnost prodávajícího prodat určité zboží za určitou cenu

– rozhoduje o tom, na jaké kvalitě se bude vyrábět

– konkurence (=hybná síla rozvoje)

 

– Členění nabídky

1)      individuální

– nabídka jednoho výrobce, který nabízí určitý statek nebo službu

 

2)      dílčí

– nabídka všech výrobců, kteří nabízejí určitý druh zboží v regionu či státě

 

3)      agregátní

– nabídka všech výrobců, kteří nabízejí všechny druhy zboží v jednom státě

 

– Faktory ovlivňující nabídku

1)      Cena (čím vyšší cena, tím větší nabídka)

2)      Náklady výroby obchodu – dražší suroviny a energie, růst mezd, pokles nabídky

3)      Změna vnějších podmínek podnikání – počasí u zemědělců, změna daní

4)      Změny kapitálové výnosnosti – přelévání kapitálu z odvětví do odvětví

 

 Zákon nabídky – s rostoucí cenou roste i nabídka zboží

 

SLOŽKY TRHNU A TRŽNÍ KOLOBĚH

 

Tržní subjekty – dochází mezi nimi k výměně činností a finančnímu toku

 

1)      Podniky

– nabízejí – zboží a služby, práci

– poptávají se po – výrobních faktorech, zboží, pracovní síle

 

2) Domácnosti

– nabízejí – výrobní faktory (práce, půda, kapitál)

– poptávají se po – zboží a službách

Tržní koloběh

– výrobní faktory a statky obíhají mezi podniky a domácnostmi

 

Výrobní faktory

– práce – mzdy

– kapitál – zisk

– půda – přírodní zdroje, renta

 

Zboží = statky nebo služby určeny k prodeji na trhu

– vlastnosti:

a) užitná hodnota

– schopnost uspokojovat lidské potřeby (souhrn užitných vlastností

 

b) směnná hodnota

– poměr, v němž se jedno zboží smění za jiné

 

Rozdělování = druhá fáze hospodářského procesu (první fáze je výroba), kdy účastníci (výroby) rozdělují svůj podíl na výrobě (mzdy, zisk, rentu)

 

Přerozdělování – následuje po rozdělování a v této fázi získávají svůj podíl na výrobě i ostatní členové společnosti (důchody, nemocenské dávky, přídavky na děti)

 

TRŽNÍ ROVNOVÁHA

Tržní rovnováha – poptávka odpovídá nabídce

Tržní mechanismus = střetávání nabídky a poptávky na trhu, které vede ke vzniku rovnováhy na trhu a ke vzniku rovnovážné ceny

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!