Podstata účetnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Podstata účetnictví

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Gašpareková N.

 

 

Účetnictví

 • písemně zaznamenává informace o hospodářských jevech podniku a to v peněžních jednotkách

 

Účetnictví musí poskytovat informace o:

 • majetku a závazcích
 • výnosech a nákladech
 • výsledku hospodaření

 

Funkce:

 • Informační- účetnictví poskytuje informace o majetku, závazcích, výnosech, nákladech a výsledku hospodaření
 • Důkazní- údaje z účetnictví jsou podkladem pro vedení soudních sporů
 • Rozhodovací- údaje slouží pro rozhodování o dalším zaměření činnosti
 • Daňová- účetnictví je podkladem pro stanovení daní
 • Kontrolní- účetnictví umožňuje kontrolovat majetek a závazky

 

Znaky účetnictví:

 • Musí být úplné -> musí zachycovat všechny hospodářské operace
 • Musí být průkazné -> všechny záznamy musí být podloženy dokladem
 • Musí být správné -> je v souladu s platnými předpisy
 • Vede se za účetní období -> 12 měsíců, kalendářní rok (1.1 -21.12.), hospodářský rok začíná jiným měsícem než lednem (1.9.- 31.8), pokud je pro to opodstatnění musí se podnik dohodnout s finančním úřadem ( zemědělské podniky, soukromé školy)
 • Vede se v KČ -> pokud podnik vlastní valuty a devize musí je přepočítat na Kč
 • Musí být vedeno po celou dobu existence účetní jednotky
 • Musí bát vedeno za podnik jako celek
 • Za správnost zodpovídá podnikatel i v případě že mu účetnictví na základě smlouvy vede kvalifikovaný účetní
 • Může být vedeno ručně nebo na počítači

 

Směrná účtová osnova

 • Seznam na jehož základě sestavuje účetní jednotka svůj účtový rozvrh. Rozlišuje 10 účtových tříd (0-9),které se dále dělí do účtových skupin.

 

Právní úprava:

 • Zákon o účetnictví
  • Rámcově upravuje účetnictví
  • Vymezuje uživatele
  • Uvádí základní zásady vedení účetnictví
 • Vyhlášky ministerstva financí
  • Provádí se jimi zákon o účetnictví
  • Vyhlašuje se směrná účtová osnova
 • České účetní standardy
  • Doplňují zákon a vyhlášky
  • Uvádějí další pravidla pro vedení účetnictví
 • Předpisy související s účetnictvím
  • Neupravují účetnictví přímo, ale souvisejí s ním:
  • Zákon o živnostenském podnikání
  • Zákon o obchodních korporacích
  • Daňové zákony
 • Vnitřní předpisy podniku
  • Konkretizují obecně platné předpisy pro daný podnik

 

Účetní doklady

 • Zajišťují průkaznost účetnictví
 • Průkazný účetní záznam, ve kterém se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace

 

Druhy:

 • Příjmový pokladní doklad PPD– příjem peněz do pokladny
 • Výdajový pokladní doklad VPD– výdej peněz z pokladny
 • Výpis z bankovního účtu VPS/ VBÚ– zachycuje pohyb finančních prostředků na bankovním účtu
 • Faktura došlá/ přijatá FAD/ FAP– podnik ji obdrží od dodavatele při nákupu, vzniká vůči němu závazek, který zanikne okamžikem zaplacení
 • Faktura vystavená FAV– podnik ji vystaví odběrateli při prodeji a vznikne vůči němu pohledávka
 • Vnitřní účetní doklad VÚD– doklad který obíhá pouze uvnitř podniku (např. příjemka, výdejka, vyúčtování odpisů,…)

 

Místo vzniku:

 • Kde doklady vznikly a kde obíhají
 • Vnitřní- vnitřní účetní doklad
 • Vnější- faktura došla, faktura vystavená, výpis z bankovního účtu

 

Počet dokumentovaných případů:

 • Kolik účetních případů doklad zachycuje
 • Jednotlivé- zachycuje jeden účetní případ (PPD-příjem za prodané výrobky)
 • Sběrné- obsahují více stejnorodých účetních případů, které se uskutečnily se více dnech (FAD- nákup pečiva za celý měsíc)

 

Náležitosti účetních dokladů:

 • Označení dokladu – název a číslo
 • Účastníci- název
 • Obsah účetního případu- o co jde
 • Peněžní částka nebo údaj za měrnou jednotku a vyjádřené množství (5000,-…. 100ks po 50,-)
 • Okamžik vyhotovení účetního dokladu- datum
 • Okamžik uskutečnění účetního případu- pokud není shodné s okamžikem vyhotovením dokladu -> datum dodávky, platby
 • Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ- podpis toho kdo o případu ví (skladník, pokladník)
 • Podpisový záznam osoby odpovědné za účtování- podpis účetní (formální správnost)

 

Vyhotovení účetních dokladů:

 • V podniku jednotlivce je vyhotovuje sám podnikatel , nebo pověřená osoba
 • Ve větším podniku pracovníci i různých útvarů

 

Musí být vyhotoveny

 • Včasně- ihned jak k účetnímu případu dojde
 • Přehledně a správně
 • Trvalým způsobem – ručně nebo na počítači

 

Oběh účetních odkladů a postup při jejich zpracování

 • Od vyhotovení nebo přijetí dokladu až po jejich úschovu a likvidaci procházejí doklady různými útvary podniku
 • Jejich oběh je závislý na druhu dokladu, organizačním uspořádáním podniku a technickým možnostem při jejich zpracování
 • Každý podnik musí mít vnitřní účetní směrnici oběhu odkladu která obsahuje

 

Vnitřní účetní směrnice oběhu dokladů musí obsahovat:

 • Přehled jmen a podpisových vzorů odpovědných osob
 • Termíny zpracování
 • Způsoby úschovy

 

Oběh dokladů:

 • Přezkušování správnosti
  • Věcné správnosti- zda údaje souhlasí se skutečností (množství, kvalita), provádí jí pracovníci různých útvarů (skladník, pokladník)
  • Formální správnosti- kontrolují se náležitosti, cenové propočty, oprávněnost zúčastněných osob, provádí jí účetní
 • Příprava k zaúčtování
  • Třídění dokladů- podle druhu a data vyhotovení
  • Číslování dokladů- každý podnik si zvolí svůj systém, může obsahovat čísla i písmena (např. PPD 18/001). Faktury došlé si podnik očísluje svým interním číslem, aby měl souvislou číselnou řadu
  • Evidence dokladů- zapsání dokladů do pomocných knih
  • Účtovací předpis- předkontace -> v daňové evidenci se určí sloupce (např.: 1,8,…), v účetnictví se určí účty (např.: 211/601). Na dokladu se předkontace vede buď do předtištěného místa, předkontačního razítka nebo na zvláštní připojený lístek
 • Zaúčtování
  • Zapsání účetního případu do účetní knihy
  • Poznámka o zaúčtování na dokladu- datum a podpis toho kdo to zaúčtoval
 • Archivace a skartace
  • Každý doklad musí být uschován po určitou dobu, podle zákona o účetnictví
  • Archivace- akce probíhá:
   • v příručním archivu
   • v archivu podniku
  • Skartace- vyřazení dokladu po uplynutí stanovené doby a její likvidace
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!